ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ

ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານແມ່ນຫຍັງ?

ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ສາມາດສືບຕໍ່ມີອາການ ແລະ ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ ຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອຂອງພວກເຂົາທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ” ຫຼື “ຫຼັງໂລກ COVID”. ມີຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ. ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ອາການຕ່າງໆຂອງການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ

ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານສາມາດມີຫຼາຍອາການທີ່ຢູ່ເປັນຫຼາຍອາທິດ, ຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍປີຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອ.

ອາການຕ່າງໆລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດສຳລັບ:

  • ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກຄວາມພະຍາຍາມທາງຈິດໃຈ ຫຼື ທາງກາຍ
  • ເປັນໄຂ້
  • ຫາຍໃຈຍາກ
  • ໄອ
  • ເຈັບ​ໜ້າເອິກ
  • ການປ່ຽນແປງການໄດ້ຮັບກິ່ນ ແລະ/ຫຼື ລົດຊາດ
  • ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄິດ ຫຼື ສຸມໃສ່ ຫຼື "ຄິດບໍ່ອອກ"
  • ເຈັບຫົວ
  • ​ເຈັບ​ທ້ອງ
  • ການປ່ຽນແປງຮອບວຽນປະຈໍາເດືອນ

ໃຜຈຶ່ງສາມາດມີການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ?

ທຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ສາມາດມີການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາການ COVID-19 ຮ້າຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ. ຄົນທີ່ປະສົບກັບໂລກອັກເສບຫຼາຍລະບົບໃນລະຫວ່າງ ຫຼື ຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຂອງພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບການຕິດເຊື້ອ COVID ເປັນເວລາຍາວນານ.  ແມ່ຍິງ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນທີ່ມີໂລກປະຈຳຕົວ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ອາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ. ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຫຼາຍຄັ້ງອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມທັງການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ.  

ການປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ COVID ຍາວນານ

ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ. ປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນຈາກການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ໂດຍການລ້າງມືຂອງທ່ານ, ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນເມື່ອຢູ່ເປັນຝູງຊົນ, ການຢູ່ເຮືອນເມື່ອເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການໄປສັກຢາວັກຊີນທີ່ແນະນຳ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນ.

ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນທີ່ຍັງຕິດເຊື້ອ COVID-19 ອາດມີແນວໂນ້ມ ທີ່ຈະມີການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານໜ້ອຍກວ່າບຸກ ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ.

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19

ການວິນິດໄສການ​ຕິດ​ເຊື້ອ COVID ຍາວນານ?

ມັນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະວິນິດໄສການ​ຕິດ​ເຊື້ອ COVID ຍາວນານ. ມັນເປັນເລື່ອງຍາກສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ຈະອະທິບາຍອາການ. ບໍ່ມີການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ ຫຼື ການສຶກສາຮູບພາບເພື່ອເຮັດການວິນິດໄສ. ການທົດສອບທາງການແພດສາມາດສະແດງຜົນປົກກະຕິເຖິງແມ່ນວ່າຄົນເຈັບມີການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານກໍ່ຕາມ.

ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ລາຍ​ງານ​ອາການຂອງການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ​ບໍ່​ໄດ້​ສະແດງ​ອາການ​ຂອງ COVID-19 ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ທົດສອບ COVID-19 ເມື່ອພວກ​ເຂົາ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາມີ COVID-19 ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນ ຫຼື ເລື່ອນການວິນິດໄສຂອງການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານ ໄດ້ຮັບການທົດສອບ COVID-19 ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບປ່ວຍເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການວິນິດໄສການ ຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານຂອງທ່ານໃນຕໍ່ມາ.

ຄະແນະນຳຂອງຄົນເຈັບ: ການນັດໝາຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບສຳລັບອາການຫຼັງ COVID (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ອາການສຸຂະພາບໃໝ່ ແລະ ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ

ການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍລະບົບອະໄວຍະວະ ແລະ ບາງຄັ້ງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຈາກພູມຕ້ານທານທີ່ອາດຈະມີບົດບາດຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ. ອາການຈາກພູມຕ້ານທານສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ເມື່ອລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເນື້ອເຍື່ອໃນສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງຮ່າງກາຍ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ມີ COVID-19 ອາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄວາມກັງວົນ ດ້ານສຸຂະພາບໃໝ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ພະຍາດເບົາຫວານ ຫຼື ພະຍາດຫົວໃຈ.  ສະພາບສຸຂະພາບທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ເຊັ່ນ ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ ອາດຈະກາຍເປັນທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອ COVID-19.

ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ ແລະ ສິດທິຄວາມພິການ

ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ແລະ ຖືວ່າເປັນຄວາມພິການພາຍໃຕ້ Americans with Disabilities Act (ADA, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການອາເມລິກາ). ຜູ້ທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈາກການຈຳແນກຄວາມພິການ. ພວກເຂົາອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການດັດແປງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຈາກທຸລະກິດ, ລັດ, ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮອງຮັບຂໍ້ຈຳກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ.

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ “ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ” ໃນຖານະຜູ້ພິການພາຍໃຕ້ ADA (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ ແລະ ການຖືພາ

ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ຫຼື ຖືພາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປ່ວຍໜັກຈາກ COVID-19. COVID-19 ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຖືພາ ແລະ ເດັກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ມີຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານອາດມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການຖືພາ. National Institutes of Health (NIH, ສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ) (ເປັນພາສາອັງກິດ) ຈະດໍາເນີນການສຶກສາ 4 ປີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຂອງ COVID-19 ໃນແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ເປັນ COVID-19 ໃນຂະນະທີ່ຖືພາ ແລະ ລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາ.

ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ ແລະ ໄວໜຸ່ມ

ໄວໜຸ່ມຍັງສາມາດເຈັບປ່ວຍຈາກການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ. ໄວໜຸ່ມທີ່ມີອາການຂອງການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ ເຊັ່ນ ເມື່ອຍລ້າ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕັ້ງສະມາທິ ອາດມີບັນຫາໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ. ເດັກນ້ອຍອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານກ່ຽວກັບອາການຂອງພວກເຂົາ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານອາດຈະມີສິດໄດ້ ຮັບການສຶກສາພິເສດ, ການປົກປ້ອງ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ 2 ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ (ເປັນພາສາອັງກິດ).

ການໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຕ້ານ COVID-19 ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານໃນໄວໜຸ່ມ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ໄວໜຸ່ມ.

ຂໍ້ມູນສໍາລັບແພດ