Care Connect Washington

ທ່ານ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນບໍ? ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ປະສານງານການດູແລທ້ອງຖິ່ນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍການຕິດຕໍ່ຫາ Care Connect Washington ທີ່ເບີ 1-833-453-0336. ຜູ້ປະສານງານການດູແລຈະໃຊ້ເວລາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ ທ່ານ ແລະ ຈາກນັ້ນຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວທັງໝົດຂອງທ່ານເຂົ້າກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ: ໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານ ແລະ ການບໍລິການປະເພດອື່ນໆ. ການບໍລິການທີ່ມີແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພື້ນທີ່. 

Care Connect Washington ແມ່ນໂຄງການທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃນຕອນຕົ້ນຂອງໄລຍະການແຜ່ລະບາດເພື່ອສະໜອງອາຫານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດແຍກຕົວຢູ່ທີ່ເຮືອນໄດ້. ໃນປະຈຸບັນໂຄງການກໍາລັງຊ່ວຍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະຍາວຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກພະຍາດ COVID-19. ຕົວຢ່າງ: ບາງຄົນທີ່ປະສົບຜົນຂ້າງຄຽງໃນໄລຍະຍາວຈາກພະຍາດ COVID-19. ຄົນອື່ນໆທີ່ອາດຈະເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຫວ່າງງານ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມຂອງພວກເຂົາ. Care Connect Washington ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້.

Care Connect Washington ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Department of Health (ພະແນກສຸຂະພາບ), ສູນກາງພາກພື້ນແປດແຫ່ງ ແລະ ຜູ້ປະສານງານການດູແລທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ໃນຊຸມຊົນທົ່ວລັດ. ລະບົບ Care Connect ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃຫ້ບັນລຸຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ. ຜູ້ປະສານງານການດູແລທ້ອງຖິ່ນເຮັດວຽກກັບບຸກຄົນນັ້ນເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາສະໝັກໂຄງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄງການຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ, ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ ຫຼື ການດູແລເດັກ, ໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານເຊັ່ນ: Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານໂພຊະນາການເສີມ) ຫຼື Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, ໂຄງການໂພຊະນາການເສີມພິເສດສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ), Apple Health ແລະ ອື່ນໆອີກ. Care Connect ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ຄົນຕ້ອງການເປັນພາສາທີ່ມັກໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ.

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

ແນວທາງຂອງພາກພື້ນຕໍ່ກັບການບັນເທົາກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

Department of Health ຂອງລັດ, ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານຄວບຄຸມ ດ້ານສາທາລະນະສຸກປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ, ພວມດຳເນີນງານກັບ Care Connect Washington ບົນພື້ນຖານແຕ່ລະຂົງເຂດ. ແຕ່ລະພາກພື້ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນເພື່ອ ເຊື່ອມໂຍງຜູ້ຄົນເຂົ້າກັບບໍລິການຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາມີສິດໄດ້ຮັບເຊັ່ນວ່າ: ການຈັດສົ່ງຢາ, ການດູແລ ສຸຂະພາບ, ການຊ່ວຍເຫຼືອການສະໝັກງານສໍາລັບຜູ້ວ່າງງານ, ໜ່ວຍງານດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສໃນຫ້ອງຖິ່ນ, ທະນາຄານອາຫານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລເດັກ ແລະ ອື່ນໆ.

ບໍລິການມີຢູ່ໃສແດ່?

ການບໍລິການແມ່ນມີຢູ່ໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງລັດສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19.

ພື້ນທີ່ພາກຕາເວັນອອກ

Better Health Together (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຂອງ Care Connect Washington ສໍາລັບເຂດປົກຄອງເມືອງ Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane ແລະ Stevens.

ເຂດປົກຄອງເມືອງ King

HealthierHere (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຂອງ Care Connect Washington ສໍາລັບເຂດປົກຄອງເມືອງ King.

ພື້ນທີ່ພາກກາງຕອນເໜືອ​

Action Health Partners (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຂອງ Care Connect Washington ສຳລັບເຂດປົກຄອງເມືອງ Chelan, Douglas, Grant ແລະ Okanogan.

ພື້ນທີ່ພາກເໜືອ

North Sound Accountable Community of Health (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຂອງ Care Connect Washington ສຳລັບເຂດປົກຄອງເມືອງ Island, San Juan, Skagit, Snohomish ແລະ Whatcom.

ພື້ນທີ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ

WithinReach (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ໃຫ້ບໍລິການການປະສານງານກ່ຽວກັບການດູແລສຳລັບເຂດປົກຄອງເມືອງ Clallam, Jefferson ແລະ Kitsap.

ເຂດປົກຄອງເມືອງ Pierce

Elevate Health (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຂອງ Care Connect Washington ສໍາລັບເຂດປົກຄອງເມືອງ Pierce.

ພື້ນທີ່ພາກກາງຕອນໃຕ້

Greater Health Now (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຂອງ Care Connect Washington ສຳລັບເຂດປົກຄອງເມືອງ Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton ແລະ Franklin.

ພື້ນທີ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຂອງ Care Connect Washington ສຳລັບເຂດປົກຄອງເມືອງ Clark, Klickitat ແລະ Skamania.

ພື້ນທີ່ພາກຕາເວັນຕົກ

Cascade Pacific Action Alliance ຂອງ Community CarePort (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຂອງ Care Connect Washington ສຳລັບເຂດປົກຄອງເມືອງ Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston ແລະ Lewis.

ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ມີບໍລິການ Care Connect Washington ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ?

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19. ນັ້ນລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ເຄີຍຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ໂທຫາ 1-833-453-0336. ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ. 

ຜູ້ປະສານງານການດູແລທ້ອງຖິ່ນຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານເຂົ້າກັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການ.

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຄາດຫວັງການຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດໃດແດ່?

ຜູ້ປະສານງານການດູແລທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຈະໃຊ້ເວລາທຳຄວາມຮູ້ຈັກທ່ານ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຈະລະບຸຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຢູ່ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທ່ານ, ລວມທັງການດູແລສຸຂະພາບ, ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ ຫຼື ການດູແລເດັກ, ຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ການບໍລິການອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາກພື້ນ Care Connect Washington ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປັນພາສາທີ່ມັກໃຊ້ຂອງທ່ານ. ບໍລິການ Care Connect ແມ່ນມີໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. 

ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ?

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລລະດັບພາກພື້ນຂອງທ່ານຈະພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃນໜຶ່ງວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການອ້າງອີງ.

ທ່ານຈະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແນວໃດ?

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລຂອງທ່ານຈະຢືນຢັນຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈາກສູນບໍລິການໂທ ແລະ ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ທ່ານແບ່ງປັນກັບຜູ້ປະສານງານການດູແລຂອງທ່ານຍັງຈະເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. ພະນັກງານທີ່ໃຫ້ບໍລິການປະສານງານການດູແລ ແລະ Department of Health (ພະແນກສຸຂະພາບ) ຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອກໍານົດການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນທີ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ.

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດ?

ທ່ານຈະບໍ່ຖືກເກັບເງິນສໍາລັບບໍລິການນີ້. Care Connect Washington ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນການຮັບມືກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນລັດວໍຊິງຕັນ.

ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ?

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລລະດັບພາກພື້ນຂອງທ່ານຈະພະຍາຍາມທຸກທາງເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃນໜຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການອ້າງອີງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ແຍກປ່ຽວ ຫຼື ກັກຕົວໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່?

ແມ່ນ. ການແຍກປ່ຽວ ແລະ ການກັກຕົວເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄປສູ່ເພື່ອນບ້ານ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ—ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ມີຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼັງຈາກ ພົ້ນຊ່ວງໄລຍະການແຍກປ່ຽວ ຫຼື ການກັກຕົວຂອງທ່ານ, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລລະດັບພາກພື້ນ ຂອງທ່ານສາມາດເຊື່ອມໂຍງທ່ານກັບບໍລິການໄລຍະຍາວທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການແຍກປ່ຽວ ແລະ ການກັກຕົວ ມີຫຍັງແດ່?

ການແຍກປ່ຽວ: ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ ຫຼື ມີ ອາການ, ຫຼື ກໍາລັງລໍຖ້າຜົນກວດ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງແຍກປ່ຽວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງກການແຜ່ກະຈາຍການເຈັບປ່ວຍ ຂອງທ່ານ.

 • ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການສໍາຜັດກັບຜູ້ອື່ນ, ລວມທັງສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ.
 • ແຍກຢູ່ຫ້ອງຕ່າງຫາກ ແລະ ໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າແຍກຕ່າງຫາກ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້.
 • ສວມໃສ່ ຜ້າປິດປາກ-ດັງທີ່ເໝາະສົມດີ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຖ້າຫາກມີບາງຄັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງ ຢູ່ໃກ້ຜູ້ອື່ນ.
 • ບໍ່​ຄວນ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ, ໄປໂຮງ​ຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ຫຼີກລ້ຽງການນຳໃຊ້ການຂົນສົ່ງ ສາທາລະນະ, ການຂີ່ລົດ ຫຼື ລົດແທັກຊີ່ຮ່ວມກັນ.
 • ຢູ່ເຮືອນ ຍົກເວັ້ນການໄປຮັບການດູແລທາງການແພດ.
 • ປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາຫຼ້າສຸດ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຈາກ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄູມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດ) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ແລະ Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການແຍກ ປ່ຽວຂອງທ່ານວ່າດົນປານໃດ.

ການກັກຕົວ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສຳຜັດກັບຜູ້ທີ່ຕິດໂຄວິດ-19 ແຕ່ບໍ່ມີ ອາການ, ທ່ານອາດຈໍາເປັນຕ້ອງກັກຕົວ ຂຶ້ນກັບສະຖານະການສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານ. ສິ່ງນີ້ຈະຫຼີກລ້ຽງການ ແຜ່ກະຈາຍເຊື້ອໄວຣັດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮູ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍ.

ປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາຫຼ້າສຸດ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຈາກ CDC (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ແລະ DOH (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການກັກຕົວຂອງທ່ານວ່າດົນປານໃດ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດຖ້າວ່າອາການພະຍາດໂຄວິດ-19ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ?

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດໂດຍໄວຖ້າວ່າອາການຂອງທ່ານຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກມີຄົນສະແດງ ອາການໃດໆຕໍ່ໄປນີ້ ໃຫ້ຮີບຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດທັນທີ:

 • ຫາຍໃຈລຳບາກ
 • ເຈັບປວດ ຫຼື ແໜ້ນໜ້າເອິກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
 • ມີຄວາມສັບສົນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ
 • ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕື່ນ ຫຼື ລຸກຂຶ້ນໄດ້
 • ຮິມຝີປາກ ຫຼື ໃບໜ້າໝອງຄໍ້າ

*ນີ້ບໍ່​ແມ່ນລາຍການ​ອາການທີ່ຄົບຖ້ວນ. ກະລຸນາໂທຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການແພດຂອງທ່ານສໍາລັບ ອາການອື່ນໆທີ່ຮຸ່ນແຮງ ຫຼື ໜ້າເປັນຫ່ວງຕໍ່ຕົວທ່ານ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີພາວະສຸກເສີນທາງການແພດ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໂທຫາ 911, ໃຫ້ບອກຜູ້ຮັບມອບໝາຍ ວ່າທ່ານມີ ຫຼື ອາອາດຈະມີພະຍາດໂຄວິດ-19. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໃສ່ຜ້າປົກປິດໜ້າກ່ອນທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງ ການແພດສຸກເສີນຈະມາເຖິງ.

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮັບການບໍລິການຂອງ Care Connect Washington ໄດ້ດົນປານໃດ?

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລລະດັບພາກພື້ນຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານຈົນນເຖິງ 21 ວັນ. ໃນບາງສະ ຖານະການ ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລຂອງທ່ານສາມາດເຊື່ອມໂຍງທ່ານກັບບໍລິການໄລຍະຍາວ ເພື່ອ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Care Connect Washington ເຮັດວຽກແນວໃດ?

Care Connect Washington ແມ່ນແນວທາງທີ່ລັດສະໜັບສະໜຸນ, ເປັນສູນກາງທ້ອງຖິ່ນໃນການດູແລ ແບບມີການປະສານງານ.

Washington State Department of Health ຈັດການການຕອບສະຫນອງການປະສານງານດ້ານການດູແລລະ ດັບພາກພື້ນ, ສະຫນັບສະຫນູນການຈ້າງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ເຊື່ອມໂຍງແຫຼ່ງໃຫ້ບໍລິການລັດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການຈັດການແຫຼ່ງບໍລິການລວມເຊັ່ນວ່າ: ທຶນຮອນ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານວິຊາການ.

ແຕ່ລະພາກພື້ນໄດ້ກໍານົດ ແລະ ປັບໃຊ້ກໍາລັງແຮງງານໃນຊຸມຊົນເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຜູ້ຄົນກັບແຫຼ່ງບໍລິການທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການແຍກປ່ຽວ ແລະ ການກັກຕົວ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ບັນດາ​ພາກພື້ນ​ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ​ຜູ້​ສະໜອງໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເພື່ອ​ສະໜອງ​ສິນຄ້າ ແລະ ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ຊ່ວຍ​ປະກອບສ່ວນໃນການ​ຟື້ນ​ຟູ​ເສດຖະກິດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ປະເມີນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ສ້າງ COVID Care Action Plan (ແຜນປະຕິບັດການການດູແລ ຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ). ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງຜູ້ຄົນກັບແຫຼ່ງໃຫ້ບໍລິການຕາມພາສາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການທຸກຄັ້ງທີ່ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ.

ທ່ານຈະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແນວໃດ?

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລຂອງທ່ານຈະຢືນຢັນຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກສາຍດ່ວນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ທ່ານແບ່ງປັນກັບຜູ້ປະສານ ງານການດູແລຂອງທ່ານຍັງຈະເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. ພະນັກງານທີ່ໃຫ້ບໍລິການປະສານງານການດູແລ ແລະ Department of Health ຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອກໍານົດການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນທີ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການ. ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບຂອງຸສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ສ່ວນຕົວໃຫ້ຄົນອື່ນ.

Care Connect Washington ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແນວໃດ?

ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງເຮັດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສຳເລັດການແຍກປ່ຽວ ແລະ ກັກຕົວຢູ່ເຮືອນໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ທີ່ ມີຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ ຫຼື ໄດ້ສຳຜັດກັບຜູ້ອື່ນທີ່ມີຜົນກວດເປັນບວກ ຍັງຈະຕ້ອງຮັກສາ ການແຍກປ່ຽວ ຫຼື ກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ, Care Connect Washington ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ. ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວເນັ້ນໃສ່ຄົນທີ່ມີ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີສຸດຕໍ່ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ມັນສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຊຸມຊົມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງບໍ່ສົມສ່ວນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕິດຕໍ່ຫາໃຜຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າບາງຄົນທີ່ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຈາກ Care Connect Washington?

ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື ຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກກຳລັງແຍກປ່ຽວ ຫຼື ກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາສາຍດ່ວນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ.

ສາຍດ່ວນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ: ກົດ 1-800-525-0127, ແລ້ວກົດ #. ມີບໍລິການ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ.

 • 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10 ໂມງແລງ ສະເພາະວັນຈັນ
 • 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 6 ໂມງແລງ ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການຕ່າງໆຂອງລັດ.
Care Connect Washington ລວມມີການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງດ້ານພຶດຕິກຳບໍ່?

ແມ່ນ! ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ທາງດ້ານພຶດຕິກໍາໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ມີບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອການປະສານງານດ້ານການດູແລໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຊົນເຜົ່າບໍ່?

ມີ. ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມຕືມ, ສົ່ງອີເມວຫາ COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov ຫຼື ໂທຫາ 564-999-1565.

ມີບໍລິການແປພາສາບໍ່?

ມີ. ເມື່ອທ່ານໂທຫາສາຍດ່ວນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ ທີ່ເບີ 1-800-525-0127 ແລະ ກົດ #, ຈະມີບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ.

ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລແລ້ວ Care Connect Washington ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ ຕ້ອງການເປັນພາສາທີ່ທ່ານໃຊ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ໜ້າເວັບສະໜອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳ: ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜ້າປົກປິດໜ້າ, ການກັກຕົວ, ການດູແລຄອບຄົວ, ການສຳຜັດກັບພະຍາດໂຄວິດ-19, ອາການ ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດຈັດເລືອກ ເອກະສານທີ່ເປັນພາສາທີ່ທ່ານໃຊ້ໄດ້.