Care Connect Washington

ንስኻ ወይ ስድራቤትካ ብኮቪድ-19 ተለኺፍኩም ነይርኩም ዲኹም፧ ኣብ ማሕበረሰብካ ካብ ዘሎ ከባብያዊ ኣወሃሃዲ ክንክን ን Care Connect ዋሽንግተን ብቑጽሪ ተሌፎን 1-833-453-0336 ብምርካብ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣወሃሃዲ ክንክን ንድሌታትካ ንምርዳእ ግዜ ክወስድ እዩ ብድሕሪኡ ከኣ ንኣኻን ንስድራቤትካን ምስ ህሉዋት ምንጭታት ኣብ ምትእስሳር ክሕግዘካ እዩ ማለት ምስ ከም መንበሪ ገዛ፡ መድሕን ጥዕና፡ ክንክን ቆልዓ፡ ፕሮርራማት ሓገዝ ምግብን፡ ካልእ ዓይነታት ኣገልግሎታትን ዝኣመሰሉ ምንጭታት። እቶም ዝርከቡ ኣገልግሎታት ብከባቢ ክፈላለዩ ይኽእሉ። 

Care Connect ዋሽንግተን ናይ ምግብን ካልእ ደገፍን ነቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ኣብ ርእሶም ምግላል ከቕርብ ኣብ ፈለማ ናይቲ ፓንደሚክ ዝማዕበለ ፕሮግራም እዩ። ሕጂ እቲ ፕሮግራም ነቶም ናይ ርሑቕ-ግዜ ድሌታት ናይቶም ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ዝነበሩ ሰባት ንምምላእ ይሕግዝ ኣሎ። ንኣብነት፡ ገሊኦም ሰባት ናይ ነዊሕ-እዋን ጎናዊ ሳዕቤናት ናይ ኮቪድ-19 የሕልፉ እዮም። ካልኦት ሰባት ሓሚሞም ድሕሪ ምንባሮም ካብ ስርሖም ዝወጹን ብእግሮም ደው ንምባል ከኣ ሓገዝ ዝደልዩን ክኾኑ ይኽእሉ። Care Connect ዋሽንግተን ክሕግዝ ይኽእል እዩ።

Care Connect ዋሽንግተን ሽርክነት ኣብ መንጎ እቲ Department of Health (ክፍሊ ጥዕና)፡ ሸሞንተ ዞባዊ ማእከላትን፡ ከምኡ ድማ ልዕሊ 100 ከባብያዊ ኣወሃሃድቲ ክንክን ኣብ መላእ እቲ ክፍለሃገር ዝርከቡ ማሕበረሰባትን እዩ። እቲ ስርዓተ Care Connect ንሰባት ርጉእነትን ዝሓሸ ጥዕናን ክጎናጸፉ ብምሕጋዝ ንማሕበረሰባት የሐይል። ከባብያዊ ኣወሃሃድቲ ክንክን ንከም ናይ ስራሕ-ኣልቦነት ሓገዛት፡ ዝተደጎመ መንበሪ ገዛ ወይ ክንክን ቆልዓ፡ ከም Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, ፕሮግራም ሓገዝንናይ መመላእታ ኣመጋግባ) ወይ Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, ፍሉይ ናይ መመላእታ ኣመጋግባ ፕሮግራም ንደቀንስትዮ፡ ዕሸላትን፡ ቆልዑን) ዝኣመሰሉ ፕሮግራማት ሓገዝ ምግቢ፡ Apple Health ከምኡ ድማ ካልእ ከመልክቱ ንምሕጋዝ ምስ ሰብ ይሰርሕ። Care Connect ንሰባት በቲ ዚመርጽዎ ቛንቋ ዜድልዮም ሓበሬታ የቕርብ።

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

ንረድኤት COVID-19 ከባብያዊ ኣቀራርባ

እቲ ናይ መንግስቲ ክፍሊ ጥዕና፣ምስ ምምሕዳራት ጥዕናን ምስ ብጾቶምን ዝዓዩ ዘሎ፣ ናይ Care Connect Washington በብደረጃ ዞባ ይዓዩ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ምስ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ሽርክና ሰባት ናብ ዝግበኦም ኣገልግሎት ንምርኻብ፣ ከም መድሃኒት ምብጽጻሕ፣ ክንክን ጥዕና፣ ሓገዛት ንስራሕ ዘይተቖጸሩ፣ ናይ ውሽጢ ዓዲ መዕቖቢ ትካላት፣ ናይ ምግቢ መኸዘኒ፣ ኣቕረብቲ ክንክን ህጻውንቲን ካልኦትን ይሰርሕ።

ኣገልግሎታት ኣበይ እዮም ዝርከቡ፧

ኣገልግሎታት ኣብ ክሎም ክፋላት ናይቲ ክፍለ-ሃገር ንብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ይርከቡ።

ምብራቓዊ ዞባ

Better Health Together (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ናይ Care Connect ዋሽንግተን ማእከል ንወረዳታት Adams፣ Ferry፣ Lincoln፣ Pend Oreille፣ Spokane፣ ከምኡ እውን Stevens ኮይኑ የገልግል።

ኪንግ ካውንቲ

Department of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና) ከም Care Connect Washington ኣብ King County) ኮይኑ የገልግል ከምኡውን WithinReach (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ናይ ክንክን ምትሕብባር ኣገልግሎታት የቕርብ።

ሰሜናዊ ማእከላይ ዞባ

Action Health Partners (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእከል Care Connect ዋሽንግተን ንወረዳታት Chelan, Douglas, Grant, ከምኡ ድማ Okanogan ኮይኑ የገልግል።

ሰሜናዊ ዞባ

North Sound Accountable Community of Health (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእከል Care Connect ዋሽንግተን ኮይኑ ንወረዳታት Island፣ San Juan፣ Skagit፣ Snohomish፣ ከምኡውን Whatcom የገልግል።

ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ

WithinReach (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ናይ ምውህሃድ ክንክን ኣገልግሎታት ንወረዳታት Clallam, Jefferson, and Kitsap counties የቕርብ።

ፒርስ ካውንቲ

Elevate Health (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእከል Care Connect ዋሽንግተን ንወረዳ Pierce የገልግል።

ማእከላይ ደቡብ ዞባ

Greater Health Now (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእከል Care Connect ዋሽንግተን ንወረዳታት Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton, ከምኡ ድማ Franklin ኮይኑ የገልግል።

ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእከል Care Connect ዋሽንግተን ንኣውራጃታት Clark፣ Klickitat፣ ከምኡ እውን Skamania ኮይኑ ዘገልግል እዩ።

ምዕራባዊ ዞባ

ናይ ሓድነት ትግባረ ካስከይድ ፓሲፊክ Community CarePort (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከም ማእከል Care Connect ዋሽንግተን ንወረዳታት Cowlitz፣ Wahkiakum፣ Pacific፣ Grays Harbor፣ Mason፣ Thurston፣ ከምኡ እውን Lewis ኮይኑ ዘገልግል እዩ።

ብተግግጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ናይ Care Connect ዋሽንግተን ኣገልግሎታት ኣነ ክረኽቦም እኽእል ድየ፧

ብኮቪድ-19 ተለኺፍካ ዝነበርካ እንተኾይንካ ነቶም ኣገልግሎታት ንምርካብ ቅቡል ኢኻ። እዚ ነቶም ሕጂ ኮቪድ-19 ሓሚሞም ዘለዉን ነቶም ኣብ ሕሉፍ እዋን ኮቪድ-19 ሓሚሞም ዝብበሩን ሰባትን ዘጠቓልል እዩ።

ናብዚ ዝስዕብ ደውል 1-833-453-0336። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ። 

ድሌታትኩም ንምርዳእን ምስ ምንጭታትን ኣገልግትታትን ክጀኣ ንኸተኣሳስረኩም ከባብያዊ ኣወህሃሃዲ ክንክን ክረኽበኩም እዩ።

እንታይ ዓይነት ሓገዝ እየ ክጽበ ዝኽእል፧

ንኣኻ ክፈልጠካን ድሌታትካ ከኣ ክርዳእን ናትካ ከባብያዊ ኣወህሃዲ ክንክን ምሳኻ ግዜ ከሕልፍ እዩ። ብድሕሪኡ ንሳቶም ንኣኻ ንምድጋፍ ንዘለዉ ከባብያዊ ምንጭታት ከለለዩ እዮም እቶም ምንጭታት ከኣ ንክንክን ጥዕና፡ ዝተደጎመ መንበሪ ገዛ ወይ ክንክን ቆልዓ፡ ናይ ስራሕ-ኣልቦነት ሓገዛት፡ ሓገዝ ምግብን፡ ካልእን ዘጠቓልሉ እዮም። ኣገልግሎት ከከም ዞባ ይፈላለዩ እዮም። Care Connect ዋሽንግተን በቲ ብእትመርጾ ቛንቋ ዘድልየካ ሓበሬታ ክህበካ እዩ። ኣገልግሎታት Care Connect ዋሽንግተን ብዘይ ክፍሊት ይውሃቡ። 

ሓገዝ ቅድሚ ምርካበይ ክንደይ ዚኣክል ግዜ እዩ ዚወስደለይ እዩ፧

ኣወሃሃዲ ኽንክን ዞባኻ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልታት ሓገዝ ንምሃብ ዚከኣሎ ዅሉ ኺገብር እዩ።

ንሓበሬታይ ብኸመይ ክትሕልውዎ ኢኹም፧

ናትካ ኣወህሃሃዲ ክንክን ነቲ ካብቲ ማእከል ጻውዒት ዝረኸቦ ሓበሬታ ከረጋግጽን ብዛዕባ ድሌታክካ ክሓክካን እዩ። ንኣወሃሃዲ ኽንክንካ እተካፍሎ ዝዀነ ይኹን ሓበሬታ ምስጢራዊ ኮይኑ ይትሓዝ። እቶም ኣገልግሎት ምውህሃድ ክንክን ዚህቡ ሰራሕተኛታት ከምኡ’ውን እቲ Department of Health (ክፍሊ ጥዕና) ነቲ ሓበሬታ ተጠቒሞም ዜድልየካ ኣድላዪ ኣገልግሎት ክለልዩ እዮም። ውልቃዊ ወይ ግላዊ ሓበሬታ ጥዕና ኣይካፈሉን እዮም።

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
ክንደይ እዩ ዋግኡ?

ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኣይክትክፈልን ኢኻ። Care Connect Washington ነቲ ኣብ ስተት ዋሽንግተን እተገብረ ምላሽ COVID-19 ንምድጋፍ ፈደራላዊ ገንዘብ ተቐበሉ።

ሓገዝ ቅድሚ ምርካበይ ክንደይ ዚኣክል ግዜ እዩ ዚወስደለይ እዩ?

ኣወሓሓዲ ኽንክን ዞባኻ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልታት ሓገዝ ንምሓብ ዚከኣሎ ዅሉ ኺገብር እዩ።

ሓገዝ እናረኸብኩ ኣብ ምግላል ወይ ዉሸባ ክጸንሕ የድልየኒ ድዩ?

እወ። ናብ ጐረባብትናን፣ ፈተውትናን፣ ስድራ ቤትናን፣ ከምኡ'ውን መሳርሕትናን COVID-19 ንከይንዝርግሕ ምግላልን ምዉሻብን ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ—ነቲ ኣብ ማሕበረሰብና ዜሕድሮ ሰፊሕ ኣሉታዊ ጽልዋ ንምንካይ ድማ እዩ። ንበይንኻ ኽትከውን ወይ ንበይንኻ ኽትፍለ ዜድልየካ ሓገዝ እንተ ደሊኻ፣ ኣወሓሓዲ ኽንክን ዞባኻ ምስቲ ቐጻሊ ዝዀነ ጥዕናን ማሕበራዊ ድሌትን ዚድግፍ ነባሪ ኣገልግሎት ኬራኽበካ ይኽእል እዩ።

ኣብ መንጎ ውሸባን ምግላልን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ?

ምግላል፦ እንድሕር ናይ COVID-19 መርመራኹም ፖዘቲቭ ኮይኑ፣ ምልክታት እንተሃልዮምኹም፣ ወይ ውጽኢት ናይ መርመራ ትጽበዩ እንተድኣ ሃሊኹም፣ ናይ ሕማምኩም ዝርገሐ ንምክልኻል ዓርስኹም ክተግልሉ ኣለኹም።

ምውሻብ፦ ን COVID-19 ተቓሊዕኹም እንተነይርኩም ግና ምልክታት እንተዘይነይርኩም፣ ናይ ክታበትኩም ደረጃታት ብምርኣይ ክትውሸቡ ኣለኩም። እዚ ኸኣ ሓሚምካ እንተ ዄንካ ቕድሚ ምፍላጥካ ነቲ ቫይረስ ንኸይትዝርግሖ ኺዓግተካ እዩ።

ናይ ቀረባ እዋን መምርሕታት ካብ CDC (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ከምኡ እውን DOH (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ዝወጹ ብዛዕባ ናይ ተገልሎኹም ንኽንደይ እዋን ክጸንሕ ከም ዘለዎ ዝገልጹ ተኸታተሉ።

እቲ ናይ COVID-19 ምልክታት እናገደደ እንተ ኸይዱ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ምልክታትካ እናበኣሱ እንተመጽዮም ብቕልጡፍ ሓገዝ ሕክምና ርኸብ። ሓደ ሰብ ነዚ ዚስዕብ ምልክታት እንተ ኣርእዩካ፣ ሕጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ብቕልጡፍ ድለ፦

  • ሽግር ምስትንፋስ
  • ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ኣፍልቢ ቃንዛ ወይ ጸቕጢ
  • ሓድሽ ምድንጋር
  • ክትነቅሕ ወይ ነቒሕካ ክትጸንሕ ዘይምኽኣል
  • ሰማያዊ ከናፍር ወይ ገጽ

*እዚ ምሉእ ዝርዝር ኣይኰነን። ብኽብረትካ ካልኦት ከበድቲ ወይ ዘስግኡ ምልክታት ክትርኢ እንከለኻ ንኣቕራቢ ሕክምናኻ ደውል።

ሕጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት እንድሕር ዘድልየካ ኮይኑሞ ናብ 911 ክትድውል እንተደሊኻ፡ ነቲ መዋፈሪ ሰራሕተኛ ከም ዝተለኸፍካካ ወይድማ ናይ COVID-19 ምልክታት ከምዘለዉኻ ንገሮ። ዝከኣል እንተኾይኑ፣ ወሓብቲ ሕጹጽ ረድኤት ሕክምና ቅድሚ ምምጸኦም መዕመሚ ገጽ ጌርካ ጽናሕ።

ናይ Care Connect Washington ኣገልግሎታት ንክንደይ ዚኣክል ግዜ እየ ኽረክብ ዝኽእል?

ኣተሓባባሪ ክንክን ዞባኻ ኽሳዕ 21 መዓልቲ ኺሕግዘካ እዩ። ኣብ ገሊኡ ዅነታት፣ ኣተሓባባሪ ኽንክንካ ነቲ ቐጻሊ ዝዀነ ጥዕናን ማሕበራዊ ድሌትን ንምድጋፍ ምስ ነዊሕ ግዜ ዚወስድ ኣገልግሎት ከራኽበካ ይኽእል እዩ።

Care Connect Washington ከመይ ኢዩ ዝሰርሕ?

Care Connect Washington መንግስቲ ዚድግፎን ኣብቲ ኸባቢ ማእከል ዚግበረሉን ኣቀራርባ እዩ።

ናይ Washington State Department of Health ነቲ ኣብ ከባብያዊ ኽንክን ዚወሓብ ምላሽ ይቈጻጸር፣ ውዕለት ስራሕን ስልጠናን ይድግፍ፣ ኣብ ምልእቲ እታ ሓገርን ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ሓብትን ድልድላት የዳሉ፣ ከምኡ'ውን እተሓዋወሰ ሓብቲ ከም እኒ ገንዘብን ተክኒካዊ መሰረት ምስራሕን ዝኣመሰለ ነገራት ብምምሕዳር ነቲ ውጽኢት የመሓይሾ እዩ።

ውልቀ ሰባት ዚነብሩሉ ኸባቢ ንሰባት ምእንቲ ኺፈልዩን ንበይኖም ምእንቲ ኺፍለዩን ምእንቲ ኺሕግዙን ምስ ከባቢኦም ምእንቲ ኼራኽቡን ኣብ ማሕበረሰብ እተመስረተ ሰራሕተኛታት የለልዩን ይዝግቡን እዮም። እቲ ዞባታት ምስቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ሸየጥቲ ዀይኑ ዜድሊ ኣቕሑን ኣገልግሎትን የቕርበሎም እዩ ፣ እዚ ኸኣ ኣብቲ ኸባቢ ቝጠባዊ ቕልውላው ንኺሕሉ ኣበርክቶ ይገብር እዩ።

ክንክን መተሓባበርቲ ናይ ሕድሕድ ሰብ ፍሉይ ጥዕና ከምኡ እውን ማሕበራዊ ድሌታት ክምርምሩ፣ ክድግፉ፣ ከምኡ እውን ክከታተሉ እዮም ተሓርዮም ከምኡ እውን ናይ ኮቪድ መደብ ተግባር ክንክን ክፈጥሩ። እቲ ፕሮግራም ንሰባት ብእተኻእሎም መጠን በቲ ዝመረጽዎ ቛንቋ ገይሮም ንሓብቶም የራኽቦም ደገፍ ምእንቲ ኺረኽቡ ድማ ይስዕቦም እዩ።

ንሓበሬታይ ብኸመይ ከተዕቍብዎ ትኽእሉ?

ናይ ክንክን መተሓባበሪኹም ካብ ናይ COVID-19 ናይ ህጹጽ ሓበሬታ ዝረኽብዎ ሓበሬታ ከረጋግጽልኩም እዮም ከምኡ እውን ብዛዕባ ድሌታትኩም ክሓትኹም እዮም። ንኣተሓባባሪ ኽንክንካ እተካፍሎ ዝዀነ ይኹን ሓበሬታ ምስጢር እዩ። እቶም ኣገልግሎት ኣተሓባባሪ ኽንክን ዚሕቡ ሰራሕተኛታት ከምኡ’ውን እቲ Department of Health ነቲ ሓበሬታ ተጠቒሞም ዜድልየካ ኣድላዪ ኣገልግሎት ክለልዩ እዮም። ናይ ብሕቲ ወይ ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ጥዕና ኣይካፈሉን ኢዮም።

Care Connect Washington ከመይ ገይሩ ምስፍሕፋሕ ናይ COVID-19 ይኸላኸል?

እቶም ንማሕበራውን ጥዕናን ዜድልዮም ነገራት ንምምላእ ሓገዝ ዚረኽቡ ሰባት ካብ ቤቶም ተገሊሎም ንበይኖም ኪፍለዩ ይኽእሉ እዮም። እቶም ናይ COVID-19 ፖዘቲቭ ምርመራ ዚገበሩ ወይ ናይ ፖዘቲቭ ምርመራ ምስ ዝገበረ ሰብ ርክብ ዚነበሮም ሰባት ኣብ ቤቶም ተገሊሎም ከም ዚነብሩ ብምግባር ወይ ንበይኖም ከም ዚፍለዩ ብምግባር፣ Care Connect Washington ምዝርጋሕ COVID-19 ኪንክዮን ቍጠባዊ ቕልውላው ኪውስኽን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ እዚ ኣገባብ እዚ ኣብቶም ናይ COVID-19 እተቓልዑ ዝገብሮም ጥዕናን ማሕበራዊ ድሌትን ዘለዎም ሰባት ዘተኰረ ለዝኾነ፣ ነቲ ኣብ ጥዕና ዘሎ ዘይማዕርነት ንምፍታሕን ነቶም ብ COVID-19 እተተንከፉ ማሕበረሰባት ንምድጋፍን ክሕግዝ ይኽእል ኢዩ።

ደገፍ ካብ Care Connect Washington ዘድልዮ ሰብ ይፈልጥ ምስ ዝኸዉን ምስ መን እየ ክራኸብ ዝኽእል?

ንስኹም ትፈልጥዎ ሰብ ብንቕሓት ተገሊሉ ወይ ይውሽብ እንተደኣ ሃልዩ ከምኡ እውን ደገፍ ዝደሊ እንተኾይኑ፣ምስ ሃገር COVID-19 ናይ ህጹጽ ሓበሬታ ተራኸቡ።

ናይ ሃገር ህጹጽ መስመር ሓበሬታ COVID-19፡ ናብ 1-800-525-0127 ደውሉ፣ ብድሕሪኡ ድማ # ጠውቑ። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ።

  • ሰኑይ፣ ካብ 6 a.m. ክሳብ 10 p.m.
  • 6 a.m. ክሳብ 6 p.m.፣ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት ከምኡ እውን ዝተከበሩ ናይ ሃገር በዓላት
Care Connect Washington ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ጠባይ የጠቓልል ድዩ?

እወ! ኣተሓባባሪ ኽንክንካ ኣብ ማሕበረሰብካ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ጠባይ ንኽትረክብ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ንኣባላት Tribal Nations (ቀቢላዊ ብሄረሰባት) ናይ ምክንኻን ኣገልግሎት ኣሎዶ ኢዩ?

እወ። ተወሳኺ ንምምሃር፣ ኣብዚ COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov ኢመይል ግበሩ ወይ ኣብዚ ደውሉ 564-999-1565።

ናይ ትርጕም ኣገልግሎት ኣሎዶ?

እወ። ናብ ናይ COVID-19 ናይ ህጹጽ ሓበሬታ 1-800-525-0127 ምስ ደወልኩምን # ምስ ጸቐጥኩምን፣ ናይ ቋንቋ ሓገዛት ክመጹ እዮም።

ሓደ ግዜ ምስ ክንክን መተሓባበሪ ምስ ተራኸብኩም፣ ክንክን ምርኻብ ዋሺንግቶን (Care Connect Washington) እትደልይዎ ሓበሬታ ብእትደልይዎ ቋንቋ ከቕርበልኩም እዩ።

ምንጭታት

  • ናይ ምንጭታትን ርእይቶታትን ወብ ሳይት፦ ብዛዕባ ናይ ዓለባ ማስኬራ፣ ዉሸባ፣ ንስድራ ቤታት ምክንኻን፣ ን COVID-19 ምቕላዕ፣ ምልክታት ሕማም፣ ከምኡ'ውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ዚገልጽ ሓበሬታ ርኸብ። ነቲ ዝደለኻዮ ቛንቋ ዚኸውን ናውቲ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።