Tus Kab Mob KHAUS VIV-19 (COVID-19)

This page is being reviewed for updates. The Washington State Department of Health has updated its guidance for what to do if you are sick with COVID-19 or were exposed to COVID-19. This page may have content that is inconsistent with the new guidance.

Tus Xov Tooj Maj Ceev Qhia Ntaub Ntawv Txog Tus Kab Mob KHAUS VIV-19

Yog tias koj muaj cov nqe lus nug txog tus kab mob KHAUS VIV-19, hu rau 1-800-525-0127 thiab nias 7. Thaum lawv teb xov tooj lawm, hais koj hom lus kom nkag tau rau cov kev pab cuam txhais lus. Tus xov tooj maj ceev yog qhib hu tau hauv hnub Monday pib txij thaum 6 teev sawv ntxov txog 10 teev tsaus ntuj, thiab hnub Tuesday txog Sunday (thiab soj saib rau cov hnub so hauj lwm) 6 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj.

Rov qab mus tsev thiab puas xav tau ib koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19?

Muaj peb txoj hauv kev los mus rau npe.

Saib Xyuas, WA - Ua Neej Nyob Kom Zoo Zog thiab Muaj Kev Nyab Xeeb Zog Los Ntawm Kab Mob COVID-19

Tam sim no peb paub tias kab mob COVID-19 nyob ntawm no mus ntxiv rau ib ncua sij hawm luv yav tom ntej. Nws yog qhov tseem ceeb uas yuav tau nkag siab txog txoj hauv kev uas peb ua peb lub neej nyob thaum ceev peb tus kheej, cov neeg peb hlub thiab lub zej zog kom muaj kev nyab xeeb ntau npaum li qhov ua tau. Txoj hauv kev uas peb tuaj yeem ua tau li ntawd? Los ntawm kev siv txhua cov cuab yeej uas peb tau kawm paub los txog rau tam sim no: kev tau txhaj tshuaj tiv thaiv thiab tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv, kev mus kuaj thiab kev nyob twj ywm ntawm tsev yog tias muaj mob los sis tau nphav raug kab mob, kev coj lub looj ntsej muag thaum nyob rau tej chaw muaj neeg coob, thiab kev ceev peb li kev nyob sib nrug deb.

Ntawm no yog tej yam uas koj yuav tsum tau paub thaum peb nkag mus rau ncua sij hawm tshiab uas ua neej nyob nrog kab mob COVID-19 nyob rau hauv peb lub zej zog.

Ua Kev Nqis Tes, Ua Kev Saib Xyuas

Decorative

Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob thiab Txhaj Koob Tshuaj Pab Txhawb Ntxiv

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv yog ib qhov kev tiv thaiv kev kis kab mob thiab kev muaj mob loj.

Kawm Paub Ntxiv

Decorative

Paub Lub Sij Hawm Thaum Yuav Mus Kuaj

Txo kev pheej hmoo kev sib kis kab mob COVID-19 los ntawm kev kuaj yog tias koj hnov tau muaj mob, tab tom nkag rau qhov chaw muaj neeg nyob ua ke coob, los sis tau nphav raug kab mob COVID-19.

Kawm Paub Ntxiv

Decorative

Coj Lub Looj Ntej Muag

Kev coj lub looj ntsej muag yog tau pov thaiv txhawm rau txo kev sib kis kab mob COVID-19 thiab tseem yuav tsum coj thaum nyob rau hauv qee cov chaw.

Kawm Paub Ntxiv

 

Yog Tias Tam Sim No Koj Muaj Kab Mob COVID-19

Kuaj Xyuas thiab Cov Lus Qhia Tshiab Tshaj Plaws

Nyob twj ywm hauv tsev thiab nyob kom deb ntawm lwm tus neeg, thiab ua raws li cov lus qhia rau kev cais tus kheej uas tshiab tshaj plaws.

Kawm Paub Ntxiv

Mus Kho

Txuas lus rau koj tus kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv txhawm rau nrhiav koj cov hauv kev xaiv kho mob.

Kawm Paub Ntxiv

Txais Kev Pab Txhawb Kho Kom Rov Zoo Li Qub

Txais kev xa pluas noj thiab tshuaj kho mob, cov kev pab cuam saib xyuas me nyuam, thiab lwm cov kev pab cuam thaum koj zoo rov los ntawm kab mob COVID-19.

Kawm Paub Ntxiv

Kev Muaj Mob COVID Mus Ntev

Cov neeg uas muaj kab mob COVID-19 tuaj yeem muaj cov tsos mob nyob rau ntau vij mus txog rau ntau xyoo tom qab kev kis kab mob. Pov thaiv kev muaj mob COVID mus ntev los ntawm kev pov thaiv kev kis kab mob COVID-19.

Kawm Paub Ntxiv

Ntaub Ntawv Txhab Ntxiv

Cov tsos mob, cov cim mob thiab kev pov thaiv kab mob COVID-19

Cov tsos mob loj ntawm tus kab mob COVID-19 yog cov txuas mus no:

 • Hnoos, txog siav los sis ua pa nyuaj, ua npaws, ua dhaus no, mob leeg, mob qa, muaj kev tsis qab los noj mov los sis kev hnov ntxhiab tsw tshiab. Lwm cov tos mob uas me zog muaj xws li xeev siab, ntuav los sis zawv plab.
 • Hu rau 911 yog tias koj pom muaj cov tsos mob ceeb toom xwm txheej ceev ntawm kab mob COVID-19 txuas mus no:
  • Ua pa nyuaj
  • Mob hauv siab los sis ceev hauv siab xwm yeem
  • Tsis meej pem kiag tam siv
  • Tsis muaj peev xwm sawv los sis tsim
  • Tawv nqaij, ob sab di ncauj los sis rau tes xiav, doog los sis xiav tsaus, nce raws hom tawv nqaij
 • Cov pab pawg neeg twg muaj kev pheej hmoo?
  • Cov neeg laus dua, cov neeg hauv txhua ncua hnub nyoog uas muaj cov tsos mob kho zoo tsis tus qab, thiab cov pej niam cev xeeb tub yuav muaj kev pheej hmoo siab zog rau kev mob nkeeg hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19.

Kuv yuav tuaj yeem pov thaiv kuv tus kheej thiab kuv tsev neeg tau li cas?

 • Txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv thaum muaj cai tau txhaj.
 • Nyob twj ywm tom tsev yog tias koj muaj mob.
 • Coj lub looj ntsej muag thiab ceev kev nyob sib nrug deb lwm tus neeg li 6 feet (2 mev) thaum nyob rau hauv zej tsoom tej chaw uas muaj neeg coob.
 • Zam tej chaw muaj neeg coob thiab cov chaw uas muaj cua lim tsis zoo.
 • Ntxuav koj ob txhais tes tas li los sis siv tshuaj tua kab mob ntxuav tes.
 • Npog qhov ncauj thaum hnoos thiab txham uas siv koj qhov raws lauj tshib los sis siv ntaub so ntswg.
 • Txhob kov koj lub ntsej muag, qhov ncauj, qhov ntswg, los sis ob lub qhov muag.
 • Tu tej khoom nyob rau hauv koj lub tsev.
 • Yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm kab mob COVID-19, ces mus ntsib koj tus kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv.
Mus kav khw thiab mus rau cov chaw uas muaj neeg coob tau yam nyab xeeb dua qub

Muaj ntau yam uas koj tuaj yeem nco tau rau hauv siab txhawm rau pov thaiv koj tus kheej thiab lwm tus neeg ua ntej thiab tom qab koj tawm sab nrauv thiab thaum koj nyob deb tsev.

Ua ntej tawm mus:

 • Thaum ua tau, tsis txhob mus rau lub khw muag khoom los sis zej tsoom lwm qhov chaw uas muaj neeg coob yog tias koj muaj mob. Kom tus neeg hauv koj tsev neeg los sis tus phooj ywg mus nqa cov khoom rau koj xwb.
 • Siv kev txib yuav cov zaub noj, cov tshuaj noj, thiab lwm cov khoom hauv oos lais kom xa tuaj rau koj lub tsev.
 • Ho sim mus rau hauv lub khw ncua sij hawm tom qab cov xuab moos muaj neeg coob yog tias ua tau.
 • Ntxuav koj ob txhais tes ua ntej tawm ntawm tsev.

Thaum nyob rau sab hauv ntawm cov chaw muaj neeg coob:

 • Coj lub looj ntsej muag uas npog tau koj lub qhov tswg thiab qhov cauj.
 • Ceev kom nyob sib deb yam tsawg 6 feet (2 mev) ncua ntawm koj tus kheej thiab lwm tus neeg, uas suav nrog txoj kab them nyiaj.
 • Npog qhov ncauj thiab qhov ntswg thaum koj hnoos los sis txham.
 • Tsis txhob kov koj lub ntsej muag.
 • Yog tias koj tawm ntawm kev kav khw, siv cov tshuaj tua kab mob ntawm tes los sis cov ntaub muaj tshuaj tua kab mob los so ntxuav koj tus tes tuav ntawm lub laub thawb khoom los sis lub tawb ntim khoom thaum yuav khoom.

Thaum rov qab los tsev:

 • Ntxhua koj daim ntaub npog ntsej muag thiab muab nws khaws cia kom nyab xeeb. Muab daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg siv tag pov tseg ntawd pom tseg kom deb.
 • Ntxuav koj ob txhais tes.
 • Siv cov kev coj ua txog kev nyab xeeb ntawm zaub mov. Tsis txhob siv tshuaj tua kab mob rau khoom noj. Ntxuav cov txiv hmab txiv ntoo thiab cov zaub li ib txwm ua los.
Cev xeeb me nyuam, cov me nyuam mos thiab tus kab mob COVID-19

Yam koj tsim nyog paug yog tias koj cev xeeb me nyuam

 • Tus neeg uas cev xeeb me nyuam los sis tsis ntev los no cev xeeb me nyuam yuav muaj kev pheej hmoo siab zog rau kev muaj mob loj los ntawm kab mob COVID-19 yog muab piv rau cov neeg uas cev tsis xeeb me nyuam.
 • Cov neeg uas kis tau kab mob COVID-19 ncua sij hawm cev xeeb me nyuam kuj yuav muaj kev pheej hmoo ntxiv uas yug me nyuam ua ntej txog sij hawm (yug me nyuam ua ntej 37 vij) thiab tus me nyuam tuag hauv plab, thiab tej zaum yuav muaj kev pheej hmoo siab ntxiv rau lwm yam ntawm cev xeeb me nyuam.
 • Cov neeg uas cev xeeb me nyuam los sis tsis ntev los no cev xeeb me nyuam thiab cov neeg uas lawv nyob ze txuas lus nrog tsim nyog siv cov kauj ruam no los pab pov thaiv lawv tus kheej los ntawm kev kis kab mob COVID-19:
  • Mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab mus txhaj koj koob tshuaj pab txhawb ntxiv.
  • Looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.
  • Nyob kom deb li 6 feet (2 mev) ntawm lwm tus neeg thiab zam cov chaw muaj neeg coob thiab cov chaw uas muaj kev lim cua tsis zoo.
  • Mus kuaj txhawm rau zam kev sib kis kab mob mus rau lwm tus neeg.
  • Ntxuav koj ob txhais tes tas li thiab npog koj lub qhov ncauj thaum hnoos thiab txham nrog koj lub lauj tshib los sis daim ntaub so ntswg.
  • Tu thiab tua kab mob hauv koj lub tsev yam tsis tu ncua.
  • Ntsuam xyuas koj li kev noj qab haus huv txhua hnub.
  • Hu rau lawv tus kws kho mob kiag tam siv yog tias lawv muaj cov kev txhawj xeeb twg txog lawv li cev xeeb tub, yog tias lawv muaj mob, los sis yog tias lawv xav tias tej zaum lawv muaj tus kab mob COVID-19 lawm.

Cev xeeb me nyuam thiab koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19

 • Kev txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 yog tau txais kev pom zoo rau cov neeg uas cev xeeb me nyuam, pub niam mis rau me nyuam, npaj yuav cia cev xeeb me nyuam, los sis tej zaum cev yuav xeeb me nyuam nyob rau yav tom ntej.
 • Pov thawj txog kev nyab xeeb thiab kev pov thaiv tau zoo ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 ncua sij hawm cev xeeb me nyuam yog tab tom nce siab. Qhov ntaub ntawv qhia pom tias cov txiaj ntsig ntawm kev tau txais koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 muaj ntau tshaj li qhov kev pheej hmoo uas tau paub los sis muaj feem tshwm sim ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ncua sij hawm xeeb me nyuam.
 • Cov neeg uas cev xeeb me nyuam tsim nyog tau txais koob tshuaj pab txhawb ntxiv ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum muaj cai tau txais.
 • Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav tsis tsim ua rau muaj kev kis tau kab mob COVID-19, tab txawm tias siv rau tus neeg cev xeeb me nyuam los sis lawv cov me nyuam mos los xij.
 • Tam sim no tsis muaj pov thawj qhia tias hom tshuaj tiv thaiv kab mob twg, suav nrog cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, yuav tsim ua rau muaj teeb meem kev muaj me nyuam rau cov poj niam los sis txiv neej li.
 • Puas yog koj cev xeeb me nyuam los sis muaj lus nug ntxiv txog koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19? Nrog koj tus kws kho mob tham los sis txuas lus rau MotherToBaby, uas muaj cov kws tshaj lij los teb koj cov nqe lus nug hauv kev hu xov tooj los sis sau ntawv sib tham. Qhov no yog tsis xam nqi, muaj qhov kev pab cuam tsis pub lwm tus paub hnub Monday txog Friday, 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj. Mus saib MotherToBaby (Lus Askiv thiab Lus Xab Pes Niv xwb) txawm rau sib tham pom ntsej muag los sis xa email, los sis hu rau 1-866-626-6847 (tsuas muaj ua Lus Askiv thiab Lus Xab Pes Niv Xwb).

Txoj hauv kev saib xyuas tus me nyuam yug tshiab yog tias lawv muaj kab mob COVID-19

 • Cov me nyuam yug tshiab feem ntau ntawm cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 thaum cev xeeb me nyuam yuav tsis muaj tus kab mob COVID-19 thaum uas lawv yug los.
 • Cov me nyuam mos yug tshiab feem ntau uas tau kuaj pom tias muaj tus kab mob COVID-19 yuav muaj cov tsos mob me los sis tsis muaj kiag li thiab zoo lawm xwb. Cov ntawv tshaj tawm qhia tias muaj qee leej me nyuam yug tshiab tau muaj mob loj los ntawm kab mob COVID-19.
 • Yog tias koj nyob hauv kev cais tus kheej rau tus kab mob COVID-19 thiab muaj me nyuam mos yug tshiab, ua cov kev tiv thaiv hauv qab no kom txog thaum tag koj ncua sij hawm cais tus kheej:
  • Nyob twj ywm hauv tsev txhawm rau cais koj tus kheej los ntawm lwm tus neeg uas tsis nrog koj nyob.
  • Cais tus kheej (nyob sib deb) ntawm lwm cov neeg hauv yim neeg uas tsis tau kis tus kab mob thiab looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg hauv cov chaw uas nyob sib koom.
  • Nrhiav tus neeg muab kev saib xyuas uas muaj kev noj qab nyob zoo uas tau txhaj tshuaj txwm lawm thiab tsis muaj kev pheej hmoo ntxiv rau kev muaj mob loj los saib xyuas koj tus me nyuam yug tshiab. Yog tias ua tau, tso koj cov kua mis cia lwm tus neeg muab kev saib xyuas pub tus me nyuam. Yog tias koj pub mis hmoov, thov kom tus neeg muab kev saib xyuas uas muaj kev noj qab nyob zoo los npaj.
  • Ua raws li cov kev tiv thaiv uas pom zoo yog tias koj yuav tsum tau saib xyuas koj tus me nyuam yug tshiab ua ntej koj ncua sij hawm kev cais tus kheej xaus, suav nrog kev looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum puag los sis pub koj tus me nyuam.
  • Soj saib koj tus me nyuam yug tshiab rau cov tsos mob ntawm kab mob COVID-19.
 • Qhov pov thawj tam sim no qhia tias kev pub niam mis yuav tsis muaj feem kis tau tus vais lav mus rau cov me nyuam. Cov kev kawm tshawb fawb tsis ntev los no tau qhia tawm tias cov neeg uas twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 lawm tuaj yeem xa cov keeb tiv thaiv kab mob hauv lub cev mus rau lawv tus me nyuam tau dhau ntawm kev pub niam mis. Yog tias koj muaj tus kab mob COVID-19 thiab txiav txim yuav pub niam mis los sis pub niam mis.
  • Ntxuav koj ob txhais tes ua ntej tu mob los sis thaum tu ob.
  • Coj lub looj ntsejmuag thaum tumob losiss pub niam mis rau me nyiam thiab thaum twg los xij uas koj nyob rau hauv 6 feet (2 mev) ntawm koj tus me nyuam.

Perinatal Support Washington Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Txhawb yog muaj rau txhua tus niam txiv tshiab thiab cov niam txiv uas vam tseg, los sis cov neeg uas lawv hlub, thaum lawv xav tau ntaub ntawv kev paub thiab kev pab txhawb kev noj qab haus huv fab siab ntsws. Hu rau Perinatal Support Washington Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Txhawb Ntawm 1-888-404-7763 los sis mus rau hauv Perinatal Support lub vev xaib (Lus Askiv xwb). Sau ntawv los sis email warmline@perinatalsupport.org.

Nws yog qhov tseem ceeb uas yuav tau thov kev pab. Tus xov tooj muab kev pab txhawb yog teb nyob rau hnub Monday txog hnub Friday, 9 teev sawv ntxov txog 4:30 teev tsaus ntuj (tsuas yog ua Lus Askiv thiab Lus Xab Pes Niv Xwb). Nyob rau yav tsaus ntuj thiab ob hnub so ntawm lub vij thov sau ntawv tseg cia thiab yuav muaj neeg teb hu rov qab rau koj uas tsis pub dhau 1-12 xuab moos. Tus xov tooj muab kev pab txhawb yog tswj los ntawm cov neeg ua hauj pab zej tsoom, cov kws kho mob uas muaj ntawv tso cai, los sis cov niam txiv uas tau ntsib kev nyuaj siab los sis kev ntxhov siab tom qab yug me nyuam dua los lawm.

Saib xyuas koj tus kheej thiab koj tsev neeg

Washington Listens: Yog tias koj yuav tsum tau tham nrog qee tus neeg txog kev ntxhov siab ntawmn kab mob COVID-19, hu rau Washington Listens tau ntawm 1-833-681-0211. Yeej ib txwm muaj qee tus neeg los tham nrog koj hauv Hnub Monday txog Hnub Friday, 9 teev sawv ntxov txog 9 tsaus ntuj, thiab cov hnub kawg ntawm lub vij, thaum 9 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj. Muaj kev tuaj yeem nkag mus siv tau cov kev pab cuam TTY thiab lus. Ntaub ntawv kev paub ntxiv yog muaj nyob rau hauv peb Nplooj Vev Xaib Kev Noj Qab Nyob Zoo Kev Noj Qab Haus Huv Fab Siab Ntsws thiab Txoj Kev Xav (Lus Askiv xwb).

 • Taug qab saib xwm txheej kev sib kis kab mob loj nyob rau tam sim no thiab cov kev pom zoo ntxiv nrog rau cov ntaub ntawv los ntawm cov kev tshaj xov xwm uas muaj kev ntseeg siab, cov chaw sawv cev saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zos thiab rau zej tsoom, thiab cov kev hloov kho dua tshiab los ntawm cov vev xaib zej tsoom li kev noj qab haus huv.
 • Tsim daim npe chaw muaj ntaub ntawv hauv zej zog, xws li cov nab npawb xov tooj, cov vev xaib, thiab cov as khauj xaus saus mis dias. Koj tuaj yeem ntxiv cov tsev kawm ntawv, cov kws kho mob, cov koom haum kev noj qab haus huv ntawm zej tsoom, cov kev pab cuam zej tsoom, cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv fab siab ntsws hauv zej zog, thiab cov xov tooj maj ceev.
 • Sib txuas lus rau tsev neeg thiab cov phooj ywg los ntawm xov tooj los sis los ntawm cov kev pab cuam hauv oos lais.
 • Muaj cov khoom siv rau kev noj qab haus huv theem pib (xws li xab npum, tshuaj tua kab mob ntxuav tes uas muaj cawv, cov ntaub so ntswg, lub ntsuas qhov kub, cov tshuaj noj txo kev ua npaws, thiab cov khoom siv kuaj tus kab mob COVID-19 ntawm tsev) nyob rau ntawm tes.
 • Yuav tsum muaj cov tshuaj kho mob uas koj los sis koj cov neeg hauv tsev neeg noj tas li.

Kev pab txhawb rau cov neeg hauv koj tsev neeg uas hluas zog.

 • Nrhiav kev pab txhawb txuas mus ntxiv thiab sib txuas nrog rau koj cov phooj ywg thiab tsev neeg los ntawm kev sib tham nrog rau lawv nyob rau hauv xov tooj, kev sau ntawd, sau email, los sis hauv xaus saus mis dias.
 • Yog tias cov xov xwm ua rau koj tus me nyuam muaj kev ntxhov siab, txhob hnov qab so kom txaus. Sib tham nrog lawv kom paub meej txog tej ntaub nawv uas tej zaum lawv tau txais los ntawm Is Taws Nev los sis lwm qhov chaw muaj ntaub ntawv.
 • Tsom rau kev txhawb nqa koj cov me nyuam los ntawm kev txhawb siab rau lawv kom nug cov nqe lus nug thiab pab kom lawv nkag siab txog qhov xwm txheej tam sim no.
 • Sib tham hais txog cov kev hnov tau uas koj muaj thiab txog.
 • Pab lawv qhia txog lawv cov kev xav dhau ntawm cov kev kos duab los sis lwm cov kev ua si.
 • Muab kev nplij thiab ua siab ntev ntxiv mes ntsis.