Care Connect Washington

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ # ਦਬਾਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Care Connect Washington ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ Department of Health (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ), ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ Care Connect Washington ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਦਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਘਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, Care Connect Washington ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੱਟਾਂ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਗਿਰਵੀ ਅਤੇ ਖਪਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Care Connect Washington ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ -1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ # ਦਬਾਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੌਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ:

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਰਾਜ ਦਾ Department of Health, ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ Care Connect Washington ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਦਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਘਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ

Better Health Together (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane ਅਤੇ Stevens ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ Care Connect Washington ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

King County

Deparment of Health (DOH, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) King County ਵਿੱਚ Care Connect Washington ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ WithinReach (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰ

DOH ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ, Action Health Partners (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) Chelan, Douglas, Grant ਅਤੇ Okanogan ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ Care Connect Washington ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ

North Sound Accountable Community of Health (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) Island, San Juan, Skagit, Snohomish ਅਤੇ Whatcom ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ Care Connect Washington ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ

DOH ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Clallam County ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Pierce County

Elevate Health (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) Pierce County ਲਈ Care Connect Washington ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰ

Providence St. Mary (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton ਅਤੇ Franklin ਲਈ Care Connect Washington ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਖੇਤਰ

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) Clark, Klickitat ਅਤੇ Skamania ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ Care Connect Washington ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ

Cascade Pacific Action Alliance ਦਾ Community CarePort (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston ਅਤੇ Lewis ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ Care Connect Washington ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ Care Connect Washington ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ # ਦਬਾਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 • ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
 • ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਭੋਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ, ਗਿਰਵੀ ਅਤੇ ਖਪਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Care Connect Washington ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਂ Care Connect Washington ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ
 • ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ।

Care Connect Washington ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Care Connect Washington ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਰਾਜ ਦਾ Department of Health, ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ Care Connect Washington ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਦਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। Care Connect Washington ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਹਾਂ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ—ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਕਾਂਤਵਾਸ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 • ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਪਹਿਨੋ।
 • ਕੰਮ ’ਤੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ Department of Health (DOH, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਕੁਆਰੰਟੀਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, CDC (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ DOH (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ:

 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਕੜਨ
 • ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ
 • ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ
 • ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਪੈਣਾ

*ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕੋ।

ਮੈਂ Care Connect Washington ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Care Connect Washington ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ Care Connect Washington ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਸਥਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

Washington State Department of Health ਖੇਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?

ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ Department of Health, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

Care Connect Washington ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, Care Connect Washington ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ Care Connect Washington ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੌਟਲਾਈਨ: 1-800-525-0127 ਡਾਇਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ # ਦਬਾਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 • ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
 • ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਕੀ Care Connect Washington ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਹਾਂ! ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 564-999-1565 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ # ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Care Connect Washington ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰੋਤ

 • ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬਪੇਜ: ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮ, ਲੱਛਣਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।