ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ

Food and Drug Administration (FDA, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਦੇ ਸਬ-ਵੇਰੀਐਂਟ XBB.1.5 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2023-2024 ਦੀਆਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਵੈਲੈਂਟ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 • 6 ਮਹੀਨੇ – 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ mRNA Pfizer ਦੀਆਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ mRNA Moderna ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • 6 ਮਹੀਨੇ – 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1 ਜਾਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
 • 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਉਹ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2023-2024 Novavax COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2023-2024 Novavax COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਵਾਵਾਂ?

ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕੇਟਰ ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 438-829 (GET VAX) ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ COVID-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦਣਗੇ। COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 19ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ HHS.gov (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Bridge Access Program ਕੀ ਹੈ?

Bridge Access Program (ਬ੍ਰਿਜ ਐਕਸੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ 2023-2024 COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ COVID-19 ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣ ਲਈ, www.Vaccines.gov (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ, U.S. Food and Drug Administration (FDA, ਅਮਰੀਕਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Washington ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CDC ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Pfizer-BioNTech ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ (Comirnaty):

Pfizer-BioNTech COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 3-ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Pfizer-BioNTech COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ 2023-2024 ਖੁਰਾਕ ਹੈ।

Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ(Spikevax):

Moderna COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ - 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2-ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Moderna COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ 2023-2024 ਖੁਰਾਕ ਹੈ।
 

Novavax ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ:

 • 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਉਹ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2023-2024 Novavax COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2023-2024 Novavax COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਬਸਟਟ੍ਰੀਸ਼ ਐਂਡ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟਸ), ਅਤੇ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਮੈਟਰਨਲ-ਫੀਟਲ ਮੈਡੀਸਨ) (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਗਰਭਵਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟਿਯੂਬ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ One Vax, Two Lives ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ 12 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲ ਟੀਕੇ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna/Spikevax, ਜਾਂ Johnson & Johnson)।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

 • ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।
 • ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਓ
 • ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਓ

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ: MyIR (My Immunization Registry, ਮੇਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਜਿਸਟਰੀ) (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ MyIR ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ MyIR ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ MyIRmobile ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ Department of Health COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਹੌਟਲਾਈਨ 833-VAX-HELP 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ waiisrecords@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ

ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸੰਕਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਊਨੀਟੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਦਰ ਉੰਨ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਂਵਾ ਹੈ?

ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਇਰਸ ਭੱਵਿਖ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੂਪਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕੋਵਿਡ ਲੱਛਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ” ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਨਵਾਂ ਰੂਪ' ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਰਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।​

ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ FDA ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, FDA ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ (EUA) FDA ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। EUA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, EUA ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। Western States Pact (ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ) (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, FDA ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ EUA ਦੀ Scientific Safety Review Workgroup (ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Western States Pact ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵਰਕਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਆਪਾਤਕਾਲ ਘੋਸ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਚਾਰ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, Western States Pact (ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਪੈਕਟ) ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ Food and Drug Administration (FDA, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡ੍ਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।

Western States Scientific Safety Review Workgroup ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

mRNA ਟੀਕੇ (Pfizer ਅਤੇ Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ)

ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA(mRNA)ਟੀਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

mRNA ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ mRNA ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ (Novavax COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ)

Food and Drug Administration (FDA, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ COVID-19 ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਇਰਸ (ਪ੍ਰੋਟੀਨ) ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਾਇਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ DNA ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਵਾਇਰਲ ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ 2-ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹਲਕੇ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ: ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ: ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

mRNA ਟੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA, ਜਾਂ mRNA ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। mRNA ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ" ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਟੁਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ mRNA ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ mRNA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ mRNA ਟੀਕੇ CDC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੈ?

Food and Drug Administration (FDA, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ COVID-19 ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਇਰਸ (ਪ੍ਰੋਟੀਨ) ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਾਇਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ DNA ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?

Novavax ਵਿੱਚ ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਇੱਕ ਐਡਿਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ?

ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ mRNA ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਬੀ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Novavax COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਯੂਨਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਿਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ mRNA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Pfizer, Moderna, Novavax and Johnson and Johnson ਟੀਕਾ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈਲ (ਭਰੂਣ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਸਮੇਤ), ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ, ਲੈਟੇਕਸ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ; ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਿਲਾਡੇਲ੍ਫਿਯਾ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤੋਂ ਵੈਬਪੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ Pfizer (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), Moderna (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), Novavax (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਅਤੇ Johnson & Johnson (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ COVID-19 ਟੀਕਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਬਾਂਝਪਨ ਜਾਂ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।

Centers for Disease Control and Prevention (CDC ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਅਤੇ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਗਰਭਵਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 45 ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ mRNA ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ, Pfizer-BioNTech ਜਾਂ Moderna) ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CDC ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ CDC ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਵੈਬਪੰਨਾ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁੱਖਦੀ ਬਾਂਹ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹਨ।

ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pfizer ਅਤੇ Moderna ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਸਨ। Johnson & Johnson ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ।

ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ, 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖਦੀ ਬਾਂਹ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) (ਵੀਏਆਰਐਸ)'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ "ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਇਵੈਂਟ" ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। VAERS ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ " VAERS ਕੀ ਹੈ?"

VAERS ਕੀ ਹੈ?

VAERS Centers for Disease Control and Prevention (CDC(ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ)ਅਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਏ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। VAERS ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ (ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਮਰੀਜ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ VAERS ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ VAERS ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ।

VAERS ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ VAERS ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CDC ਅਤੇ FDA ਦੀ ਸੰਭਵ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੀ?

ਹਾਂ, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) (ਏਸੀਆਈਪੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਮੈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੋਵੇ?

ਗੰਭੀਰ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ, mRNA ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ, ਜਾਂ Pfizer-BioNTech/Comirnaty (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), Moderna/Spikevax (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), Novavax (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਜਾਂ Johnson & Johnson–Janssen ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਇਲਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ACIP ਦੇ mRNA ਟੀਕੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵੇਖੋ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ

ਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਮੇਂ, Pfizer-BioNTech (Pfizer) ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ Moderna COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬ੍ਰਾਂਡ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। Novavax ਵੈਕਸੀਨ, Emergency Use Authorization (EUA, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ 12+ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਪੇਜ Vaccinating Youth (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ K-12 ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

K-12 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ Revised Code of Washington (RCW, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਕੋਡ) 28A.210.140 ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ Washington State Board of Health (ਵਾਸਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ Department of Health (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ-ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਮੇਤ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2023-2024 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਚੀਲਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CDC ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝੋ! ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 • ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭੋ!
 • ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ 100%ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਕ ਅਲੱਗ –ਥਲੱਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰੋਤ

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਅਕਤੀ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਹੋਮਬਾਊਂਡ

ਟੀਕਾ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਨੇ'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ covid.vaccine@doh.wa.gov ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।