Care Connect Washington

ንናይ COVID-19 ምርመራ ውጽኢትኩም ፖዘቲቭ ምስትኾኑ ከምኡውን ተገሊልኩም ከለኹም ምግብን ካልኦት ደገፋትን እንተደሊኹምን፣ ብኽብረትኩም ናብ ሃገራዊ COVID-19 ናይ ህጹጽ መስመር ሓበሬታ ብ 1-800-525-0127 ደዊልኩም፣ ካብኡ # ጽቐጡ። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ።

Care Connect Washington ናይ COVID-19 ምርመራ ውጽኢቶም ፖዘቲቭ ዝኾኑ ሰባት ወይ ተቓሊዖም ዝነበሩ ሰባት ከምኡ እውን ኣብ ገዛ ክውሸቡ ወይ ክግለሉ ዝደልዩ ሰባት ናይ ምግብን ካልኦት ዘድልዩ ነገራት ዘቕርብ መደብ እዩ። እቲ ናይ መንግስቲ ክፍሊ ጥዕና፣ምስ ምምሕዳራት ጥዕናን ምስ ብጾቶምን ዝዓዩ ዘሎ፣ ናይ Care Connect Washington በብደረጃ ዞባ ይዓዩ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ምስ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ሽርክና ሰባት ናብ ዝግበኦም ኣገልግሎት ንምርኻብ፣ ከም መድሃኒት ምብጽጻሕ፣ ክንክን ጥዕና፣ ሓገዛት ንስራሕ ዘይተቖጸሩ፣ ናይ ውሽጢ ዓዲ መዕቖቢ ትካላት፣ ናይ ምግቢ መጠራቐሚታት፣ ክንክን ህጻውንቲ መቕረብቲትን ካልኦትን ይሰርሕ። ሓገዝ ኣብ ድሌት ምርኩስ ብምግባር ይሰርሕ።

ነቶም ኣብ ገዛ ተገሊሎም ወይ ተወሺቦም ዘለዉ ሰባት ኣብ ገዛ ክጸንሑ ክዉን ንምግባር፣ Care Connect Washington ከም ናይ ውልቃዊ ናይ ክንክን ኣቑሑት፣ ዘይበላሸዉ ምግብታት፣ ከምኡ እውን ሓድሽ ናይ ምግቢ ትእዛዛት ዝኣመሰሉ ናብ ገዝኦም የቕርብ እዩ። ካልእ ኣድላዪ ነገራት እንተ ተፈሊጡ፣ ከም ወጻኢታት ንምኽፋል ዚግበር ገንዘባዊ ደገፍ ዝኣመሰለ ናይቲ ከባቢ ኣተሓባባሪ ክንክን ንሰባት ኣብቲ ኸባቢ ንዚርከቡ ሰባት ዜድልዮም ጥሪት ወይ ኣገልግሎት ንኺረኽቡ ይሕግዞም፣ ወይ ከኣ ከም ክራይ፣ ገዛ ዕዳ፣ ከምኡ'ውን መሳለጥያታት ዝኣመሰለ ወጻኢታት ንምኽፋል ብቐጥታ ይሕግዞም እዩ። ምግላል ወይ ዉሸባ ምስ ተወድአ፣ እቲ ኣተሓባባሪ ክንክን ንሰባት ምስቲ ንነዊሕ እዋን ዚቕጽል ኣገልግሎት ናይቲ ከባቢ ከራኽቦም ይኽእል እዩ፣ እዚ ኸኣ ንጥዕና ዀነ ንማሕበራዊ ድሌት ዚድግፍ እዩ። Care Connect Washington ንሰባት በቲ ዚመርጽዎ ቛንቋ ዜድልዮም ሓበሬታ ይቕርብ።

ናይ COVID-19 ምርመራ ውጽኢትኩም ፖዘቲቭ እንተኾይኑ ከምኡ እውን ንኽተግልሉ ናይ ምግብን ካልኦት ደገፋትን እንተደሊኹም፣ ምስ COVID-19 ናይ ህጹጽ ሓበሬታ ተራኸቡ -1-800-525-0127፣ ካብኡ # ጽቐጡ። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ። እቶም ናይ ህጹጽ ሓበሬታ ሰዓታት እዚኦም እዮም፦

ብብዝሒ ዝሕተቱ ሕቶታት

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

ንረድኤት COVID-19 ከባብያዊ ኣቀራርባ

እቲ ናይ መንግስቲ ክፍሊ ጥዕና፣ምስ ምምሕዳራት ጥዕናን ምስ ብጾቶምን ዝዓዩ ዘሎ፣ ናይ Care Connect Washington በብደረጃ ዞባ ይዓዩ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ምስ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ሽርክና ሰባት ናብ ዝግበኦም ኣገልግሎት ንምርኻብ፣ ከም መድሃኒት ምብጽጻሕ፣ ክንክን ጥዕና፣ ሓገዛት ንስራሕ ዘይተቖጸሩ፣ ናይ ውሽጢ ዓዲ መዕቖቢ ትካላት፣ ናይ ምግቢ መኸዘኒ፣ ኣቕረብቲ ክንክን ህጻውንቲን ካልኦትን ይሰርሕ።

ኣገልግሎታት ኣበይ እዮም ዝርከቡ?

ኣገልግሎታት ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ናይታ ሃገር ንኣብ ገዛ ክውሸቡ ወይ ክግለሉ ዝተሰማምዑ ሰባት ይርከብ እዩ ይኹን እምበር ከምዚ ንምግባር ሓገዝ የድሊ።

ምብራቓዊ ዞባ

Better Health Together (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ናይ Care Connect Washington ን ኣውራጃታት Adams፣ Ferry፣ Lincoln፣ Pend Oreille፣ Spokane፣ ከምኡ እውን Stevens ኮይኑ የገልግል።

ኪንግ ካውንቲ

Department of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና) ከም Care Connect Washington ኣብ King County) ኮይኑ የገልግል ከምኡውን WithinReach (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ናይ ክንክን ምትሕብባር ኣገልግሎታት የቕርብ።

ሰሜናዊ ማእከላይ ዞባ

DOH ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ ክልል ኣገልግሎታት የተሓባብር ኣሎ። ብቑዕ ኤፕሪል 1፣ 2022፣ Action Health Partners (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእኸል Care Connect Washington Hub ን ኣውራጃታት Chelan፣ Douglas፣ Grant፣ ከምኡ እውን Okanogan ኮይኒ ከገልግል እዩ።

ሰሜናዊ ዞባ

North Sound Accountable Community of Health (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእኸል Care Connect Washington ኮይኑ ንኣውራጃታት Island፣ San Juan፣ Skagit፣ Snohomish፣ ከምኡውን Whatcom የገልግል።

ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ

DOH ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ ክልል ኣገልግሎታት ኣብ Clallam County ምስ ዘለዉ ኣገልግሎታት የተሓባብር ኣሎ።

ፒርስ ካውንቲ

Elevate Health (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእከል Care Connect Washington ን Pierce County የገልግል።

ደቡብ ማእከላይ ዞባ

Providence St. Mary (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእኸል Care Connect Washington ኮይኑ ዘገልግል ን Kittitas፣ Walla Walla፣ Whitman፣ Columbia፣ Garfield፣ Asotin፣ Yakima፣ Benton ከምኡ እውን Franklin እዩ።

ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም Care Connect Washington ንኣውራጃታት Clark፣ Klickitat፣ ከምኡ እውን Skamania ኮይኑ ዘገልግል እዩ።

ምዕራባዊ ዞባ

ናይ Cascade Pacific Action Alliance ናይ Community CarePort (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእኸል Care Connect Washington ኮይኑ ዘገልግል ንኣውራጃታት Cowlitz፣ Wahkiakum፣ Pacific፣ Grays Harbor፣ Mason፣ Thurston፣ ከምኡ እውን Lewis እዩ።

ብብዝሒ ዝሕተቱ ሕቶታት

ናይ Care Connect Washington ኣገልግሎታት ኣነ ክረኽቦም እኽእል ድየ?

ናይ COVID-19 ውጽኢት መርመራኹም ፖዘቲቭ እንተኾይኑን ኣብ ገዛ ተግልሉ እንተደኣ ሃሊኹምን ንኣገልግሎታት ብቑዓት ኢኹም። ምስ ውጽኢት መርመርኡ ፖዘቲቭ ዝኾነ ሰብ ጥቡቕ ርክብ እንተነይርኩም ከምኡ እውን ኣብ ገዛ ተወሺብኩም እንተሃሊኹም ንስኻትኩም እውን ብቑዓት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።

ናብ ናይ ሃገር ህጹጽ መስመር ሓበሬታ COVID-19 ኣብ 1-800-525-0127 ደዉሉ፡ ብድሕሪኡ # ጽቐጡ ። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ። 

 • ሰኑይ፣ ካብ 6 a.m. ክሳብ 10 p.m.
 • 6 a.m. ክሳብ 6 p.m.፣ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት ከምኡ እውን ዝተከበሩ ናይ ሃገር በዓላት

ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ ክንክን ተሓባበሪ ኣብ ውሸባኹም ዘድልይኹም ናይ ክንክን መደባት ንምምዕባል ክረኽብኹም እዮም። ናይ ምግላል ግዜኹም ምስ ተወደአ፣ ናይ ክንክን መራኸቢኹም ንናይ ነዊሕ ግዜ ክንክን ናይ ምትሕብባር ደገፍ ኣድላዩ እንተኾይኑ ክረኽበኩም እዩ።

እንታይ ዓይነት ሓገዝ እየ ክጽበ ዝኽእል?

ኣተሓባባሪ ክንክንካ ኣብ ቤትካ ተገሊልካ ወይ ትዉሸበሉ እዋን ኪድግፈካ ዚኽእል ናይ ከባቢ ነገራት ከለሊ እዩ። ኣብ ቤትካ ተገሊልካ ወይ ትዉሸበሉ እዋን ናይ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ምስ ዘይህሉ ምግቢ፣ ዜድሊ ነገራትን ገንዘባዊ ደገፍን ምስ ክራይ ገዛ፣ ሞርጌጅ ከምኡዉን ዕዳጋን መሳለጥያታትን ብምሃብ እውን ኪሕግዙ እዮም። ብዘይካዚ፣ ኣተሓባባሪ ክንክንካ ምስ ኣገልግሎት መድሓኒት፣ ክንክን ጥዕና ሽቕለት፣ ኣልቦነት ኣመልኪትካ፣ ከምኡ'ውን ምስ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ዜድልየካ ኣገልግሎት ኬራኽበካ ይኽእል እዩ። ካልእ ኣገልግሎት ከኣ ምስተን ኣብቲ ኸባቢ ዚርከባ ትካላት ኣባይቲ፣ ባንክታት ምግቢ፣ ማእከላት ክንክን ጥዕና፣ ክንክን ሽማግለታት፣ ኣለይቲ ጥዕና ጠባይ ኣለይቲ፣ ኽንክን ሕጻናት፣ ከምኡ'ውን ምስ ካልእ ኣብ ማሕበረሰብ እተመስረተ ኣገልግሎታት ምትእስሳር ኪጥቀስ ይከኣል እዩ። ኣገልግሎት ከከም ዞባ ይፈላለ እዩ። ርእስኻ ኽትፈሊ ወይ ንበይንኻ ኽትውለድ ከለኻ ኣተሓባባሪ ኽንክንካ ነቲ ቐጻሊ ዝዀነ ድሌት ንምድጋፍ ምስ ነዊሕ ግዜ ዚወስድ ኣገልግሎት ዞባ ኼራኽበካ ይኽእል እዩ። Care Connect Washington በቲ እትመርጾ ቛንቋ ዘድልየካ ሓበሬታ ክህበካ እዩ።

ኣነ ን Care Connect Washington ብቑዕ ድየ?

ነዚዖም ዚስእቡ ም ስተማልእ ብቑዕ ኢካ፦

 • ን COVID-19 ምርመራ ውጽኢትኩም ፖዘቲቭ እዩ ወይ ምስ ውጽኢት ምርመርኡ ፖዘቲቭ ዝነበረ ሰብ ጥቡቕ ርክብ ነይርኩም፤ ከምኡ እውን
 • ኣብ ገዛ ብንቕሓት ተገሊልኩም ወይ ትውሸቡ ኣለኹም።

ነቶም ብቑዓት ዝዀኑ ሰባት ብዘይ ክፍሊት ኣገልግሎት Care Connect Washington ድሉዉ እዩ። ሓገዝ ኣብ ድልየት ተመርኲሱ ክትግበር እዩ።

ናይ Care Connect Washington ኣገልግሎታት ኣበይ ኢዮም ዚርኸቡ?

ክፍሊ ጥዕና ምስቲ ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብ ምምሕዳራት ጥዕናን ምስ ብጾቶምን ኰይኑ Care Connect Washington ኣብ ከባብያዊ ደረጃ ይዓዪ ኣሎ ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣገልግሎታት ኣበይ ከም ዝርከቡ ዘርእይ ካርታ ኣብዚ ኣለኩም፦

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
ክንደይ እዩ ዋግኡ?

ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኣይክትክፈልን ኢኻ። Care Connect Washington ነቲ ኣብ ስተት ዋሽንግተን እተገብረ ምላሽ COVID-19 ንምድጋፍ ፈደራላዊ ገንዘብ ተቐበሉ።

ሓገዝ ቅድሚ ምርካበይ ክንደይ ዚኣክል ግዜ እዩ ዚወስደለይ እዩ?

ኣወሓሓዲ ኽንክን ዞባኻ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልታት ሓገዝ ንምሓብ ዚከኣሎ ዅሉ ኺገብር እዩ።

ሓገዝ እናረኸብኩ ኣብ ምግላል ወይ ዉሸባ ክጸንሕ የድልየኒ ድዩ?

እወ። ናብ ጐረባብትናን፣ ፈተውትናን፣ ስድራ ቤትናን፣ ከምኡ'ውን መሳርሕትናን COVID-19 ንከይንዝርግሕ ምግላልን ምዉሻብን ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ—ነቲ ኣብ ማሕበረሰብና ዜሕድሮ ሰፊሕ ኣሉታዊ ጽልዋ ንምንካይ ድማ እዩ። ንበይንኻ ኽትከውን ወይ ንበይንኻ ኽትፍለ ዜድልየካ ሓገዝ እንተ ደሊኻ፣ ኣወሓሓዲ ኽንክን ዞባኻ ምስቲ ቐጻሊ ዝዀነ ጥዕናን ማሕበራዊ ድሌትን ዚድግፍ ነባሪ ኣገልግሎት ኬራኽበካ ይኽእል እዩ።

ኣብ መንጎ ውሸባን ምግላልን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ?

ምግላል፦ እንድሕር ናይ COVID-19 መርመራኹም ፖዘቲቭ ኮይኑ፣ ምልክታት እንተሃልዮምኹም፣ ወይ ውጽኢት ናይ መርመራ ትጽበዩ እንተድኣ ሃሊኹም፣ ናይ ሕማምኩም ዝርገሐ ንምክልኻል ዓርስኹም ክተግልሉ ኣለኹም።

ምውሻብ፦ ን COVID-19 ተቓሊዕኹም እንተነይርኩም ግና ምልክታት እንተዘይነይርኩም፣ ናይ ክታበትኩም ደረጃታት ብምርኣይ ክትውሸቡ ኣለኩም። እዚ ኸኣ ሓሚምካ እንተ ዄንካ ቕድሚ ምፍላጥካ ነቲ ቫይረስ ንኸይትዝርግሖ ኺዓግተካ እዩ።

ናይ ቀረባ እዋን መምርሕታት ካብ CDC (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከምኡ እውን DOH (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ዝወጹ ብዛዕባ ናይ ተገልሎኹም ንኽንደይ እዋን ክጸንሕ ከም ዘለዎ ዝገልጹ ተኸታተሉ።

እቲ ናይ COVID-19 ምልክታት እናገደደ እንተ ኸይዱ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ምልክታትካ እናበኣሱ እንተመጽዮም ብቕልጡፍ ሓገዝ ሕክምና ርኸብ። ሓደ ሰብ ነዚ ዚስዕብ ምልክታት እንተ ኣርእዩካ፣ ሕጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ብቕልጡፍ ድለ፦

 • ሽግር ምስትንፋስ
 • ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ኣፍልቢ ቃንዛ ወይ ጸቕጢ
 • ሓድሽ ምድንጋር
 • ክትነቅሕ ወይ ነቒሕካ ክትጸንሕ ዘይምኽኣል
 • ሰማያዊ ከናፍር ወይ ገጽ

*እዚ ምሉእ ዝርዝር ኣይኰነን። ብኽብረትካ ካልኦት ከበድቲ ወይ ዘስግኡ ምልክታት ክትርኢ እንከለኻ ንኣቕራቢ ሕክምናኻ ደውል።

ሕጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት እንድሕር ዘድልየካ ኮይኑሞ ናብ 911 ክትድውል እንተደሊኻ፡ ነቲ መዋፈሪ ሰራሕተኛ ከም ዝተለኸፍካካ ወይድማ ናይ COVID-19 ምልክታት ከምዘለዉኻ ንገሮ። ዝከኣል እንተኾይኑ፣ ወሓብቲ ሕጹጽ ረድኤት ሕክምና ቅድሚ ምምጸኦም መዕመሚ ገጽ ጌርካ ጽናሕ።

ናይ Care Connect Washington ኣገልግሎታት ንክንደይ ዚኣክል ግዜ እየ ኽረክብ ዝኽእል?

ኣተሓባባሪ ክንክን ዞባኻ ኽሳዕ 21 መዓልቲ ኺሕግዘካ እዩ። ኣብ ገሊኡ ዅነታት፣ ኣተሓባባሪ ኽንክንካ ነቲ ቐጻሊ ዝዀነ ጥዕናን ማሕበራዊ ድሌትን ንምድጋፍ ምስ ነዊሕ ግዜ ዚወስድ ኣገልግሎት ከራኽበካ ይኽእል እዩ።

Care Connect Washington ከመይ ኢዩ ዝሰርሕ?

Care Connect Washington መንግስቲ ዚድግፎን ኣብቲ ኸባቢ ማእከል ዚግበረሉን ኣቀራርባ እዩ።

ናይ Washington State Department of Health ነቲ ኣብ ከባብያዊ ኽንክን ዚወሓብ ምላሽ ይቈጻጸር፣ ውዕለት ስራሕን ስልጠናን ይድግፍ፣ ኣብ ምልእቲ እታ ሓገርን ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ሓብትን ድልድላት የዳሉ፣ ከምኡ'ውን እተሓዋወሰ ሓብቲ ከም እኒ ገንዘብን ተክኒካዊ መሰረት ምስራሕን ዝኣመሰለ ነገራት ብምምሕዳር ነቲ ውጽኢት የመሓይሾ እዩ።

ውልቀ ሰባት ዚነብሩሉ ኸባቢ ንሰባት ምእንቲ ኺፈልዩን ንበይኖም ምእንቲ ኺፍለዩን ምእንቲ ኺሕግዙን ምስ ከባቢኦም ምእንቲ ኼራኽቡን ኣብ ማሕበረሰብ እተመስረተ ሰራሕተኛታት የለልዩን ይዝግቡን እዮም። እቲ ዞባታት ምስቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ሸየጥቲ ዀይኑ ዜድሊ ኣቕሑን ኣገልግሎትን የቕርበሎም እዩ ፣ እዚ ኸኣ ኣብቲ ኸባቢ ቝጠባዊ ቕልውላው ንኺሕሉ ኣበርክቶ ይገብር እዩ።

ክንክን መተሓባበርቲ ናይ ሕድሕድ ሰብ ፍሉይ ጥዕና ከምኡ እውን ማሕበራዊ ድሌታት ክምርምሩ፣ ክድግፉ፣ ከምኡ እውን ክከታተሉ እዮም ተሓርዮም ከምኡ እውን ናይ ኮቪድ መደብ ተግባር ክንክን ክፈጥሩ። እቲ ፕሮግራም ንሰባት ብእተኻእሎም መጠን በቲ ዝመረጽዎ ቛንቋ ገይሮም ንሓብቶም የራኽቦም ደገፍ ምእንቲ ኺረኽቡ ድማ ይስዕቦም እዩ።

ንሓበሬታይ ብኸመይ ከተዕቍብዎ ትኽእሉ?

ናይ ክንክን መተሓባበሪኹም ካብ ናይ COVID-19 ናይ ህጹጽ ሓበሬታ ዝረኽብዎ ሓበሬታ ከረጋግጽልኩም እዮም ከምኡ እውን ብዛዕባ ድሌታትኩም ክሓትኹም እዮም። ንኣተሓባባሪ ኽንክንካ እተካፍሎ ዝዀነ ይኹን ሓበሬታ ምስጢር እዩ። እቶም ኣገልግሎት ኣተሓባባሪ ኽንክን ዚሕቡ ሰራሕተኛታት ከምኡ’ውን እቲ Department of Health ነቲ ሓበሬታ ተጠቒሞም ዜድልየካ ኣድላዪ ኣገልግሎት ክለልዩ እዮም። ናይ ብሕቲ ወይ ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ጥዕና ኣይካፈሉን ኢዮም።

Care Connect Washington ከመይ ገይሩ ምስፍሕፋሕ ናይ COVID-19 ይኸላኸል?

እቶም ንማሕበራውን ጥዕናን ዜድልዮም ነገራት ንምምላእ ሓገዝ ዚረኽቡ ሰባት ካብ ቤቶም ተገሊሎም ንበይኖም ኪፍለዩ ይኽእሉ እዮም። እቶም ናይ COVID-19 ፖዘቲቭ ምርመራ ዚገበሩ ወይ ናይ ፖዘቲቭ ምርመራ ምስ ዝገበረ ሰብ ርክብ ዚነበሮም ሰባት ኣብ ቤቶም ተገሊሎም ከም ዚነብሩ ብምግባር ወይ ንበይኖም ከም ዚፍለዩ ብምግባር፣ Care Connect Washington ምዝርጋሕ COVID-19 ኪንክዮን ቍጠባዊ ቕልውላው ኪውስኽን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ እዚ ኣገባብ እዚ ኣብቶም ናይ COVID-19 እተቓልዑ ዝገብሮም ጥዕናን ማሕበራዊ ድሌትን ዘለዎም ሰባት ዘተኰረ ለዝኾነ፣ ነቲ ኣብ ጥዕና ዘሎ ዘይማዕርነት ንምፍታሕን ነቶም ብ COVID-19 እተተንከፉ ማሕበረሰባት ንምድጋፍን ክሕግዝ ይኽእል ኢዩ።

ደገፍ ካብ Care Connect Washington ዘድልዮ ሰብ ይፈልጥ ምስ ዝኸዉን ምስ መን እየ ክራኸብ ዝኽእል?

ንስኹም ትፈልጥዎ ሰብ ብንቕሓት ተገሊሉ ወይ ይውሽብ እንተደኣ ሃልዩ ከምኡ እውን ደገፍ ዝደሊ እንተኾይኑ፣ምስ ሃገር COVID-19 ናይ ህጹጽ ሓበሬታ ተራኸቡ።

ናይ ሃገር ህጹጽ መስመር ሓበሬታ COVID-19፡ ናብ 1-800-525-0127 ደውሉ፣ ብድሕሪኡ ድማ # ጠውቑ። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ።

 • ሰኑይ፣ ካብ 6 a.m. ክሳብ 10 p.m.
 • 6 a.m. ክሳብ 6 p.m.፣ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት ከምኡ እውን ዝተከበሩ ናይ ሃገር በዓላት
Care Connect Washington ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ጠባይ የጠቓልል ድዩ?

እወ! ኣተሓባባሪ ኽንክንካ ኣብ ማሕበረሰብካ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ጠባይ ንኽትረክብ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ንኣባላት Tribal Nations (ቀቢላዊ ብሄረሰባት) ናይ ምክንኻን ኣገልግሎት ኣሎዶ ኢዩ?

እወ። ተወሳኺ ንምምሃር፣ ኣብዚ COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov ኢመይል ግበሩ ወይ ኣብዚ ደውሉ 564-999-1565።

ናይ ትርጕም ኣገልግሎት ኣሎዶ?

እወ። ናብ ናይ COVID-19 ናይ ህጹጽ ሓበሬታ 1-800-525-0127 ምስ ደወልኩምን # ምስ ጸቐጥኩምን፣ ናይ ቋንቋ ሓገዛት ክመጹ እዮም።

ሓደ ግዜ ምስ ክንክን መተሓባበሪ ምስ ተራኸብኩም፣ ክንክን ምርኻብ ዋሺንግቶን (Care Connect Washington) እትደልይዎ ሓበሬታ ብእትደልይዎ ቋንቋ ከቕርበልኩም እዩ።

ምንጭታት

 • ናይ ምንጭታትን ርእይቶታትን ወብ ሳይት፦ ብዛዕባ ናይ ዓለባ ማስኬራ፣ ዉሸባ፣ ንስድራ ቤታት ምክንኻን፣ ን COVID-19 ምቕላዕ፣ ምልክታት ሕማም፣ ከምኡ'ውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ዚገልጽ ሓበሬታ ርኸብ። ነቲ ዝደለኻዮ ቛንቋ ዚኸውን ናውቲ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።