တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ် ဆူ Washington ကီၢ်စဲၣ် ဖိးသဲစး တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ တၢ်အုၣ်သး

ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, တၢ်မၤမူးတဖၣ်ဒီးတၢ်ကစၢ်အါမး လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆဲး ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 န့ၣ်လီၤ. တၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်အုၣ်သးအကလုာ်ပိာ်ထွဲလၢလာ်တဖၣ်လၢ Washington အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတနီၤ လိၣ်ဘၣ်ထဲတၢ်အကလုာ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ စရီအံၤလၢလာ် န့ၣ်လီၤ.

CDC COVID-19 တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါခးက့

ခးက့အနီၢ်ကီၢ်, အကွဲးဒိ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂီၤလၢလီတဲစိစိာ်စုပီးလီအဖီခိၣ်တဖၣ် တၢ်တူၢ် လိာ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ.

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်အုၣ်သး မ့တမ့ၢ် QR နီၣ်ဂံၢ်

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

အဒိ A-
တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်အုၣ်သး မၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ MyIRmobile.com.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

အဒိ B-
WAverify.org QR နီၣ်ဂံၢ်
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

အဒိ C
-
QR နီၣ်ဂံၢ် ဒုးနဲၣ်အသးလၢ လီတဲစိအဲး(ပ)လၢတၢ်အုၣ်ကီၤဟ့ၣ်ခွဲးအီၤန့ၣ်လီၤ. (အဲး(ပ) (Apps) အိၣ်အကလုာ်ကလုာ်)

WA ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကျိၤအကျဲ တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ် ရၤလီၤ

  • Certificate of Immunization Status (CIS, တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအပတီၢ်တၢ်အုၣ်သး ) လံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ်အီၤလၢ Washington State Immunization Information System န့ၣ်လီၤ.
  • တၢ်ကွဲးလီၤစုလီၢ်ဒီတခါန့ၣ် တၢ်တပာ်အီၤဖိးသဲစးတုၤလၢ ပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်မၤ စၢၤဆဲးလီၤအမံၤတစုဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
Certificate of Immunization - Sample

တၢ်ဂံၢ်ဃုာ်တၢ်အဂၤမနုၤတဖၣ် ဒ်တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်မၤနီၣ်မၤ ဃါဖိးသဲစးအသိးလဲၣ်.

  • တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ ကသံၣ်ကသီတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢအံၣ်လဲးထြီနံးအကျိၤအကျဲ လၢပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်မၤစၢၤအအိၣ်လီၤ

တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်အဂီၢ်, ကိး 1-800-525-0127, ဝံၤဒီးစံၢ် #