COVID Dheeraa

COVID Dheeraan maali dha?

Namoonni COVID-19 qabamani mallattoo dhukkubichaa agarsiisuu fi miidhaa yeroo dheeraa inifekshinii isaanii hordofuun dhufe "COVID Dheeraa" yookaan "Sindiroomii COVID boodaa" qabaachuu danda'u. COVID Dheeraan hanga ammaattiyyu waa'een isaa hedduun hin beekamne. Hanguma qorannoonn COVID Dheeraa irratti taasifamaa adeemeen nutis bal'inaan barachuu kan itti fufnu taha.

Mallattoolee COVID Dheeraa

Namoonni COVID Dheeraa qaban mallattoolee gara garaa yeroo infekshinii boodaa torbee, ji'a yookaan waggaatti qabaachuu danda'u.

Mallattooleen isaas kanneen itti aanan haammata, garuu isaan qofaitti hin murtaa’u:

  • Miira dadhabbii, keessumaa yeroo hojii sammuu yookaan qaamaa
  • Qaama gubaa
  • Hafuura baafachuu dadhabuu
  • Qufaa
  • Dhukkubbii laphee
  • Foolii fi/yookaan dhamdhami jijjiiramuu
  • Yaaduun itti cimuu yookaan xiyyeeffachuun yookaan "dhukkubbi xiyyeeffachuu dadhabuu"
  • Mataa bowwaafannaa
  • Dhukkubbii garaa
  • Marsaan laguu jijjiiramuu

COVID Dheeraa kan qabaachuu dandahu eenyu?

Namni kamiyyuu COVID-19 n qabame COVID Dheeraan qabamuu danda'a. Gara caalmaatti namoota mallattoo COVID-19 heddumminaan agarsiisan irratti mul'ata, addattu kanneen yaalii mana yaalaa barbaadaniif. Namoonni yeroo COVID-19 qabamanitti yookaan isa booda faalama sirnaa heddumminaa agarsiisan irratti carraa isaan COVID Dheeraan qabamuun isaanii olaanaa dha.  Shamarraan, dargaggoota umriin adeeman, namoota dhukkuba biroo qabani fi kanneen talaallii hin fudhanne carraa isaan COVID Dheeraa horachuun isaanii olaanaa dha. Namoonni irra deddeebiin COVID-19 qabaman carraa isaan COVID Dheeraan qabamuun isaanii olaanaa dha.  

COVID Dheeraa Of Irraa Ittisuu

Infekshinii COVID-19 of irraa ittisuun karaa COVID Dheeraa itti of irraa ittisan isa gaarii dha. Harka dhiqachuun, haguuggii afaanii fi funyaanii bakka walitti qabama gidduutti godhachuun, yeroo isin dhukkubetti mana turuun, fi talaalli isiniif kennamee fi doozii buustarii fuhachuun ofii keessanii fi namoota biraa COVID-19 irraa ittisaa.

Namoonni dhuunfaa talaallii COVID-19 fudhatan kanneen talaallii hin fudhanne gaditti carraa COVID Dheeraan qabamuu qabu.

Waa'ee Talaallii COVID-19 fudhachuu Baradhu

Qorannoo COVID Dheeraa

COVID Dheeraa qorachuun ni cima. Mallattoolee isaa dhukkubsatoonni ibsuuf ni rakkatu. Yaaliin laabii yookaan wanti ijaan ilaalamu qarannoo gochuuf hin jiru. Yoo dhukkubsataan COVID Dheeraa qabaatteyyu bu'aan qorannoo akka sirrii ta'eetti agarsiisa.

Namoonni muraasi kanneen mallattoo COVID Dheeraa gabaasan mallattoo COVID-19 hin argisiisani fi yeroo jalqaba dhukkubsatanitti COVID-19 f qorannoo kan hin taasisne dha. Kunis akka isaan COVID-19 qaban mirkaneessuuf nama rakkisa fi qorannoo COVID Dheeraa dhorkuu yookaan tursiisuu danda'a. COVID-19 f qorannoo taasisuun kee murteessaa dha yeroo jalqabaaf dhukkubbiin yoo sitti dhaga'ame qorannoo COVID Dheeraa booda taasista.

Tuqaalee Dukkubsataaf Barbaachisan Beellama Dhiyessitoota Kunuunsa Fayyaa Rakkoo COVID boodaaf(ingiliffaan)

Rakkoolee fayyaa haaraa fi dura turanii

Infekshiniin COVID-19 qaama hedduu irratti dhiibbaa geessisuu danda'a fi yeroo tokko tokkos madiinummaa ofiinii irratti rakkoo fiduun COVID Dheeraa keessatti gahee taphata. Madiinummaan ofiinii haala yeroo madiinummaan qaamaa summii uumu yookaan maashaan qaama miidhamaniin hubamu kan uumamu dha. Kana jechuun namoonni COVID-19 dursa qaban yaaddoo fayyaa biraan hubamuu kanneen akka dhibee sukkaaraa yookaan rakkoo dhibee onnee godhatu jechuudha.  Dhibeewwan kanaan duraa kanneen akka dhibee sukkaaraa fi dhukkuba onnee erga infekishinii COVID-19 booda isa duraa caalaa hamaa taha jechuudha.

COVID Dheeraa fi Mirgoota Qaama Miidhamaa

COVID Dheeraan qaamaa fi sammuu irratti dhiibbaa qaba akkasumas akkaataa Americans with Disabilities Act (ADA, Keewwata Qaaama Miidhamumaa Ameerikaa) jalatti akka qaama miidhamummaatti ilaalama. Namoonni COVID Dheeraan hubamaniif eegumsi loogii qaama miidhamummaa kan taasifamuuf dha. Haala isaanii kana irratti hundaa'uun haalli daldala, naannoo, fi mootummaa giddu galeessaa irratti dhibee COVID Dheeraa isaaniin wal qabateen haareffamni taasifamuu danda'a.

Qajeelfama "COVID Dheeraa" akka Qaama miidhamummaatti ADAjalatti(Ingiliffaan)

 

COVID Dheeraa fi Ulfa

Namoonni ulfi yookaan dhihootti ulfa tahan dhibee COVID-19 f hedduu saaxilamoo dha. COVID-19 rakkoo yeroo ulfaa fiduu fi guddina mucaa irratti dhiibbaa qaba.

COVID hanga ammaattiyyu akkamiin ulfa irratti rakkoo akka fidu waa'een isaa hedduun hin beekamne. The National Institutes of Health (NIH, Inistiituutii Fayyaa Biyyaalessaa)waggaa 4 f dhiibbaa yeroo dheeraa COVID-19 dubartootaa yeroo ulfaatti COVID-19 qabanii fi miciree isaanii irratti dhiibbaa dhufu kan qoratu dha.

COVID Dheeraa fi Ijoollee

Ijoolleenis COVID Dheeraadhaan dhukkubachuu danda'u. Ijooleen mallattoo COVID Dheeraa kanneen akka dadhabbii fi mana barumsaa keessatti hirmaachuu fi gochaa irratti xiyyeeffachuu dadhabuu shaakaluu danda'u. Ijoolleen umrii xiqqoo mallattoo dhukkuba isaanii ibsachuu irratti itti cimuu danda'a.

Ijoolleen COVID Dheeraaf saaxilaman eeyyama barnoota addaa, eegumsa yookaan tajaajila wal qabatan biroo kanneen 2 Seera Federaalaa jalatti eeraman argachuu danda'u.

Ijoolleef talaallii COVID-19 kennuun karaa COVID Dheeraa itti ijoollee irraa ittisan isa gaarii dha.

Waa'ee Ijoollee talaalchisuu bal'inaan baradhu.

Odeeffannoo Ogeessota Yaalaaf