ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ

CDC ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਰਜ਼ੀ) ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2023-2024 ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਰਜ਼ੀ) ਅਨੁਸਾਰ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2023-2024 ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • 5-64 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ COVID-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2023-2024 ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ COVID (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? 

ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕੇਟਰ ਜਾਂ Vaccines.gov (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭੋ।

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 19ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ HHS.gov (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

Bridge Access Program ਕੀ ਹੈ?

Bridge Access Program (ਬ੍ਰਿਜ ਐਕਸੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ 2023-2024 COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ COVID-19 ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣ ਲਈ, www.Vaccines.gov (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) 'ਤੇ ਜਾਓ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ 2023-2024 COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 • 6 ਮਹੀਨਿਆਂ - 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨੀਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CDC ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CDC ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖਦੀ ਬਾਂਹ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) (ਵੀਏਆਰਐਸ)’ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ "ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਇਵੈਂਟ" ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ਵੈਕਸੀਨ ਅਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, Department of Health (DOH, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) ਵੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ 12 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲ ਟੀਕੇ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਬਸਟਟ੍ਰੀਸ਼ ਐਂਡ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟਸ), ਅਤੇ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਮੈਟਰਨਲ-ਫੀਟਲ ਮੈਡੀਸਨ) (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਗਰਭਵਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟਿਯੂਬ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ One Vax, Two Lives ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 

ਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਮੇਂ, Pfizer-BioNTech (Pfizer) ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ Moderna COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬ੍ਰਾਂਡ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। Novavax ਵੈਕਸੀਨ, Emergency Use Authorization (EUA, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ 12+ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਪੇਜ Vaccinating Youth (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਕਸਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਵਿਡ-19” ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦਿਮਾਗੀ ਉਲਝਣ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (MIS-C) (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (MIS-C) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਗੁਰਦੇ, ਦਿਮਾਗ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ, ਜਾਂ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (MIS-C) ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, MIS-C ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸਨ। ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (MIS-C) ਗੰਭੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ?

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ।

ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CDC ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝੋ! ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 • ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭੋ!
 • ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ 100%ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਕ ਅਲੱਗ –ਥਲੱਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰੋਤ

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਅਕਤੀ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

 ਟੀਕਾ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਨੇ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ covid.vaccine@doh.wa.gov ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।