Pagbabakuna sa Kabataan

Decorative

Pagiging Ligtas at Mabisa ng Bakuna

Ang pagpapabakuna sa iyong anak laban sa COVID-19 ay maaaring:

  • Magpababa sa panganib na mahawahan siya ng COVID-19
  • Magpababa sa tsansang magkasakit siya nang malubha, kung mahawahan man siya ng COVID-19
  • Magpababa sa tsansang kailanganin niyang magpaospital at sa panganib na mamatay siya dahil sa COVID-19
  • Makadagdag sa bilang ng tao sa komunidad na protektado laban sa COVID-19 — na nakakatulong na mapabagal ang pagkalat ng sakit

 

Decorative

Mga Madalas Itanong para sa mga Magulang at Tagapag-alaga

Bakit ko kailangang mag-alala na baka magkaroon ng COVID-19 ang aking anak?

Mula nang nag-umpisa ang pandemya, mahigit 15 milyong bata sa Estados Unidos ang nagkaroon ng COVID-19. Ang mga bagong variant ng COVID-19 ang may kinalaman sa pinakamaraming impeksiyon at pagpapaospital sa Estados Unidos sa kasalukuyan.  

Bagamat madalas na mas banayad ang COVID-19 sa mga bata kaysa sa mga nasa hustong gulang, maaari pa ring magkasakit nang malubha ang mga bata at maikalat ang sakit sa mga kaibigan at pamilyang immunocompromised (may kondisyong nagpapahina ng immune system) o may kahinaan sa iba pang paraan. Ang kalahati ng naiulat na pagkamatay ng mga bata dahil sa COVID-19 sa Estados Unidos ay sa mga batang walang umiiral na kondisyon sa kalusugan.

Ang mga batang nahawahan ng COVID-19 ay maaaring magkaroon ng “long COVID-19” (matagalang COVID-19) o mga nagpapatuloy na sintomas kung saan madalas na kasama ang pagkalito ng isip, pagkapagod, pananakit ng ulo, pagkahilo at pagkapos ng hininga. Ang pagpapabakuna ang pinakamabuting paraan para mapanatiling malusog at ligtas ang mga bata.

Ang mga batang mahahawahan ng COVID-19 ay maaaring may mas malaking panganib na magkaroon ng Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C, Kalipunan ng mga Sintomas ng Pamamaga ng Maraming Sistema ng Katawan) (nasa wikang Ingles lang). Ang MIS-C ay isang kondisyon kung saan maaaring mamaga ang iba-ibang bahagi ng katawan, kasama na ang puso, baga, bato, utak, balat, mata, o mga gastrointestinal organ. Bagamat hindi pa natutuklasan kung ano ang sanhi ng MIS-C, maraming batang may MIS-C ang nagkaroon dati ng COVID-19 o nakasalamuha ng taong may COVID-19. Maaaring lumala at makamatay ang MIS-C, ngunit ang karamihan ng batang na-diagnose ng ganitong kondisyon ay gumaling sa tulong ng medikal na pangangalaga.

Paano natin malalaman kung ligtas at mabisa ang mga bakuna para sa mga bata?

Upang matiyak na ligtas ang mga bakuna sa COVID-19, pinalawak at pinalakas ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) ang kakayahan ng bansa na subaybayan ang pagiging ligtas ng bakuna. Bilang resulta, masusubaybayan at matutukoy ng mga eksperto sa pagiging ligtas ng bakuna ang mga problemang maaaring hindi nakita sa mga klinikal na pagsubok ng bakuna sa COVID-19.

Kailangan ba ang bakuna para makapasok sa paaralan ang mga mag-aaral sa K-12?

Ang Washington State Board of Health (Lupon ng Kalusugan ng Estado ng Washington), hindi ang Department of Health (Kagawaran ng Kalusugan), ang may awtoridad na mag-atas ng pagbabakuna para sa mga bata sa mga K-12 na paaralan Revised Code of Washington (RCW, Binagong Kodigo ng Washington) 28A.210.140. Hindi iniaatas ang bakuna sa COVID-19 sa mga paaralan o childcare (pangangalaga sa bata) sa ngayon.

Kailangan ko bang bayaran ang bakuna?

Hindi. 

Ang lahat ng batang 18 taong gulang pababa ay may access sa mga bakuna sa COVID-19 sa tulong ng Childhood Vaccine Program (Programa ng Bakuna para sa Kabataan) na libre para sa pasyente.

Kung mayroon kang pampubliko o pribadong insurance sa kalusugan, maaaring singilin ng iyong provider ng bakuna ang mga ito para magpa-reimburse ng singil sa pagbibigay ng bakuna. 

Ano ang mga karaniwang side effect sa mga bata ng bakuna sa COVID-19?

Ang mga panganib sa kalusugan kung mahawahan ang mga bata ng COVID-19 ay mas malaki kaysa sa panganib na magkaroon ng mga side effect ang bakuna.

Tulad ng sa ibang mga bakuna, ang mga pinakakaraniwang side effect ay pamamaga ng braso, pagkapagod, pananakit ng ulo, at pananakit ng kalamnan. Kadalasang banayad lang ang mga sintomas na ito.

Sa mga klinikal na pagsubok (nasa wikang Ingles lang) mas maraming bata ang nag-ulat ng mga side effect pagkatapos ng ikalawang dosis kaysa sa unang dosis. Karaniwang banayad hanggang katamtaman lang ang mga side effect at nangyari sa loob ng dalawang araw matapos magpabakuna, at karamihan ay nawala na sa loob ng isa hanggang dalawang araw.

Anong mga sangkap ang nasa bakuna ng mRNA?

Ang mga sangkap sa bakuna ng mRNA ay pangkaraniwan lang para sa isang bakuna. Naglalaman ang bakuna ng aktibong sangkap na mRNA kasama ng iba pang sangkap tulad ng taba, asin, at asukal na nagpoprotekta sa aktibong sangkap, tumutulong dito na gumana nang mas mabuti sa katawan, at nagpoprotekta sa bakuna kapag ito ay iniimbak at inililipat.

Ang bakuna ng mRNA ay hindi naglalaman ng anumang selyula ng tao (kasama na ang mga selyula ng fetus o hindi pa ipinapanganak na sanggol), virus ng COVID-19, latex, preservative, o anumang by-product ng hayop kasama na ang mga produkto ng baboy o gelatin. Hindi pinalalago ang mga bakuna sa mga itlog, at ito ay hindi naglalaman ng anumang produkto ng itlog.

Tingnan ang Q&A; webpage mula sa Children's Hospital of Philadelphia (Ospital para sa mga Bata ng Philadelphia (nasa wikang Ingles lang) para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga sangkap.

Aling brand ng bakuna ang puwedeng kunin ng anak ko?

Sa ngayon, awtorisado ang mga brand ng bakuna sa COVID-19 na Pfizer-BioNTech (Pfizer) at Moderna para sa mga batang 6 buwang gulang pataas. May nakalaang bakuna ng Novavax para sa mga 12 taong gulang pataas sa ilalim ng Emergency Use Authorization (EUA, Awtorisasyon sa Pang-emergency na Paggamit). Isang manufacturer ng bakuna lang ang dapat tanggapin ng mga batang 6 buwan-4 taon para sa lahat ng dosis. Ang mga batang edad 5 taon pataas ay maaaring tumanggap ng anumang manufacturer o brand ng bakuna na kasalukuyang available, kahit ano pa ang dosis na natanggap nila dati.

Kakailanganin ba ng anak ko ng updated na dosis pagkatapos ng kanyang orihinal na serye?

Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) na kumuha ang lahat ng 6 buwan pataas ng hindi bababa sa 1 dosis ng updated na bakuna sa COVID-19 para sa 2023-2024. Dapat ibigay ang updated na bakuna nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng huling dosis kung nabakunahan na dati. Ang mga batang 6 buwan-4 taon ay maaaring kailangan ng maraming dosis depende sa bilang ng dosis na natanggap dati.

Ilang dosis ang kailangan ng anak ko?
  • Ang mga batang edad 6 buwan-4 taon ay kukuha ng serye ng Pfizer na may 3 dosis o serye ng Moderna na may 2 dosis
  • Ang mga batang edad 5 pataas ay kukuha ng isang dosis ng bakuna ng Pfizer o Moderna

Ang mga batang 6 buwan+ na katamtaman o malubhang immunocompromised ay dapat kumuha ng seryeng may 3 dosis at maaaring kumuha ng mga karagdagang dosis nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng kanilang huling dosis. 

Pag-aralan ang Mga alituntunin ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) (English at Spanish lang) para sa mga taong immunocompromised. 

Kanino ako makikipag-usap kung may mga tanong ako tungkol sa bakuna?

Makipag-usap sa pediatrician ng iyong anak o sa iba pang mapagkakatiwalaang provider ng medikal na serbisyo, makipag-usap sa isang manggagawa sa kalusugan ng komunidad, o magbasa ng impormasyon sa www.CovidVaccineWA.org.

Saan ko maaaring dalhin ang aking anak para pabakunahan?

Ibinibigay ng estado ng Washington ang lahat ng inirerekomendang bakuna nang walang kailangang bayaran para sa mga batang hanggang 18 taong gulang. Tanungin ang pediatrician o ang regular na klinika ng iyong anak kung mayroon silang bakuna sa COVID-19.

Ang mga pamilyang walang provider ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring tumawag sa Help Me Grow WA Hotline sa 1-800-322-2588 o pumunta sa ParentHelp123.org upang humanap ng provider ng pangangalagang pangkalusugan, klinika, o iba pang dulugan sa kalusugan. Libre ang serbisyong ito at may makukuhang tulong sa wika.

Maaari mo ring puntahan ang VaccineLocator.doh.wa.gov at gamitin ang filter para makakita ng listahan ng mga lugar na may pediatric na bakuna na malapit sa iyo. Puwede mo ring gamitin ang mapa ng provider upang tukuyin ang mga provider na nakatanggap ng mga bakunang ipinamamahagi sa publiko sa tulong ng Childhood Vaccine Program (Programa ng Bakuna para sa Kabataan) at Adult Vaccine Program (Programa ng Bakuna para sa Nasa Hustong Gulang). Makipag-ugnayan sa provider nang maaga hinggil sa availability ng supply at para sa iba pang impormasyon hinggil sa mga patakarang nauugnay sa gawaing ito.

Maaari bang makatanggap ang aking anak ng bakuna sa COVID-19 kapag kumuha siya ng iba pang bakuna tulad ng para sa trangkaso?

Oo. Maaaring makakuha ang iyong anak ng bakuna sa COVID-19 kasabay ng iba pang bakunang kukunin niya.

Hindi mo kailangang iiskedyul ang mga kinakailangang pagbabakuna sa paaralan (nasa wikang Ingles lang) ng iyong anak o iba pang inirerekomendang bakuna nang hiwalay sa bakuna sa COVID-19. Ang appointment para sa bakuna sa COVID-19 ay isa pang pagkakataon para makuha ng iyong anak ang lahat ng inirerekomendang bakuna para sa kanya.

Kakailanganin ba ang bakuna sa COVID-19 para makapunta ang aking anak sa child care (pangangalaga sa bata) o day camp?

Pinagpapasyahan ng Washington State Board of Health (nasa wikang Ingles lang) kung aling mga bakuna ang kinakailangan para sa mga paaralan at pangangalaga sa bata. Sa ngayon, hindi kinakailangan ang bakuna sa COVID-19 sa mga paaralan o pangangalaga sa bata.

Para sa mga day camp, makipag-ugnayan sa organisasyong nagpapatakbo ng camp upang alamin kung ano ang kanilang mga kinakailangan.