វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19

វ៉ាក់សាំង COVID-19 មានផ្តល់ជូនមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុ 6 ខែដ ឆ្នាំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ និងមិនគិតពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ទេ។

មិនអាច​ចេញពីផ្ទះបាន និង​ត្រូវការ​វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 មែនទេ? សូមមើល​ទីនេ

មាតិកាអាប់ដេតចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) បានកែប្រែការណែនាំអំពីដូសជំរុញដូចខាងក្រោម៖

 • ឥឡូវនេះ កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 5 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ស៊េរី Moderna ដើមដែលមានមួយវ៉ាឡង់ មានសិទ្ធិចាក់ដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មី បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីចម្បងគ្រប់ចំនួនបាន 2 ខែ។ 
 • ឥឡូវនេះ វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ស៊េរី Pfizer សម្រាប់កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំនឹងមានវ៉ាក់សាំង Pfizer មួយវ៉ាឡង់ចំនួន 2 ដូស និងវ៉ាក់សាំង Pfizer ពីរវ៉ាឡង់ចំនួន 1 ដូស។
  • ឥឡូវនេះ កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំដែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ស៊េរីចម្បងដែលមាន 3 ដូស ឬមិនបានចាក់ដូសទី 3 នៃវ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងរបស់ខ្លួននឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ស៊េរីថ្មី។
  • កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ស៊េរីចម្បងគ្រប់ចំនួន 3 ដូសរួចរាល់ហើយនឹងមិនមានសិទ្ធិចាក់ដូសបន្ថែម ឬដូសជំរុញនៅពេលនេះទេ។
 • ដូ​សជំរុញ​ជំងឺ COVID-19 ស៊េរី Novavax មាន​ផ្ដល់​ជូន​សម្រាប់​មនុស្ស​ពេញវ័យ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី​ចម្បង​រួចរាល់ ប៉ុន្តែ​មិនធ្លាប់​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ជំងឺ COVID-19​—ហើយ​បើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។

យើង​ចង់​ផ្តល់​ឲ្យអ្នកនូវ​ព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការ​។ យើងនឹងបន្ត​ផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗទៅអ្នក ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសយក​ជម្រើស​ដែលមាន​​ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំ​ចាំបាច់ត្រូវ​ដឹង​អ្វីខ្លះ​ដើម្បី​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19?

តើខ្ញុំទទួលបានវ៉ាក់សាំងដោយរបៀបណា?

ចូល​ទៅកាន់​កម្មវិធី​ស្វែងរកទីតាំង​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ ដើម្បីស្វែងរក​និង​កំណត់ពេល​ណាត់ជួប​។

អ្នកក៏អាច​ផ្ញើ​ ZIP កូដ​តាមសារជាអក្សរទៅកាន់​លេខ​ 438-829 (GET VAX) សម្រាប់​ទីតាំង​វ៉ាក់សាំង​ដែល​នៅជិត​អ្នក​។

តើអ្នកមានសំណួរអំពីវ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​ COVID-19 ដែរឬទេ​? តើអ្នក​ត្រូវ​ការជំនួយ​ក្នុងការស្វែងរក​ការណាត់ជួប​ទទួលវ៉ាក់សាំង​ដែរឬទេ? សូមទូរសព្ទ​ទៅខ្សែទូរសព្ទបន្ទាន់សម្រាប់ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ជំងឺ COVID-19 តាមរយៈលេខ​ 1-800-525-0127 បន្ទាប់មកចុចសញ្ញា # មានផ្តល់ជូន​ជំនួយផ្នែកភាសា។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុង​​កំណត់ពេល​ណាត់ជួប​សម្រាប់​វ៉ាក់សាំង​ដូស​ទីពីរ (Moderna/Spikevax ឬ Pfizer/​Comirnaty) អ្នកគួរតែ​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទដូចគ្នា​ទៅនឹង​វ៉ាក់សាំង​ដូសទីមួយ​របស់អ្នកដែរ​។

ប្រសិនបើអ្នក ឬ​នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ មិនអាចចេញពីផ្ទះបាន​ សូមបំពេញ​ទម្រង់​​បែបបទ​អនឡាញ​ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​ (ជាភាសាអង់គ្លេស​)។ ចម្លើយ​របស់អ្នក​នឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ពី​បុគ្គលម្នាក់ៗ​ទៅកាន់​ក្រុមការងារ​វ៉ាក់សាំង​ចល័ត​តាមខោនធី និង/ឬ រដ្ឋដែលមានផ្តល់ជូន​។

សម្រាប់​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ជំងឺ​ COVID-19 ផ្សេងទៀត ដូចជា​ការស្នាក់នៅ ជំនួយ​សេវា​សាធារណៈ ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ សូម​ទូរសព្ទ​ទៅលេខ​ 211 ឬ​ចូលទៅកាន់​ wa211.org

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​ សូមមើលសន្លឹក​ព័ត៌មាន​​វ៉ាក់សាំង​ COVID-19៖ ប្រការដែលត្រូវ​ដឹង​

តើខ្ញុំចាំបាច់ទាល់តែជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬទើបទទួលវ៉ាក់សាំងបាន?

ទេ អ្នកមិន​ចាំបាច់ទាល់តែជាពលរដ្ឋអាមេរិកទើប​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំងនោះទេ។ នោះមានន័យថា អ្នកមិនត្រូវការមានលេខរបប​សន្តិសុខសង្គម ឬឯកសារផ្សេងៗទៀត​ដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះទេ។ អ្នកផ្ដល់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនអាចនឹងសួររកលេខរបប​សន្តិសុខសង្គម ប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់ប្រាប់ក៏បាន។

កូនរបស់អ្នកមិន​ចាំបាច់ទាល់តែជាពលរដ្ឋអាមេរិក​ទើប​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំងនោះទេ។ អ្នកផ្តល់សេវា​ថែទាំសុខភាព​ នឹងមិនសួរអំពីស្ថានភាពអន្ដោប្រវេសន៍របស់នរណាម្នាក់​នោះទេ។ ករណីភាគច្រើន​ ឪពុកម្តាយ​និង​អាណាព្យាបាល​ចាំបាច់ត្រូវ​ផ្តល់ការយល់ព្រម​ដើម្បី​ចាក់វ៉ាក់សាំង​យុវជន​ដែលមានអាយុក្រោម​ 18ឆ្នាំ​។

Washington State Department of Health (ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន) ណែនាំឱ្យមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុ 6 ខែដ ឆ្នាំឡើងចាក់វ៉ាក់សាំង។

តើខ្ញុំនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់សម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែរឬទេ?

ទេ។ អ្នកមិនគួរត្រូវបានគិតប្រាក់​អ្វីទាំងអស់​ នៅពេលអ្នក​ទទួល​វ៉ាក់សាំង​ ​ឬ​ទទួលបាន​​​វិក្កយ​បត្រទូទាត់​​ពីអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នក ឬពីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេ។ នេះអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលមានការ​ធានារ៉ាប់រងឯកជន មាន​ Apple Health (Medicaid) មាន Medicare ឬមិនមានការធានារ៉ាប់រង​។

ប្រសិនបើអ្នកទទួលសេវាកម្មផ្សេងទៀត ខណៈពេលដែលអ្នកនៅកន្លែង​អ្នកផ្ដល់សេវា​របស់អ្នកដើម្បីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង នោះអ្នកអាចនឹងទទួលបានវិក្កយបត្រ​សម្រាប់ការជួបពិគ្រោះយោបល់នៅការិយាល័យ​។ ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមាន​ករណីនេះ អ្នកអាចសួរអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកជាមុនអំពីតម្លៃ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេនោះ អ្នកផ្ដល់សេវាមិនអាច​គិតប្រាក់ពីអ្នកសម្រាប់វ៉ាក់សាំងទេ ហើយអាចនឹងបំពានលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​នានានៃកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19។ សូមអ៊ីម៉ែល​ទៅកាន់ covid.vaccine@doh.wa.gov ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគិតប្រាក់​។

ប្រសិនបើអ្នកមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ហើយត្រូវបានគិតប្រាក់​ សូម​ទាក់​ទងទៅកាន់ផែនការ​ធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកជាមុនសិន។ ប្រសិនបើការធ្វើបែបនេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន អ្នកក៏អាច ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង (ជាភាសាអង់គ្លេស) ទៅកាន់ស្នងការដ្ឋានធានារ៉ាប់រងផងដែរ​។

 • ទូរសព្ទទៅលេខ 800-562-6900 សម្រាប់សេវាកម្មបកប្រែតាមទូរសព្ទ (មានជាង 100ភាសា ដោយ​មិនគិតថ្លៃពីអ្នក)
 • TDD/TYY: 360-586-0241
 • TDD: 800-833-6384
ចុះបើខ្ញុំមិនមានការធានារ៉ាបរងសុខភាពវិញ?

ប្រសិនបើអ្នក​មិនមានការរ៉ាប់រង​សុខភាព​ទេ សូមប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា​របស់អ្នក​។ អ្នកនឹង​នៅតែទទួលបាន​វ៉ាក់សាំង​ដោយឥតគិតថ្លៃដដែល​។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនត្រូវបានគិតប្រាក់សម្រាប់វ៉ាក់សាំងនោះទេ ហេតុអ្វីបានជាគេសាកសួរខ្ញុំអំពីព័ត៌មានធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ខ្ញុំ?

នៅពេលអ្នកទទួល​វ៉ាក់សាំង​ អ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំង​របស់អ្នក​ អាច​នឹង​សួរ​ថា​តើអ្នក​មាន​ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង​ដែរឬអត់​។ ធ្វើដូចនេះ​គឺ​ដើម្បី​ឲ្យពួកគេ​អាច​ទទួលបានការទូទាត់សំណង​មកវិញ​សម្រា​ប់​ការ​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង​ជូនអ្នក (ថ្ងៃ​ផ្តល់វ៉ាក់សាំង)។ សូមអនុញ្ញាតឲ្យ​អ្នកផ្តល់សេវា​របស់អ្នកបានដឹង​ ប្រសិនបើអ្នក​មិនមានការរ៉ាប់រង​សុខភាព​ទេ។ អ្នកនឹង​នៅតែអាច​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំង​ដោយឥតគិតថ្លៃដដែល​។

តើថ្លៃផ្តល់វ៉ាក់សាំងជាអ្វី ហើយនរណាបង់ថ្លៃនេះ?

ថ្លៃ​ផ្តល់វ៉ាក់សាំង​គឺជាថ្លៃ​ដែល​អ្នកផ្តល់សេវា​ថែទាំសុខភាព​គិតប្រាក់ ដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំង​ដល់អ្នក​។ នេះ​គឺដាច់ដោយឡែកពី​ថ្លៃ​វ៉ាក់សាំង​ផ្ទាល់​។

រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងរ៉ាប់រងទៅលើថ្លៃចំណាយទាំងស្រុង​ទៅ​លើវ៉ាក់សាំង។ ប្រសិនបើអ្នក​មាន​ការធានារ៉ាប់រង​សាធារណៈឬ​ឯកជន​​ អ្នកផ្តល់​សេវា​វ៉ាក់សាំង​របស់អ្នកអាចនឹង​ចេញ​វិក្កបត្រ​ទូទាត់​ទៅដល់ពួកគេ​ ដើម្បី​ទទួលបាន​សំណង​ទូទាត់​មកវិញ​សម្រាប់​ថ្លៃ​ផ្តល់វ៉ាក់សាំង​។

អ្នកមិនគួរ​ត្រូវបាន​គិតប្រាក់លើថ្លៃ​ចំណាយចេញពីហោប៉ៅផ្ទាល់់ខ្លួន ​ឬ​ទទួលបាន​​​វិក្កយបត្រ​ទូទាត់​ពីអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នក សម្រាប់ថ្លៃ​ផ្តល់​​វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នោះទេ។ នេះអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលមានការ​ធានារ៉ាប់រងឯកជន មាន​ Apple Health (Medicaid) មាន Medicare ឬមិនមានការធានារ៉ាប់រង​។

តើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ណាខ្លះដែលមានផ្តល់ជូននាពេលបច្ចុប្បន្ន?

វ៉ាក់សាំង​បី​ប្រភេទ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ពេល​មាន​អាសន្ន ឬត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ពេញលេញ​ដោយ U.S. Food and Drug Administration (FDA, រដ្ឋបាល​ចំណីអាហារ​និង​ឱសថ) របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក។ បច្ចុប្បន្ន​វ៉ាក់សាំង​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​នៅក្នុង​រដ្ឋ Washington។ វ៉ាក់សាំង Pfizer (Comirnaty) និង Moderna (Spikevax) ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ជំនួស​វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ដោយសារតែ​មាន​ហានិភ័យ​ផ្នែក​សុខភាព​ដ៏​កម្រ​ហៅថា Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, រោគសញ្ញា​នៃ​ឈាមកក​ក្នុង​សរសៃឈាម​ដែល​មាន​ប្លា​កែត​ថយ​ចុះ) និង Guillain-Barré syndrome (GBS, រោគសញ្ញា​នៃ​បញ្ហា​ប្រព័ន្ធ​សរសៃប្រសាទ)។

វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Pfizer-BioNTech (Comirnaty)៖

ចាក់ 3 ដូសសម្រាប់កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំ។ ចាក់ 2 ដូសដំបូងនៅមុនក្រោយគ្នាចំនួន 21 ថ្ងៃ ហើយចាក់ដូសទី 3 បន្ទាប់ពីដូសទី 2 បាន 8 សប្ដាហ៍។

នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងពីរដូសដែលចាក់ក្នុងចន្លោះរយៈពេល 21 ថ្ងៃពីគ្នា រួមទាំង៖

 • បុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ និង​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី mRNA ដែល​មាន 2 ដូ​សស​ម្រាប់​ជំងឺ COVID-19 គួរតែ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​នៃ​ស៊េរី​ចម្បង។
 • អ្នកគ្រប់គ្នា​ដែល​មាន​អាយុ 5 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​គួរតែ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ពីរ​វ៉ាឡង់​ថ្មី បន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី​ចម្បង ឬដូ​សជំរុញ​លើក​មុន​បាន 2 ខែ។ កុមារអាយុ 5 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer អាចចាក់បានតែដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីស៊េរី Pfizer ប៉ុណ្ណោះ។ មនុស្សអាយុ 6 ឆ្នាំឡើងគួរតែចាក់ដូសជំរុញស៊េរី Moderna ឬ Pfizer ពីរវ៉ាឡង់ថ្មីទោះពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងស៊េរីអ្វីក៏ដោយ។

អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍ ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ និងបានចាក់ដូសជំរុញថ្មីៗបំផុតតាមការណែនាំរបស់ CDC សម្រាប់អ្នក។

វ៉ាក់សាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ពេញលេញ​សម្រាប់​មនុស្ស​អាយុ 12 ឆ្នាំ​ឡើង​ដោយ​ប្រើ​ឈ្មោះ Comirnaty។ វ៉ាក់សាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ពេល​មាន​អាសន្ន​សម្រាប់​យុវជន​អាយុ​ពី 6 ខែដ ដល់ 11 ឆ្នាំ។ ការ​ពិសោធ​សាកល្បង​បែប​វេជ្ជសាស្ត្រ​បាន​បង្ហាញថា​មិន​មានហេតុ​ការណ៍​អាក្រក់​ដែល​នឹកស្មាន​មិនដល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ណាមួយ​នោះ​ទេ។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ​ Moderna (Spikevax)៖

នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងពីរដូសដែលចាក់ក្នុងចន្លោះរយៈពេល 28 ថ្ងៃពីគ្នា រួមទាំង៖

 • ដូសបន្ថែម (ទីបី) នៃវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សដែល​មាន​ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​ខ្សោយ​។
 • ចាស ដូសជំរុញស៊េរី mRNAថ្មីដែលមានពីរវ៉ាឡង់ត្រូវបានណែនាំឱ្យចាក់បន្ទាប់ពីចាក់ដូសចុងក្រោយឱ្យទាន់សភាពការណ៍បាន 2 ខែសម្រាប់មនុស្សអាយុ 6 ខែឡើងទៅ។ កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំគួរតែចាក់ដូសពីរវ៉ាឡង់ថ្មីដែលមានម៉ាកយីហោដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងរបស់ពួកគេ។ កុមារអាយុ 5 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna អាចចាក់ដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីស៊េរី Moderna ឬ Pfizer បាន។ មនុស្សអាយុ 6 ឆ្នាំឡើងគួរតែចាក់ដូសជំរុញស៊េរី Moderna ឬ Pfizer ពីរវ៉ាឡង់ថ្មីទោះពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងស៊េរីអ្វីក៏ដោយ។

វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតពេញលេញសម្រាប់បុគ្គលអាយុ 18 ឆ្នាំឡើងទៅ។ វ៉ាក់សាំង Moderna មាន​ផ្ដល់​ជូន​កុមារ​អាយុ 6 ខែ​ដល់ 17 ឆ្នាំ​ក្រោម Emergency Use Authorization (EUA, ការ​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ពេល​មាន​អាសន្ន)។

អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍ ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ និងបានចាក់ដូសជំរុញថ្មីៗបំផុតតាមការណែនាំរបស់ CDC សម្រាប់អ្នក។

ការពិសោធសាកល្បងបែបវេជ្ជសាស្ត្របានបង្ហាញថាមិនមានហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលនឹកស្មានមិនដល់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនោះទេ។ 

វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson – Janssen៖

វ៉ាក់សាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ពេល​មាន​អាសន្ន​សម្រាប់​មនុស្ស​អាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង។ នេះ​គឺជា​វ៉ាក់សាំង​តែ​មួយ​ដូស (ចាក់​តែម្ដង)។

អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍ ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ និងបានចាក់ដូសជំរុញថ្មីៗបំផុតតាមការណែនាំរបស់ CDC សម្រាប់អ្នក។

អ្នកគ្រប់គ្នា​ដែល​មាន​អាយុ 5 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​គួរតែ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ពីរ​វ៉ាឡង់​ថ្មី បន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី​ចម្បង ឬដូ​សជំរុញ​លើក​មុន​បាន 2 ខែ។ ការ​ពិសោធ​សាកល្បង​បែប​វេជ្ជសាស្ត្រ​បាន​បង្ហាញថា​មិន​មានហេតុ​ការណ៍​អាក្រក់​ដែល​នឹកស្មាន​មិនដល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ណាមួយ​នោះ​ទេ។ វ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ជំនួស​វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Novavax៖

 • ចាក់ 2 ដូសមុនក្រោយគ្នា 21 ថ្ងៃសម្រាប់អាយុ 12 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អ្នកគ្រប់គ្នា​ដែល​មាន​អាយុ 12 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​គួរតែ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ពីរ​វ៉ាឡង់​ថ្មី បន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី​ចម្បង ឬដូ​សជំរុញ​លើក​មុន​បាន 2 ខែ។ ឆ្នាំ
 • មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។

វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលមានអាសន្នសម្រាប់មនុស្សអាយុ 12 ឆ្នាំឡើង។

អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍ ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ និងបានចាក់ដូសជំរុញថ្មីៗបំផុតតាមការណែនាំរបស់ CDC សម្រាប់អ្នក។

ការ​ពិសោធ​សាកល្បង​បែប​វេជ្ជសាស្ត្រ​បាន​បង្ហាញថា​មិន​មានហេតុ​ការណ៍​អាក្រក់​ដែល​នឹកស្មាន​មិនដល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ណាមួយ​នោះ​ទេ។ 

ប្រសិនបើខ្ញុំយឺតពេលសម្រាប់ដូសទីពីរបស់ខ្ញុំ តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្តើមស៊េរីដូសវ៉ាក់សាំងនោះសាឡើងវិញដែរឬទេ?

ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកយឺតពេលសម្រាប់ដូសទីពីរបស់អ្នក អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្តើមស៊េរីដូសវ៉ាក់សាំងនោះសាឡើងវិញទេ។

ទទួលដូសវ៉ាក់សាំងលើកទីពីរឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន បន្ទាប់ពីចំនួនថ្ងៃដែលបានណែនាំបានកន្លងផុតទៅ ចាប់តាំងពីដូសលើកទីមួយ ។  

ចាំបាច់ត្រូវទទួលទាំងពីរដូសនេះ មិនថាអ្នកទទួលដូសលើកទីពីរនេះខុសពីការចង់បានឆ្ងាយយ៉ាងណានោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយ និងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានដូសបន្ថែម អ្នកគួរតែរង់ចាំយ៉ាងតិចបំផុត 28ថ្ងៃក្រោយពេលដូសទីពីររបស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ បំបៅដោះកូន ឬមានគម្រោងមានផ្ទៃពោះ?

បាទ/ចាស ទិន្នន័យបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការ​ជំងឺ​) (ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, មហាវិទ្យាល័យ​សម្ភព​និង​រោគស្ត្រី​អាមេរិកាំង​), និង Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, ​អង្គការ​សង្គមវេជ្ជសាស្ត្រ​មាតានិងទារក​) (ជាភាសាអង់គ្លេ​ស​តែប៉ុណ្ណោះ​) ណែនាំ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​ COVID-19 សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​មានផ្ទៃពោះ បំបោះដោះកូន​ ឬ​មានគម្រោ​ង​មានផ្ទៃពោះ។ ការសិក្សា​មួយចំនួន​បង្ហាញថា ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ កូនរបស់អ្នក​ថែមទាំងអាច​ទទួលបាន​អង្គបដិបក្ខ​ប្រាណ​​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​ COVID-19 ទៀតផង តាមរយៈការមានផ្ទៃពោះ​និង​ការបំបៅដោះកូន​។ អ្នកមានផ្ទៃពោះ​ដែលមិនបាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ ដែល​មាន​ជំងឺ​ COVID-19 មាន​ហានិភ័យ​​ខ្ពស់​ប្រឈមនឹងស្ថានភាព​សុខភាព​​ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា​ការកើត​កូនមុនពេលកំណត់​ ឬការកើត​កូន​ស្លាប់ក្នុងផ្ទៃ។​​​​ លើសពីនេះទៀត អ្នកដែលមាន​ជំងឺ​ COVID-19 ខណៈ​ពេល​មានផ្ទៃពោះ​ គឺ​អាចនឹង​ត្រូវ​ការ​ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ជីវិត​ទំនើប​និងបំពង់ខ្យល់​ដង្ហើម ពីរ​ឬ​បីដង​លើស​ពីធម្មតា​។

ដើម្បី​មើល​ធនធាន​ច្រើន​ទៀត​អំពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ខណៈ​ពេល​មានផ្ទៃពោះ និង​កំពុង​បំបៅ​ដោះ​កូន សូម​មើល​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗនៅ​លើ​គេហទំព័រ​ One Vax, Two Lives

តើខ្ញុំអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទៅ

បាទ/ចាស Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, គណៈកម្មាការប្រឹក្សា​យោបល់​លើ​ការអនុវត្ត​ការចាក់វ៉ាក់សាំង) បានផ្លាស់ប្តូរ​ការណែនាំ​របស់ពួកគេ​នៅថ្ងៃទី​12 ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​2021។ នៅពេលនេះ​ អ្នកអាច​ទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ​ COVID-19 ក្នុងពេល​តែ​មួយដែលអ្នកចាក់​វ៉ាក់សាំង​ផ្សេងទៀត​ដែរ​។

អ្នក​មិនចាំបាច់​ត្រូវការ​កំណត់ពេល​ ចាក់វ៉ាក់សាំង​តាមសាលាដែលបានតម្រូវ​ (ជាភាសាអង់គ្លេស​តែប៉ុណ្ណោះ​) ឬ​វ៉ាក់សាំង​ដែលបានណែនាំ​ផ្សេងទៀត​ ដាច់ដោយឡែក​ពី​​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ COVID-19 ទេ​។ ការណាត់ជួប​ពិគ្រោះលើ​​វ៉ាក់សាំងជំងឺ​​ COVID-19 គឺជាឱកាស​មួយទៀតដែល​អ្នក​ឲ្យកូនរបស់អ្នក​ទទួលបានវ៉ាក់សាំង​តាមការណែនាំ​ដែលអ្នកមិនទាន់បានទទួលកន្លង​មក​។

តើអ្វីជាប័ណ្ណកំណត់ត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំង?

អ្នក​គួរតែ​ទទួលបាន​ក្រដាសប័ណ្ណ​ចាក់វ៉ាក់សាំងមួយ​សន្លឹក​ នៅពេលអ្នកចាក់​វ៉ាក់សាំង​ COVID-19 ដូស​ទីមួយ​របស់អ្នក​។ ​ប័ណ្ណនេះ​នឹង​ប្រាប់អ្នក​ថា​តើ​វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ​ណា​ដែលអ្នក​បាន​​ចាក់ (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna ឬ Johnson & Johnson) និងកាលបរិច្ឆេទ​ដែលអ្នក​បានចាក់វា​។

​ប្រសិនបើអ្នក​បានចាក់​វ៉ាក់សាំង Comirnaty/Pfizer-BioNTech ឬ Spikevax/Moderna នោះ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​របស់​អ្នក​គួរតែ​កក់​ការណាត់ជួប​សម្រាប់​ដូ​សទី​ពីរ​ជូន​អ្នក នៅពេល​អ្នក​ចូល​មក​ចាក់​ដូ​សទី​មួយ។ រក្សាទុក​ប័ណ្ណ​ជាប់​ខ្លួន​អ្នក ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​វ៉ាក់សាំង​របស់​អ្នក​អាច​បំពេញ​វា​បន្ទាប់ពី​ដូ​សទី​ពីរ​របស់​អ្នក។

ប្រសិនបើ​អ្នក​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម ឬដូ​សជំរុញ អ្នក​គួរតែ​យក​ប័ណ្ណ​កំណត់ត្រា​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​របស់​អ្នក​ទៅជាមួយ​សម្រាប់​ការណាត់ជួប​របស់​អ្នកផង​ដែរ។ អ្នកផ្ដល់​សេវា​វ៉ាក់សាំង​របស់​អ្នក​នឹង​កត់ត្រា​ដូ​សនោះ។

នេះ​ជា​គន្លឺះ​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លះៗដែល​ត្រូវ​ចងចាំ​នៅពេល​និយាយ​ពី​ការ​រក្សាទុក​ប័ណ្ណ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​របស់​អ្នក៖

 • សូមរក្សាទុក​ប័ណ្ណ​ចាក់វាក់សាំងរបស់អ្នកនៅចន្លោះពេលចាក់ដូស​ និង​ក្រោយពេលចាក់រួច។
 • សូមថតរូបទាំងផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយនៃប័ណ្ណ​របស់អ្នកដើម្បីរក្សាវាក្នុងទម្រង់ឌីជីថល។
 • ពិចារណាផ្ញើវាតាមអ៊ីមែល​របស់អ្នក បង្កើតអាល់ប៊ុម ឬបញ្ចូលថេក​រូបថត​នោះដើម្បីឱ្យអ្នកងាយស្រួលស្វែងរកវាម្ដងទៀត។
 • សូមធ្វើការថតចម្លង ប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់វាតាមខ្លួន។

អ្នក​នៅតែអាច​ចាក់ដូសទីពីរ បើទោះបីជា​អ្នកមិនបាន​យកប័ណ្ណ​ចាក់វ៉ាក់សាំង​របស់អ្នក​ទៅជាមួយសម្រាប់ការណាត់ជួប​ក៏ដោយ​។​ ស្នើឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា​របស់អ្នក​ពិនិត្យមើល​ប្រភេទ (ស្លាក​យីហោ) វ៉ាក់សាំងដែល​អ្នកបានចាក់​សម្រាប់​ដូស​ទីមួយ ដើម្បី​ធានាថា​អ្នកចាក់​ប្រភេទវ៉ាក់សាំង​តែ​មួយ​ម្តង​ទៀត​។​ ប្រសិនបើអ្នក​បាត់បង់​ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង​របស់អ្នក សូមឡុកចូល MyIR (My Immunization Registry, ការចុះបញ្ជីការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្ញុំ) (មានជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ​) ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​កំណត់ត្រា​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ COVID-19 របស់អ្នក​ បន្ទាប់មក​​ថតរូបលើអេក្រង់​ ឬថត​​រូប​ព័ត៌មាននោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមាន​គណនី​ទេ អ្នកអាច​ចុះឈ្មោះប្រើ​ MyIR គ្រប់ពេល​។

សូមចងចាំថា ការផ្ទៀងផ្ទាត់កំណត់ត្រារបស់អ្នកតាមរយៈ MyIR មិនអាចធ្វើឡើងភ្លាមៗបាន​ទេ​ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ​អាចចូល​ប្រើប្រាស់​​​ជា​ភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ។

ជំនួយតាមទូរសព្ទដោយផ្ទាល់មានផ្តល់ជូន​ដើម្បីផ្តល់ជំនួយ​តាមរយៈ MyIRmobile ឬសំណួរ​អំពី​កំណត់ត្រា​ការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយ​ហៅទៅខ្សែ​ទូរសព្ទបន្ទាន់ស្ដីពីជំងឺ​ COVID-19 របស់ Department of Health (ក្រសួងសុខាភិបាល) តាមរយៈ 833-VAX-HELP ឬ​ទំនាក់ទំនង​តាម​អ៊ីមែលតាមរយៈ waiisrecords@doh.wa.gov

សុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព

ហេតុអ្វីខ្ញុំគួរទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19?

វាជា​ជម្រើសផ្តាច់មុខរបស់អ្នក​ក្នុងការ​ទទួល​វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប៉ុន្តែ​ យើង​ត្រូវ​ការ​ឲ្យ​មនុស្ស​ច្រើននាក់តាមដែល​អាច​ធ្វើបាន​ ទៅទទួល​វ៉ាក់សាំង​ដើម្បីបញ្ចប់​ជំងឺ​រាតត្បាតនេះ​។ វីរុស​ COVID-19 ពិបាក​នឹងឆ្លងរាលដាលណាស់​ ​នៅពេល​មនុស្ស​ជាច្រើននៅក្នុង​សហគមន៍មានភាព​ស៊ាំ​ទៅនឹង​ជំងឺ​ – តាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំង ឬ ការឆ្លង​ជំងឺ​នាពេលថ្មីៗ​។ អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់​យើងកាន់តែ​ខ្ពស់ អត្រា​ឆ្លងជំងឺ​របស់យើង​កាន់តែទាប។​

វ៉ាក់សាំងជំងឺ​ COVID-19 អាច​ការពារ​អ្នក​តាមមធ្យោបាយ​ជាច្រើន​ដូចជា​៖

 • វ៉ាក់សាំងទាំងនេះកាត់បន្ថយ​ឱកាស​ក្នុងការ​ឈឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ប្រសិនបើអ្នក​មានជំងឺ​ COVID-19
 • ការ​​ចាក់​​​វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់ចំនួន​ កាត់បន្ថយ​ឱកាស​នៃ​ការចូលសម្រាក​ពេទ្យ​ និង​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ COVID-19​​
 • ការចាក់​វ៉ាក់សាំងបង្កើន​​ចំនួនមនុស្ស​នៅក្នុង​សហគមន៍​ដែល​ពួកគេទទួលបានការការពារ​ ធ្វើ​ឲ្យជំងឺ​​នេះ​ពិបាកនឹង​​ឆ្លង​​រីករាលដាលណាស់។​​​
 • អ្នក​ជំនាញ​បន្តសិក្សា​ទៅលើសមត្ថភាពនៃ​វ៉ាក់សាំង​ក្នុងការ​ការពារ​មនុស្សមិនឲ្យ​ចម្លង​វីរុស​​​នេះ​ទៅអ្នកដទៃ​។

នៅពេលណាអ្នក​បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង​គ្រប់ចំនួន​ ពេលនោះក៏នៅតែ​​អាច​មានជំងឺ​ COVID-19 ដដែល ប៉ុន្តែ​វា​មានឱកាស​តិចតួចជាង​​ករណីដែលអ្នក​បាន​វ៉ាក់សាំង​។

មនុស្សដែល​មិន​បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ទេ​ នៅតែអាចឆ្លង​វីរុស និង​​ចម្លង​វីវុស​នេះ​ទៅអ្នកដទៃ។ មនុស្ស​មួយចំនួន​មិនអាច​ទទួល​វ៉ាក់សាំងបានទេ​​ ដោយសារហេតុផលវេជ្ជសាស្ត្រ​មួយចំនួន​ ហើយនេះ​អាច​ឲ្យពួកគេ​ងាយរង​គ្រោះយ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅនឹង​ជំងឺ COVID-19។​​ ប្រសិនបើអ្នកមិន​បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំងទេ អ្នក​ក៏មានហានិភ័យ​កាន់តែ​ខ្ពស់​​ប្រឈម​ទៅនឹង​ការចូលសម្រាក​ពេទ្យ​ ឬ​ការស្លាប់​ដោយសារ វ៉ារ្យង់​ COVID-19 (ជាភាសាអង់គ្លេស​តែប៉ុណ្ណោះ)។ ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ជួយការពារអ្នក​ និង​គ្រួសារ​របស់អ្នក​ អ្នកជិតខាង និង​សហគមន៍​របស់អ្នក​។

ហេតុអ្វីខ្ញុំគួរទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រសិនបើមនុស្សភាគច្រើនអាចរួចផុតពីជំងឺនេះ?

ការស្លាប់មិនមែនជា​ហានិភ័យ​តែ​មួយ​គត់​ពីការកើ់តមានជំងឺ​ COVID-19 នោះទេ​។ មនុស្ស​ភាគច្រើនដែល​មានជំងឺ​ COVID-19 មានរោគសញ្ញា​ស្រាល​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ ​វីរុស​នេះ​ពិតជា​មិនអាច​ព្យាករណ៍​បានឡើយ​ ហើយយើង​ដឹង​ថា​ វ៉ារ្យ៉ង់​ COVID-19 (ជាភាសាអង់គ្លេសតែ​ប៉ុណ្ណោះ) មួយចំនួនអាចធ្វើ​ឲ្យអ្នក​ឈឺកាន់​តែខ្លាំង​។ មនុស្ស​មួយចំនួន​អាចធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ខ្លាំង​ ឬ​ស្លាប់​ដោយសារ COVID-19 សូម្បីតែ​មនុស្ស​វ័យក្មេង​ដែល​មិន​មានស្ថានភាព​ជំងឺ​រ៉ាំរ៉ៃ​ក៏ដោយ​។​​​ មនុស្ស​មួយចំនួន​ទៀត ត្រូវបាន​ស្គាល់ថា​ជា​ “ក្រុមអ្នកធ្លាប់កើត​ជំងឺ ​COVID” អាចនឹង​មាន​រោគសញ្ញា​ដែល​កើត​មាន​រយៈពេលច្រើនខែ​ និង​ប៉ះពាល់ដល់​គុណភាព​ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ​។ យើង​ក៏មិនដឹង​ដែរ​អំពី​ផល​ប៉ះពាល់រយៈពេលវែងទាំងអស់​​នៃ​ជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែ​វាជាវីរុស​​ថ្មី​។ ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ គឺជា​ការបង្ការ​ដ៏ល្អបំផុតរបស់​យើង​ប្រឆាំង​ទៅនឹង​វីរុស​នេះ​។ បើទោះបីជា​អ្នកនៅក្មេង​និងមានសុខភាពល្អក្តី ក៏​អ្នក​គួរតែទទួល​វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែរ​។

វ៉ារ្យ៉ង់ COVID-19 ជាអ្វី?

វីរុស​បំប្លែង​ខ្លួន (ប្រែប្រួល​) នៅពេលពួកវា​ចម្លង​ពីមនុស្ស​ម្នាក់ទៅមនុស្ស​ម្នាក់ទៀត​។ ‘វ៉ារ្យ៉ង់​' គឺជា​ប្រភេទ​មេរោគ​បំប្លែងនៃ​វីរុសនេះ​។ វ៉ារ្យ៉ង់មួយចំនួន​​បាត់ទៅវិញ​ ហើយ​វ៉ារ្យ៉ង​មួយចំនួន​បន្ត​រីករាលដាលនៅក្នុង​សហគមន៍។

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ) (ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ​) កំណត់​សម្គាល់​វ៉ារ្យ៉ង់​វីរុស​នេះ​ថា​ជារឿង​គួរ​ឲ្យបារម្ភ​។ បច្ចុប្បន្ន​ វ៉ារ្យ៉ង់​មួយចំនួន​គឺគួរ​ឲ្យបារម្ភ​ណាស់​ ដោយសារតែ​ពួកវា​រីករាលដាលយ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​និង​កាន់​តែ​ងាយស្រួល​ ដែលបណ្តាល​មានការឆ្លង​ជំងឺ​ COVID-19 កាន់តែ​ខ្លាំង​។

តើវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងប្រភេទមេរោគវ៉ារ្យ៉ង់ដែរឬទេ?

វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្ន​ដែល​យើង​មាននៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​កំពុង​មានប្រសិទ្ធភាព​ល្អ​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ ការ​ចូល​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ និង​ការ​ស្លាប់ ថែមទាំង​បង្ការ​វីរុស​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មីទៀត​ផង។ ទោះ​យ៉ាងណា អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​សុខភាព​សាធារណៈ​កំពុង​មើលឃើញ​ថា ការ​ការពារ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ COVID-19 កម្រិត​ស្រាល​និង​មធ្យម​មានការ​ថយ​ចុះ ជាពិសេស​ក្នុងចំណោម​មនុស្ស​ដែល​មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់។

ដូសជំរុញ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​បង្កើន​ភាពស៊ាំ និង​ផ្ដល់​ការ​ការពារ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ទល់នឹង​វីរុស​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មី omicron។ ប្រការ​សំខាន់​គឺ​ត្រូវ​ចា​ក់​ដូ​សដែល​បាន​ណែនាំ​ទាំងអស់ ដើម្បី​ទទួល​បានការ​ការពារ​ល្អ​បំផុត។

ការចាក់វ៉ាក់សាំង​គឺជា​វិធី​ដ៏ល្អបំផុត​ក្នុងការការពារអ្នក មនុស្ស​ជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក​ និង​សហគមន៍​របស់អ្នក​។ វិសាលភាព​នៃ​ការ​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ខ្ពស់ នឹង​កាត់បន្ថយ​ការរីករាលដាល​នៃ​វីរុស​ និងជួយ​បង្ការ​​វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីៗ​មិនឲ្យ​កើត​មាន​។

តើយើងដឹងបានដូចម្តេចថាវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាព?

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការ​ជំងឺ) បាន​ពង្រីក និង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​របស់​ប្រទេស​ក្នុង​ការ​តាមដាន​សុវត្ថិភាព​វ៉ាក់សាំង ដើម្បី​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 មាន​សុវត្ថិភាព។ ជា​លទ្ធផល អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​វ៉ាក់សាំង​អាច​តាមដាន និង​រក​ឃើញ​បញ្ហា​ដែល​ប្រហែលជា​មិនបាន​រក​ឃើញ​អំឡុង​ពេល​ពិសោធ​សាកល្បង​វេជ្ជសាស្ត្រ​លើ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19។

តើវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson កំពុងមានបញ្ហាអ្វី?

ចាប់ពី​ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 Washington State Department of Health (DOH, ក្រសួងសុខាភិបាល) នៃ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន​ណែនាំ​ឱ្យ​អ្នក​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ស៊េរី mRNA (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ជំនួស​វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson (J&J) ដែល​ចាក់​តែ​មួយ​ដូស។

ព័ត៌មានថ្មីនេះស្របតាមការណែនាំពី Centers for Disease Control and Prevention ( ,CDCមជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការជំងឺ) បន្ទាប់ពីមានទិន្នន័យថ្មីអំពីបញ្ហាសុខភាពដ៏កម្រចំនួនពីរ ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំង J&J រួច។

បញ្ហា​សុខភាព​ទាំងនេះ​ពាក់ព័ន្ធ​តែ​ជាមួយ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ J&J ប៉ុណ្ណោះ មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ទេ។ DOH ណែនាំ​ឱ្យ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង Moderna និង Pfizer សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​រក​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19។ ទោះ​យ៉ាងណា វ៉ាក់សាំង J&J នៅតែ​អាច​ប្រើ​បាន ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​អាច ឬមិន​ចង់​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ទាំងនេះ​ទេ។ សូម​ទាក់ទង​ទៅ​អ្នក​ផ្តល់​ការថែទាំ​សុខភាព ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ជម្រើស​របស់​អ្នក។ 

ប្រសិនបើ​អ្នក​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ J&J ក្នុងរយៈពេល​បី​សប្ដាហ៍​ចុងក្រោយ ឬគ្រោង​នឹង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ J&J អ្នក​គួរ​ដឹងពី​សញ្ញា​ព្រមាន​អំពី​ប្រភេទ​ឈាមកក​ដែល​បណ្ដាលមកពី​រោគសញ្ញា TTS។ សញ្ញា​ទាំងនោះ​រួមមាន ឈឺក្បាល​ខ្លាំង ឈឺពោះ ឈឺ​ជើង និង​/ឬថប់ដង្ហើម។ ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​រោគសញ្ញា​ណាមួយ​ក្នុងចំណោម​ទាំងនេះ សូម​ទៅ​ជួប​គ្រូពេទ្យ​ជាបន្ទាន់។

ជា​ធម្មតា​តែង​មាន​រោគសញ្ញា​ពី​ស្រាល​ទៅ​មធ្យម ដែល​រួមមាន​គ្រុនក្ដៅ ឈឺក្បាល អស់កម្លាំង និង​ឈឺសន្លាក់​/សាច់ដុំ​ក្នុង​អំឡុង​សប្ដាហ៍​ទីមួយ បន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ណាមួយ។ ជា​ធម្មតា​ផល​ប៉ះពាល់​ទាំងនេះ​ចាប់ផ្ដើម​កើតមាន​ក្នុងរយៈពេល​បី​ថ្ងៃបន្ទាប់​ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ហើយ​គួរតែ​កើតមាន​ត្រឹមតែ​ពីរបី​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ។

តើវាមានន័យយ៉ាងណា នៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងទទួលបានការអនុម័តរបស់ FDA?

សម្រាប់ការអនុម័តពេញលេញ​ FDA​ ពិនិត្យ​មើល​ទិន្នន័យ​ក្នុង​រយៈពេលវែង​ជាងការពិនិត្យ​មើល​​សម្រាប់​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្នុងគ្រាមានអាសន្ន​។ ដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំង​ទទួលបាន​ការអនុម័តពេញលេញ​ ទិន្នន័យត្រូវតែ​បង្ហាញ​ពីកម្រិត​ខ្ពស់នៃ​សុវត្ថិភាព​ ប្រសិទ្ធភាព​​ និង​ការគ្រប់​គ្រង​​គុណភាព​នៅក្នុង​ការផលិត​វ៉ាក់សាំង​។

ការអនុញ្ញាតឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្នុងគ្រា​មានអាសន្ន​ (EUA) អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ FDA អាចមានលទ្ធភាព​ផ្តល់​​ជូនផលិត​ផល​នៅអំឡុងពេល​ស្ថានភាព​មានអាសន្ន​ដែលបានប្រកាស​​ មុនពេល​វា​ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញ​។ គោលបំណង​របស់​ EUA គឺ​ដើម្បី​ធានា​ថា​មនុស្ស​អាច​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំ​ងសង្គ្រោះ​ជីវិត​​ នៅមុនពេល​វិភាគទិន្នន័យរយៈពេលវែង​។ ប៉ុន្តែ​ EUA នៅតែ​តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​បំផុត​ទៅលើទិន្នន័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​—ត្រឹមតែរយៈពេល​មួយ​ខ្លីជាងនេះ​តែប៉ុណ្ណោះ​។ EUA ដែល​បានផ្តល់ជូនដោយ FDA ត្រូវបាន​ឆ្លងកាត់ការត្រួតបន្ថែម​ទៀតពី​ Scientific Safety Review Workgroup (ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពវិទ្យាសាស្ត្រ) ដែលជាផ្នែកមួយនៃ Western States Pact (កិច្ចព្រមព្រៀងនៃរដ្ឋភាគខាងលិច) (ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)។

តើអ្វីជា Western States Pact?

ក្រុមការងារនេះបានផ្ដល់ការវាយតម្លៃពីអ្នកជំនាញមួយកម្រិតទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំង។ គណៈកម្មការនេះរួមមានអ្នកជំនាញដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិដែលមានឯកទេសខាងវ៉ាក់សាំង និងសុខភាពសាធារណៈ។ ដើម្បីចាត់វិធានការដោយមានការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋនៅភាគខាងលិច នៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានប្រកាសភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាព គណៈកម្មការនេះបានត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យដែលមានជាសាធារណៈទាំងអស់ ទន្ទឹមគ្នានឹងការត្រួតពិនិត្យរបស់សហព័ន្ធលើវ៉ាក់សាំង 4 ប្រភេទដែលយើងមានផ្ដល់ជូនក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ ស្របពេលដែលយើងឈានដល់ដំណាក់កាលស្រាកស្រាន្តពីការឆ្លងរាលដាលជាសកល Western States Pact (កតិកាសញ្ញានៃរដ្ឋភាគខាងលិច) បានរំសាយ ហើយការផ្ដល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យប្រើវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នៅរដ្ឋភាគខាងលិចនឹងត្រូវសម្រេចដោយ Food and Drug Administration (FDA, រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ) ហើយការណែនាំសម្រាប់វ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើឡើងដោយ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺ)។

សូមអានលទ្ធផលរកឃើញ​របស់​ Western States Scientific Safety Review Workgroup៖

តើវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំ?

មើលវីដេអូ​នេះ​ស្តីពី​របៀប​ដែលវ៉ាក់សាំង​មានប្រសិទ្ធ​ភាព​នៅក្នុង​រាងកាយ​របស់អ្នក​ (ជាភាសាអង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ​)។

វ៉ាក់សាំង mRNA (វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ​​ Pfizer និង Moderna)

វ៉ាក់សាំង​ពីរប្រភេទ​ដែលមានផ្តល់ជូន​ គឺ​មានឈ្មោះថាវ៉ាក់សាំង​​ RNA នាំ​សារ​ (mRNA)។

វ៉ាក់សាំង mRNA បង្ហាត់កោសិការបស់អ្នកឲ្យបង្កើតចំណែកមួយនៃ​ប្រូតេអ៊ីនបន្លា​នៃវីរុសកូរ៉ូណាដែលគ្មានគ្រោះថា្នក់។ ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឃើញថាប្រូតេអ៊ីននោះមិនមែនស្ថិតនៅទីនោះទេ​ ហើយរាងកាយរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតអង្គបដិបក្ខប្រាណ។ អង្គបដិបក្ខប្រាណទាំងនេះចងចាំពីរបៀបក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើអ្នកបានឆ្លងមេរោគនៅពេលអនាគត។ នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង គឺអ្នកកសាងភាពស៊ាំនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយមិនចាំបាច់ទទួលរងជំងឺនោះទេ។ ពេល​បំពេញ​មុខងាររបស់ខ្លួន mRNA ក៏​បំបែកខ្លួន ហើយរាងកាយ​ជួយវា​ឲ្យ​​មានការលូតលាស់​​ក្នុងរយៈពេល​ពីរឬបីថ្ងៃ​។

វិចទ័រ​វីរុស​ (វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ​ Johnson & Johnson)

វ៉ាក់សាំងមួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងជំងឺ​ COVID-19 គឺមានឈ្មោះថា​ វ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រវីរុស។

វ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវីរុសក្នុងទម្រង់ខ្សោយ (វីរុសផ្សេង​ក្រៅ​ពី​វីរុសដែលបង្ក​ឲ្យមានជំងឺ COVID-19)។ វ៉ាក់សាំងទាំងនេះ​បង្ហាត់កោសិការបស់អ្នកឲ្យបង្កើត​ចំណែកមួយនៃប្រូតេអ៊ីនបន្លា​នៃវីរុសកូរ៉ូណាដែលគ្មានគ្រោះថា្នក់។ ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឃើញថាប្រូតេអ៊ីន​នោះមិនមែនស្ថិតនៅទីនោះ ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតអង្គបដិបក្ខប្រាណ។ វ៉ាក់សាំងនេះការពារអ្នកប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះដោយអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវឈឺនោះទេ។

វ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រដែលយើងមានគឺជា​វ៉ាក់សាំងមួយដូស។ ជាធម្មតា វាត្រូវការពេលប្រហែលពីរសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីដូសទីពីររបស់អ្នក ដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានការការពារជាអតិបរមា។

វ៉ាក់សាំងប្រភេទរងនៃប្រូតេអ៊ីន (វ៉ាក់សាំង Novavax សម្រាប់ជំងឺ COVID-19)

មួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ Food and Drug Administration (FDA, រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ) គឺវ៉ាក់សាំងប្រភេទរងនៃប្រូតេអ៊ីន។ វ៉ាក់សាំងប្រភេទរងនៃប្រូតេអ៊ីនមានបំណែកនៃវីរុស (ប្រូតេអ៊ីន) ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 (បង្កើតឡើងដោយមិនប្រើវីរុសរស់) ដោយមានសារធាតុបន្ថែមដើម្បីជួយឱ្យវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយ។ បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកដឹងពីរបៀបប្រតិកម្មនឹងប្រូតេអ៊ីនបន្លាហើយ វានឹងអាចប្រតិកម្មយ៉ាងរហ័សទៅនឹងវីរុសជាក់ស្ដែង ហើយការពារអ្នកពីជំងឺ COVID-19។ វ៉ាក់សាំងប្រភេទរងមិនអាចបង្កការចម្លងពីវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ទេ ហើយក៏មិនធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ DNA របស់យើងដែរ។

វ៉ាក់សាំងប្រភេទរងនៃវីរុសដែលមានផ្ដល់ជូនគឺជាវ៉ាក់សាំង 2 ដូស។ ជាធម្មតា វាត្រូវការពេលប្រហែល 2 សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីដូសទី 2 ដើម្បីទទួលបានការការពារពេញលេញ។

ជួនកាល វ៉ាក់សាំងអាចបង្កឲ្យមានគ្រុនក្ដៅបន្តិចបន្តួច ឬរោគសញ្ញាស្រដៀងជំងឺផ្ដាសាយ ប៉ុន្តែរោគសញ្ញាទាំងនេះមិន​មានគ្រោះថ្នាក់ទេ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល​ធនធានទាំងនេះ​៖ ព័ត៌មានសង្ខេបនៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 និង​ វ៉ាក់សាំង​ COVID-19៖ ប្រការដែលត្រូវដឹង​

នៅពេលដែលមានមនុស្សក្នុងសហគមន៍មានចំនួនច្រើន​គ្រប់គ្រាន់អាចការពារទប់ទល់នឹង​ពីវីរុសកូរ៉ូណានេះបាន វីរុសនេះ​នឹង​គ្មានកន្លែង​សម្ងំលាក់ខ្លួន​បានទេ​។ នេះមានន័យថា យើងអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងលឿនជាងមុន និងឈានកាន់តែខិតជិតជាងមុនបន្ដិចទៅដល់ការបញ្ចប់ការឆ្លងរាតត្បាតនេះ។

តើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ត្រូវបានផលិតឡើងដូចម្តេច?

រូបភាព​វីដេអូខ្លី​នេះ​ពន្យល់អំពី​ របៀបដែល​វ៉ាក់សាំង​ COVID ត្រូវបានផលិតឡើង​ (ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)។

តើវ៉ាក់សាំង mRNA ជាអ្វី?

RNA​ នាំសារ​ ឬ វ៉ាក់សាំង mRNA គឺជា​ប្រភេទវ៉ាក់សាំងថ្មីមួយ។ វ៉ាក់សាំង mRNA បង្ហាត់កោសិ​ការបស់អ្នកពីរបៀបបង្កើតចំណែកមួយនៃ "ប្រូតេអ៊ីនបន្លា" ដែលគ្មានគ្រោះថា្នក់។ ប្រូតេអ៊ីន​បន្លា​គឺជា​អ្វីដែលអ្នក​មើលឃើញ​លើ​ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ​របស់​វីរុស​កូរ៉ូណា​។ ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឃើញថាប្រូតេអ៊ីននោះមិនមែនស្ថិតនៅទីនោះ ហើយរាងកាយរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមកសាង​ការឆ្លើយតប​នឹង​ប្រព័ន្ធ​ភាព​ស៊ាំ​ និង​បង្កើត​អង្គបដិបក្ខប្រាណ។ នេះ​គឺ​ស្រដៀង​គ្នានឹង​អ្វីដែលកើតឡើង​នៅពេល​យើង​ឆ្លង​ជំងឺ​ COVID-19 "តាមធម្មជាតិ​"។ ពេល​បំពេញ​មុខងាររបស់ខ្លួន mRNA ក៏​បំបែកខ្លួន ហើយរាងកាយ​ជួយវា​ឲ្យ​​មានការលូតលាស់​​ក្នុងរយៈពេល​ពីរឬបីថ្ងៃ​។

ទោះបីជា​យើង​បានប្រើប្រាស់ mRNA សម្រាប់​ប្រភេទ​ថែទាំ​វេជ្ជសាស្ត្រ​​ឬ​បសុពេទ្យ​ផ្សេងទៀតកាលពីមុនមកក្តី ក៏ការបង្កើត​វ៉ាក់សាំង​ដោយប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​នេះ​គឺជា​ការបោះជំហាន​ដ៏ធំ​ឆ្ពោះ​ទៅមុខ​នៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ​ និងអាច​មានន័យថា វ៉ាក់សាំង​នាពេលអនាគត​អាច​នឹងត្រូវបានបង្កើត​ឡើង​កាន់​តែ​ងាយស្រួលជាងមុន​។

អ្នកអាច​អាន​បន្ថែមទៀត​អំពី​ របៀបដែល​វ៉ាក់សាំង​ mRNA មានប្រសិទ្ធភាព​ នៅលើ​គេហទំព័រ​របស់​ CDC (ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)។

វ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រវីរុសជាអ្វី?

វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ​នេះ​ប្រើប្រាស់​ទម្រង់ខ្សោយនៃ​វីរុសផ្សេងទៀត​ (ហៅថា​ “វិចទ័រ​”) ដែលផ្តល់​ព័ត៌មានទៅដល់កោសិកា​របស់អ្នក​។ វិចទ័រ​ចូល​ទៅក្នុងកោសិកា​ និង​ប្រើប្រាស់បណ្តុំមុខងារ​របស់កោសិកា​ដើម្បី​បង្កើត​ចំណែក​ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់នៃ​ប្រូតេអ៊ីនបន្លា​ជំងឺ​ COVID-19។ កោសិកា​បង្ហាញ​ប្រូតេអ៊ិន​បន្លា​នៅលើផ្ទៃ​ខាងក្រៅ​របស់វា​ ហើយ​ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​របស់អ្នក​មើលឃើញថា​វា​មិនស្ថិតនៅទីនោះទេ​។ ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​របស់អ្នក​នឹង​ចាប់ផ្តើម​បង្កើត​អង្គបដិបក្ខប្រា​ណ​ និងធ្វើឲ្យ​កោសិកា​ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំផ្សេងទៀត​មានដំណើរការ​ដើម្បី​ការពារ​ខ្លួន​ទប់ទល់នឹង​​អ្វី​ដែលវាគិត​ថា​ជាការឆ្លង​ជំងឹ​​។​ វ៉ាក់សាំងនេះការពារអ្នកប្រឆាំងនឹងការឆ្លង​ជំងឺនាពេលអនាគត ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវឈឺនោះទេ។

តើអ្វីជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទរងនៃប្រូតេអ៊ីន?

មួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ Food and Drug Administration (FDA, រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ) គឺវ៉ាក់សាំងប្រភេទរងនៃប្រូតេអ៊ីន។ វ៉ាក់សាំងប្រភេទរងនៃប្រូតេអ៊ីនមានបំណែកនៃវីរុស (ប្រូតេអ៊ីន) ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 (បង្កើតឡើងដោយមិនប្រើវីរុសរស់) ដោយមានសារធាតុបន្ថែមដើម្បីជួយឱ្យវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយ។ បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកដឹងពីរបៀបប្រតិកម្មនឹងប្រូតេអ៊ីនបន្លាហើយ វានឹងអាចប្រតិកម្មយ៉ាងរហ័សទៅនឹងវីរុសជាក់ស្ដែង ហើយការពារអ្នកពីជំងឺ COVID-19។ វ៉ាក់សាំងប្រភេទរងមិនអាចបង្កការចម្លងពីវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ទេ ហើយក៏មិនធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ DNA របស់យើងដែរ។

តើអ្វីជាឱសថជំនួយ?

ឱសថជំនួយនៅក្នុងវ៉ាក់សាំង Novavax គឺជាសារធាតុបន្ថែមសម្រាប់ជួយពង្រឹងប្រតិកម្មនៃភាពស៊ាំរបស់រាងកាយ។

តើមានសារធាតុផ្សំអ្វីខ្លះនៅក្នុងវ៉ាក់សាំង?

សារធាតុ​ផ្សំ​នៅក្នុង​វ៉ាក់សាំង​ COVID-19 គឺធម្មតា​បំផុត​សម្រាប់​វ៉ាក់សាំង​។ វ៉ាក់សាំងផ្ទុកនូវសារធាតុផ្សំសកម្ម mRNA ឬ អាដេណូវីរុស​ដែលបានកែប្រែ​​ជាមួយនឹង​សារធាតុ​ផ្សេងទៀត​ដូចជា​ខ្លាញ់ អំបិល និងស្ករ ដើម្បីការពារសារធាតុផ្សំសកម្ម​ ជួយឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អនៅក្នុងរាងកាយ និងការពារ​វ៉ាក់សាំង​នៅអំឡុងពេល​រក្សា​ទុក​និង​ដឹកជញ្ជូន​។

វ៉ាក់សាំង Novavax សម្រាប់ជំងឺ COVID-19 គឺជាវ៉ាក់សាំងផ្សំឡើងពីប្រភេទរងនៃប្រូតេអ៊ីនដែលមានសារធាតុបន្ថែម រួមជាមួយជាតិខ្លាញ់និងស្ករ ដើម្បីជួយឱ្យវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយ។ វ៉ាក់សាំងនេះមិនប្រើ mRNA ទេ។

វ៉ាក់សាំង Pfizer វ៉ាក់សាំង Moderna និងវ៉ាក់សាំង Johnson and Johnson and Novavax មិនមាន​ផ្ទុក​​កោសិកា​មនុស្ស​ (រួមទាំង​កោសិកាគភ៌) វីរុស​ COVID-19 ជាតិជ័រ សារធាតុ​រក្សាទុកបានយូរ ឬអនុផល​ផលិត​ចេញ​ពីសត្វ​មួយចំនួន​ រួមទាំង​ផលិត​ផល​សាច់ជ្រូក ឬ ជេឡាធីន​ផងដែរ​។​​​ វ៉ាក់សាំងនេះ​មិន​ត្រូវបានបណ្តុះ​នៅក្នុង​ស៊ុត និង​មិនមាន​ផទុកផលិតផល​ស៊ុត​ទេ​។

មើល​សំណូរចម្លើយ​នេះ៖ ទំព័រ​គេហទំព័រ​ពីមន្ទីរពេទ្យ​កុមារ​ភី​ឡាឌែល​ហ្វៀ​ (ភាសាអង់គ្លេស​) សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពី​សារធាតុ​ផ្សំ​។ អ្នកក៏អាច​មើលតារាង​សារធាតុផ្សំ​ទាំងស្រុង​នៅក្នុង​ប័ណ្ណ​​​ព័ត៌មានវ៉ាក់សាំងប្រភេទ​​ Pfizer, Moderna (ភាសាអង់គ្លេស), Novavax, និង​ Johnson & Johnson.។

តើវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson មានផ្ទុកជាលិកាគភ៌ដែរឬទេ?

វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ​​ Johnson & Johnson ត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នានឹងបច្ចេកវិទ្យាផលិតវ៉ាក់សាំងជាច្រើន​ផ្សេងទៀតដែរ។ វ៉ាក់សាំងមិនផ្ទុកនូវផ្នែកនៃ​ទារកក្នុងគភ៌ ឬកោសិកាទារកក្នុងគភ៌នោះទេ​។ ចំណែកមួយនៃ​វ៉ាក់សាំង​នេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​នៅក្នុង​ការចម្លង​កោសិកា​ដែលបណ្តុះ​នៅក្នុង​មន្ទីរពិសោធន៍​ដែល​មានប្រភព​ដើមមកពីការរំលូត​កោសិកាតាមការជ្រើសរើស​ ដែល​បានកើតឡើង​ជាង​ 35ឆ្នាំ​មុន​។​ បន្ទាប់ពីពេ​លនោះមក ការបណ្ដុះកោសិកាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ហើយគ្មានប្រភព​កោសិកា​គភ៌បន្ថែមទៀត​ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិត​វ៉ាក់សាំងទាំង​នេះ​ទេ​។ ព័ត៌មាននេះអាចនឹងជាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន។ ប៉ុន្តែ វ៉ាក់សាំង​ជំងឺអុតស្វាយ រូបេឡា និង​ជំងឹ​ថ្លើម​ប្រភេទ​ A ក៏ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុងរបៀប​ដូចគ្នានេះផងដែរ​។

តើវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យមិនអាចមានកូនបានដែរឬទេ?

មិនមានភ័ស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រ​ដែលបង្ហាញថា​វ៉ាក់សាំង​បណ្ដាលឲ្យមិនអាចមានកូនបាន​ ឬអសមត្ថភាព​ផ្លូវភេទ​នោះទេ​។ នៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងចូលដល់ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក វានឹងធ្វើការជាមួយ​ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើត​អង្គបដិបក្ខប្រាណ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​វីរុសកូរ៉ូណា។ ដំណើរការនេះ​មិនពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សរីរាង្គ​បន្តពូជរបស់អ្នកទេ។

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ) (ជាភាសាអង់គ្លេស​), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (ជាភាសាអង់គ្លេស​) និង​ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (ជាភាសាអង់គ្លេស​​) ណែនាំ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​ COVID-19 សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​មានផ្ទៃពោះ បំបៅដោះកូន​ ឬ​មានគម្រោង​មានផ្ទៃពោះ។ មនុស្ស​ជាច្រើនដែល​បានចាក់វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​ COVID-19 ចាប់តាំងពីពេលនោះមក បាន​មានផ្ទៃពោះ ឬ​សម្រាលកូន​ដែលមានសុខភាព​ល្អ​។

បច្ចុប្បន្ននេះ​ គ្មា​ន​ភ័ស្តុតាង​ណាមួយ​បង្ហាញថា​​វ៉ាក់សាំង​ណាមួយ រួមទាំង​វ៉ាក់សាំង​ COVID-19 ផងដែរ​ បង្កឲ្យមានបញ្ហា​មិនអាច​មានកូន​បានសម្រាប់បុរស​នោះទេ។ ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​តូច​មួយ​​ទៅលើមនុស្ស​ប្រុស​ដែលមានសុខភាព​ល្អ​ចំនួន​ 45នាក់​ (ជាភាសាអង់គ្លេស​) ដែលបានទទួល​វ៉ាក់សាំង​ mRNA សម្រាប់ជំងឺ​ COVID-19 (ឧ.ទា​. Pfizer-BioNTech ឬ​ Moderna) បានពិនិត្យ​មើល​បុគ្គលិក​លក្ខណៈស្ពែម​ ដូចជា​បរិមាណ​និង​ចលនា មុននិងក្រោយពេល​ចាក់វ៉ាក់សាំង​។ ការស្រាវជ្រាវ​បានរកឃើញ​ថា​ គ្មានការប្រែប្រួល​គួរឲ្យកត់សម្គាល់​នៅក្នុងបុគ្គលិក​​លក្ខណៈស្ពែម​ទាំងនេះ​ទេ ក្រោយពេល​ចាក់វ៉ាក់សាំង​។

ការគ្រុនក្តៅ​បណ្តាលមកពីរ​ជំងឺ​ មានពាក់ព័ន្ធនឹង​ជំងឺ​រយៈពេលខ្លី​នៅក្នុង​ការផលិត​ស្ពែម​នៅក្នុង​ខ្លួន​បុរសដែលមានសុខភាព​ល្អ​។ បើទោះបីជា​គ្រុនក្តៅ​អាចមានផលរំខាន​បណ្តោះអាសន្ន​នៃ​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​ COVID-19 ក៏មិនមាន​ភ័ស្តុតាង​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​បង្ហាញ​ថា​គ្រុនក្តៅ​ក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង​ COVID ប៉ះពាល់​ដល់​ការផលិត​ស្ពែម​នោះទេ​។

សូមមើល​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​វ៉ាក់សាំង​ COVID-19 សម្រាប់អ្នក​ដែលមានបំណងចង់​មានកូន​ (ជាភាសាអង់គ្លេស​តែប៉ុណ្ណោះ) របស់ CDC​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​។ អ្នកក៏អាច​មើល​គេហទំព័រ​ គេទំព័រ​ស្តីពី​វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ CDC (ជាភាសាអង់គ្លេស​តែប៉ុណ្ណោះ) សម្រាប់ព័ត៌មាន​ពិត​អំពី​វ៉ាក់សាំង​។

តើរោគសញ្ញាប្រភេទអ្វីខ្លះដែលមានភាពធម្មតា ក្រោយការទទួលវ៉ាក់សាំង?

ដូចគ្នា​ទៅនឹងវ៉ាក់សាំង​ធម្មតា​ផ្សេងទៀត​ដែរ​​ ផលរំខានទូទៅនានារួមមានការឈឺដៃ អស់កម្លាំង ឈឺក្បាល និងឈឺចុកចាប់​សាច់ដុំ។

រោគសញ្ញា​ទាំងនេះ​គឺជា​សញ្ញា​មួយបង្ហាញថា​​វ៉ាក់សាំង​កំពុង​មានប្រសិទ្ធភាព​។ នៅក្នុង​ការពិសោធន៍​សាកល្បង​លើវ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ​ Pfizer និង​ Moderna ផលរំខាន​ទាំងនេះ​បានកើតឡើង​ក្នុងរយៈពេល​ពីរថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ទទួល​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ និងមានរយៈពេលប្រហែលមួយថ្ងៃ។ ផលរំខាន​ក្រោយ​ការចាក់ដូសទីពីរ ​គឺមានភាព​ធម្មតាជាង​ការចាក់ដូសទីមួយ។ នៅក្នុង​ការពិសោធន៍​សាកល្បង​វេជ្ជសាស្ត្រ​លើ​វ៉ាក់សាំង​ Johnson & Johnson ផលរំខាន​បានកើត​មាន​ជាមធ្យម​ក្នុងរយៈពេល​មួយថ្ងៃ​ឬ​ពីរថ្ងៃ។

សម្រាប់​រាល់វ៉ាក់សាំង​ទាំងបីប្រភេទ​ អ្នកដែលមាន​អាយុ​លើសពី​ 55ឆ្នាំ​ អាច​រាយការណ៍​ប្រាប់​អំពី​ផលប៉ះពាល់ ​តិចតួច​ជាងអ្នក​មានវ័យក្មេងជាងនេះ​។

អ្នកអាច​នឹង​មើលឃើញ​ពាក្យចរចាមអារ៉ាម​មួយចំនួន​អំពី​ផលរំខាន​ មិនពិត​តាមអនឡាញ​ ឬនៅលើ​បណ្តាញ​ព័ត៌មានសង្គម​។ គ្រប់ពេលវេលាដែល​​អ្នកមើលឃើញ​ការបញ្ជាក់អះអាង​អំពី​ផល​រំខាន ត្រូវ​ប្រាកដថា​​អ្នកត្រូវ​​ពិនិត្យមើល​ប្រភព​នៃ​ការ​អះអាង​នោះត្រឹមត្រូវ​ឬអត់។

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំមានជំងឺក្រោយទទួលវ់ាក់សាំង COVID-19?

ដូចទៅនឹងវ៉ាក់សាំងទូទៅ​ផ្សេងទៀតដែរ​ ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាទូទៅតែ​ងកើត​មានផលរំខាន ដូចជា​ឈឺដៃ គ្រុនក្ដៅ ឈឺក្បាល ឬអស់កម្លាំង បន្ទាប់ពីការ​ចាក់វ៉ាក់សាំង។ ទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងកំពុងមានប្រសិទ្ធភាព។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចមាន បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19។

ប្រសិនបើអ្នកឈឺ​ក្រោយទទួលវ៉ាក់សាំង អ្នកគួរតែ​រាយការណ៍​អំពីហេតុការណ៍​អាក្រក់​នោះទៅកាន់​ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ប្រព័ន្ធ​រាយការណ៍​អំពីហេតុការ​ណ៍អាក្រក់នៃ​វ៉ាក់សាំង)​ (ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)។ “ហេតុការណ៍អាក្រក់​” គឺជា​បញ្ហាសុខភាព​ណាមួយ ឬ​ផលរំខាន​ដែល​កើត​មាន​ក្រោយ​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​។ សម្រាប់ព័ត៌មា​នបន្ថែមអំពី VAERS សូមមើល​ "តើ​ VAERS ជាអ្វី​?" ខាងក្រោម

តើ VAERS ជាអ្វី?

VAERS គឺជា​ប្រព័ន្ធ​ព្រមាន​ដើមដំបូង​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រងនិង​បង្ការ​ជំងឺ​ (CDC) និង​ រដ្ឋបាល​ចំណីអាហារ​និង​ឱសថ​ (FDA)។ VAERS អាចជួយ​តាមចាប់សញ្ញា​បញ្ហា​ដែលអាច​នឹង​មានពាក់ព័ន្ធនឹង​វ៉ាក់សាំង​។

បុគ្គល (អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព អ្នកជំងឺ​ និងអ្នកថែទាំ​) អាច​ រាយការណ៍​អំពី​ប្រតិកម្មតបដែលអាចកើតមាន​ទៅកាន់​ VAERS (ជាភាសាងអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)។

មានដែនកំណត់នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធនេះ​។ របាយការណ៍ VAERS មិន​មែនមានន័យថា​វ៉ាក់សាំង​បានបណ្តាល​ឲ្យ​មាន​ប្រតិកម្ម​តបឬ​លទ្ធផល​អ្វីនោះទេ​។ វាគ្រាន់តែ​មានន័យ​ថា​ ការចាក់វ៉ាក់សាំង​បានប្រព្រឹត្ត​មុនគេ​។

VAERS ត្រូវបានបង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​នូវ​ទំនោរ​ ឬ​មូលហេតុ​ដែលពួកគេ​គួរតែ​អង្កេតស្រាវជ្រា​វអំពីបញ្ហា​ដែលអាច​​កើត​មាន។​ វាមិនមែនជា​តារាង​លទ្ធផល​នៃ​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេ​។

នៅពេល​អ្នក​ធ្វើការរាយការណ៍​ទៅកាន់​ VAERS អ្នកជួយ​ឲ្យ​ CDC និង​ FDA កំណត់អំពី​ក្តីកង្វល់ផ្នែកសុខភាពដែលអាច​កើត​មាន​​ និងធ្វើឲ្យប្រាកដ​ថា​វ៉ាក់សាំង​មានសុវត្ថិភាព​។ ប្រសិនបើបញ្ហា​កើត​មាន ពួកគេ​នឹង​ចាត់វិធានការ និង​ជូនដំណឹង​ដល់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ​អំពី​បង្ហាដែលអាចកើត​មាន​។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំបានកើតជំងឺ COVID-19?

បាទ/ចាស​ Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, គណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីការអនុវត្តការចាក់ថ្នាំបង្ការ​) ណែនាំអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺ COVID-19 ពីមុនមកឲ្យទទួលវ៉ាក់សាំង។

ទិន្នន័យបង្ហាញថា វាមិនមែនជារឿងទូទៅទេដែលនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល 90ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកបានឆ្លងជំងឺ ដូច្នេះអ្នកអាចនឹង​មានការការពារខ្លះៗហើយ (ដែលហៅថាភាពស៊ាំធម្មជាតិ)។ ក៏ប៉ុន្តែ យើងមិនដឹងថាតើភាពស៊ាំធម្មជាតិអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបានយូរ​ប៉ុណ្ណានោះទេ។

អ្នកដែលកំពុងមានជំងឺ COVID-19 គួរតែរង់ចាំទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងរហូត​ដល់​ពួកគេបាន​ធូរស្បើយ ហើយ​រយៈពេលនៅដាច់ដោយឡែករបស់ពួកគេ​​បានបញ្ចប់។

អ្នកដែលបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ក៏គួរតែរង់ចាំទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលបានបញ្ចប់រយៈពេល​ធ្វើចតា្ដឡីស័ក ប្រសិនបើពួកគេអាចដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់​ដោយឡែកពីអ្នកដទៃដោយសុវត្ថិភាពបាន​។ ប្រសិនបើមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលពួ​កគេអាចចម្លងដល់អ្នកដទៃ ពួកគេអាចនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងអំឡុងពេលចត្តាឡី​ស័កដើម្បីការពារការចម្លងនៃជំងឺនេះ។

សូម​មើល​ទំព័រ​អំពី​ការ​នៅ​ដាច់ដោយឡែក និង​ការ​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័​កសម្រាប់​ជំងឺ COVID-19 របស់​យើង ដើម្បី​ដឹងពី​គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្ដីពី​ការ​នៅ​ដាច់ដោយឡែក និង​ការ​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័​ក។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមានប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីទៅនឹងវ៉ាក់សាំងណាមួយកាលពីមុន?

វ៉ាក់សាំង​គួរតែ​កុំ​ផ្តល់​ទៅឲ្យមនុស្ស​ដែល​មាន​ប្រវត្តិធ្លាប់កើត​មានប្រតិកម្ម​អាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ​ដែ​លធ្លាប់បានដឹង​ ដូចជា​ប្រតិកម្មថ្នាំ​ជាដើម ទៅនឹង​ដូសថ្នាំ​វ៉ាក់សាំង​ mRNA ឬ​វ៉ាក់សាំង​វិចទ័រ​វីរុស​ពីមុនមក ឬ​ទៅនឹង​សារធាតុផ្សំ​នៃ​វ៉ាកសាំង COVID-19 ប្រភេទ​ Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna (ជាភាសាអង់គ្លេស), NovavaxJohnson & Johnson–Janssen

អ្នកដែលធ្លាប់​មានប្រិតកម្ម​អាលែកហ្ស៊ី​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅនឹង​វ៉ាក់សាំង​ឬ​ការព្យាបាល​​ដោយការចាក់ថ្នាំ​ នៅតែ​អាច​ទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ​បានដែរ​។ ប៉ុន្តែ អ្នកផ្តល់សេវាគួរ​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ​អំពីហានិភ័យ​ និងពិគ្រោះយោបល់​ជាមួយ​ពួកគេ​អំពី​ហានិភ័យដែលអាច​កើត​មាន។ ប្រសិនបើ​អ្នកជំងឺ​សម្រេ​ច​ចិត្ត​ទទួល​វ៉ាក់សាំង​ អ្នកផ្តល់សេវា​គួរ​តែ​តាមដាន​ពួកគេ​រយៈពេល​ 30នាទី ​ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ​មើលប្រតិកម្ម​កើតមានភ្លាមៗ​ណាមួយ​។

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ណែនាំឲ្យអ្នកផ្តល់សេវា​ តាមដានគ្រប់អ្នកជំងឺ​ទាំងអស់រយៈពេលយ៉ាង​តិច​ 15នាទី​ ក្រោយពេល​ទទួល​​វ៉ាក់សាំង ​ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ​មើល​ប្រតិកម្ម​អាលែកហ្ស៊ី។ មើល​ ការពិចារណាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ​បណ្តោះអាសន្ន​សម្រាប់វ៉ាក់សាំង​ mRNA របស់ ACIP (ជាភាសាអង់គ្លេស​) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវចំពោះវ៉ាក់សាំង

តើវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានលក្ខខណ្ឌតម្រូវអ្វីខ្លះ?

វាជាជម្រើសរបស់អ្នកថាតើ​ត្រូវ​ទទួល​វ៉ាក់សាំងសម្រាប់​ជំងឺ COVID-19 ឬយ៉ាង​ណា​ ប៉ុន្តែ​និយោជក មហាវិទ្យាល័យ និង​សាកលវិទ្យាល័យ តម្រូវ​ឲ្យមាន​វ៉ាក់សាំងនេះ​។

បច្ចុប្បន្ននេះ​ រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន​តម្រូវ​ឲ្យមានវ៉ាក់សាំង​ COVID-19 សម្រាប់៖

បុគ្គលិក​ទាំង​នេះតម្រូវ​ឲ្យ​ចាក់វ៉ាក់សាំង​គ្រប់ចំនួន​ប្រឆាំង​នឹងជំងឺ​ COVID-19 (យ៉ាង​តិច​ពីសប្តាហ៍ក្រោយពេលបញ្ចប់ស៊េរី​​​សាំង​នេះ) នៅត្រឹមថ្ងៃ​ទី18 ខែតុលា ឆ្នាំ​2021។​ លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​នេះ​រួមមាន​អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា​ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និង​មុខតំណែង​ណាមួយផ្សេងទៀត​ដែលធ្វើការ​នៅក្នុង​ទីកន្លែង​ទាំងនេះ​។

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិត​នៅក្នុង​ក្រុមមួយ​ក្នុងចំណោមក្រុមទាំងនេះ​ ឬ​និយោជក​ ឬ​សាលារបស់អ្នក​តម្រូវ​ឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំង​ COVID-19 សូមពិភាក្សា​ជាមួយ​ផ្នែកធនធានមនុស្ស​ និយោជក​ ឬសាលារៀន​ដើម្បីស្វែងយល់​ពីប្រការដែលត្រូវអនុវត្ត​។ ក្រសួងសុខាភិបាល​មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹង​គោលនយោបាយ​របស់​និយោជក​ ឬ​មហាវិទ្យាល័យ/សាកលវិទ្យាល័យនោះទេ​។

វ៉ាក់សាំង​នឹងជួយ​ការពារអ្នក​និង​អ្នកដទៃ​ដែលនៅជំវិញ​ខ្លួន​អ្នក​ពីការ​ឆ្លង​ជំងឺ COVID-19​ ហើយ​យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើការពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត​ ឬគ្លីនិករបស់អ្នក​អំពីអត្ថប្រយោជន៍​។

តើមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 អ្វីខ្លះសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12?

នៅថ្ងៃ​ទី​18 ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​2021 លោកអភិបាល​ Inslee បានប្រកាស​សេចក្តីណែនាំ​ដែលតម្រូវ​ឲ្យ​បុគ្គលិក​សាលារៀនឯកជន​និង​សាធារណៈ​ទាំងអស់​ពីថ្នាក់មត្តេយ្យ​ដល់ថ្នាក់ទី12​ ឲ្យ​ចាក់វ៉ាក់សាំង​គ្រប់ចំនួន​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឹ​ COVID-19 ឬ​ទទួលបាន​ការអនុគ្រោះ​ខាងផ្នែកសាសនា​និង​វេជ្ជសាស្ត្រ​ នៅត្រឹម​ថ្ងៃទី​18 ខែតុលា ឆ្នាំ​2021។

សេចក្តីបង្គាប់នេះ​អនុវត្ត​ចំពោះរាល់​ បុគ្គលិក​នៅក្នុង​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ (ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ) ទាំងអស់​រួមមាន​៖

 • បុគ្គលិក​និង​អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា​ដែលបម្រើការងារ​ឲ្យ​សាលាឯកជន​​ពីថ្នាក់មត្តេយ្យ​ដល់ថ្នាក់ទី12 មណ្ឌលសិក្សា​ធិការ​សាលារដ្ឋ​ពីថ្នាក់មត្តេយ្យ​ដល់ថ្នាក់ទី​12 សាលាឆាធ័រ និង​មណ្ឌលសិក្សា​ផ្នែក​សេវា​អប់រំ​ (សេចក្តីបង្គាប់នេះ​មិនអនុវត្ត​ចំពោះ​សាលាដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ខ​និង​កុលសម្ព័ន្ធ​ ឬ​ចំពោះសិស្ស​នោះទេ​)
 • អ្នកផ្តល់សេវា​ថែទាំ​កុមារ និង​អ្នកផ្តល់សេវា​សិក្សា​សម្រាប់កុមារតូច ដែលផ្តល់សេវា​ដល់កុមារមកពីក្រុមគ្រួសារ​ចម្រុះ​ និង​
 • បុគ្គលិក​ផ្នែក​ឧត្តម្ភសិក្សា​។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល​ លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​ COVID-19 សម្រាប់​បុគ្គលិកសាលា​ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់​ថ្នាក់ទី12៖ សំណួរ​​សាកសួរ​ជាញឹកញាប់​ (PDF) (ជាភាសាអង់គ្លេស​) (ការិយាល័យ​ស្នងការអប់រំ​សាធារណៈ​)។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានការអនុគ្រោះពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំពោះវ៉ាក់សាំងនេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនបើ​និយោជក ឬ​មហាវិទ្យាល័យ​/សាកលវិទ្យាល័យ​របស់អ្នក តម្រូវ​ឲ្យមានវ៉ាក់សាំង​ COVID-19 ឬ​អ្នក​ត្រូវបានតម្រូវ​ឲ្យ​មាន​វ៉ាក់សាំង​តាមការបង្គប់របស់អភិបាល​ក្រុង​​។ សេចក្តីប្រកាស​ថ្ងៃទី​9 ខែ​សីហា​ (ជាភាសាអង់គ្លេស​) ឬ​ សេចក្តី​ប្រកាស​ថ្ងៃ​ទី18 ខែសីហា (ជាភាសា​អង់គ្លេស​​) របស់ Jay Inslee អ្នកគួរតែ​ទាក់ទង​ទៅកាន់​និយោជក​ ឬ​មហាវិទ្យាល័យ​/សាកលវិទ្យាល័យ​ ដើម្បីស្វែងយល់​ពីររបៀប​ដែលពួកគេ​ប្រមូល​ភ័ស្តុតាង​អំពី​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ តើ​ពួកគេ​មាន​គោលនិយោបាយស្តីពីការជម្រើសរើសមិនចូលរួមដែរឬអត់​​ ហើយតើអ្នក​ត្រូវ​ការធ្វើអ្វីខ្លះ​ដើម្បី​ជម្រើសរើស​មិនចូលរួម​។ ក្រសួងសុខាភិបាល​មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹង​គោលនយោបាយ​របស់​និយោជក មហាវិទ្យាល័យ/សាកលវិទ្យាល័យ។

អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការ​ទម្រង់បែបបទ​អនុគ្រោះពី​ Department of Health (DOH, ក្រសួងសុខាភិបាល​) សម្រាប់​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​ COVID-19 ទេ​។ DOH មិន​មាន​ទម្រង់បែបបទអនុគ្រោះ​សម្រាប់វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​ COVID-19 ទេ។ Certificate of Exemption (COE, លិខិតបញ្ជាក់ការអនុគ្រោះ​របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន​) គឺសម្រាប់តែឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល​ដែល​ចង់​បាន​ការ​អនុគ្រោះដល់​កូនរបស់​ពួកគេពីការចាក់ថ្នាំបង្ការ​ដែលតម្រូវ​ចាំបាច់​សម្រាប់កុមារ​នៅសាលា​ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12 ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ឬ​មណ្ឌលថែទាំកុមារ​។ ទេ បច្ចុប្បន្ននេះ​ រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោនមិន​តម្រូវ​ឲ្យមានវ៉ាក់សាំង​ COVID-19 ដើម្បី​ឲ្យ​កុមារបានចូលរៀន​ថ្នាក់មត្តេយ្យ​ដល់ថ្នាក់ទី12 ឬ​មណ្ឌលថែទាំកុមារ​ទេ​ ដូច្នេះ​វាមិន​ត្រូវបានរួមបញ្ចូល​ទៅលើ​ COE. ទេ។

សាលារៀន និងមណ្ឌលថែទាំកុមារ

តើមនុស្សអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានដែរឬទេ?

នៅពេលនេះ យីហោវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech (Pfizer) និងវ៉ាក់សាំង Moderna សម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់កុមារអាយុ 6 ខែឡើងទៅ។ វ៉ាក់សាំង Novavax មាន​ផ្ដល់​ជូន​សម្រាប់​បុគ្គល​អាយុ 12 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅតាម Emergency Use Authorization (EUA, ការ​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ពេល​មាន​អាសន្ន)។

យុវជនអាយុ​ក្រោម 17 ឆ្នាំ​ អាច​ត្រូវការ​ការយល់ព្រម​ពី​ឪពុកម្តាយ​ឬ​អាណាព្យាបាល​ (មានជាភាសាអង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ​) ដើម្បី​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ លើកលែងតែ​ពួកគេ​ទទួលបានការអនុគ្រោះ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់។

សូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងអំពី Vaccinating Youth (ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ដល់​យុវជន) ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

សាកសួរគ្លីនិក​វ៉ាក់សាំង​អំពី​លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​របស់ពួកគេ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ភ័ស្តុតាង​អំពី​ការយល់ព្រម​របស់ឪពុកម្តាយ​ ឬ​ការអនុគ្រោះតាម​ផ្លូវច្បាប់។

តើរដ្ឋតម្រូវឱ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់ការចូលសាលាពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12 ដែរឬទេ?

Washington State Board of Health (ក្រុមប្រឹក្សា​សុខាភិបាល​នៃ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន) (ជា​ភាសាអង់គ្លេស) ពោល​គឺ​មិនមែន Department of Health (ក្រសួងសុខាភិបាល) ទេ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ក្នុង​ការបង្កើត​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ចំពោះ​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​សម្រាប់​កុមារ​នៅ​សាលារៀន​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​ដល់​ថ្នាក់​ទី 12 តាម Revised Code of Washington (RCW, ច្បាប់​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន​ដែល​បាន​កែប្រែ) 28A.210.140 ។ មិន​មាន​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​អំពី​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ចំពោះ​សាលារៀន ឬមណ្ឌល​ថែទាំ​កុមារ​នៅពេល​នេះ​ទេ។

តើកូនរបស់ខ្ញុំទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការផ្សេងទៀតបានដែរឬទេ នៅពេលពួកគេទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ពួកគេ?

នៅពេលនេះ​ មនុស្ស​អាច​ទទួល​វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងរយៈពេល​ 14ថ្ងៃ​បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង​ផ្សេងទៀត រួមទាំងនៅថ្ងៃ​តែ​មួយ​ផងដែរ​។

តើនឹងមានភាពបទបែនណាមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំពោះការចាក់ថ្នាំបង្ការតាមសាលារៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2022-2023 ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែរឬទេ?

ក្រុមប្រឹក្សា​សុខាភិបាល​រដ្ឋ​កំណត់ថា​តើគួរតែ​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ​ទៅលើ​លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​ចំពោះការចាក់ថ្នាំបង្ការ​តាមសាលារៀនដែរឬទេ​។ នៅពេលនេះ លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​ចំពោះការ​ចាក់ថ្នាំបង្ការ​តាមសាលារៀន​ នឹង​នៅតែ​រក្សាទុកដដែល​។ កុមារនឹងចាំបាច់ត្រូវ​បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំង​ មុនពេល​ពួកគេអាចចូលរៀននៅថ្ងៃ​បវេសនកាល​ដំបូងបាន​។

ជីវិតក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង

តើការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនមានន័យដូចម្តេច?

អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍ ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ និងបានចាក់ដូសជំរុញថ្មីៗបំផុតតាមការណែនាំរបស់ CDC សម្រាប់អ្នក។

ដោយសារខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន ដូច្នេះតើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

បន្ទាប់ពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង​គ្រប់ចំនួន អ្នកគួរតែ​៖

ប្រសិនបើខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 តើខ្ញុំនៅតែចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នដទៃទៀតដែរឬទេ?

ទោះបីជា​អ្នក​បានចាក់វ៉ាក់សាំង​គ្រប់ចំនួន​ហើយក្តី​ ក៏អ្នកគួរតែ​បន្ត​​៖

 • ចាក់​ឱ្យ​បាន “ទាន់​សភាពការណ៍” ដោយ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​របស់​អ្នក ដើម្បី​ឱ្យ​មានការ​ការពារ​ប្រសើរ​បំផុត។
 • សូម​គោរព​វិធាន​តាម​ទីតាំង។ ទីក្រុង ខោន​ធី អាជីវកម្ម ព្រឹត្តិ​ការណ៍ និង​ទីតាំង​នានា​នៅតែ​អាច​បន្ត​តម្រូវ​ឱ្យ​ពាក់​ម៉ាស់ ឬបង្ហាញ​ភ័ស្តុតាង​បញ្ជាក់​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​/ការ​ធ្វើតេស្ត​ឃើញ​អវិជ្ជមាន។
 • ធ្វើតេស្ត ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19។
 • បញ្ចូល​ WA Notify ទៅ​ក្នុង​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក ប្រសិនបើ​អ្នក​ប្រហែលជា​បាន​ប៉ះពាល់​ជាមួយនឹង​ជំងឺ COVID-19 និង​ជូនដំណឹង​ជា​លក្ខណៈ​អនាមិក​ទៅ​អ្នកដទៃ ប្រសិនបើ​អ្នកធ្វើ​តេ​ស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន។ កម្មវិធី WA Notify មាន​លក្ខណៈ​ឯកជន​ទាំងស្រុង និង​មិនដឹង​ថា​អ្នកជា​នរណា ឬតាមដាន​ថា​អ្នក​ទៅណា​នោះ​ទេ។
 • ពាក់​ម៉ាស់​ដែល​តឹងណែន​ល្អ​នៅ​មជ្ឈដ្ឋាន​ក្នុង​អគារ​សាធារណៈ​ដែល​មាន​មនុស្ស​កកកុញ ដើម្បី​ការពារ​បាន​ប្រសើរ​បំផុត។
 • អនុវត្ត​តាម​ការណែនាំ​អំពី​ការ​ធ្វើដំណើរ​របស់ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការ​ជំងឺ) និង​ក្រសួងសុខាភិបាល។
 • ចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនដែលចាំបាច់ បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចមាន៖
  • សូមមើលទំព័រអំពីការនៅដាច់ដោយឡែក និងការធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 របស់យើង ដើម្បីដឹងពីគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការនៅដាច់ដោយឡែក និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក។
តើខ្ញុំអាចជួបជុំជាមួយក្រុមធំណាមួយបានដែរឬទេ ប្រសិនបើពួកយើងទាំងអស់បានចាក់វ៉ាក់សាំង?

បុគ្គលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន ដែលបានចាក់ដូសជំរុញទាន់សភាពការណ៍ដែរនោះ ត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អទល់នឹងជំងឺ COVID-19។ ការជួបជុំរវាងបុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនគឺមានសុវត្ថិភាពជាង។

សូមចងចាំថា បុគ្គលមួយចំនួនអាចមានអារម្មណ៍មិនស្រណុកចិត្តក្នុងការជួបជុំ ទោះបីក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមានហានិភ័យទាបក៏ដោយ។ អ្នកផ្សេងទៀតប្រហែលជាមិនចង់ឱប និងចាប់ដៃនៅឡើយទេ។ រឿងនេះគឺគ្មានបញ្ហាទេ។ អ្នកគ្រប់គ្នាកំពុងសម្របខ្លួនទៅនឹងទម្លាប់ថ្មី ហើយយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចង់រក្សាសុវត្ថិភាព និងការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងប៉ុណ្ណោះ។

តើខ្ញុំនឹងត្រូវការបង្ហាញភ័ស្តុតាងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរឬទេ?

អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង្ហាញភ័ស្តុតាងថាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់ អាជីវកម្ម ឬព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួន។

ដូច្នេះ​ ត្រូវ​ចាត់ទុក​ក្រដាស​ប័ណ្ណ​ចាក់វ៉ាក់សាំង​របស់អ្នក ប្រៀប​ដូចទៅនឹង​សំបុត្រកំណើត​​ ឬ​​ឯកសារ​ផ្លូវការ​ផ្សេងទៀតដែរ​! ថតរូបថត​ប័ណ្ណ​ ហើយ​រក្សាទុកវានៅផ្ទះ​។ អានបន្ថែមទៀតអំពី​ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង​ និង​កំណត់ត្រា​ការចាក់ថ្នាំបង្ការ​

ចុះបើខ្ញុំមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍?

ប្រសិនបើអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍ទេ៖

 • ស្វែងរកវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ឥតគិតថ្លៃដែលនៅក្បែរអ្នក!
 • ពិចារណាពាក់ម៉ាស់តឹងណែនល្អនៅមជ្ឈដ្ឋានក្នុងអគារសាធារណៈដែលមានមនុស្សកកកុញ។
 • ធ្វើតេស្ត​រកមើល​ជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញា។
 • ប្រសិនបើ​អ្នកធ្វើ​ដំណើរ សូម​ធ្វើតេស្ត​រកមើល​ជំងឺ COVID-19 នៅមុន​ពេល និង​ក្រោយពេល​ធ្វើដំណើរ។
 • បញ្ចូល​កម្មវិធី WA Notify ទៅ​ក្នុង​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក ប្រសិនបើ​អ្នក​ប្រហែលជា​បាន​ប៉ះពាល់​ជាមួយនឹង​ជំងឺ COVID-19 និង​ជូនដំណឹង​ជា​លក្ខណៈ​អនាមិក​ទៅ​អ្នកដទៃ ប្រសិនបើ​អ្នកធ្វើ​តេ​ស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន។ កម្មវិធី WA Notify មាន​លក្ខណៈ​ឯកជន​ទាំងស្រុង និង​មិនដឹង​ថា​អ្នកជា​នរណា ឬតាមដាន​ថា​អ្នក​ទៅណា​នោះ​ទេ។
តើខ្ញុំអាចឈឹដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ ក្រោយពេលខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំង?

ទំនង​ជាមិនអាចកើត​មានទេ ប៉ុន្តែមានឱកាសកើត​មានតិចតួច។ វ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ ប៉ុន្តែ​មិនមែន​ 100% ទេ​។ ប្រសិនបើអ្នកមាន រោគសញ្ញា​ដូចជំងឺ ​COVID-19 (ជាភាសាអង់គ្លេស)​ អ្នកគួរតែ​ស្ថិតនៅ​ឆ្ងាយ​ពីអ្នកដទៃ​ ហើយទាក់ទង​ទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ​សុខភាព​របស់អ្នក​។ ពួកគេ​អាចណែនាំ​ការធ្វើតេស្តជំងឺ​ COVID-19។​

សម្រាប់​ព័ត៌មានអំពីការធ្វើតេស្ត​ជំងឺ​ COVID-19 សូមមើលព័ត៌មានអំពីការធ្វើតេស្ត ។

តើខ្ញុំអាចចម្លងជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ ក្រោយពេលខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំង?

ការឆ្លងជំងឺកើតមានកាន់តែតិចតួចក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន និងបានចាក់ដូសជំរុញរបស់ខ្លួន។ ទោះយ៉ាងណា បុគ្គលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍ ដែលពិតជាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចចម្លងវីរុសទៅអ្នកដទៃបាន។

តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វី ប្រសិនបើខ្ញុំបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19?

សូមមើលទំព័រអំពីការនៅដាច់ដោយឡែក និងការធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 របស់យើង ដើម្បីដឹងពីគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការនៅដាច់ដោយឡែក និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក។

តើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត និងការថប់បារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានដូចម្តេច?

យើង​យល់ថា​ជំងឺ​រាតត្បាត​អាច​ប៉ះពាល់ដល់​សុខភាព​ផ្លូវកាយ​និង​ផ្លូវចិត្ត​របស់អ្នក​។ មិនមែនអ្នកតែម្នាក់​​ឯង​នោះទេ។ មនុស្ស​ជាច្រើន​នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន​កំពុង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ភាព​តានតឹង​ក្នុងចិត្ត​ និង​ភាព​ថប់បារម្ភ​ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះអាសន្ន​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការងារ​ ការបិទ​ផ្អាកដំណើរការសាលារៀន ការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក​ ក្តីកង្វល់ផ្នែកសុខភាព ទុក្ខសោ​កនិងការបាត់បង់ និង​ជាច្រើនទៀត។​ នេះរួមមាន​ភាពថប់បារម្ភ​បន្ថែមទៀត​ដែលអាចកើត​មាន​ជាមួយនឹង​ការ​ត្រឡប់​ចូលទៅកាន់សកម្មភាពសាធារណៈឡើងវិញ​។

នេះ​គឺជា​ធនធានមួយចំនួនដែលអាច​ជួយគ្រប់គ្រង​ភាពធុញថប់ក្នុងចិត្ត​ និង​ភាព​ថប់បារម្ភបាន​។

វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ និងដូសបន្ថែម

តើមានភាពខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ រវាងដូសវ៉ាក់សាំងបន្ថែមនៃជំងឺ COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងដួសជំរុញ?

ដូសបន្ថែម​ (ហៅផងដែរថា​ ដូស​ទីបី) គឺសម្រាប់​អ្នកដែល​មាន​ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​ខ្សោយ​។ ជួនកាល​ អ្នកដែល​មានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយ​ មិនបង្កើត​ការការពារគ្រប់គ្រាន់​ទេ​ នៅពេល​ពួកគេ​បានចាក់វ៉ាក់សាំង​គ្រប់ចំនួនលើកដំបូង​។ នៅពេលបញ្ហានេះ​កើត​ឡើង​ ការទទួលបានវ៉ាក់សាំង​​ដូស​បន្ថែម អាចជួយ​ពួកគេឲ្យ​បង្កើត​ការការពារ​បន្ថែមទៀត​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​។​

ដូសជំរុញ​ សំដៅដល់ដូសវ៉ាក់សាំង​ដែល​ផ្តល់ជូន​ដល់​នរណាម្នាក់ដែល​បង្កើត​ការការពារ​គ្រប់គ្រាន់​ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង​ ប៉ុន្តែការការពារនោះ​បានថយចុះ​ជាលំដាប់​ (នេះ​ហៅផងដែរ​ថា​ ភាពស៊ាំថយចុះ​​)។ នេះ​ជាមូលហេតុដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដល់ពេល​ចាក់ដូស​វ៉ាក់សាំងជំរុញ​តេតាណូស​រៀង​រាល់​ 10ឆ្នាំម្តង​ ដោយសារតែ​ការការពារ​ពី​ស៊េរី​វ៉ាក់សាំង​តេតាណូស​ការពីកុមារភាព​របស់អ្នក​ បាន​ថយចុះ​ជាលំដាប់​។

សូម​ពិនិត្យមើល​គោលការណ៍​ណែនាំ​របស់ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការ​ជំងឺ) សម្រាប់​បុគ្គល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ ឬចូល​មើល​គេហទំព័រ​របស់ DOH

តើនរណាគួរតែចាក់ដូសបន្ថែមនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19?

សូម​ពិនិត្យមើល​គោលការណ៍​ណែនាំ​របស់ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការ​ជំងឺ) សម្រាប់​បុគ្គល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ ឬចូល​មើល​គេហទំព័រ​របស់ DOH

ហេតុអ្វីបានជាដូសជំរុញមានសារៈសំខាន់?

ដូសជំរុញជួយផ្តល់ការការពារជាបន្តប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺ COVID-19

កាលពីមុន ដូសជំរុញត្រូវបានណែនាំសម្រាប់តែក្រុមមនុស្សមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចនឹងកើតជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែគេបានបន្ថែមការណែនាំដោយមនុស្សដែលមានអាយុ 6 ខែឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជំរុញផងដែរ ដើម្បីជួយបង្កើនការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19។

ការចាក់ដូសជំរុញមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដោយសារមានវីរុសឆ្លងប្រភេទបំប្លែងខ្លួនថ្មីកាន់តែច្រើន និងករណីជំងឺ COVID-19 មានការកើនឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក។

វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬអនុម័តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ការចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ថែមទាំងប្រឆាំងនឹងប្រភេទបំប្លែងខ្លួនថ្មីទៀតផង។ ទោះយ៉ាងណា វ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្នអាចថមថយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារបន្តិចម្ដងៗ។ ដូសជំរុញនឹងបង្កើនការការពារដោយវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 និងជួយឱ្យមានភាពស៊ាំកាន់តែយូរ។

ធនធាននិងព័ត៌មានបន្ថែ

ធនធានជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្រុមជាក់លាក់នានា

កុមារ និងយុវជន​

អ្នកបំបៅ​ដោះកូន​ និង​/ឬ​អ្នកមានផ្ទៃ​ពោះ​

ជនអន្ដោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួន

មិនអាចចេញពីផ្ទះបាន​

ធនធាន​បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹង​សហគមន៍ អាចរកបាន​នៅលើ​ ទំព័រសមភាព​និង​ការ​ចូលរួម​នៅក្នុង​វ៉ាក់សាំង​ (ជាភាសាអង់គ្លេស​)

សំណួររបស់ខ្ញុំមិនត្រូវបានឆ្លើយទេនៅទីនេះ។ តើខ្ញុំអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបានដោយរបៀបណា?

សំណួរ​តាមបណ្តាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​អាច​ត្រូវបានផ្ញើ​ទៅកាន់​ covid.vaccine@doh.wa.gov