คู่มือภาพของรัฐวอชิงตันอย่างเป็นทางการ หลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ งานกิจกรรม และนายจ้างจำนวนมาก หลักฐานประเภทต่อไปนี้เป็นที่ยอมรับในรัฐวอชิงตัน สถานที่บางแห่งอาจยอมรับประเภทเฉพาะจากรายการด้านล่างนี้เท่านั้น

เคารพกฎของห้องและเตรียมแสดงประเภทของหลักฐานล่วงหน้า

บัตรบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ CDC

 • สามารถใช้ต้นฉบับ สำเนา หรือภาพถ่ายบนอุปกรณ์มือถือได้
 • การฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนจะมีอายุสองสัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีนที่บันทึกไว้ล่าสุด:
  • Johnson & Johnson: สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 1 เข็ม
  • Moderna: สำหรับผู้ที่มีอายุ 6 เดือนถึง ปีขึ้นไป ที่ได้รับ 2 เข็มห่างกันเป็นเวลา 28 วัน
  • Novavax: สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับ 2 เข็มห่างกันเป็นเวลา 21 วัน
  • Pfizer: สามเข็มสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ควรฉีด 2 เข็มแรกห่างกัน 21 วัน และฉีดเข็มที่ 3 หลังจากเข็มที่ 8 สัปดาห์
  • Pfizer: สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ที่ได้รับ 2 เข็มห่างกันเป็นเวลา 21 วัน
COVID-19 Vaccination Record Card Sample

ต่อไปนีคือคําแนะนําทีเป็ นประโยชน์บางประการทีควรคํานึงถึงเมือต้อง จ ัดการก ับบ ัตรฉีดว ัคซนของคุณ ี :

ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือคิวอาร์โค้ด

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

ตัวอย่าง A
•ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19. มีให้บริการจาก MyIRmobile.com
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

ตัวอย่าง B
•คิวอาร์โค้ดของ WAverify.org
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

ตัวอย่าง C
คิวอาร์โค้ดที่แสดงบนแอปมือถือของพันธมิตรที่ได้รับการรับรอง (แอปอาจแตกต่างกันไป)

ระบบข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันของรัฐวอชิงตัน ฉบับพิมพ์

 • Certificate of Immunization Status (CIS, ใบรับรองสถานะการฉีดวัคซีน) แบบฟอร์มที่พิมพ์จาก Washington State Immunization Information System
 • รายการที่เขียนด้วยลายมือจะไม่ถือว่าถูกต้อง เว้นแต่ว่าจะลงนามโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์
Certificate of Immunization - Sample

สิ่งใดอีกบ้างที่นับว่าเป็นบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการ

 • บันทึกทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับพิมพ์ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้ให้บริการทางการแพทย์

สอบถามบันทึกการฉีดวัคซีน โทร 1-800-525-0127 แล้วกด #