ຄຳແນະນຳເປັນຮູບພາບ ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນລັດ Washington ຫຼັກຖານການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບບັນດາທຸລະກິດ, ງານລ້ຽງ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ່າງໆ. ຫຼັກຖານປະເພດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ໃນ Washington. ບາງສະຖານທີ່ອາດຈະຍອມຮັບສະເພາະປະເພດໜຶ່ງຈາກລາຍການລຸ່ມນີ້.

CDC ບັດບັນທຶກການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ຕົ້ນສະບັບ, ສຳເນົາ ຫຼື ຮູບຖ່າຍໃນມືຖືແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

ໃບຢັ້ງຢືນການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼື ລະຫັດ QR.

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

ຕົວຢ່າງ A:
ໃບຢັ້ງຢືນການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ໄດ້ມາຈາກ MyIRmobile.com.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

ຕົວຢ່າງ B:
WAverify.org ລະຫັດ QR
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

ຕົວຢ່າງ C:
ລະຫັດ QR ສະແດງຢູ່ໃນແອັບມືຖືຫຸ້ນສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. (ບັນດາແອັບອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ)

ລັດ WA ລະບົບຂໍ້ມູນການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ພີມອອກມາ

  • Certificate of Immunization Status (CIS, ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະພາບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ) ແບບຟອມທີ່ພີມອອກຈາກລັດ Washington Immunization Information System.
  • ລາຍການທີ່ຂຽນດ້ວຍມືແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຖືວ່າຖືກຕ້ອງເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ໄດ້ເຊັນໂດຍ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດ.
Certificate of Immunization - Sample

ມີຫຍັງອີກທີ່ຖືວ່າເປັນບັນທຶກຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບ ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19?

  • ພີມອອກບັນທຶກທາງການແພດທາງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດ

ຖ້າຫາກວ່າມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບບັນທຶກການສັກຢາວັກຊີນ, ໂທ 1-800-525-0127, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ #