Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev

Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev yog dab tsi?

Cov neeg uas tau kis kab mob COVID-19 tuaj yeem muaj cov tsos mob txuas mus ntxiv thiab muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau ncua sij hawm ntev tom qab lawv li kev kis mob uas tau ua hu ua "Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev" los sis "Kab Mob Tom Qab COVID". Muaj ntau leej tseem tsis tau paub txog kev muaj mob COVID mus ntev. Peb tseem kawm paub ntxiv txuas mus ntxiv thaum uas tshawb nrhiav txog kev muaj mob COVID mus ntev yam tsis tu ncua.

Cov Tsos Mob Ntawm Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev

Cov neeg uas muaj mob COVID mus ntev tuaj yeem muaj tau ntau cov tsos mob uas tuaj yeem mob mus tau ntau vij, ntau hli los sis ntau xyoo tom qab kev kis mob.

Cov tsos mob suav nrog tab sis tsis muaj ciam txwv rau:

  • Hnov sab, tshwj xeeb tshaj yog kev siv lub hlwb los sis lub cev
  • Ua npaws
  • Ua pa nyuaj
  • Hnoos
  • Mob hauv siab
  • Hloov pauv kev hnov ntxhiab thiab/los sis kev qab los noj mov
  • Nyuaj rau kev xav los sis kev tsom kwm rau tej yam dab tsi los sis "xav tsis tawm dab tsi"
  • Mob tob hau
  • Mob plab
  • Hloov pauv kev coj khaub ncaws

Leej twg thiaj li Muaj Mob COVID Mus Ntev?

Txhua tus neeg uas tau kis kab mob COVID-19 tuaj yeem muaj mob COVID mus ntev. Feem ntau lawm yog cov uas muaj cov tsos mob loj ntawm kab mob COVID-19, tshwj xeeb tshaj yog cov uas yuav tsum tau pw kho hauv tsev kho mob. Cov neeg uas tau muaj kab mob rau ntau yam kev ua hauj lwm ntawm lub cev ncua sij hawm los sis tom qab lawv li kev kis kab mob COVID-19 tej zaum yuav mu.aj kev pheej hmoo siab zog muaj mob COVID mus ntev.  Cov poj niam, cov neeg uas laus zog, cov neeg uas muaj mob kho zoo tsis tu qab thiab cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob muaj feem ntau zog uas yuav muaj mob COVID mus ntev. Cov neeg uas kis kab mob COVID-19 ntau zaus tej zaum kuj yuav muaj kev pheej hmoo siab zog rau fab kev noj qab haus huv uas suav nrog kev muaj mob COVID mus ntev.  

Kev Pov Thaiv Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev.

Kev pov thaiv kev kis mob COVID-19 yog txoj hauv kev uas zoo tshaj plaws los pov thaiv kev muaj mob COVID mus ntev. Pov thaiv koj tus kheej thiab lwm tus kom txhob mob COVID-19 los ntawm kev ntxhuav koj ob txhais tes, kev coj cov looj ntsej muag thaum nyob ua pab pawg coob, kev nyob twj ywm hauv tsev thaum muaj mob, thiab kev mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj pab txhawb ntxiv uas tau kom txhaj.

Cov neeg uas txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm uas tseem mob COVID-19 tej zaum yuav muaj feem muaj mob COVID mus ntev tsawg dua li cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Kawm paub txog kev mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Kev Ntaus Nqi Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev.

Nws yog teeb meem nyuaj ua yuav ntaus nqi tau kev muaj mob COVID mus ntev. Nws yog teeb meem nyuaj uas cov neeg mob yuav piav qhia tau cov tsos mob. Tsis muaj kev kuaj hauv chav kuaj los sis kev tshawb fawb duab ua kev ntaus nqi mob. Cov kev kuaj fab chaw kuaj mob tsuas qhia tau cov tshwm sim tawm los zoo li qub xwb txawm tias tus neeg mob twb muaj mob COVID mus ntev lawm los xij.

Qee leej neeg uas tshaj tawm cov tsos mob ntawm kev muaj mob COVID mus ntev tsis muaj kev qhia pom txog cov tsos mob ntawm kab mob COVID-19 thiab tsis tau kuaj COVID-19 thaum uas lawv muaj mob thawj zaug. Qhov no tsim ua rau nws nyuaj uas yuav qhia tau meej tias lawv muaj kab mob COVID-19 thiab tuaj yeem pov thaiv tau los sis ncua tau kev ntaus nqi kev muaj mob COVID mus ntev. Nws yog qhov tseem ceeb uas koj tau kuaj kab mob COVID-19 thaum koj hnov muaj mob thawj zaug txhawm rau pab koj qhov kev ntaus nqi kev muaj mob COVID mus ntev.

Neeg Mob Cov Lus Qhia: Cov Kev Teem Caij Sib Ntsib Nrog Kws Pab Kho Mob rau Cov Tsos Mob Tom Qab COVID (ua Lus Askiv)

Cov Yam Ntxwv Fab Kev Noj Qab Haus Huv Tshiab thiab Twb Yeej Muaj Lawm

Kev kis mob COVID-19 tuaj yeem muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau ntau cov kev ua hauj lwm ntawm nqaij nruab nrog cev thiab qee zaus tsim ua rau muaj cov tsos mob los ntawm roj ntshav tiv thaiv kab mob uas tej zaum yuav ua rau muaj mob COVID mus ntev. Cov tsos mob los ntawm roj ntshav tiv thaiv kab mob tuaj yeem tshwm sim thaum cov roj ntshav tiv thaiv kab mob ntawm lub cev tsim ua rau muaj mob los sis tsig nqaij puas tsuaj nyob rau cov feem xyuam uas raug feem cuam tshuam tsis zoo ntawm lub cev. Qhov no txhais tau tias cov neeg uas muaj mob COVID-19 tej zaum yuav muaj feem siab zog uas muaj cov kev txhawj xeeb fab kev noj qab haus huv tshiab, xws li mob ntshav qab zib los sis mob plawv.  Cov yam ntxwv fab kev noj qab haus huv uas twb yeej muaj lawm xws li kab mob tshav qab zib thiab kab mob plawv los kuj tuaj yeem dhau los ua mob loj tom qab kis mob COVID-19.

Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev thiab Cov Cai Kev Xiam Oob Qhab

Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev tuaj yeem tsim ua rau muaj kev tsis taus rau fab lub cev ntaj ntsug thiab fab siab ntsws thiab xam tias yog kev xiam oob qhab raws li Americans with Disabilities Act (ADA, Tsab Cai Hais Txog Cov Neeg Mes Kas Xiam Oob Qab). Yuav muaj kev pov thaiv kev ntxub ntxaug kev xiam oob qab rau cov neeg uas muaj kev muaj mob COVID mus ntev. Tej zaum lawv yuav muaj cai tau txais cov kev hloov kho raws li muaj zoo laj thawj los ntawm cov lag luam, xeev thiab nom tswv hauv zos kom haum rau cov ciam txwv uas tau cuam tshuam txog kev muaj mob COVID mus ntev.

Cov Lus Qhia Txog “Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev” Tam Li Kev Xiam Oob Qhab Raws Li ADA (ua Lus Askiv)

Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev thiab Cev Xeeb Me Nyuam

Cov neeg uas cev xeeb me nyuam los sis tsis ntev los no cev xeeb me nyuam muaj feem yuav dhau los ua mob loj los ntawm kab mob COVID-19. Kab mob COVID-19 tuaj yeem tsim ua rau muaj tej kev muaj mob uas muaj feem cuam tshuam rau cev xeeb me nyuam thiab tus me nyuam uas tab tom loj hlob.

Muaj ntau leej tseem tsis tau paub txog tias kev muaj mob COVID ntev yuav muaj feem cuam tshuam tsis zoo li cas rau cev xeeb me nyuam. National Institutes of Health (NIH, Lub Chaw Kawm Txog Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Teb Chaws) (ua Lus Askiv) yuav ua kev tshawb fawb 4-xyoo txog feem cuam tshuam tsis zoo ncua sij hawm ntev ntawm kab mob COVID-19 nyob rau cov poj niam uas muaj COVID-19 thaum uas cev xeeb me nyuam, thiab lawv cov xeeb ntxwv.

Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev thiab Tub Ntxhais Hluas

Cov tub ntxhais hluas los kuj tuaj yeem muaj mob los ntawm kev muaj mob COVID mus ntev. Cov tub ntxhais hluas uas muaj cov tsos mob ntawm kev muaj mob COVID mus ntev xws li qaug zog los sis nyuaj uas yuav tswj kev xav tej zaum yuav muaj teeb meem rau kev koom nrog cov kev ua ub ua no ntawm tsev kawm ntawv thiab lwm cov kev ua ub ua no. Tej zaum cov me nyuam yaus yuav muaj kev nyuaj txog kev hais tau lawv cov tsos mob.

Tej zaum cov me nyuam uas muaj kev muaj mob COVID mus ntev yuav muaj cai tau txais kev kawm tshwj xeeb, cov kev pov thaiv los sis cov kev pab cuam uas tau cuam tshuam raws li 2 txoj cai lij choj ntawm Tsoom Fwv (ua Lus Askiv).

Kev coj cov tub ntxhais hluas mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog txoj hauv kev uas zoo tshaj plaws los pov thaiv kev muaj mob COVID mus ntev rau cov tub ntxhais hluas.

Kawm paub ntxiv txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov tub ntxhais hluas.

Ntaub Ntawv rau Cov Kws Kho Mob