Care Connect Washington

ဖဲနဒိးန့ၢ်ဘၣ်COVID-19တၢ်ဆါဃၢ်အခါဒီး မ့လိၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်မၤစၢၤ အဂုၤအဂၤဖဲပာ်အိၣ် လီၤဆီသးအခါန့ၣ် ၀ံသးစူၤကိးဘၣ် ကီၢ်စဲၣ် COVID-19 အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအ၀ဲၤအဂ့ၢ်ဂီၤအူလီၢ်ကျိၤ 1-800-525-0127, ၀ံၤစံၢ်လီၤ # တက့ၢ်. တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်စံးတၢ်ကျိာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

Care Connect Washington မ့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢအဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ် မၤစၢၤအဂုၤအ ဂၤတၢ်ဖၣ်ဆူပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ် မ့တၢ်မ့ၢ် ပှၤလၢအလဲၤဘၣ်တၢ် လီၢ်အိၣ်ဒီၤတၢ်ဆါဃၢ်အလီၢ် ဒီး မ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသး မ့တမ့ၢ် ပာ်အိၣ် လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤလၢဟံၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. Department of Health ( ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ) ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤ ဆူၣ်ချ့ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ် ပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဒီး ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ် Care Connect Washington လၢဟီၣ်က၀ီၤ တတီၤဘၣ်တတီၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်က၀ီၤတတီၤဘၣ်တီၤန့ၣ်ကမၤသကိးဃုာ်တၢ်ဒီး ပှၤတ၀ၢကရၢအပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လၢအကဒုး ဘျးစဲ၀ဲဒၣ် ပှၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဒ်အမ့ၢ်၀ဲ ကသံၣ်ကသီ, ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ, တၢ်မၤစၢၤပတံထီၣ်စၢၤ၀ဲတၢ်မၤ ဖိအဘျုးအဖှိၣ်အဂီၢ်, တၢ်ဃုစၢၤန့ၢ်ဟံၣ်ဃီ, တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်ဒီးတၢ်ဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤလၢနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် သန့ၤထီၣ်အသးလၢ နတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးပှၤကညီလၢအပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤဒီးအဘၣ်အိၣ်လီၤဆီသးတဖၣ် အိၣ်၀ဲကသ့အဂီၢ် Care Connect Washington ဆီၣ်ထွဲမၤလၢပှဲၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ် အလၢအမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံာ် လၢနီၢ်တၢ်ကဆှဲကဆှီအဂီၢ်, တၢ်အီၣ်ဃ့တဖၣ်, တၢ်အီၣ်တၢ်အီ အသံကစဲးတဖၣ် ဒီးဘၣ်တၢ်လဲၤ ဆှၢန့ၣ်အီၤအလၢအဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိၣ်ဘၣ် ဂၤဒ်အမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ်ကဘၣ်မၤစၢၤ ပတံထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူ လီၢ်က၀ီၤ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအိၣ်ဒီး မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်စၢၤန့ၢ်အီၤ ဟံၣ်လဲ, ဟံၣ်ပှ့ၤ, ဒီးတၢ်အ ဘူးအလဲအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ပာ် အိၣ်လီၤဖျီၣ်အသးမ့၀ံၤဒီး ဟီၣ်က၀ီၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ်ကဆဲးကျိၤဒုသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤ ပှၤကွၢ်ထွဲ တၢ်တဖၣ်ဒီး ဒ်သိးတၢ်ကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲက့ၤ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢခါဆူညါအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးဂ့ၢ်၀ီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ Care Connect Washington ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်သုတဖၣ်အံၤန့ၣ် သုဖးအီၤလၢသုကစၢ်အကျိာ် သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနဒိးန့ၢ်ဘၣ်COVID-19တၢ်ဆါဃၢ်အခါဒီး မ့လိၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်မၤစၢၤအဂုၤအဂၤဖဲပာ်အိၣ် လီၤဆီသးအခါန့ၣ် ၀ံသးစူၤကိးဘၣ် ကီၢ်စဲၣ် COVID-19 အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအ၀ဲၤအဂ့ၢ်ဂီၤအူလီၢ်ကျိၤ -1-800-525-0127, ၀ံၤစံၢ်လီၤ # တက့ၢ်. တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်စံးတၢ်ကျိာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိနၣ်ရံၣ်တဖၣ်-

 • ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 10 နၣ်ရံၣ်, မုၢ်တနံၤ
 • ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 6 နၣ်ရံၣ်, မုၢ်ခံနံၤတုၤလၢမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤဒီး ကီၢ်စဲၣ်အမုၢ်နံၤသဘျ့ (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲးကလံာ်ကျိာ်)

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢတၢ်သံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤ

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

လီၢ်က၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃာ်ဒီး COVID-19 အတၢ်မၤစၢၤ

Department of Health ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤ ဆူၣ်ချ့ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ် ပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဒီး ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ် Care Connect Washington လၢဟီၣ်က၀ီၤ တတီၤဘၣ်တတီၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်က၀ီၤတတီၤဘၣ်တီၤန့ၣ်ကမၤသကိးဃုာ်တၢ်ဒီး ပှၤတ၀ၢကရၢအပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လၢအကဒုးဘျးစဲ၀ဲဒၣ် ပှၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဒ်အမ့ၢ်၀ဲ ကသံၣ်ကသီ, ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ, တၢ်မၤစၢၤပတံထီၣ်စၢၤ၀ဲတၢ်မၤ ဖိအဘျုးအဖှိၣ်အဂီၢ်, တၢ်ဃုစၢၤန့ၢ်ဟံၣ်ဃီ, တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်ဒီးတၢ်ဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်အံၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်ဖဲလဲၣ်

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢတၢ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤအါတီၤလၢပှၤကညီသးလီၤပလိာ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီအသးဒီးပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်အသးလၢဟံၣ် သနာ်က့လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်ထီၣ် ဟီၣ်က၀ီၤ

Better Health Together (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်ကျိာ်) ကရူၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ Care Connect Washington အ၀ဲၤကျိၤတခါလၢ အဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ဆူ Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, ဒီး Stevens ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

King County

Department of Health (DOH, ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ) မၤစၢၤတၢ်ဒ် Care Connect Washington အ၀ဲဲၤကျိၤတခါအသိးလၢ King County ဒီး WithinReach (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်)ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲ၀ဲတၢ်ဟုကယာ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကလံၤစိးခၢၣ်သးဟီၣ်က၀ီၤ

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ် DOH, အံၤကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢလီၢ်က၀ီၤ၀ဲအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲ လါအ့ဖြ့ၣ် 1, 2022န့ၣ်Action Health Partners (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်) ကရူၢ်အံၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဒ်သိးဒီး Care Connect Washington အ၀ဲၤကျိၤတခါလၢ Chelan, Douglas, Grant ဒီး Okanogan ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်အဂီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကလံၤစိးဟီၣ်က၀ီၤ

North Sound Accountable Community of Health (နဖးသ့ဒၣ် ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်) ကရူၢ်အံၤကစးထီၣ်ဟ့ၣ် တၢ်မၤစၢၤဒ်သိးဒီး Care Connect Washington အ၀ဲၤကျိၤတခါလၢ Island, San Juan, Skagit, Snohomish, ဒီးဒီး Whatcom ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကလံၤစိးခၢၣ်သးဟီၣ်က၀ီၤ

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ် DOH အံၤကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ Clallam County လီၢ်က၀ီၤ၀ဲအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Pierce County

Elevate Health (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်) ကရူၢ်အံၤ ကစးထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဒ်သိးဒီး Care Connect Washington Hub အ၀ဲၤကျိၤတခါလၢ Pierce County အဂီၢ်လီၤ.

ကလံၤထံးခၢၣ်သးဟီၣ်က၀ီၤ

Providence St. Mary (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်) ကရူၢ်အံၤ ကစးထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဒ်သိးဒီး Care Connect Washington အ၀ဲၤကျိၤတခါလၢ Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton ဒီး Franklin ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ.

မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး ဟီၣ်က၀ီၤ

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်) ကရူၢ်အံၤကစးထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဒ်သိးဒီး Care Connect Washington အ၀ဲၤကျိၤတခါလၢ Clark, Klickitat, ဒီး Skamania ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ် အဂီၤန့ၣ်လီၤ.

မုၢ်နုၤဟီၣ်က၀ီၤ

Cascade Pacific Action Alliance အ Community CarePort (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်) ကရူၢ်အံၤ ကစးထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဒ်သိးဒီး Care Connect Washington အ၀ဲၤကျိၤတခါလၢ Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston, ဒီး Lewis ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢတၢ်သံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤ

Care Connect Washington အတၢ်မၤစၢၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢယဂီၢ်စ့ၢ်ဧါ?

နဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်ဒီးပာ်အိၣ်လီၤဆီသးလၢဟ့ၣ်ဒ်နနီၢ်ကစၢ်တၢ်သးဆးအသိးန့ၣ် နကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ် မၤစၢၤ၀ဲအံၤန့ၣ်လီၤ.နမ့လဲၤဘၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ်တဂၤဒီးအိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ်နသးလၢဟံၣ်ဒ်နနီၢ်ကစၢ်တၢ်သးဆးအသိးန့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.ကိး ကီၢ်စဲၣ် COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိနီၣ် ဂံၢ် ဖဲ 1-800-525-0127, ဝံၤဒီးစံၢ်လီၤ#. တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်စံးတၢ်ကျိာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 10 နၣ်ရံၣ်, မုၢ်တနံၤ
 • ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 6 နၣ်ရံၣ်, မုၢ်ခံနံၤတုၤလၢမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤဒီး ကီၢ်စဲၣ်အမုၢ်နံၤသဘျ့တဖၣ်

ပှၤလၢအကွၢ်ထွဲနၤတဂၤန့ၣ်ကဆဲးကျိာ်နၤဒီး ကတဲသကိး၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဃၣ်နတၢ်လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဖဲလၢနအိၣ်လၢဟံၣ် ဒီးအိၣ်လီၤဖျီၣ်နသး ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အသိးအခါန့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်နအိၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်အိၣ်ဖးသးအဆၢကတီၢ်မ့၀ံၤဒီး ပှၤလၢအ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအကွၢ်ထွဲတၢ်တဂၤန့ၣ် ကဆဲးကျိာ်ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲဒၣ် ပှၤလၢအကဘၣ်ကွၢ်ထွဲက့ၤနၤလၢဆူညါနတၢ် လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤလၢယကဒိးန့ၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤစၢမနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်?

လီၢ်က၀ီၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအကွၢ်ထွဲနၤတဂၤန့ၣ် ကဒုးသ့ၣ်ညါနၤဘၣ်ဃာ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲနပာ်အိၣ်လီၤ ဆီသးမ့တမ့ၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးလၢဟံၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲနအိၣ်လီၤဖျီၣ်နသးအခါနလီၢ်က၀ီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်မၤစၢၤနၤမ့တသ့ ဘၣ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဖၣ်ကဟ့ၣ်မၤစၢၤနၤစ့ၢ်ကီး တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်ပီးတၢ်လီ, ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤလၢအမ့ၢ်၀ဲ ဟံၣ်လဲ, ဟ့ၣ်ပှ့ၤ, ဒီးတၢ်အဘူးအလဲအဂုာ်အဂၤအသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နလီၢ်က၀ီၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ လၢ အဃုကယာ်ကွၢ်ထွဲနၤတဂၤန့ၣ် မၤစၢၤနၤသ့စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ပှ့ၤက သံၣ်ကသီ, ဆူချ့ဂ့ၢ်၀ီ, တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ဖံး တၢ် မၤဖိအဘျုးအဖှိၣ် ဒီးတၢ်အဂုာ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤအဂုာ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်ကမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဃုန့ၢ် ၀ဲဒၣ်ဟံၣ် ဃီ, တၢ်ပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ အ၀ဲၤလီၢ်, တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤသးပှၢ်, နီၢ်ခိနီၢ်သးဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ, တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဖိသၣ်တၢ်မၤစၢၤ ဒီးပှၤတ၀ၢအ တၢ်မၤစၢၤအဂၤအကြၢးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ် တဖၣ်အံၤ လၢလီၢ်က၀ီၤတတီၤဘၣ်တတီၤန့ၣ်လီၤဆီလိာ်အသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်နသးမၢ်၀ံၤဒီး ဟီၣ်က၀ီၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ် ဖိတဖၣ် ကဆဲးကျိာ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤပှၤ ကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ်ဒီး ဒ်သိးတၢ်ကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲက့ၤနၢ်လၢခါဆူညါန တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး ဂ့ၢ်၀ီအတၢ် လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ Care Connect Washington ကဒုးသ့ၣ် ညါဘၣ်နၤတဖၣ်အံၤ နဃုထၢ၀ဲဒၣ်ကျိာ် လၢနဘၣ်သးတကျိာ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယၤန့ၣ်ယကြၢး၀ဲဒၣ်ဒီး Care Connect Washingtonအတၢ်မၤစၢၤစ့ၢ်ဧါ?

နကြၢးဒီးတၢ်မၤစၢၤ၀ဲအံၤဖဲ-

 • နတၢ်မၤကွၢ်၀ဲဒၣ် COVID-19 အဆၢဖျါလၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ် မ့တမ့ၢ်နလဲၤအိၣ်ဃုာ်ဘၣ်ဒီးပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆါဃၢ်တဂၤ, ဒီး
 • နပာ်အိၣ်လီၤဆီနသး မ့တမ့ၢ် အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤအဂၤလၢနတၢ်သးဆူၣ်ဖဲဟံၣ်.

ပှၤလၢအကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် Care Connect Washington တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့လၢတၢ်မၤ စၢၤတဖၣ်အဂီၢ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢနတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

Care Connect Washington အတၢ်မၤစၢၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်?

ကီၢ်စဲၣ် Department of Health အံၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤဆူၣ်ချ့ဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးအ၀ဲသ့ၣ် ပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဒီး ပၢဆၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ် Care Connect Washington လၢဟီၣ်က၀ီၤတတီၤ ဘၣ်တတီၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤအပူၤအံၤနကထံၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ် Care Connect Washingtonအတၢ်ဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်အလီၢ်သ့ၣ်တ ဖၣ်-

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့အိၣ်စံးအါလဲၣ်?

နတဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲနီၢ်တမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. Care Connect Washington ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤလၢကီၢ် ပဒိၣ်အအိၣ် ဒ်သိးဒီးကဆီၣ်ထွဲတြီဆၢ၀ဲဒၣ် COVID-19 လၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အ့ၤကတုၤလီၤလၢယအိၣ်စံးယံာ်လဲၣ်?

နဟီၣ်က၀ီၤပှၤပၢဆှၢတၢ်မူဒါခိၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢၤဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ နၤတၢ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ် အံၤ ဆူနအိၣ်ဖဲတနံၤဃီအတီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ.

ဖဲယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဆၢကတီၢ် ယကဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤ ဆီသးဒီးတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤ အဂၤဒံးဧါ?

မ့ၢ်, နကဘၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ် တခါဒ်သိးဒီၤပသုတစိာ်ခီ မ့တမ့ၢ် ရၣ်လီအါထီၣ်၀ဲဒၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဆူပခိၣ်ပဃၢ, ပတံာ်သကိး, ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ပတၢ်မၤအခိၣ်တဖၣ် အိၣ် ဒီးဒ်သိးအသုဒုးအါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢပပှၤတ၀ၢအဂီၢ်တဂ့ၤန့ၣ် လီၤ. ဖဲနပာ်အိၣ်လီၤ ဆီသး ဒီးပှၤအဂၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤအဂၤမ့ၢ်၀ံန့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ကဆဲးကျိာ်ဒုးသ့ၣ်ညါ ဘၣ်၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤပှၤကွၢ် ထွဲတၢ်တဖၣ်ဒီး ဒ်သိးတၢ်ကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲက့ၤနၤလၢခါဆူညါ အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးဂ့ၢ်၀ီ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤဒီးပှၤဂၤဒီးတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီိသးဒီးပှၤဂၤန့ၣ်အလီၤဆီလိာ်သးဒ်လဲၣ်?

တၢ်အိၣ်လီၤစဲၣ်ဒီးပှၤဂၤ နတၢ်မၤကွၢ်သးအစၢမ့ၢ်ဖျါဝဲလၢနအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါအဃၢ်ဒီးအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါအ တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်,မ့တမ့ၢ်ခိးကွၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအဆၢန့ၣ်, နက ဘၣ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီနသး ဒီးပှၤအဂၤဒ်သိးနသုတရၤလီၤတၢ်ဆါဆူပှၤဂုၤဂၤအအိၣ်တဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

 • အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီး တဘၣ်မဘူးတံာ်နသးဒီးပှၤအဂုာ်အဂၤ, ဃုာ်ဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ် န့ၣ်လီၤ.
 • မ့ၢ်သ့မ့ၢ်ဘၣ်, အိၣ်လီၤဆီဒၢးတဖျၢၣ်ဒီး စူးကါတၢ်လုၢ်ထံဒၢးလီၤလီၤဆီဆီတက့ၢ်.
 • ထီဃာ် နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဘၣ်ဘၣ်ဖိ (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲ ကလံာ်အကျိာ်) ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်အိၣ်ဖဲပှၤအဂၤအကပိာ် ကပၤလၢနဟံၣ်အပူၤ မ့တမ့ၢ် အချၢအခါန့ၣ်တက့ၢ်.
 • တဘၣ်လဲၤဆူတၢ်မၤ, ကၠိ, မ့တမ့ၢ် ကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်တဂ့ၤ. နကဘၣ်ဟးဆှဲ၀ဲဒၣ်တၢ်သူကမျၢၢ် အတၢ်စိာ်ဆှၢဖျိတၢ်, တၢ်ဒိး၀ဲဒၣ်သိလ့ၣ်ဒိးလဲ
 • မ့တမ့ၢ်လၢကသံၣ်ကသီဒီးတၢ်သမံသမိးတၢ်ဆါအဂ့ၢ်အကျိၤဘၣ်ဒီး အိၣ်လၢဟံၣ် တက့ၢ်.
 • လူၤပိာ်ထွဲ၀ဲဒၣ် လံာ်ဆူနဲၣ်ကျဲသီ (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲ ကလံာ်အကျိာ်)လၢ Central for Disease Control and Prevention (CDC, တၢ်ပၢဆှၢ၀ဲတၢ်ဆါဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအ၀ဲၤလီၢ်) ဒီး Department of Health (DOH, ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ) (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်)ပာ်ဖျါ၀ဲမ့တၢ်အိၣ်လီၤဆီဒီးပှၤအဂၤကဘၣ်ယံာ်၀ဲဒၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ- နမ့လဲၤဘၣ်တၢ်လီၢ်လၢ COVID-19 တၢ်ဆါအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်, နကဘၣ်အိၣ် ပာ်လီၤဖျီၣ်နသးဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်, ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီ သဒၢအ တၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်၀ဲအံၤ အဒီသဒၢ၀ဲတၢ်ဆါဃၣ်ဒ်သိးအတၢ်ရၤလီၤအသးဆူပှၤဂၤအအိၣ် ဖဲလၢ နသ့ၣ်ညါလၢနဆိက့အခါန့ၣ်လီၤ.

လူၤပိာ်ထွဲ၀ဲဒၣ် လံာ်ဆူနဲၣ်ကျဲသီ (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်)လၢ CDC (နဖးသ့ဒၣ် ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်)ဒီး DOH (နဖးသ့ဒၣ်ထဲလၢအဲကလံာ်အကျိာ်)ပာ်ဖျါ၀ဲ မ့တၢ်အိၣ်လီၤဆီဒီးပှၤအဂၤကဘၣ်ယံာ်၀ဲဒၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

COVID-19 တၢ်ဆါအတၢ်ပနီၣ်မ့နးထီၣ်န့ၣ်ယြကၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

နတၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်နးထီၣ်န့ၣ် လဲၤကူဆါယါဘျါသးတဘျီဃီတက့ၢ်. ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အမ့ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါ ပနီၣ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤဒီး ကဘၣ်ဃုၢ အီၣ်န့ၢ်၀ဲဒၣ် ကသံၣ်ကသီတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ.

 • တၢ်ကသါကီခဲ
 • တၢ်ဆါတကံတကး မ့တမ့ၢ် သးနါပှၢ်ဃၢ
 • တၢ်သးထၢမံထၢမၣ်အသီ
 • ဂဲၤဆၢထၢၣ်တန့ၢ် မ့တမ့ၢ် မံတန့ၢ်ဂဲၤတန့ၢ်
 • ပျုၤ မ့တမ့ၢ် မဲာ်ထီၣ်လုးထီၣ်လါ

*တၢ်ပနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်အလၢာ်ဒံးဘၣ်- ဝံသးစူၤတၢၣ်ပီၣ်သကိးဒီးပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤနၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကွၢ် ထွဲဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်အဂၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢအနးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ ဒီးလိၣ်ကိး 911 န့ၣ်, တဲဘၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢတၢ်မၢလီၤအီၤတဖၣ် လၢနအိၣ်ဒီးCOVID-19တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. မ့ၢ်သ့မ့ၢ်ဘၣ်, ထီတၢ်ကးဘၢမဲာ်တချုးလၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤဟဲတုၤ န့ၣ်တက့ၢ်.

ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် Care Connect Washington အတၢ်မၤစၢၤယံာ်၀ဲဒၣ်ထဲလဲၣ်?

နဟီၣ်က၀ီၤပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကမၤစၢၤနၤယံာ်၀ဲဒၣ် 21 သီန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်သးတခါအဖီခိၣ်, ဖဲတၢ်အိၣ်လၢတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးအခါ မ့၀ံၤဒီး ဟီၣ်က၀ီၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ကဆဲးကျိး ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲဒၣ် လီၢ်က၀ီၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ်ဒီး ဒ်သိးတၢ်ကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ က့ၤနၤလၢခါဆူညါအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး ဂ့ၢ်၀ီ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Care Connect Washington အမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်?

Care Connect Washington အံၤဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအီၤလၢ ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအီၤလၢလီၢ်ခၢၣ် သးဒီးဟီၣ်က၀ီ၀ဲၤကျိၤဒီးကရၢသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Washington State Department of Health န့ၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဘၣ်ဃး ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်တၢ်ဆဲးကျိးဖံးသကိး မၤသကိး, တၢ်ငါန့ၢ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဆူပှၤမၤတၢ်ဖိအသီတဖၣ်, တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျးစဲလၢ ဟီၣ်က၀ီၤဒီးလၢ ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်, ဘၣ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲ ဒၣ်ကျိၣ်စ့ဒီး တၢ်ကရၢကရိအတၢ်သူလီၤဆီလီၤသးဒီး တၢ်မၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဒၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မးအိမိၢ်လံၤမိၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်က၀ီၤတတီၤဘၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်ပဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒီးဆှၢလီၤဟ့ၣ်လီ၀ဲပှၤတ၀ၢပှၢမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အမူအဒါလၢ အကကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤန့ၣ် ၀ဲဒၣ်ပှၤပာ်အိၣ်လီၤဆီအသးဒီးပှၤအိၣ်လီၤ ဖျီၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်က၀ီၤ၀ဲကျိၤတဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒီးဟီၣ်က၀ီပှၤဆါတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်ဆှၢန့ၢ်ပှၤလၢ တၢ်ဖိတၢ်လံၤမ့ တမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢအလိၣ်ဘၣ်သ့ၣ် တဖၣ်, ဒီးကတိစၢၤမၤစၢပှၤဒ်သိးဒီးလီၢ်က၀ီၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွၢ်ကက့ၤဘၣ်လီၣ် ဘၣ်စးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဃုကယာ်ပှၤကွၢ်ထွဲပၢဆှၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အမူအဒါအိၣ်လၢ ကဘၣ်သမံသမိး, ဆီၣ်ထွဲၣ်မၤစၢၤ, ဒီးကဘၣ် ဃုထံၣ်၀ဲဒၣ် ပှၤကညီတဂၤဘၣ်တဂၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့ဒီးဂ့ၢ်၀ီ အတၢ်လိၣ်တဖၣ်ဒီး ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် Care Action Plan (COVID တၢ်ဟုကယာ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤ) န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလီၤတံၢ် လီၤစဲၤအဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအံၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကျိာ်ထံ၀ဲဒၣ်ကျိာ်လၢပှၤကညီတဖၣ်ကနၢ်ပၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နကဒီသဒၢ၀ဲဒၣ် ယတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်?

ဃုကယာ်ကွၢ်ထွဲပှၤပၢဆှၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကမၤလီၤတံၢ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ လၢ COVID-19 တၢ် ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂ့ၢ်ဂီၤအူအလီတဲစိ လၢပှၤသမံသမိးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ် ဒီးသံဒိးသံကွၢ်ဘၣ်ဃာ်ဒီး နတၢ်လိၣ်ဘၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနတဲဖျါဆူ ဃုကယာ်ကွၢ်ထွဲပှၤပၢဆှၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ် ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ် ပာ်ခူသူၣ်ဃာ်အီၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဟုကယာ် ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖိ ဒီး Department of Health သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကသူ၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးဒီးကသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢနကလိၣ်ဘၣ်အီၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နနီၢ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့တမ့ၢ် နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ် တဒုးသ့ၣ်ညါပှၤအဂၤနီၢ်တဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

Care Connect Washington ဒီသဒၢ၀ဲဒၣ် COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးဒ်လဲၣ်?

ပှၤကညီလၢအကြာၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့ဒီးဂ့ၢ်၀ီတၢ်မၤစၢၤလၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ် အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤဒီးတၢ်ပာ်အိၣ် လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤတုၤအ၀ံၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါ ဃၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤလၢအအိၣ်ဘူၤတံာ်ဘၣ်ဒီးပှၤလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့အိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ်သးလၢဟံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်အကကဲဘျူးလၢ Care Connect Washington အဂီၢ်ဒ်သိးဒီးကမၤလီၤစှၤကွံာ်၀ဲဒၣ် COVID-19 တၢ်ဆါအတၢ်ရၤ လီၤသးဒီး မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွၢ်စ့ၢ်ကီးကဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့ကဒါက့ၤဒ်အလီၢ်အသိးချ့ချ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တခါအံၤဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒၣ်လီၤလီၤဆီဆီလၢ ပှၤကညီလၢဘၣ်လဲၤခီဖျိ၀ဲဒၣ် COVID-19 တၢ်ဆါနးနးကျံးကျံးသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်အဃိ, တၢ်၀ဲအံၤဘှါဆှဲစ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးဆူချ့တၢ်တတုၤသိးထဲသိးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒီး ကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ် ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢပှၤဘၣ်ကွၢ်ဆၢမဲာ်ဒီး COVID-19တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ.

ယမ့သ့ၣ်ညါပှၤကညီလၢအကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် Care Connect Washington အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ် ယကဘၣ်ဆဲးကျိး ဒီးမတဂၤလဲၣ်?

နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနသ့ၣ်ညါပှၤအိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ်အသးလၢ အနီၢ်ကစၢ်တၢ်သးဆူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်, ဆဲးကျိးဘၣ် ကီၢ်စဲၣ် COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတက့ၢ်အဂ့ၢ်ဂီၤအူလီတၢ်စိတက့ၢ်.

ကိး COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ စဲးကျိး 1-800-525-0127, ဝံၤဆီၣ်တံၢ်လီၤ # တက့ၢ်. တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်စံးတၢ်ကျိာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 10 နၣ်ရံၣ်, မုၢ်တနံၤ
 • ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 6 နၣ်ရံၣ်, မုၢ်ခံနံၤတုၤလၢမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤဒီး ကီၢ်စဲၣ်အမုၢ်နံၤသဘျ့တဖၣ်
Care Connect Washington တၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်ပာ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤစၢၤနီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဧါ?

သ့လီၤ. န ဃုကယာ်ကွၢ်ထွဲပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤန့ၣ် အကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် နီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ် အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢ နပှၤတ၀ၢပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဃုကယာ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တၢ်ဆီၣ်ထဲွမၤစၢၤအံၤမ့ၢ်အအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ Tribal Nations (လီၢ်က၀ီၤကလုာ်ဒူၣ်) သ့ၣ် တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ဧါ?

မ့ၢ်, နကဘၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိာ်အဂီၢ် ဆဲးကျိးဘၣ်လၢ အံမ့(လ) COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ်လီတဲစိဆူ 564-999-1565.

တၢ်ကျိာ်ထံမၤစၢၤတၢ်အိၣ်စ့ၢ်ဧါ?

မ့ၢ်, နကဘၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိး ကီၢ်စဲၣ် COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် ဖဲ 1-800-525-0127, ဝံၤဒီးစံၢ်လီၤ#. တၢ်ကျိာ်ထံစၢၤ၀ဲကျိာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တုၤမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးကျိးဒီး ပှၤဃုကယာ်ကွၢ်ထွဲတၢ်၀ံၤဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ Care Connect Washington ကဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်နၤတဖၣ်အံၤ နဃုထၢ၀ဲဒၣ်ကျိာ် လၢနဘၣ်သးတကျိာ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤအဂံၢ်ထံး

တၢ်မၤစၢၤအဂံၢ်ထံးဒီးတၢ်အုၣ်ကီးတဖၣ်အပှာ်ယဲာ်သန့ ဃုန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဃာ်ဒီး နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်သၣ်, တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤအဂၤ, တၢ်အံၤထွဲကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ, တၢ်အိၣ်ဘူးတံၣ်ဘၣ်ဒီးပှၤဘၣ် COVID-19, တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်. ကွဲးနီၢ်လီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးကွဲးတကျိာ် န့ၣ်တက့ၢ်.