တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ် ဆူ Washington ကီၢ်စဲၣ် ဖိးသဲစး တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ တၢ်အုၣ်သး

ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, တၢ်မၤမူးတဖၣ်ဒီးတၢ်ကစၢ်အါမး လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆဲး ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 န့ၣ်လီၤ. တၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်အုၣ်သးအကလုာ်ပိာ်ထွဲလၢလာ်တဖၣ်လၢ Washington အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတနီၤ လိၣ်ဘၣ်ထဲတၢ်အကလုာ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ စရီအံၤလၢလာ် န့ၣ်လီၤ.

ပာ်ကဲဒၢးတၢ်ဘျၢဒီးကတဲာ်ကတီၤဆိသးလၢ ကဒုးနဲၣ်တၢ်အုၣ်သးအကလုာ်လၢ တၢ်လိၣ်ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

CDC COVID-19 တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါခးက့

 • ခးက့အနီၢ်ကီၢ်, အကွဲးဒိ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂီၤလၢလီတဲစိစိာ်စုပီးလီအဖီခိၣ်တဖၣ် တၢ်တူၢ် လိာ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်လၢခံကတၢၢ်တဘျီ အိၣ်ခံနွံပှဲၤထီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ-
  • Johnson & Johnson ကသံၣ်ဆဲးတဖျၢၣ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢပှၤသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.
  • Moderna လၢဖိသၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤ နံၣ်ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်ကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဒီးအဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 28 သီ
  • Novavax လၢဖိသၣ်သးနံၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်ကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဒီးအဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 21 သီ
  • Pfizer: ဖၣ်သၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤလၢ 4 နံၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ 3 ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢအစိကတၢၢ် 2 ဖျၢၣ်လၢတၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤန့ၣ် အဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်ယံာ်၀ဲဒၣ် 21 သီဒီး မ့မ့ၢ် 3 ဖျၢၣ်တဖျၣ်န့ၣ် တၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤဖဲအဆဲး၀ဲဒၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၣ်ပူၤကွံာ် 8 နွံ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.
  • Pfizer: လၢဖိသၣ်သးနံၣ် 5 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်ကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဒီးအဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 21 သီ
COVID-19 Vaccination Record Card Sample

တၢ်ဟံစုနဲၣ်ကျဲလၢလာ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်တဖၣ်လၢ ပကဘၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ဖဲနရဲၣ်သဲကတီၤ၀ဲဒၣ် နကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢအလံာ်က့အဂီၢ်-

 • ပာ်ဃာ်နတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢခးဖဲလၢတၢ်ဆဲးကသံၣ်ခ့ခါဒီးဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.
 • ဒိဃာ်နခးက့တၢ်ဂီၤအမဲာ်ညါဒီးအလီၢ်ခံ ဒ်သိးကမၤနီၣ်အီၤလၢဒံးကၠ့းတၢၣ်သနိအဂီၢ် တက့ၢ်. ကွၢ်ဆိကမိၣ်ဆှၢ လီပရၢဆူနနီၢ်ကစၢ်အိၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဂီၤကတြူာ် မ့တမ့ၢ် ဘျးစဲတၢ်ဂီၤဒ်သိးနဃုထံၣ်က့ၤအီၤဆူညါ ကညီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးစိာ်ပာ်အီၤဒီးနၤန့ၣ် ဒိန့ၢ်အကွဲးဒိတဘ့ၣ်တက့ၢ်.
 • တဘၣ်စူးကွံာ်အီၤတဂ့ၤမ့တမ့ၢ် တဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ်အီၤတဂ့ၤ!
 • တဘၣ်ပာ်လီၤနကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢအလံာ်က့လၢအီၤလဲအပူၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီ ဒိလီၤတၢ်ဂီၤအဂီၢ်ဒီး စူးကါ ပ ဒံၢ်ကၠံၢ်ထၢၣ်လံာ်ကျးပနီၣ်တဖၣ် (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်) ခီဖျိတၢ်ဃုကွၢ် #vaccinateWA မ့တမ့ၢ် #wadoh တက့ၢ်ႋ တိၢ်နီၣ်လၢကဒုးဘျးစဲ @WADeptHealth တက့ၢ်ႋ
 • တဘၣ်ကျံးစဲးဘူးနခးအခီၣ်ထံးတဘ့ၣ်န့ၣ်တဂ့ၤ. နကျံးစဲထီလၢအကွဲဒိတဘ့ၣ်လၢနကစိာ်ဘၣ်အီၤဂီၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်အုၣ်သး မ့တမ့ၢ် QR နီၣ်ဂံၢ်

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

အဒိ A-
တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်အုၣ်သး မၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ MyIRmobile.com.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

အဒိ B-
WAverify.org QR နီၣ်ဂံၢ်
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

အဒိ C
-
QR နီၣ်ဂံၢ် ဒုးနဲၣ်အသးလၢ လီတဲစိအဲး(ပ)လၢတၢ်အုၣ်ကီၤဟ့ၣ်ခွဲးအီၤန့ၣ်လီၤ. (အဲး(ပ) (Apps) အိၣ်အကလုာ်ကလုာ်)

WA ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကျိၤအကျဲ တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ် ရၤလီၤ

 • Certificate of Immunization Status (CIS, တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအပတီၢ်တၢ်အုၣ်သး ) လံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ်အီၤလၢ Washington State Immunization Information System န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ကွဲးလီၤစုလီၢ်ဒီတခါန့ၣ် တၢ်တပာ်အီၤဖိးသဲစးတုၤလၢ ပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်မၤ စၢၤဆဲးလီၤအမံၤတစုဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
Certificate of Immunization - Sample

တၢ်ဂံၢ်ဃုာ်တၢ်အဂၤမနုၤတဖၣ် ဒ်တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်မၤနီၣ်မၤ ဃါဖိးသဲစးအသိးလဲၣ်.

 • တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ ကသံၣ်ကသီတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢအံၣ်လဲးထြီနံးအကျိၤအကျဲ လၢပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်မၤစၢၤအအိၣ်လီၤ

တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်အဂီၢ်, ကိး 1-800-525-0127, ဝံၤဒီးစံၢ် #