Care Connect Washington

Nếu quý vị đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và cần thức ăn hay sự hỗ trợ khác trong khi cách ly, hãy gọi đến đường dây nóng cung cấp thông tin về COVID-19 của tiểu bang theo số 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #. Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

Care Connect Washington là một chương trình cung cấp thức ăn và các nhu yếu phẩm khác dành cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính đối với COVID-19 hoặc bị phơi nhiễm và cần hỗ trợ cách ly hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà. Department of Health (Sở Y tế) tiểu bang phối hợp với cơ quan quản lý y tế địa phương cùng đối tác của mình đang vận hành Care Connect Washington trên cơ sở theo từng vùng. Mỗi vùng làm việc với cộng đồng để kết nối mọi người đến các dịch vụ mà họ đủ điều kiện như cung cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe, giúp nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan nhà ở địa phương, ngân hàng thực phẩm, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ và nhiều hơn nữa. Việc trợ giúp dựa trên nhu cầu.

Để tạo điều kiện cho những người cách ly hoặc cách ly kiểm dịch có thể ở tại nhà, Care Connect Washington cung cấp những vật dụng như bộ dụng cụ chăm sóc cá nhân, bộ thực phẩm không hư, và đơn hàng thực phẩm tươi sống được giao đến nhà cho họ. Nếu chúng tôi nhận biết có những nhu cầu thiết yếu khác như hỗ trợ tài chính để thanh toán hóa đơn, điều phối viên chăm sóc sức khỏe địa phương giúp mọi người nộp đơn xin hỗ trợ nguồn lực hoặc dịch vụ địa phương mà họ có thể đủ điều kiện, hoặc trực tiếp hỗ trợ họ thanh toán hóa đơn như tiền thuê nhà, tiền vay và tiện ích. Khi kết thúc cách ly hoặc cách ly kiểm dịch, điều phối viên chăm sóc có thể kết nối mọi người với các dịch vụ lâu dài tại địa phương để hỗ trợ nhu cầu sức khỏe và xã hội liên tục. Care Connect Washington cung cấp thông tin cần thiết cho mọi người bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ.

Nếu quý vị đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và cần thức ăn hay sự hỗ trợ khác để cách ly tại nhà, hãy liên hệ với Đường Dây Nóng Cung Cấp Thông Tin về COVID-19 theo số -1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #. Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ. Giờ làm việc của đường dây nóng:

 • 6 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Hai
 • 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ Thứ Ba đến Chủ Nhật, và các ngày lễ của tiểu bang (chỉ tiếng Anh)

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

Phương pháp giảm nhẹ COVID-19 trong khu vực

Department of Health tiểu bang phối hợp với cơ sở thẩm quyền y tế địa phương cùng đối tác của mình đang vận hành Care Connect Washington trên cơ sở theo từng vùng. Mỗi vùng đã tạo hoặc sẽ tạo một mạng lưới đối tác trong cộng đồng để kết nối mọi người với các dịch vụ mà họ đủ điều kiện như cung cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe, giúp nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan nhà ở địa phương, ngân hàng thực phẩm, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ và nhiều hơn nữa.

Những dịch vụ có sẵn ở đâu?

Các dịch vụ có sẵn tại hầu hết các khu vực của tiểu bang cho những người đồng ý cách ly hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà nhưng cần được trợ giúp để làm việc đó.

Khu vực phía Tây

Better Health Together (Tiếng Anh) phục vụ như là một Care Connect Washington Hub cho các quận Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, và Stevens.

Khu vực King

Department of Health (DOH, Sở Y Tế) phục vụ như là Trung Tâm Care Connect Washington ở King County và WithinReach (chỉ Tiếng Anh) cung cấp các dịch vụ điều phối chăm sóc sức khỏe.

Vùng Bắc Trung Bộ

DOH hiện đang cung cấp các dịch vụ điều phối cho khu vực này. Có hiệu lực ngày 1 tháng 4 năm 2022, Action Health Partners (chỉ Tiếng Anh) sẽ phục vụ như là Trung Tâm Care Connect Washington cho các quận Chelan, Douglas, Grant và Okanogan.

Khu vực phía Bắc

North Sound Accountable Community of Health (Tiếng Anh) phục vụ như là Care Connect Washington Hub cho các quận Island, San Juan, Skagit, Snohomish, và Whatcom.

Khu Vực Tây Bắc

DOH hiện đang cung cấp các dịch vụ điều phối cho khu vực này với các dịch vụ có sẵn tại Quận Clallam.

Khu vực Pierce

Elevate Health (Tiếng Anh) phục vụ như là Care Connect Washington Hub cho Pierce County.

Vùng Nam Trung Bộ

Providence St. Mary (Tiếng Anh) phục vụ như là Care Connect Washington Hub cho Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton và Franklin.

Vùng Tây Nam

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (Tiếng Anh) phục vụ như là Care Connect Washington Hub cho các quận Clark, Klickitat, và Skamania.

Khu vực phía Tây

Community CarePort (Tiếng Anh) của Cascade Pacific Action Alliance phục vụ như là Care Connect Washington Hub cho các quận Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston, và Lewis.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Dịch vụ Care Connect Washington có dành cho tôi không?

Quý vị có đủ điều kiện cho các dịch vụ nếu kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang chủ động cách ly tại nhà. Quý vị cũng có thể có đủ điều kiện nếu quý vị có tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính và đang cách ly kiểm dịch tại nhà.

Hãy gọi đến Đường Dây Nóng Cung Cấp Thông Tin về COVID-19 của Tiểu Bang theo số 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #. Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ. 

 • 6 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Hai
 • 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ Thứ Ba đến Chủ Nhật, và các ngày lễ của tiểu bang

Điều phối viên chăm sóc địa phương sẽ liên hệ với quý vị để phát triển một kế hoạch chăm sóc, đáp ứng nhu cầu của quý vị trong thời gian cách ly. Khi thời gian cách ly kết thúc, điều phối viên chăm sóc của quý vị sẽ kết nối quý vị với nhóm hỗ trợ điều phối chăm sóc dài hạn nếu cần.

Tôi có thể mong đợi loại hỗ trợ nào?

Điều phối viên chăm sóc địa phương sẽ nhận biết các nguồn lực địa phương có sẵn để hỗ trợ quý vị trong khi quý vị cách ly hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà. Họ cũng sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp thực phẩm, vật dụng và hỗ trợ tài chính với tiền thuê, tiền vay và hóa đơn tiện ích nếu không có các nguồn lực địa phương trong khi quý vị cách ly hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà. Điều phối viên chăm sóc của quý vị cũng có thể kết nối quý vị với các dịch vụ cần thiết bao gồm dịch vụ cung cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe, nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, và nhiều hơn nữa. Những dịch vụ khác có thể bao gồm kết nối với các cơ quan nhà ở tại địa phương, ngân hàng thực phẩm, trung tâm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người lớn tuổi, nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, và các dịch vụ thích hợp khác về văn hóa trong cộng đồng. Các dịch vụ sẽ khác nhau tùy theo khu vực. Khi kết thúc cách ly hoặc cách ly kiểm dịch, điều phối viên chăm sóc có thể kết nối quý vị với các dịch vụ lâu dài tại khu vực để hỗ trợ nhu cầu liên tục. Care Connect Washington sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho quý vị bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị.

Tôi có đủ điều kiện nhận Care Connect Washington không?

Quý vị đủ điều kiện nếu:

 • Quý vị có xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc quý vị tiếp xúc gần với một người có xét nghiệm dương tính; và
 • Quý vị đang chủ động cách ly hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà.

Dịch vụ Care Connect Washington có sẵn miễn phí dành cho những người đủ điều kiện. Sẽ được trợ giúp dựa trên nhu cầu.

Dịch vụ Care Connect Washington có sẵn ở đâu?

Department of Health tiểu bang phối hợp với cơ sở thẩm quyền y tế địa phương cùng đối tác của mình đang vận hành Care Connect Washington trên cơ sở theo từng vùng. Sau đây là bản đồ hiển thị những nơi hiện có dịch vụ:

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
Chi phí bao nhiêu?

Quý vị sẽ không bị tính phí cho dịch vụ này. Care Connect Washington đã nhận được các khoản tài trợ liên bang hỗ trợ nhóm hưởng ứng COVID-19 tại tiểu bang Washington.

Sẽ mất bao lâu thì tôi nhận được hỗ trợ?

Điều phối viên chăm sóc khu vực của quý vị sẽ cố gắng hỗ trợ trong vòng một ngày kể từ khi nhận được thư giới thiệu.

Tôi có vẫn cần cách ly hoặc cách ly kiểm dịch trong khi được hỗ trợ không?

Có. Cách ly hoặc cách ly kiểm dịch là những cách thức quan trọng được sử dụng để tránh lây lan COVID-19 cho khu phố, gia đình và đồng nghiệp của quý vị - và để giảm nhẹ tác động xấu lan rộng lên cộng đồng của chúng ta. Nếu quý vị đề nghị hỗ trợ sau thời gian cách ly hoặc cách ly kiểm dịch, điều phối viên chăm sóc khu vực có thể kết nối quý vị với các dịch vụ lâu dài để hỗ trợ nhu cầu sức khỏe và xã hội liên tục.

Sự khác nhau giữa cách ly và cách ly kiểm dịch là gì?

Cách ly: Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, có các triệu chứng, hoặc đang đợi kết quả xét nghiệm, quý vị sẽ được yêu cầu cách ly để tránh lây lan bệnh tật.

Cách ly kiểm dịch: Nếu quý vị bị phơi nhiễm với COVID-19 nhưng không có triệu chứng, quý vị có thể được yêu cầu cách ly kiểm dịch, tùy tình trạng tiêm vắc-xin của quý vị. Điều này sẽ tránh làm lây lan vi-rút trước khi quý vị biết liệu quý vị có bị bệnh hay không.

Thực hiện theo hướng dẫn mới nhất từ CDC và DOH (chỉ Tiếng Anh) về thời gian cách ly kiểm dịch của quý vị.

Tôi nên làm gì nếu các triệu chứng COVID-19 của tôi trở nên tồi tệ hơn?

Yêu cầu trợ giúp y tế nhanh chóng nếu các triệu chứng của quý vị trở nên tồi tệ hơn. Nếu một người thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, hãy yêu cầu trợ giúp y tế khẩn cấp ngay lập tức:

 • Khó thở
 • Đau hoặc tức ngực kéo dài
 • Mới bị lú lẫn
 • Không thể thức giấc hay tỉnh táo
 • Môi hoặc mặt tái xanh

*Đây không phải danh sách đầy đủ. Vui lòng gọi nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị để biết các triệu chứng nghiêm trọng hoặc đáng quan ngại khác.

Nếu quý vị gặp trường hợp y tế khẩn cấp và cần gọi 911, hãy thông báo cho nhân viên điều phối về việc quý vị nhiễm, hoặc có thể nhiễm COVID-19. Nếu có thể, hãy đeo tấm che mặt trước khi dịch vụ y tế khẩn cấp đến nơi.

Bao lâu thì tôi có thể nhận được dịch vụ Care Connect Washington?

Điều phối viên chăm sóc khu vực của quý vị sẽ hỗ trợ quý vị lên đến 21 ngày. Trong một số trường hợp nhất định, điều phối viên chăm sóc có thể kết nối quý vị với các dịch vụ lâu dài để hỗ trợ nhu cầu y tế và xã hội liên tục.

Care Connect Washington hoạt động như thế nào?

Care Connect Washington là một cách thức tiếp cận chăm sóc có điều phối được tiểu bang hỗ trợ, đặt trọng tâm địa phương.

Washington State Department of Health quản lý phản ứng điều phối chăm sóc khu vực, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo, làm cầu nối cho các nguồn lực trên toàn tiểu bang và địa phương, tối ưu kết quả bằng cách quản lý các nguồn tài nguyên tổng hợp như tài trợ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Các khu vực nhận biết và triển khai trong cộng đồng một lực lượng hỗ trợ và kết nối mọi người với nguồn lực địa phương để hỗ trợ việc cách ly và cách ly kiểm dịch thành công. Các khu vực làm việc với nhà cung cấp địa phương để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cần thiết, góp phần đóng góp vào sự hồi phục kinh tế địa phương.

Các điều phối viên chăm sóc được phân công đánh giá, hỗ trợ và theo dõi nhu cầu y tế và xã hội đặc biệt của từng người, tạo COVID Care Action Plan (Kế hoạch hành động chăm sóc COVID). Chương trình kết nối mọi người với các nguồn lực bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ nếu có thể và theo dõi họ trong suốt quy trình để đảm bảo họ được hỗ trợ.

Quý vị sẽ bảo vệ thông tin của tôi như thế nào?

Điều phối viên chăm sóc của quý vị sẽ xác nhận thông tin mà họ nhận được từ điều tra viên trường hợp hoặc nhân viên truy vết tiếp xúc và hỏi về nhu cầu của quý vị. Bất kỳ thông tin nào mà quý vị chia sẻ với điều phối viên chăm sóc của quý vị vẫn được bảo mật. Nhân viên cung cấp dịch vụ điều phối chăm sóc và Department of Health sẽ sử dụng thông tin này để nhận biết các dịch vụ cần thiết mà quý vị có thể cần. Họ sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin y tế bảo mật. Sau đây là những câu hỏi mà nhân viên truy vết tiếp xúc và điều tra viên trường hợp hỏi.

Làm thế nào Care Connect Washington ngăn ngừa sự lây lan COVID-19?

Những người được trợ giúp đáp ứng nhu cầu xã hội và y tế thiết yếu có khả năng hoàn tất thành công cách ly và cách ly kiểm dịch tại nhà. Bằng việc đảm bảo những người xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc phơi nhiễm với người khác xét nghiệm dương tính vẫn cách ly và cách ly kiểm dịch tại nhà, Care Connect Washington có thể giảm tình trạng lây lan COVID-19 và thúc đẩy hồi phục kinh tế. Do hệ thống tập trung vào những người có nhu cầu y tế và xã hội khiến họ có nguy cơ nhiễm COVID-19 nhất, nó có thể giúp giải quyết những bất công cơ bản về y tế và hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng không tương xứng bởi COVID-19.

Tôi nên liên hệ với ai nếu biết có người cần hỗ trợ từ Care Connect Washington?

Nếu quý vị hoặc một người mà quý vị biết chủ động cách ly hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà và cần hỗ trợ, hãy liên hệ Đường Dây Nóng Cung Cấp Thông Tin về COVID-19.

Đường Dây Nóng Cung Cấp Thông Tin về COVID-19 của Tiểu Bang: Gọi 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #. Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

 • 6 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Hai
 • 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ Thứ Ba đến Chủ Nhật, và các ngày lễ của tiểu bang
Care Connect Washington có bao gồm dịch vụ sức khỏe hành vi không?

Có! Điều phối viên chăm sóc của quý vị có thể giúp quý vị nhận được dịch vụ sức khỏe hành vi trong cộng đồng của mình.

Những dịch vụ hỗ trợ điều phối chăm sóc có dành cho thành viên Tribal Nations (Bộ lạc) không?

Có. Để tìm hiểu thêm, hãy gửi email đến COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov hoặc gọi số 564-999-1565.

Có sẵn dịch vụ phiên dịch không?

Có. Khi quý vị gọi đến Đường Dây Nóng Cung Cấp Thông Tin về COVID-19 của Tiểu Bang theo số 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #, có sẵn dịch vụ hỗ trợ về ngôn ngữ.

Một khi quý vị kết nối với điều phối viên chăm sóc, Care Connect Washington sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho quý vị bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị.

Nguồn trợ giúp

Trang web Nguồn trợ giúp và Khuyến nghị: Tìm thông tin về khăn che mặt, cách ly kiểm dịch, chăm sóc gia đình, phơi nhiễm COVID-19, các triệu chứng, và nhiều hơn nữa. Quý vị có thể phân loại tài liệu theo ngôn ngữ ưu tiên của mình.