Care Connect Washington

Naapektuhan ka na ba o ang iyong pamilya ng COVID-19? Puwede kang humingi ng tulong mula sa isang lokal na tagapangasiwa ng pangangalaga sa iyong komunidad, makipag-ugnayan lamang sa Care Connect Washington sa 1-833-453-0336. Ang tagapangasiwa ng pangangalaga ay maglalaan ng panahon upang unawain ang mga pangangailangan mo, at pagkatapos ay tutulong ito sa iyo at sa buong pamilya mo na kumonekta sa mga available na resource gaya ng pabahay, insurance sa kalusugan, pangangalaga ng bata, mga programa ng tulong sa pagkain, at iba pang mga uri ng serbisyo. Magkakaiba ang mga serbisyong makukuha sa bawat lugar. 

Ang Care Connect Washington ay isang programang ginawa sa unang bahagi ng pandemya upang magbigay ng pagkain at iba pang suporta sa mga taong may COVID-19 para maibukod nila ang kanilang mga sarili sa bahay. Ngayon, tumutulong ang programa na tugunan ang mga mas matagalang pangangailangan ng mga taong naapektuhan ng COVID-19. Halimbawa, may ilang taong nakararanas ng mga matagalang side effect mula sa COVID-19. Ang iba naman ay maaaring nagkasakit at nawalan ng trabaho at nangangailangan ng tulong para makabangon muli. Maaaring tumulong ang Care Connect Washington.

May pakikipagtulungan ang Care Connect Washington sa pagitan ng Department of Health (Kagawaran ng Kalusugan), walong panrehiyong hub, at mahigit 100 lokal na tagapangasiwa ng pangangalaga sa mga komunidad sa buong estado. Sa tulong ng sistema ng Care Connect, tumitibay ang mga komunidad, at nagiging mas matatag at nagkakaroon nang mas mabuting kalusugan ang mga tao. Ang mga lokal na tagapangasiwa ng pangangalaga ay tumutulong upang makapag-apply ang isang tao sa mga programa gaya ng mga benepisyo para sa kawalan ng trabaho, tulong na pabahay o pangangalaga ng bata, mga programa ng tulong sa pagkain gaya ng Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa ng Pagtulong para sa Pandagdag na Nutrisyon) o Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, Espesyal na Programa sa Pantulong na Nutrisyon para sa mga Babae, Sanggol, at Bata), Apple Health, at marami pang iba. Ibinibigay ng Care Connect ang impormasyong kailangan ng mga tao sa wikang gusto nila.

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

Isang Panrehiyong Pamamaraan sa Tulong para sa COVID-19

Ang Department of Health ng estado, na nakikipagtulungan sa mga lokal na hurisdiksyon sa kalusugan at sa mga kaakibat ng mga ito, ang nagpapatakbo sa Care Connect Washington sa bawat rehiyon. Ang bawat rehiyon ay nakikipagtulungan sa mga kaakibat sa komunidad upang maiugnay ang mga tao sa mga serbisyo kung saan sila kwalipikado, gaya ng paghahatid ng gamot, pangangalagang pangkalusugan, tulong sa pag-apply para sa kawalan ng trabaho, mga lokal na ahensiya ng pabahay, mapagkukunan ng ayudang pagkain, provider ng childcare at marami pang iba.

Saan Makukuha ang mga Serbisyo?

Makukuha ang mga serbisyo sa lahat ng parte ng estado para sa mga taong naapektuhan ng COVID-19

Silangang Rehiyon

Ang Better Health Together (sa English lamang) ay nagsisilbi bilang Care Connect Washington Hub sa mga county ng Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, at Stevens.

King County

Ang HealthierHere (sa English lamang) ay nagsisilbi bilang Care Connect Washington Hub sa King County.

Gitnang Hilagang Rehiyon

Ang Action Health Partners (sa English lamang) ay nagsisilbi bilang Care Connect Washington Hub sa mga county ng Chelan, Douglas, Grant, at Okanogan.

Hilagang Rehiyon

Ang North Sound Accountable Community of Health (sa English lamang) ay nagsisilbi bilang Care Connect Washington Hub sa mga county ng Island, San Juan, Skagit, Snohomish, at Whatcom.

Hilagang-kanlurang Rehiyon

Ang WithinReach (sa English lamang) ay nagbibigay ng mga serbisyo ng pangangasiwa sa pangangalaga sa mga county ng Clallam, Jefferson, at Kitsap.

Pierce County

Ang Elevate Health (sa English lamang) ay nagsisilbi bilang Care Connect Washington Hub sa Pierce County.

Gitnang Timog na Rehiyon

Ang Greater Health Now (sa English lamang) ay nagsisilbi bilang Care Connect Washington Hub sa mga county ng Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton, at Franklin.

Timog-kanlurang Rehiyon

Ang Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (sa English lamang) ay nagsisilbi bilang Care Connect Washington Hub sa mga county ng Clark, Klickitat, at Skamania.

Kanlurang Rehiyon

Ang Community CarePort (sa English lamang) ng Cascade Pacific Action Alliance ay nagsisilbi bilang Care Connect Washington Hub sa mga county ng Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston, at Lewis.

Karaniwang Mga Tanong

Makakakuha ba ako ng mga serbisyo ng Care Connect Washington?

Kuwalipikado ka para sa mga serbisyo kung naapektuhan ka na ng COVID-19. Kasama na rito ang mga taong kasalukuyang may sakit na COVID-19 o nagkaroon na dati ng COVID-19.

Tumawag sa 1-833-453-0336. May makukuhang tulong sa wika. 

Makikipag-ugnayan sa iyo ang isang lokal na tagapangasiwa ng pangangalaga upang unawain ang mga pangangailangan mo at tulungan kang kumonekta sa mga resource at serbisyo.

Anong uri ng tulong ang maaari kong asahan?

Maglalaan ng panahon ang iyong lokal na tagapangasiwa ng pangangalaga upang kilalanin ka at unawain ang iyong mga pangangailangan. Pagkatapos, tutukuyin niya ang mga lokal na resource na magagamit mo bilang pangsuporta, tulad ng pangangalagang pangkalusugan, tulong na pabahay o pangangalaga ng bata, mga benepisyo para sa kawalan ng trabaho, tulong sa pagkain, at marami pang iba. Magkakaiba ang mga serbisyo sa bawat rehiyon. Ibibigay ng Care Connect Washington ang impormasyong kailangan mo sa wikang gusto mo. Ang mga serbisyo ng Care Connect ay makukuha nang libre. 

Gaano katagal bago ko matanggap ang tulong?

Pagsisikapang mabuti ng iyong panrehiyong tagapangasiwa ng pangangalaga na maibigay ang tulong sa loob ng isang araw pagkatapos makatanggap ng referral.

Paano ninyo poprotektahan ang aking impormasyon?

Kukumpirmahin ng tagapangasiwa ng pangangalaga mo ang impormasyong makukuha niya mula sa call center at magtatanong siya tungkol sa iyong mga pangangailangan. Mananatiling kompidensiyal ang anumang impormasyong ibabahagi mo sa iyong tagapangasiwa ng pangangalaga. Ang impormasyon ay gagamitin ng mga empleyadong nagbibigay ng mga serbisyo ng pangangasiwa sa pangangalaga at ng Department of Health (Kagawaran ng Kalusugan) upang tukuyin ang mahahalagang serbisyong maaaring kailangan mo. Hindi sila magbabahagi ng personal o pribadong impormasyong pangkalusugan.

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
Magkano ang gagastusin para dito?

Wala kang babayaran para sa serbisyong ito. Nakatanggap ang Care Connect Washington ng mga pederal na pondong pansuporta para sa pagtugon sa COVID-19 sa estado ng Washington.

Gaano katagal bago ko matanggap ang tulong?

Pagsisikapang mabuti ng iyong panrehiyong tagapangasiwa ng pangangalaga na maibigay ang tulong sa loob ng isang araw pagkatapos makatanggap ng referral.

Kailangan ko bang manatiling nakabukod o naka-quarantine habang tumatanggap ng tulong?

Oo. Mahalaga ang pagbukod at pag-quarantine upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa ating mga kapitbahay, kaibigan, pamilya, at katrabaho—at upang mabawasan ang mga malawakang negatibong epekto nito sa ating mga komunidad. Kung kailangan mo ng tulong pagkatapos ng iyong pagbukod o pag-quarantine, maaari kang iugnay ng iyong panrehiyong tagapangasiwa ng pangangalaga sa mga mas pangmatagalang serbisyong susuporta sa mga kasalukuyang pangangailangang pangkalusugan at panlipunan.

Ano ang pinagkaiba ng pagbukod at pag-quarantine?

Pagbukod: Kung magpositibo ka sa COVID-19 o mayroon kang mga sintomas, o naghihintay ka ng resulta ng pagsusuri, kailangan mong bumukod upang maiwasan ang pagkalat ng iyong sakit.

Pag-quarantine: Kung ikaw ay nalantad sa COVID-19 ngunit walang mga sintomas, maaaring kailangan mong mag-quarantine, depende sa iyong katayuan sa pagpapabakuna. Maiiwasan nito ang pagkalat ng virus bago mo pa malaman kung may sakit ka.

Sundin ang pinakabagong patnubay (nasa wikang Ingles lang) mula sa CDC (nasa wikang Ingles lang) at DOH (nasa wikang Ingles lang) tungkol sa kung gaano katagal dapat ang iyong pag-quarantine.

Ano ang dapat kong gawin kung lumala ang aking mga sintomas ng COVID-19?

Agad na humingi ng tulong medikal kung lumala ang iyong mga sintomas. Kung magpakita ang isang tao ng alinman sa mga sumusunod na senyales, agad na humingi ng pang-emergency na tulong medikal:

  • Problema sa paghinga
  • Paulit-ulit na pananakit o paninikip ng dibdib
  • Pagkalitong ngayon lang naranasan
  • Kawalan ng kakayahang gumising o manatiling gising
  • Namumutlang labi o mukha

*Hindi kumpleto ang listahang ito. Mangyaring tawagan ang iyong provider ng medikal na serbisyo para sa anupamang ibang sintomas na malubha o nagbibigay sa iyo ng alalahanin.

Kung mayroon kang medikal na emergency at kailangan mong tumawag sa 911, ipaalam sa tauhang ipapadala na mayroon o maaaring mayroon kang COVID-19. Kung maaari, magsuot ng pantakip sa mukha bago dumating ang mga pang-emergency na medikal na serbisyo.

Gaano ko katagal maaaring matanggap ang mga serbisyo ng Care Connect Washington?

Tutulungan ka ng iyong panrehiyong tagapangasiwa ng pangangalaga sa loob ng hanggang 21 araw. Sa ilang sitwasyon, maaari kang iugnay ng iyong tagapangasiwa ng pangangalaga sa mga mas pangmatagalang serbisyong susuporta sa mga kasalukuyang pangangailangang pangkalusugan at panlipunan.

Paano gumagana ang Care Connect Washington?

Ang Care Connect Washington ay isang pamamaraan ng pangangalagang pinangangasiwaan, sinusuportahan ng estado, at lokal na nakasentro.

Ang Washington State Department of Health ang namamahala sa panrehiyong pagtugon sa pangangasiwa ng pangangalaga, sumusuporta sa pangangalap at pagsasanay ng tao, nag-uugnay sa mga mapagkukunang pambuong estado at lokal, at nagpapahusay ng mga resulta sa pamamagitan ng pamamahala sa mga nakalap na mapagkukunan, gaya ng mga pondo at teknikal na imprastraktura.

Ang mga indibidwal na rehiyon ay tumutukoy at nagtatalaga ng lakas-paggawa sa komunidad upang magbigay ng tulong at maiugnay ang mga tao sa mga lokal na mapagkukunang susuporta sa matagumpay na pagbukod at pag-quarantine. Nakikipagtulungan ang mga rehiyon sa mga lokal na nagnenegosyo upang i-supply ang mga kailangang gamit at serbisyo, na nakakapag-ambag sa muling pagbangon ng lokal na ekonomiya.

Ang mga tagapangasiwa ng pangangalaga ay itinatalagang magtasa, sumuporta, at magsubaybay sa mga natatanging pangangailangang pangkalusugan at panlipunan ng bawat tao at gumawa ng Plano ng Pagkilos sa Pangangalaga para sa COVID. Iniuugnay ng programa ang mga tao sa mga dulugan sa wikang gusto nila hangga't maaari at sinusubaybayan sila sa kabuuan ng proseso upang tiyakin na sila ay nasusuportahan.

Paano ninyo poprotektahan ang aking impormasyon?

Kukumpirmahin ng iyong tagapangasiwa ng pangangalaga ang impormasyong makukuha niya mula sa Hotline para sa Impormasyon sa COVID-19 at magtatanong siya tungkol sa iyong mga pangangailangan. Mananatiling kumpidensyal ang anumang impormasyong ibabahagi mo sa iyong tagapangasiwa ng pangangalaga. Gagamitin ang impormasyon ng mga empleyadong nagbibigay ng mga serbisyo ng pangangasiwa sa pangangalaga at ng Department of Health upang tukuyin ang mahahalagang serbisyong maaaring kailangan mo. Hindi sila magbabahagi ng personal o pribadong impormasyong pangkalusugan.

Paano pinipigilan ng Care Connect Washington ang pagkalat ng COVID-19?

Ang mga taong nakakatanggap ng tulong sa pagtugon sa mahahalagang pangangailangang panlipunan at pangkalusugan ay may mas malaking posibilidad na matagumpay na makatapos ng pagbukod at pag-quarantine sa bahay. Sa pagtiyak na mananatiling nakabukod o naka-quarantine sa bahay ang mga taong nagpositibo sa COVID-19 o nalantad sa isang taong nagpositibo, ang Care Connect Washington ay makakatulong na bawasan ang pagkalat ng COVID-19 at isulong ang muling pagbangon ng ekonomiya. Dahil nakatuon ang sistema sa mga taong may mga pangangailangang pangkalusugan at panlipunan na siyang dahilan kung bakit sila ang may pinakamataas na posibilidad na mahawa ng COVID-19, makakatulong ito na tugunan ang mga kawalan ng pagkakapantay-pantay sa larangan ng kalusugan at suportahan ang mga komunidad na hindi balanseng naaapektuhan ng COVID-19.

Kanino ako makikipag-ugnayan kung may kakilala akong nangangailangan ng suporta mula sa Care Connect Washington?

Kung ikaw o ang isang taong kakilala mo ay aktibong nakabukod o naka-quarantine sa bahay at nangangailangan ng tulong, makipag-ugnayan sa Hotline para sa Impormasyon sa COVID-19 ng Estado.

Hotline para sa Impormasyon sa COVID-19 ng Estado: I-dial ang 1-800-525-0127, pagkatapos ay pindutin ang #. Mayroong makukuhang tulong sa wika.

  • 6 a.m. hanggang 10 p.m., tuwing Lunes
  • 6 a.m. hanggang 6 p.m., tuwing Martes hanggang Linggo at sa mga idinadaos na piyesta-opisyal ng estado
Kasama ba sa Care Connect Washington ang mga serbisyo sa kalusugang may kinalaman sa pag-uugali?

Oo! Matutulungan ka ng iyong tagapangasiwa ng pangangalaga na makakuha ng mga serbisyo sa kalusugang may kinalaman sa pag-uugali sa iyong komunidad.

Makakakuha ba ng mga serbisyo ng suporta para sa pangangasiwa ng pangangalaga ang mga miyembro ng Tribal Nations (Mga Tribong Nasyon)?

Oo. Upang alamin pa ang tungkol dito, mag-email sa COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov o tumawag sa 564-999-1565.

Mayroon bang mga serbisyo ng pagsasaling-wika?

Oo. Kapag tumawag ka sa Hotline para sa Impormasyon sa COVID-19 ng Estado sa 1-800-525-0127 at pinindot mo ang #, may makukuhang tulong sa wika.

Kapag naiugnay ka na sa isang tagapangasiwa ng pangangalaga, ibibigay ng Care Connect Washington ang impormasyong kailangan mo sa wikang gusto mo.

Mga Dulugan

  • Webpage ng Mga Dulugan at Rekomendasyon: Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga pantakip sa mukha, pag-quarantine, pagbibigay-alaga sa mga pamilya, pagkakalantad sa COVID-19, mga sintomas, at marami pang iba. Maaari mong isaayos ang mga materyal sa wikang gusto mo.