Care Connect Washington

Yog hais tias koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19 thiab xav tau khoom noj los sis lwm yam kev pab thaum koj cais tus kheej, thov hu rau lub xeev tus xov tooj pab sai muab kev qhia paub txog kab mob COVID-19 tau ntawm 1-800-525-0127, dhau ntawv nias rau lub cim #. Muaj kev pab rau kev txhais lus.

Care Connect Washington yog tes hauj lwm muab kev pab cuam los mus muab khoom noj thiab lwm cov khoom tseem ceeb rau cov tib neeg tsis hais kev kuaj tau muaj tus kab mob COVID-19 los sis twb raug rau tus kab mob thiab xav tau kev pab nrhiav chaw cais tus kheej los sis ceev tus kheej nyob tom tsev. Lub xeev Lub Department of Health (Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv), tab tom ua hauj lwm nrog cov pab pawg saib xyuas kev noj qab haus huv hauv cheeb tsam thiab lawv cov neeg koom tes, tab tom khiav dej num ntawm Care Connect Washington hauv txhua cheeb tsam. Txhua cheeb tsam tau ua hauj lwm nrog rau cov neeg koom tes uas nce rau lub zej zog uas txuas cov pej xeem mus rau cov kev pab cuam uas lawv muaj cai tau txais, xws li kev muab tshuaj noj, kev kho mob, pab thov txiaj ntsig nyiaj rau ncua sij hawm so hauj lwm, chaw hauj lwm saib xyuas vaj tse chaw nyob hauv cheeb tsam, chaw muab zaub mov, chaw muab kev pab cuam zov me nyuam thiab ntau yam ntxiv. Tau muab kev pab raws li qhov xav tau.

Txhawm rau kom cov neeg yuav cais tus kheej los sis ceev tus kheej nyob kom tau tom tsev, Care Connect Washington tau muab tej cuab yeej khoom xws li cov xuv khoom kho mob ntiag tug, cov khoom zaub mov uas tsis lwj sai, thiab xa cov zaub mov tshiab mus rau tom lawv tsev. Yog tias muaj kev teev txog lwm cov kev xav tau uas tseem ceeb, xws li kev pab nyiaj txiag rau kev them nuj nqis, nrhiav tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas hauv cheeb tsam peb cov pej xeem thov cov peev txheej los sis cov kev pab cuam hauv cheeb tsam uas tej zaum lawv yuav muaj cai tau txais, los sis muab kev pab ncaj qha hauv kev them tej nuj nqis rau lawv xws li tus nqi xauj tsev, nqi tsev, thiab cov nqi khoom siv hluav taws xob. Thaum kev cais tus kheej los sis kev ceev tus kheej xaus lawm, tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas tuaj yeem pab txuas cov neeg mus rau cov kev pab cuam lub sij hawm ntev hauv cheeb tsam los pab rau cov kev xav tau fab kev noj qab haus huv thiab fab zej tsoom yam tsis tu ncua. Care Connect Washington muab tej ntaub ntawv uas cov neeg xav tau hauv lawv hom lus uas lawv nyiam.

Yog hais tias koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19 thiab xav tau khoom noj los sis lwm yam kev pab txhawm rau cais tus kheej nyob tom tsev, hu rau Tus Xov Tooj Pab Sai Muab Kev Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19 tau ntawm 1-800-525-0127, dhau ntawv nias rau lub cim #. Muaj kev pab rau kev txhais lus. Cov sij hawm hu tau rau tus xov tooj muab kev pab sai yog:

 • 6 moos sawv ntxov txog 10 moos tsaus ntuj hnub Monday
 • 6 moos sawv ntxov txog 6 moos tsaus ntuj Hnub Tuesday txog ntua rau Hnub Sunday thiab cov hnub chib so hauv lub lav (Ua Lus Askiv xwb)

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

Lub Tswv Yim Pab Txo Teeb Meem Kab Mob COVID-19 Nyob Rau Cheeb Tsam

Lub xeev Lub Department of Health tab tom ua hauj lwm nrog cov pab pawg saib xyuas kev noj qab haus huv hauv cheeb tsam thiab lawv cov neeg koom tes, tab tom khiav dej num ntawm Care Connect Washington hauv txhua cheeb tsam. Txhua cheeb tsam tau ua hauj lwm nrog rau cov neeg koom tes uas nce rau lub zej zog uas txuas cov pej xeem nrog rau cov kev pab cuam uas lawv muaj cai tau txais, xws li kev muab tshuaj noj, kev kho mob, pab thov txiaj ntsig nyiaj rau ncua sij hawm so hauj lwm, chaw hauj lwm saib xyuas vaj tse chaw nyob hauv cheeb tsam, chaw muab zaub mov, chaw muab kev pab cuam zov me nyuam thiab ntau yam ntxiv.

Muaj Cov Kev Pab Cuam Nyob Rau Qhov Twg?

Cov kev pab cuam muaj nyob rau hauv txhua phab ntawm lub xeev rau cov neeg uas pom zoo cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia nyob rau tom tsev tiam sis xav tau kev pab kom ua tau li ntawv.

Cheeb Tsam Nyob Sab Hnub Tuaj

Better Health Together (muaj ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam tam li yog lub Care Connect Washington Hub rau Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, thiab cov cheeb tsam nroog Stevens.

King County

Department of Health (DOH, Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) yuav sawv cev ua hauj lwm zoo ib yam li Care Connect Washington Qhov Chaw Hauj Lwm nyob rau hauv King County thiab WithinReach (muaj ua Lus Askiv xwb) tau kev kev pab cuam fab kev koom tes rau kev saib xyuas.

Cheeb Tsam Nruab Nrab Mus Rau Sab Qaum Teb

DOH sam sim koom tes muab cov kev pab cuam rau cheeb tsam no. Pib siv tau rau Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1, 2022, Action Health Partners (muaj ua Lus Askiv xwb) yuav muab kev pab cuam tam li yog lub Care Connect Washington Hub rau cov cheeb tsam nroog Chelan, Douglas, Grant thiab Okanogan.

Cheeb Tsam Nyob Yav Qaum Teb

North Sound Accountable Community of Health (muaj ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam tam li yog lub Care Connect Washington Hub rau cov cheeb tsam nroog Island, San Juan, Skagit, Snohomish, thiab Whatcom.

Cheeb Tsam Sab Hnub Poob Mus Rau Sab Qaum Teb

DOH sam sim koom tes muab cov kev pab cuam rau cheeb tsam no nrog rau cov kev pab cuam uas muaj nyob rau hauv Clallam County.

Pierce County

Elevate Health (ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam tam li yog lub Care Connect Washington Hub rau Pierce County.

Cheeb Tsam Nruab Nrab Mus Rau Yav Qab Teb

Providence St. Mary (ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam tam li yog lub Care Connect Washington Hub rau Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton thiab Franklin.

Cheeb Tsam Yav Qab Teb Sab Hnub Poob

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam li yog lub Care Connect Washington Hub rau cov cheeb tsam nroog Clark, Klickitat, thiab Skamania.

Cheeb Tsam Nyob Sab Hnub Poob

Community CarePort (ua Lus Askiv xwb) ntawm Cascade Pacific Action Alliance muab kev pab cuam tam li yog lub Care Connect Washington Hub rau cov cheeb tsam nroog Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston, thiab Lewis.

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

Kuv puas tuaj yeem siv tau cov kev pab cuam ntawm Care Connect Washington?

Koj muaj cai tai txais cov kev pab cuam yog koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19 thiab tab tom cais tus kheej rau tom tsev. Yog hais tias koj tau nyob ze rau tus neeg uas kuaj tau muaj kab mob thiab sam sim ceev tus kheej cia nyob rau tom tsev tej zaum koj kuj yuav muaj cai tau txais.

Hu rau Tus Xov Tooj Pab Sai Muab Kev Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19 ntawm 1-800-525-0127, tom qab ntawd nias rau lub cim #. Muaj kev pab rau kev txhais lus. 

 • 6 moos sawv ntxov txog 10 moos tsaus ntuj hnub Monday
 • 6 moos sawv ntxov txog 6 moos tsaus ntuj Hnub Tuesday txog Sunday, thiab cov hnub chib so hauv lub lav

Ib tug kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas yuav tiv tauj koj thiab nrog koj ua hauj lwm ua ke los tsim txoj phiaj xwm kev saib xyuas kom tau raws li koj cov kev xav tau thaum cais tus kheej. Thaum uas koj ncua sij hawm cais tus kheej kawg lawm, koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas yuav txuas koj mus rau kev pab kev saib xyuas mus sij hawm ntev, yog tias tsim nyog.

Xav tias kuv yuav tuaj yeem tau txais hom kev pab twg?

Koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas hauv cheeb tsam yuav txheeb xyuas cov peev txheej hauv cheeb tsam uas muaj los pab koj thaum koj nyob hauv kev cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia tom tsev. Yog tias tsis muaj cov peev txheej hauv cheeb tsam thaum koj nyob rau kev cais tus kheej los sis kev ceev tus kheej nyob tom tsev, lawv kuj yuav pab muab zaub mov, cov khoom siv, thiab kev pab nyiaj txiag rau tus nqi xauj tsev, nqi tsev thiab nqi khoom siv hluav taws xob. Koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas kuj tuaj yeem txuas koj mus rau cov kev pab cuam uas tsim nyog suav nrog cov kev pab cuam muab tshuaj noj, kev kho mob, kev thov nyiaj rau ncua sij hawm so hauj lwm, thiab lwm yam ntxiv. Lwm cov kev pab cuam yuav suav muaj kev sib txuas rau cov chaw hauj lwm saib xyuas chaw nyob hauv cheeb tsam, cov chaw muab zaub mov, cov chaw muab kev pab cuam kho mob, kev tu neeg laus, cov kws kho mob rau kev coj tus cwj pwm, cov chaw zov me nyuam, thiab lwm cov kev pab cuam hauv zej zog raws li kab lis kev cai uas tsim nyog. Cov kev pab cuam yuav sib txawv raws li cheeb tsam. Thaum kev cais tus kheej los sis kev ceev tus kheej xaus lawm, koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas tuaj yeem pab txuas cov neeg mus rau cov kev pab cuam lub sij hawm ntev hauv cheeb tsam los pab rau cov kev xav tau yam tsis tu ncua. Care Connect Washington (Washington Kev Sib Txuas Rau Kev Kho Mob) yuav muab tej ntaub ntawv uas koj xav tau hauv koj hom lus uas koj xav tau.

Kuv puas tsim nyog tau txais rau Care Connect Washington?

Koj tsim nyog tau txais yog tias:

 • Koj tau kuaj pom tias muaj tus kab mob COVID-19 los sis tau nyob sib ze nrog qee tus neeg uas tau kuaj pom muaj tus kab mob; thiab
 • Koj tab tom rau siab ntso cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia hauv tsev.

Care Connect Washington cov kev pab cuam muaj yam tsis tas them nqi rau cov neeg uas tsim nyog tau txais. Yuav tau muab kev pab raws li qhov xav tau.

Care Connect Washington cov kev pab cuam muaj nyob rau qhov twg thiab?

Lub xeev Lub Department of Health tab tom ua hauj lwm nrog cov pab pawg saib xyuas kev noj qab haus huv hauv cheeb tsam thiab lawv cov neeg koom tes, tab tom khiav dej num ntawm Care Connect Washington hauv txhua cheeb tsam. Ntawm no yog daim phiaj qhia kev qhia txog qhov chaw uas muaj cov kev pab cuam:

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
Nws yuav raug tus nqi pes tsawg?

Yuav tsis tsub tus nqi rau koj rau qhov kev pab cuam no. Care Connect Washington tau txais cov peev nyiaj pab los ntawm tsoom fwv pab rau kev hais daws tus kab mob COVID-19 hauv xeev Washington.

Nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas ua ntej kuv yuav tau txais kev pab no?

Koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas hauv cheeb tsam yuav siv zog ua los muab kev pab kom tau hauv ib hnub thaum tau txais kev xa mus rau.

Kuv puas tseem yuav tsum tau nyob hauv kev cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia thaum tau txais kev pab lawm?

Muaj. Kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej cia yog cov cuab yeej tseem ceeb uas muab siv los ua kom zam tau kev sib kis tus kabmob KHAUS VIV-19 mus rau peb cov neeg nyob ib ncig, cov phooj ywg, tsev neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm ua ke—thiab txo qis cov kev cuam tshuam tsis zoo mus dav ntxiv hauv peb cov zej zog. Yog tias koj xav tau kev pab tom qab koj ncua sij hawm cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia, koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas hauv cheeb tsam tuaj yeem txuas koj mus rau cov kev pab cuam lub sij hawn ntev uas pab rau cov kev xav tau txog kev noj qab haus huv thiab zej tsoom yam tsis tu ncua.

Dab tsi yog qhov sib txawv nyob li ntawm kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej cia?

Kev cais tus kheej: Yog hais tias koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19, muaj cov tsos mob tshwm sim los sis sam sim tos cov kev kuaj tau los, koj yuav tau cais tus kheej txhawm rau zam kev kis koj qhov mob rau lwm tus.

Kev ceev tus kheej cia:  Yog tias koj tau chwv rau tus kabmob KHAUS VIV-19 tab sis tsis muaj cov tsos mob tshwm sim, koj yuav tau ceev tus kheej cia, nyob rau ntawm koj qhov xwm txheej kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab. Qhov no yuav zam kev sib kis tus kabmob vais lav ua ntej koj paub tias koj muaj mob lawm.

Ua raws li lus taw qhia tawm tshiab no (ua Lus Askiv xwb) los ntawm CDC (ua Lus Askiv xwb) thiab DOH (ua Lus Askiv xwb) txog qhov seb ntev npaum li cas koj ncua sij hawm ceev tus kheej cia yuav xaus.

Kuv yuav tsum tau ua dab tsi thiab yog tias kuv cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 heev tuaj?

Nrhiav kev pab fab kev kho mob kom sai yog tias koj cov tsos mob huam loj tuaj. Yog tias qee tus neeg pom muaj ib qho twg ntawm cov tsos hauv qab no, nrhiav kev pab kho mob xwm txheej ceev kiag tam sim ntawd:

 • Muaj teeb meem kev ua pa
 • Mob heev los sis ceev-ceev hauv siab
 • Tsis meej pem uas yog ua tshiab
 • Tsis muaj peev xwm sawv los sis tsim
 • Tis ncauj los sis ntsej muag xiav

*Qhov nod tsis yog ib daim ntawv teev npe tag nrho. Thov hu rau koj tus kws pab kho mob rau lwm cov tsos mob twg uas mob hnyav los sis muaj kev cuam tshuam rau koj.

Yog tias koj muaj kev kho mob xwm txheej ceev thiab yuav tsum tau hu rau 911, qhia rau tus neeg ua hauj lwm thauj xa tias koj muaj, los sis tej zaum muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19. Yog tias ua tau, rau lub looj ntsej muag ua ntej cov kev pab cuam kev kho mob xwm txheej ceev tuaj txog.

Kuv yuav tuaj yeem tau txais Care Connect Washington cov kev pab cuam tau ntev paum li cas?

Koj tus neeg khiav hauj lwm pab txuas lus rau kev saib xyuas mob hauv cheeb tsam yuav pab koj kom txog sij hawm 21 hnub. Hauv qee cov xwm txheej, koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas tuaj yeem txuas koj mus rau cov kev pab cuam rau lub sij hawm ntev los pab rau cov kev xav tau txog kev noj qab haus huv thiab zej tsoom yam tsis tu ncua.

Care Connect Washington ua hauj lwm li cas?

Care Connect Washington yog txoj hauv kev uas lub xeev txhawb nqa, muaj chaw feem nrab nyob hauv cheeb tsam rau kev saib xyuas koom tes.

Washington State Department of Health tswj hwm kev hais daws kev saib xyuas hauv cheeb tsam, txhawb nqa kev ntiav neeg ua hauj lwm thiab kev cob qhia, sib txuas cov peev txheej nyob thoob lub xeev thiab hauv cheeb tsam, thiab txhim kho cov txiaj ntsig ua tau los ntawm kev tswj hwm cov peev txheej siv ua ke, xws li kev pab peev nyiaj thiab tej txheej txheem hauv paus fab thev niv.

Txhua cheeb tsam txheeb xyuas thiab siv cov neeg ua hauj lwm hauv zej zog los muab kev pab thiab txuas cov neeg mus rau cov peev txheej hauv cheeb tsam los pab rau kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej cia kom tiav hlo. Cov cheeb tsam ua hauj lwm nrog cov neeg muag khoom hauv cheeb tsam los muab cov khoom siv thiab cov kev pab cuam uas tsim nyog, pab sib koom nyiaj pab rau kev txhim kho kev lag luam hauv cheeb tsam.

Tau cob cov kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas los ntsuam xyuas, txhawb nqa, thiab soj saib txhua tus neeg cov kev xav tau txog kev noj qab haus huv thiab zej tsoom uas tsis xws li lwm tus thiab tsim COVID Care Action Plan (Txoj Phiaj Xwm Nqis Tes Saib Xyuas Tus Kab Mob COVID). Txoj kev pab cuam txuas cov neeg mus rau cov peev txheej ntaub ntawv hauv lawv hom lus uas xav tau thaum twg los xij yog tuaj yeem ua tau thiab ua raws li lawv kom dhau qhov txheej txheem los ua kom paub tseeb tias lawv tau txais kev txhawb nqa.

Koj yuav pov thaiv kuv li ntaub ntawv tau li cas?

Koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas yuav qhia meej txog qhov ntaub ntawv uas lawv tau txais los ntawm Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Sai Muab Lus Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19 thiab nug txog koj cov kev xav tau. Ib qhov ntaub ntawv twg uas koj faib rau koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas yuav muab khaws cia tsis pub lwm tus paub. Cov neeg ua hauj lwm uas muab cov kev pab cuam saib xyuas ua ke thiab Department of Health yuav siv qhov ntaub ntawv los txheeb xyuas cov kev pab cuam tseem ceeb uas koj yuav xav tau. Lawv yuav tsis faib qhov ntaub ntawv kev noj qab haus huv ntawm tus kheej los sis ntiag tug.

Care Connect Washington pab tiv thaiv kev sib kis tus kab mob COVID-19 tau li cas?

Cov neeg uas tau txais kev pab ua tau txais cov kev xav tau tseem ceeb txog zej tsoom thiab kev noj qab haus huv saib zoo li yuav ua tau tiav qhov kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej cia hauv tsev tau tiav hlo. Ua kom paub tseeb tias cov neeg uas tau kuaj pom muaj tus kab mob COVID-19 los sis twb tau chwv rau lwm tus neeg uas tau kuaj pom muaj tus kabmob tseem nyob twj ywm hauv kev cais tus kheej los sis kev ceev tus kheej cia hauv tsev, Care Connect Washington tuaj yeem txo qis kev sib kis tus kab mob COVID-19 thiab txhawb pab kev txhim kho rau kev lag luam tau. Vim tias lub lab npauv tsom rau cov neeg uas muaj cov kev xav tau txog kev noj qab haus huv thiab zej tsoom uas ua rau lawv muaj qhov yuav kis tau tus kab mob COVID-19 zoo tshaj plaws, nws tuaj yeem pab hais daws txog cov kev tsis sib npaug hauv paus kev noj qab haus huv thiab pab rau cov zej zog uas tau txais kev cuam tshuam los ntawm tus kab mob COVID-19 yam tsis xwm yeem.

Kuv yuav tiv tauj tau leej twg yog tias kuv paub qee tus neeg uas xav tau kev pab los ntawm Care Connect Washington?

Yog hais tias koj los sis tus neeg twg uas koj paub sam sim nyob rau kev cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia nyob rau tom tsev thiab xav tau kev pab, hu rau Lub Xeev Tus Xov Tooj Pab Sai Muab Kev Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19.

Lub Xeev Tus Xov Tooj Pab Sai Muab Kev Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19 Ntaus rau 1-800-525-0127, tag ntawd nias rau lub cim #. Muaj kev pab rau kev txhais lus.

 • 6 moos sawv ntxov txog 10 moos tsaus ntuj hnub Monday
 • 6 moos sawv ntxov txog 6 moos tsaus ntuj Hnub Tuesday txog Sunday, thiab cov hnub chib so hauv lub lav
Care Connect Washington puas muaj cov kev pab cuam kev noj qab haus huv rau kev coj cwj pwm?

Muaj! Koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas tuaj yeem pab koj kom tau txais cov kev pab cuam kev noj qab haus huv kev coj cwj pwm hauv koj lub zej zog tau.

Puas muaj cov kev pab cuam txhawb nqa kev saib xyuas rau cov tswv cuab ntawm Tribal Nations (Cov Haiv Neeg Me)?

Muaj. Los kawm paub ntxiv, xa email mus rau COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov los sis hu rau tus xov tooj 564-999-1565.

Puas muaj cov kev pab cuam txhais lus thiab?

Muaj. Thaum koj hu rau Lub Xeev Tus Xov Tooj Pab Sai Muab Kev Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19 ntawm 1-800-525-0127 ces nias rau lub cim #, yuav muaj kev pab cuam txhais lus.

Thaum koj txuas tau rau tus neeg pab txuas lus rau kev saib xyuas mob, Care Connect Washington (Washington Kev Sib Txuas Rau Kev Kho Mob) yuav muab tej ntaub ntawv uas koj xav tau hauv koj hom lus uas koj xav tau.

Cov Chaw Muab Ntaub Ntawv Qhia Paub

Nplooj vev xaib qhia txog Cov Peev Txheej Ntaub Ntawv thiab Cov Lus Pom Zoo: Nrhiav qhov ntaub ntawv txog cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntseg uas yog ntaub, kev ceev tus kheej cia, kev muab kev saib xyuas rau cov tsev neeg, kev chwv rau tus kab mob COVID-19, cov tsos mob, thiab lwm yam ntxiv. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv rau koj hom lus uas xav tau.