Care Connect Washington

Koj thiab koj tsev neeg puas raug cuam tshuam los ntawm kab mob COVID-19? Koj tuaj yeem thov tau kev pab mus rau tus neeg lis hauj lwm hauv koj lub zej zog los ntawm kev txuas lus mus rau Care Connect Washington ntawm tus xov tooj 1-833-453-0336. Tus neeg lis hauj lwm yuav siv sij hawm los ua kom nkag siab txog koj cov kev xav tau thiab dua ntawd yuav pab txuas koj thiab tag nrho koj tsev neeg mus rau cov chaw muab kev pab cuam xws li khoos kas pab vaj tse, is sas las kho mob, kev zov me nyuam, kev pab fab khoom noj, thiab lwm hom kev pab cuam. Yuav muab cov kev pab cuam sib txawv mus raws li cheeb tsam.

Care Connect Washington yog lub khoos kas uas tau tsim thaum tseem ntxov rau thaum muaj kab mob sib kis los pab khoom noj thiab lwm yam kev pab txhawb rau cov neeg uas muaj mob COVID-19 es lawv thiaj li cais lawv tau nyob tau ib leeg rau tim tsev. Tam sim no lub khoos kas tab tom pab ua kom tau raws licov neeg lawv tej kev xav tau mus ntev uas raug cuam tshuam los ntawm kab mob COVID-19. Piv txwv li, qee cov neeg raugcuam tshuam muaj mob mus ntev los ntawm kab mob COVID-19. Lwm cov neeg uas tej zaum muaj mob thiab poob lawv txoj hauj lwm thiab xav tau kev pab ua kom rov zoo li qub. Care Connect Washington yuav pab tau.

Care Connect Washington yog qhov kev sib koom tes los ntawm Department of Health (Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv), yim lub chaw hauv cheeb tsam, thiab tshaj li 100 tus neeg lis hauj lwm saib xyuas rau hauv cov zej zog thoob plaws lub xeev. Care Connect yuav txhawb zog rau cov neeg hauv zej zog kom ruaj khov los ntawm kev pab ua kom cov neeg muaj kev ruaj ntseg thiab kev noj qab haus huv zoo zog. Cov neeg lis hauj lwm saib xyuas hauv zos yuav ua hauj lwm nrog covneeg ntawd los pab lawv thov cov khoos kas xws li cov nyiaj pab rau qhov poob hauj lwm, nyiaj pab vaj tse, kev zov me nyuam, kev pab fab khoom noj xws li Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Khoos Kas Pab Khoom Noj Txhawb Ntxiv) los sis Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, Khoos Kas Pab Khoom Noj Txhawb Ntxiv Tshwj Xeeb rau Cov Poj Niam, Cov Me Nyuam Mos, thiab Cov Me Nyuam Yaus), Apple Health, thiab lwm yam ntxiv. Care Connect muab tej ntaub ntawv rau cov neeg raws ku hom lus uas kawv nyiam siv.

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

Muaj Cov Kev Pab Cuam Nyob Rau Qhov Twg?

Cov kev pab cuam yog muaj nyob rau txhua feem ntawm xeev rau cov neeg uas raug cuam tshuam los ntawm kab mob COVID-19.

Cheeb Tsam Nyob Sab Hnub Tuaj

Better Health Together (muaj ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam zoo li Care Connect Washington rau hauv cov zos Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane thiab Stevens.

Lub Zos King

HealthierHere (muaj ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam zoo li Care Connect Washington rau Lub Zos King.

Cheeb Tsam Nruab Nrab Mus Rau Sab Qaum Teb

 Action Health Partners (muaj ua Lus Askiv xwb) yuav muab kev pab cuam tam li yog lub Care Connect Washington Hub rau cov cheeb tsam nroog Chelan, Douglas, Grant thiab Okanogan.

Cheeb Tsam Nyob Yav Qaum Teb

North Sound Accountable Community of Health (muaj ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam zoo li Care Connect Washington rau lub zos Island, San Juan, Skagit, Snohomish thiab Whatcom.

Cheeb Tsam Sab Hnub Poob Mus Rau Sab Qaum Teb

WithinReach (muaj ua Lus Askiv xwb) muab kev lis hauj lwm rau cov zos Clallam, Jefferson, thiab Kitsap.

Lub Zos Pierce

Elevate Health (ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam zoo li Care Connect Washington rau Lub Zos Pierce.

Cheeb Tsam Nruab Nrab Mus Rau Yav Qab Teb

Greater Health Now (ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam zoo li Care Connect Washington rau cov zos Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton thiab Franklin.

Cheeb Tsam Yav Qab Teb Sab Hnub Poob

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam zoo li Care Connect Washington rau cov zos Clark, Klickitat thiab Skamania.

Cheeb Tsam Nyob Sab Hnub Poob

Cascade Pacific Action Alliance lub Community CarePort (ua Lus Askiv xwb) muab kev pab cuam zoo li Care Connect Washington rau cov zos Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston, thiab Lewis.

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

Kuv puas tuaj yeem siv tau cov kev pab cuam ntawm Care Connect Washington?

Koj muaj cai tau txais cov kev pab cuam yog tias koj raug cuam tshuam los ntawm kab mob COVID-19. Qhov ntawd suav nrog cov tib neeg uas tam sim no muaj mob COVID-19 los sis muaj mob COVID-19 nyob rau yav tag los.

Hu rau 1-833-453-0336. Muaj kev pab txhais lus. 

Tus neeg lis hauj lwm hauv zos yuav txuas lus rau koj kom nkag siab koj tej kev xav tau thiab pab txuas koj mus rau cov chaw pab cuamthiab cov kev pab cuam.

Kuv yuav tau txais hom kev pab dab tsi? 

Koj tus neeg lis hauj lwm hauv zos yuav siv sij hawm los ua kom paub txog koj thiab nkag siab koj tej kev xav tau. Tag ntawd lawv yuav txheeb xyuas cov chaw pab cuam hauv zos uas muaj los pab txhawb koj, suav nrog cov nyiaj pab rau kev noj qab haus huv, nyiaj pab vaj tse, kev zov me nyuam, nyiaj pab rau qhov poob hauj lwm, kev pab khoom noj, thiab lwm yam ntxiv. Cov kev pab yuav sib txawv raws li cheeb tsam. Care Connect Washington yuav muab cov ntaub ntawv uas koj xav tau sau ua kom hom lus uas nyiam siv. Care Connect muab kev pab cuam pub dawb xwb

Nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas ua ntej kuv yuav tau txais kev pab?

Koj tus neeg lis hauj lwm hauv cheeb tsam yuav ua tib zoo los muab kev pab kom tsis pub dhau ib hnub tom qab tau txais qhov kev hais txog

Koj yuav pov thaiv kuv li ntaub ntawv tau li cas?

Koj tus neeg lis hauj lwm yuav lees txais cov ntaub ntawv uas lawv tau txais los ntawm lub chaw pab cuam txais xov tooj thiab nug txog koj tej kev xav tau. Tej ntaub ntawv uas koj muab qhia tawm rau koj tus neeg lis hauj lwm mas yuav raug ceev zoo. Cov neeg ua hauj lwm uas muab kev lis hauj lwm pab thiab lub Department of Health (Tuam Tsev Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv) yuav siv cov ntaub ntawv los txheeb xyuas cov kev pab cuam tseem ceeb uas koj xav tau. Lawv yuav tsis muab tus kheej los sis tus kheej ntiag tug tej ntaub ntawv ntsig txog kev noj qab haus huv qhia tawm.

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
Nws yuav raug tus nqi pes tsawg?

Yuav tsis tsub tus nqi rau koj rau qhov kev pab cuam no. Care Connect Washington tau txais cov peev nyiaj pab los ntawm tsoom fwv pab rau kev hais daws tus kab mob COVID-19 hauv xeev Washington.

Nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas ua ntej kuv yuav tau txais kev pab no?

Koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas hauv cheeb tsam yuav siv zog ua los muab kev pab kom tau hauv ib hnub thaum tau txais kev xa mus rau.

Kuv puas tseem yuav tsum tau nyob hauv kev cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia thaum tau txais kev pab lawm?

Muaj. Kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej cia yog cov cuab yeej tseem ceeb uas muab siv los ua kom zam tau kev sib kis tus kabmob KHAUS VIV-19 mus rau peb cov neeg nyob ib ncig, cov phooj ywg, tsev neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm ua ke—thiab txo qis cov kev cuam tshuam tsis zoo mus dav ntxiv hauv peb cov zej zog. Yog tias koj xav tau kev pab tom qab koj ncua sij hawm cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia, koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas hauv cheeb tsam tuaj yeem txuas koj mus rau cov kev pab cuam lub sij hawn ntev uas pab rau cov kev xav tau txog kev noj qab haus huv thiab zej tsoom yam tsis tu ncua.

Dab tsi yog qhov sib txawv nyob li ntawm kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej cia?

Kev cais tus kheej: Yog hais tias koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19, muaj cov tsos mob tshwm sim los sis sam sim tos cov kev kuaj tau los, koj yuav tau cais tus kheej txhawm rau zam kev kis koj qhov mob rau lwm tus.

Kev ceev tus kheej cia:  Yog tias koj tau chwv rau tus kabmob KHAUS VIV-19 tab sis tsis muaj cov tsos mob tshwm sim, koj yuav tau ceev tus kheej cia, nyob rau ntawm koj qhov xwm txheej kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab. Qhov no yuav zam kev sib kis tus kabmob vais lav ua ntej koj paub tias koj muaj mob lawm.

Ua raws li lus taw qhia tawm tshiab no (ua Lus Askiv xwb) los ntawm CDC (ua Lus Askiv xwb) thiab DOH (ua Lus Askiv xwb) txog qhov seb ntev npaum li cas koj ncua sij hawm ceev tus kheej cia yuav xaus.

Kuv yuav tsum tau ua dab tsi thiab yog tias kuv cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 heev tuaj?

Nrhiav kev pab fab kev kho mob kom sai yog tias koj cov tsos mob huam loj tuaj. Yog tias qee tus neeg pom muaj ib qho twg ntawm cov tsos hauv qab no, nrhiav kev pab kho mob xwm txheej ceev kiag tam sim ntawd:

  • Muaj teeb meem kev ua pa
  • Mob heev los sis ceev-ceev hauv siab
  • Tsis meej pem uas yog ua tshiab
  • Tsis muaj peev xwm sawv los sis tsim
  • Tis ncauj los sis ntsej muag xiav

*Qhov nod tsis yog ib daim ntawv teev npe tag nrho. Thov hu rau koj tus kws pab kho mob rau lwm cov tsos mob twg uas mob hnyav los sis muaj kev cuam tshuam rau koj.

Yog tias koj muaj kev kho mob xwm txheej ceev thiab yuav tsum tau hu rau 911, qhia rau tus neeg ua hauj lwm thauj xa tias koj muaj, los sis tej zaum muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19. Yog tias ua tau, rau lub looj ntsej muag ua ntej cov kev pab cuam kev kho mob xwm txheej ceev tuaj txog.

Kuv yuav tuaj yeem tau txais Care Connect Washington cov kev pab cuam tau ntev paum li cas?

Koj tus neeg khiav hauj lwm pab txuas lus rau kev saib xyuas mob hauv cheeb tsam yuav pab koj kom txog sij hawm 21 hnub. Hauv qee cov xwm txheej, koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas tuaj yeem txuas koj mus rau cov kev pab cuam rau lub sij hawm ntev los pab rau cov kev xav tau txog kev noj qab haus huv thiab zej tsoom yam tsis tu ncua.

Care Connect Washington ua hauj lwm li cas?

Care Connect Washington yog txoj hauv kev uas lub xeev txhawb nqa, muaj chaw feem nrab nyob hauv cheeb tsam rau kev saib xyuas koom tes.

Washington State Department of Health tswj hwm kev hais daws kev saib xyuas hauv cheeb tsam, txhawb nqa kev ntiav neeg ua hauj lwm thiab kev cob qhia, sib txuas cov peev txheej nyob thoob lub xeev thiab hauv cheeb tsam, thiab txhim kho cov txiaj ntsig ua tau los ntawm kev tswj hwm cov peev txheej siv ua ke, xws li kev pab peev nyiaj thiab tej txheej txheem hauv paus fab thev niv.

Txhua cheeb tsam txheeb xyuas thiab siv cov neeg ua hauj lwm hauv zej zog los muab kev pab thiab txuas cov neeg mus rau cov peev txheej hauv cheeb tsam los pab rau kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej cia kom tiav hlo. Cov cheeb tsam ua hauj lwm nrog cov neeg muag khoom hauv cheeb tsam los muab cov khoom siv thiab cov kev pab cuam uas tsim nyog, pab sib koom nyiaj pab rau kev txhim kho kev lag luam hauv cheeb tsam.

Tau cob cov kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas los ntsuam xyuas, txhawb nqa, thiab soj saib txhua tus neeg cov kev xav tau txog kev noj qab haus huv thiab zej tsoom uas tsis xws li lwm tus thiab tsim COVID Care Action Plan (Txoj Phiaj Xwm Nqis Tes Saib Xyuas Tus Kab Mob COVID). Txoj kev pab cuam txuas cov neeg mus rau cov peev txheej ntaub ntawv hauv lawv hom lus uas xav tau thaum twg los xij yog tuaj yeem ua tau thiab ua raws li lawv kom dhau qhov txheej txheem los ua kom paub tseeb tias lawv tau txais kev txhawb nqa.

Koj yuav pov thaiv kuv li ntaub ntawv tau li cas?

Koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas yuav qhia meej txog qhov ntaub ntawv uas lawv tau txais los ntawm Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Sai Muab Lus Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19 thiab nug txog koj cov kev xav tau. Ib qhov ntaub ntawv twg uas koj faib rau koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas yuav muab khaws cia tsis pub lwm tus paub. Cov neeg ua hauj lwm uas muab cov kev pab cuam saib xyuas ua ke thiab Department of Health yuav siv qhov ntaub ntawv los txheeb xyuas cov kev pab cuam tseem ceeb uas koj yuav xav tau. Lawv yuav tsis faib qhov ntaub ntawv kev noj qab haus huv ntawm tus kheej los sis ntiag tug.

Care Connect Washington pab tiv thaiv kev sib kis tus kab mob COVID-19 tau li cas?

Cov neeg uas tau txais kev pab ua tau txais cov kev xav tau tseem ceeb txog zej tsoom thiab kev noj qab haus huv saib zoo li yuav ua tau tiav qhov kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej cia hauv tsev tau tiav hlo. Ua kom paub tseeb tias cov neeg uas tau kuaj pom muaj tus kab mob COVID-19 los sis twb tau chwv rau lwm tus neeg uas tau kuaj pom muaj tus kabmob tseem nyob twj ywm hauv kev cais tus kheej los sis kev ceev tus kheej cia hauv tsev, Care Connect Washington tuaj yeem txo qis kev sib kis tus kab mob COVID-19 thiab txhawb pab kev txhim kho rau kev lag luam tau. Vim tias lub lab npauv tsom rau cov neeg uas muaj cov kev xav tau txog kev noj qab haus huv thiab zej tsoom uas ua rau lawv muaj qhov yuav kis tau tus kab mob COVID-19 zoo tshaj plaws, nws tuaj yeem pab hais daws txog cov kev tsis sib npaug hauv paus kev noj qab haus huv thiab pab rau cov zej zog uas tau txais kev cuam tshuam los ntawm tus kab mob COVID-19 yam tsis xwm yeem.

Kuv yuav tiv tauj tau leej twg yog tias kuv paub qee tus neeg uas xav tau kev pab los ntawm Care Connect Washington?

Yog hais tias koj los sis tus neeg twg uas koj paub sam sim nyob rau kev cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia nyob rau tom tsev thiab xav tau kev pab, hu rau Lub Xeev Tus Xov Tooj Pab Sai Muab Kev Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19.

Lub Xeev Tus Xov Tooj Pab Sai Muab Kev Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19 Ntaus rau 1-800-525-0127, tag ntawd nias rau lub cim #. Muaj kev pab rau kev txhais lus.

  • 6 moos sawv ntxov txog 10 moos tsaus ntuj hnub Monday
  • 6 moos sawv ntxov txog 6 moos tsaus ntuj Hnub Tuesday txog Sunday, thiab cov hnub chib so hauv lub lav
Care Connect Washington puas muaj cov kev pab cuam kev noj qab haus huv rau kev coj cwj pwm?

Muaj! Koj tus kws tuav ntaub ntawv kev saib xyuas tuaj yeem pab koj kom tau txais cov kev pab cuam kev noj qab haus huv kev coj cwj pwm hauv koj lub zej zog tau.

Puas muaj cov kev pab cuam txhawb nqa kev saib xyuas rau cov tswv cuab ntawm Tribal Nations (Cov Haiv Neeg Me)?

Muaj. Los kawm paub ntxiv, xa email mus rau COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov los sis hu rau tus xov tooj 564-999-1565.

Puas muaj cov kev pab cuam txhais lus thiab?

Muaj. Thaum koj hu rau Lub Xeev Tus Xov Tooj Pab Sai Muab Kev Qhia Paub Txog Kab Mob COVID-19 ntawm 1-800-525-0127 ces nias rau lub cim #, yuav muaj kev pab cuam txhais lus.

Thaum koj txuas tau rau tus neeg pab txuas lus rau kev saib xyuas mob, Care Connect Washington (Washington Kev Sib Txuas Rau Kev Kho Mob) yuav muab tej ntaub ntawv uas koj xav tau hauv koj hom lus uas koj xav tau.

Cov Chaw Muab Ntaub Ntawv Qhia Paub

Nplooj vev xaib qhia txog Cov Peev Txheej Ntaub Ntawv thiab Cov Lus Pom Zoo: Nrhiav qhov ntaub ntawv txog cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntseg uas yog ntaub, kev ceev tus kheej cia, kev muab kev saib xyuas rau cov tsev neeg, kev chwv rau tus kab mob COVID-19, cov tsos mob, thiab lwm yam ntxiv. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv rau koj hom lus uas xav tau.