រូបភាពបង្ហាញការណែនាំទៅកាន់ភ័ស្តុតាងផ្លូវការ​ នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន

ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានតម្រូវដោយអាជីវកម្ម ព្រឹត្តិការណ៍ និងនិយោជកជាច្រើន។ ប្រភេទនៃភស្តុតាងខាងក្រោមនេះត្រូវបានទទួលយកនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។ ទីតាំងខ្លះអាចទទួលយកតែប្រភេទជាក់លាក់មួយប៉ុណ្ណោះពីបញ្ជីខាងក្រោមនេះ។

ប័ណ្ណកំណត់ត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 របស់ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺ)

ច្បាប់ដើម សំណៅចម្លង ឬរូបថតនៅក្នុង​ឧបករណ៍ចល័ត​សុទ្ធតែអាចទទួលយកបាន។

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

លិខិតបញ្ជាក់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ឬកូដ QR

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

គំរូ A៖
លិខិតបញ្ជាក់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19. អាចរកបានពី MyIRmobile.com
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

គំរូ B៖
កូដ QR WAverify.org
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

គំរូ C៖
កូដ QR ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើកម្មវិធីទូរសព្ទជាដៃគូដែលមានការគាំទ្រ។ (កម្មវិធីអាចខុសគ្នា)

ឯកសារបោះពុម្ពប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​អំពីការ​ចាក់វ៉ាក់សាំងនៃរដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន​

  • ទម្រង់បែបបទ Certificate of Immunization Status (CIS, លិខិតបញ្ជាក់ស្ថានភាពការចាក់វ៉ាក់សាំង) ដែលបោះពុម្ពពី Washington State Immunization Information System។
  • ព័ត៌មានដែលសរសេរបញ្ចូលដោយដៃ​មិនត្រូវបានចាត់ទុកថា​មានសុពលភាព​នោះទេ លុះត្រាតែ​មានចុះហត្ថលេខាដោយ​អ្នកផ្ដល់សេវា​វេជ្ជសាស្ត្រ។
Certificate of Immunization - Sample

តើ​មានអ្វីខ្លះ​ទៀតដែលចាត់ទុកថា​ជា​កំណត់ត្រា​ផ្លូវការ​អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19?

  • ឯកសារ​បោះពុម្ព​កំណត់ត្រា​វេជ្ជសាស្ត្រ​តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក​ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់​ពី​អ្នកផ្តល់​សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ​

សម្រាប់សំណួរអំពីកំណត់ត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំង សូមទូរសព្ទ​ទៅលេខ​ 1-800-525-0127 បន្ទាប់មកចុចសញ្ញា #