Stroke and Heart Attack Signs and Symptoms - Hmong

English

Mob hlab ntshav hlwb txhaws thiab mob plawv nres puav leej yog xwm txheej ceev. Tab sis koj puas tau paub cov yam ntxwv mob hlab ntshav hlwb txhaws thiab mob plawv nres?

Kev paub yog ib lub zog loj. Cawm tau txoj sia los ntawm kev paub txog cov yam ntxwv mob thiab cov tsos mob, paub txog thaum nws tshwm sim, thiab hu rau 911 thov kev pab.

Mob hlab ntshav hlwb txhaws

  • Loog thiab lub zog poob tam sim nyob ntawm lub ntsej muag, txhais npab los sis txhais ceg, tshwj xeeb yog ib sab ntawm lub cev
  • Tsis meej pem los sis muaj teeb meem hais tsis nkag siab
  • Ib sab qhov muag los sis ob sab qhov muag tsis pom kev tam sim
  • Mus tsis tau kev, kiv tob hau los sis tswj tsis tau lub cev kom tus los sis tsis xwm yeem tam sim
  • Mob tob hau heev tam sim uas tsis paub tias tim dab tsi

Mob plawv nres

  • Mob los sis tsis xis nyob ntawm hauv siab
  • Hnov zoo li tob hau log-log, xeev siab los sis ntuav
  • Mob kauj tsaim, caj dab los sis nrab qaum
  • Tsis xis nyob los sis mob ntawm txhais npab los sis xab xib pwg
  • Txog siav heev

Thaum koj xav tias muaj qee leej ntxim li muaj mob hlab ntshav hlwb txhaws los sis mob plawv nres, txhob tos li. Hu rau 911 tam sim. Cov neeg ua hauj lwm pab rau mob nkeeg xwm txheej ceev yeej xyaum txaus lawm paub zoo txog mob hlab ntshav hlwb txhaws thiab mob plawv nres thiab coj tau tus neeg mob mus rau tsev kho mob sai. Cov mob nkeeg xwm txheej ceev no yeej kho tau thiab yog tus neeg mob tau txais kev kho sai, ces lawv yuav muaj feem tau rov los nrog tsev neeg nyob ua ke thiab rov los ua dej num tau li qub.