COVID-19

 

ናይ COVID-19 ሓበሬታ ቐጥታ መስመር

ብዛዕባ COVID-19 ሕቶታት እንተ ኣልዩኩም፣ ኣብ 1-800-525-0127 ደውሉ ድህሪኡ ድማ ን 7 ጽቀጡ።  ክምልሱልኹም ኸለዉ፣ ኣገልግሎት ትርጉም ምእንቲ ኽትረክቡ ቛንቋኹም ተዛረቡ። እቲ ናይ ቐጥታ መስመር ሓገዝ ካብ ሶኑይ ሰዓት 6 a.m. ክሳብ 10 p.m. ክፉት ኢዩ፣ ከምኡ’ውን ካብ ሶሉስ ክሳብ ሰንበት (ከምኡ’ውን ኣብ በዓላት) ካብ ሰዓት 6 a.m. ክሳብ 6 p.m. ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ።

ናብ ገዛኹም ክትምለሱ ኮይንኹም ናይ COVID-19 ክታበት እንተ ኣድልይየኩም?

 ንምምዝጋብ ሰለስተ መንገድታት ኣለዉ። (ብእንግሊዘኛ) ወይ ከኣ ናይ COVID-19 ቐጥታ መስመር ኣብ 1-800-525-0127 ደዊልኩም ን 7 ጽቐጡ።

ናይ ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ክታበት

ብዛዕባ ናይ COVID-19 ክታበታት ዝገልጽ እዋናዊን ዝርዝር ሓበሬታ እንተ ደሊኹም፣ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ብቛንቋኹም ርአዩ፦ ናይ COVID-19 ክታበት ሓበሬታ

ናይ COVID-19 ምልክታት፣ መርኣዪታት ከምኡ'ውን ምክልኻል

ቀንዲ ምልክታት ናይ COVID-19 እዚኦም ዝስዕብ እዮም፦

 • ረስኒ ወይ ምንቅጥቃጥ፣ ምስዓል፣ ሕጽረት ምትንፋስ ወይ ጸገም ምስትንፋስ፣ ድኻም፣ ቃንዛ ጭዋዳታት ወይ ኣካላት፣ ቃንዛ ርእሲ፣ ሓድሽ ናይ ምስትምቓር ወይ ናይ ምሽታት ዓቕሚ ምስኣን፣ ምኽርኻር ጎሮሮ፣ ኣፍንጫ ምዕፋንን ዘረብረብ ምባልን፣ ዕግርግር ወይ ተምላስ፣ ከምኡ’ውን ውጽኣት።
 • እዚኦም ዚስዕቡ ህጹጽ ናይ COVID-19 መጠንቀቕታ ኵነታት እንተ አስተውኢልኩም ናብ 911 ደወሉ፦
  • ሽግር ምስትንፋስ
  • ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ ወይ ጽቕጠት
  • ድንገታዊ ምድንጋር
  • ምልሲ ንምሃብ ምችጋር
  • ሰማያዊ ከናፍር ወይ ገጽ
 • አየናይ ጕጅለታት እዮም ኣብ ስግዓት ዘለዉ?

ንርእሰይን ንስድራ ቤተይ ብኸመይ ከዕቍቦም እኽእል እየ?

 • ክታበት ውሰዱ እሞ ብዳ ሕራይ ነታ ቐጻሊ ትወስድዋ።
 • እንተ ሓሚምኩም አብ ገዛ ጽንሁ።
 • ናይ ሰባት ዝበዝሕዎ ህዝባዊ ቦታት ክትከዱ ከለኹም ማስክ ተጠቐሙ ከምኡውን ሹዱሽተ ጫማ ርሕቀት (ክልተ ሜትሮ) ርሐቑ።
 • ሰባት ዝተሰብሰቡሉን ሕማቕ ኣየር ዘለዎ ቦታን ርሐቑ።
 • የእዳውኩም ብተደጋጋሚ ወይ ከኣ ብሳኒታይዘር አጽርዩ።
 • ክትስዕሉን ክትህንጥሱን እንከለኹም ብኢድክኩም ውይድማ ብሶፍት ተሸፈኑ።
 • የእዳውኩም ከይተሓጸብኩም ገጽኩም ኣይትተንክፉ።
 • ንገጽ ቤትኩም ኣጽርዮ።
 • ናይ COVID-19 ምልክታት እንተ ኣልዩካ፣ ምስ ናይ ክንክን ጥዕና ኣቕራቢኻ ተዘራረብ። ኣቕራቢ እንተ ዘይሓልዩካ፣ ምስ ህጹጽ ማእከል ክንክን ወይ ምስ ኣብ ቐረባኻ ዘሎ ናይ ማሕበረሰብ ማእከል ጥዕና ኽንክን ተማኸር። መድሕን እንተ ዘይብልካ፣ ምስ ክፍሊ ጥዕናካ ተራኸብ።
ናይ COVID-19 መርመራ ምግባር

ብዛዕባ ናይ COVID-19 ክታበት ዝገልጽ እዋናዊን ዝርዝር ሓበሬታ እንተ ደሊኹም፣ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ብቛንቋኹም ርአዩ፦ ናይ COVID-19 ክታበት ሓበሬታ

ምውሻብ ከምኡዉን ምግላል

እዞም ቓላት  እንታይ ማለት ምዃኖም ፣ ከምኡዉን  ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ክትግለል ወይ ክትዉሸብ ከም ዘለካ ብዝያዳ ንክትፈልጥ ፣ ናብ ምግላል ከምኡ'ውን ምውሻብ ዌብ ገጽ ብጻሕ።

ናይ ማስኬራታት ጥቕሚ

ማስኬራ ሓደ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ክዛረብ፣ ክስሕቕ ወይ ክህንጥሾ ከሎ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ ቫይረስ ናብ ኣየር ክይውእ ይኸላኸል። COVID-19 ክህልወኩምን ንእሽተይ ወይ ምንም ናይ ህማም ምልክት ክተርእዩ ትክእሉ ኢኹም። ማስኬራ ምጥቓም ከይፈለጥኩም ንኻልኦት ሰባት COVID-19 ንኸይተመሓላልፉ ይኽልክለኩም እዩ። ነኣኹም ቀላል ዝነበረ ኢንፈክእሽን፣ ንካልኦት ሰባት ቀታሊ ክኸውን ይኽእል ኢዩ።

ማስኬራ ብዛዕባ ምጥቃም ዚገልጽ ምኽሪ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ፦

 • ማስኬራ ንኣፍካን ኣፍንጫኻን ኪሽፍኖ ብጐኒ ገጽካ ድማ ብጥንቃቐ ኺገጣጠም ኣለዎ።
 • ማስኬራኻ ጌርካ በቲ ኣብ እዝንኻ ዘሎ ዓንቃሪቦታት ወይ ማእሰር ጌርካ ኣውጽኣዮ፣ ከምኡ'ውን ቅድሚት ማስኬራ ወይ ገጽካ ኣይትተንክፍ።
 • መዓልታዊ እትጥቀመካሉ ማስኬራታት ሕክምና ጉሓፎ ወይ ናይ ገጽ መሸፈኒ እተጠቐምካሉ ሕጸቦ፣ ከምኡ'ውን ኣእዳውካ ድማ ብተደጋጋሚ ተሓጸብ።
 • ትሕቲ ኽልተ ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ ማስኬራ ጠቕላላ ክገብሩ የብሎምን ከምኡዉን ካብ 2 ክሳብ 4 ዝዕድሚኦም ቈልዑ ማስኬራ ኣብ ዝገብርሉ እዋን ዓቢ ሰብ ምስኦም ክህሉ ኣለዎ።
 • ትእዛዝ ማስኬራ ንእተወሰነ ናይ ጥዕና ኩነታት ንዘለዎም ሰባት ፍሉይነት ኣለዎም። ዘሻቕል ነገር ምስ ዝህልወኩም ፣  ንዓኹም ዝበለጸ ኣየናይ ምኻኑ ንምፍላጥ ምስ ዶክተርኩም ተዘራረቡ።
ዝያዳ ደሕንነት ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ድኳናትን ህዝባዊ ቦታታትን ምብጻሕ

ቅደሚ ካብ ገዛ ምውጻእኩም፣ ድህሪ ምውጻእኩምን፣ ክትወጹ እንተለኹም ንዕቝባኻትኩምን ንዕቝባ ኻልኦትን ክትገብርዎ ዚትኽዕሉ ብዙሕ ጥንቓቐታት አለዉ።

ቕደሚ ካብ ገዛ ምውጻእኩም፦

 • ዝከኣል እንተ ኾይኑ፣ እንተ ሓሚምኩም ናብ ድኳን ወይ ናብ ካልእ ህዝባዊ ቦታ ኣይትኺዱ። ንኣባል ስድራ ቤትካ ወይ ንፈታዊኻ ኣቕሑ ኸምጽኣልካ ሕተቶ።
 • ስለዚ ኣቕሑ ኣስቤዛ፣ ፈውሲ፣ ከምኡ’ውን ካልእ ነገራት ናብ ገዛኻ ኺበጽሕ ኣለዎ።
 • ፍሉይ ግዜ ርአዩ። ድኳናት ነቶም ልዕሊ 65 ዓመት ንዝዀኑ ሰባትን ነቶም ፍሉይ ናይ ጥዕና ዅነታት ዘለዎም ሰባትን ፍሉይ ሰዓታት መጥባሕቲ ኽገብሩሎም ይኽእሉ ኢዮም። ዝከኣል እንተ ዀይኑ፣ ኣብ ዝወሓደ ሰብ ዝነብረሉ ሰዓታት ናብ ድኳን ኪዱ።
 • ካብ ገዛኹም ቕድሚ ምውጻእኩም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።

አብ ደገ ከለኹም፦

 • ኣፍንጫኹምን ኣፍኩምን ምእንቲ ኸሽፍን ማስኬራ ተጠቐሙ።
 • ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኻልኦትን እንተ ወሓደ ሹዱሽተ ጫማ (ኽልተ ሜትሮ) ርሒቕካ ኽትከይድ ኣሎካ፣ ወላ ኣብ ናይ መክፈሊ መስመር እውን ከይተረፈ።
 • ክትስዕሉን ክትህንጥሱን እንከለኹም ተሸፈኑ።
 • ገጽኩም ኣይትተንክፉ።
 • ናብ ዕዳጋ ኽትከዱ እንድህር ኮይንኩም፣ ነቲ ናይ እዳጋ ዝንቢል ምጽረይ ጽሬት ዚሕግዝ መሳርሒ ናይ ኢድ ሳኒታይዘር ተጠቐሙ።

ኣብ ግዛ ምሰበጻሕኩም፦

 • ማስኬራ ምስ ትገብር ፣ ሓጺብካ ብጽቡቕ ከም እተቐምጦ ኣረጋግጽ ፣ ወይ ዝጉሓፍ ማስኬራ እንተ ኮይኑ ደርብዮ።
 • ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።
 • ናይ መግቢ ጥንቓቐታት ቐጽሉ። ዝብልኡ ነገራት ሳኒታይዝ አይትግበሩ። ፍራፍረን ኣሕምልቲን ከምቀደሙ ሕጽቡ።
 • ናይ COVID-19 ኣስቤዛ ዕዳጋ ምኽሪ። (ብእንግሊዘኛ)
ናይ ከቢድ ሕማም ስግዓት ዘለዎም ሰባት

ከቢድ ሕማም ከጋጥሞም ዚኽእል ሰባት ነዚ ተወሳኺ ጥንቃቐታት እዚ ኺገብሩ ይኽእሉ እዮም፦

 • ምኽሪ እንተ ኣድሊዩካ ናብ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕናኻ ኬድካ ተመርመር። ገሊኧን ክሊኒካታት ሓሳብ ንሓሳብ ንምልውዋጥ "ናይ ሕሙማት ወደባት" ይጥቀማ፣ ከምኡ'ውን ብዙሓት ምብጻሕ ዚገብሩን ምኽሪ ዚህቡን ሰራሕተኛታት ኣለዉዎም። ይኹን እምበር፣ ብስራሕ ትሑዛት ኪዀኑ ኸም ዚኽእሉ ኣይትረስዕ።
 • ዝርዝር እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዜድልየካ መድሃኒት ጽሓፍ እሞ ምስ ፋርማሲኻ ወይ ኽንክን ጥዕናኻ ተወሳኺ መድሃኒት ኪህቡኻ ዚኽእሉ እንተ ዀይኖም ንምፍላጥ አረጋግጽ። ብዛዕባ እቲ እትወስዶ ኻልእ መድሃኒት ወይ መመላእታታት መዝግብ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዅነታትካ ድማ ከም ዚንገረካ መምርሒ ተኸታተል።
 • ምስ ኵሉ እቲ ኽትከላኸለሉ እትኽእል ክታበታት እዋናዊ ኹን። ብቑዕ ምስ ኾንካ ናይ COVID-19 ክታበትን ኣበራታኢ ምውሳድካ ኣረጋግጽ። ንዓሕእ ቀረባ ዝኾነ ናይ ክታበት ኣቕራቢ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
 • ንርእስኻ ኽትፍለ ወይ ክትውሸብ እንተ ኣድልዩካ እኹል መግቢን ብሕታዊ ጽሬትን ከም ዘሎካ ኣረጋግጽ።
 • ኪሕግዘካ ዚኽእል ሰብ ፍለጥ እሞ ደሓን ምኾንካ ምእንቲ ኸረጋግጹ ብተሌፎን ንኪድውሉኻ ሕተቶም። እዚ ሰብ እዚ ጽቡቕ እንተድኣ ዘይተሰሚዕዎም ክበጽሑኻ ከም ዘይብሎም ከም እተረድኦም ኣረጋግጽ።
 • ንጥዕናኻ ተቘጻጸሮ ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ድማ ሕክምናዊ ሓገዝ ድለ።
ጥንሲ፣ ህጻናት ከምኡ'ውን COVID-19

ኣብዚ እዋን እዚ ጥንስቲ እንተ ኾንኪ ክትፈልጥዮ ዘለኪ ነገራት

 • ጥኑሳት ወይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጠነሱ ሰባት ምስቶም ዘይጠነሱ ኺነጻጸሩ ኸለዉ ካብ COVID-19 ከቢድ ሕማም ናይ ምርካብ እድሎም ዝወሰኸ እዩ።
 • እቶም ኣብ እዋን ጥንስቲ ብ COVID-19 እተታሕዙ ሰባት እውን ቅድሚ ሕርሲ ናይ ምውላድ ከምኡ'ውን ዝዓረፈ ቆልኣ ናይ ምውላድ ኣጋጣሚኦም እናወሰኸ ኢዩ ዝኸይድ (ነቲ ሕጻን ካብ 37 ሰሙናት ኣቐዲሙ ምውላድ)፣ ከምኡ'ውን ካልእ ናይ ጥንሲ ጸገማት እውን እናወሰኸ ኢዩ ዝኸይድ።
 • ጥኑሳት ወይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጠነሱ ሰባት ንርእሶም ካብ COVID-19 ንምክልኻል ነዚኦም ዝስእቡ ስጕምትታት ክወስዱ ኣለዎም፦
  • ክታበት ከምኡዉን ቡስተር ውሰዱ።
  • ማስኬራ ግበሩ።
  • ካብ ካልኦት 6 ጫማ ርሓቕ፣ ከምኡ'ውን ካብ ብዙሓት ሰባትን ካብ ሕማቕ ኣየር ዘለዎ ቦታን ድማ ርሓቕ።
  • ናብ ካልኦት ምእንቲ ኸይዝርጋሕ መርመራ ግበር።
  • ብተደጋጋሚ ኣእዳውካ ተሓጸብ ከምኡ'ውን ሰዓልካ ድማ ሸፊንካ ብዅርናዕ ኢድካ ወይ ብኣካሊትካ እንጥሾ በሎ።
  • ንቤትካ ኣዘውቲርካ ኣጽርዮን ጸረ-ተህዋስያን ግበረሉ።
  • መዓልታዊ ጥዕናኻ ተዓዘብ።
  • ብዛዕባ ጥንስኺ ዘተሓሳስበኪ ነገር እንተ ኣልዩኪ፣ እንተ ሓሚምኪ፣ ወይ ከኣ COVID-19 ዘለኪ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑኪ ብኡንብኡ ናብ ኣላዪ ኽንክን ጥዕና ደውሊ።

ጥንሲን ናይ COVID-19 ክታበት

 • ናይ COVID-19 ክታበት ጥኑሳት ንዚኾኑ፣ ጡብ ዘጥብቡ፣ ሕጂ ኽትጠንስሱ ዚፍትኑ ንዘለዉ፣ ወይ ኣብ መጻኢ ኽትጠንስሱ ንዚክእሉ ሰባት ይላበዉ እዩ።
 • ብዛዕባ ድሕንነትን ኣስላጢነትን ናይቲ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝግበር ክታበት COVID-19 ዝገልጽ መርትዖታት እናወሰኸ ኢዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ እዋን ጥንሲ ክትከላኸለሉ እትኽእል ዝዀነ ይኹን ፍሉጥ ወይ ክመጽእ ዝኽእል ክትክን COVID-19 ምርካብ ዘምጽኦ ረብሓታት ይዛይድ።
 • ጥኑሳት ሰባት ብቑዓት ምስ ዝዀኑ ናይ COVID-19 ክታበት ክወስዱ ኣለዎ።
 • ናይ COVID-19 ክታበት ንጥኑሳት ወይ ንሕጻናት እውን ሓዊስካ፣ ሕማም COVID-19 ኣየስዕብን እዩ።
 • ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ክታበት ናይ COVID-19 ክታበታት ወሲኹ፣ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ወይ ደቅ ኣንስትዮ ናይ ፍርያምነት ጸገማት ከምዘምጽእ ዝኾነ መርትዖ የለን።
 • ጥንስቲ ዲኺ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ናይ COVID-19 ክታበት ዝያዳ ሕቶታት ኣሎኩምዶ? ምስ ኣላዪ ኽንክን ጥዕናኻ ተዘራረብ ወይ ምስ MotherToBaby (ካብ ኣደ ንሕጻን) ተራኸብ፣ ክኢላታት ንሕቶታት ብተሌፎን ወይ ብምዕላል ኪምልስዎ ይኽእሉ እዮም። ብቐጥታ ንምዕላል ወይ ኢመይል ንምልኣኽ፣ ወይ ከኣ ንምድዋል 1-866-626-6847 (ብኢንግሊሽን ስፓኒሽ ጥራይ እዩ ዚርከብ)፣ እቲ ብናጻ ዚቐርብ ምስጢራዊ ኣገልግሎት ካብ ሰኑይ-ዓርቢ፣ 8 a.m. ክሳዕ 5 p.m. ይርከብ እዩ፣ ናብ MotherToBaby (ካብ ኣደ ንሕጻን) ይብጽሑ።

COVID-19 እንተ ኣልዩካ ናጽላታት ምክንኻን

 • መብዛሕትኦም ኣብ እዋን ጥንሲ COVID-19 ዘለዎም ናጽላታት ኪውለዱ ኸለዉ COVID-19 የብሎምን።
 • መብዛሕትኦም ናይ COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት ኸም ዘለዎም እተፈተኑ ናጽላታት ፈኲስ ወይ ዋላ ሓንቲ ምልክት ስለ ዘይነበሮም ሓውዮም። ጸብጻባት ከም ዚሕብሮ ገሊኦም ናጽላታት ከቢድ ሕማም COVID-19 ሓመሙ።
 • ናይ COVID-19 ተገሊልካ ናጽላ እንተ ኣልዩካ እቲ እተገለልካሉ እዋን ክሳዕ ዚዛዘም ነዚ ዚስዕብ ጥንቃቐታት ግበር፦
  • ካብ ቤትካ ወጻኢ ኻብ ካልኦት ምእንቲ ኽትፍለ ኣብ ቤትካ ጽናሕ።
  • ካብቶም በዚ ሕማም እዚ ዘይተታሕዙ ኻልኦት ኣባላት ስድራ ቤት ተፈለይ (ርሓቕ) እሞ ኣብ ሓባራዊ ቦታ ማስኬራ ኽትገብር ትኽእል ኢኻ።
  • ምሉእ ብምሉእ ክትከላኸለሉ እትኽእልን ከቢድ ሕማም ኬስዕብ ዘይክእልን ጥዑይ ኣላዪ ኽንክን ግበር። ዚከኣል እንተ ዀይኑ፣ ካልእ ዚከናኸኖ ሰብ ነቲ ሕጻን ምእንቲ ኺምግቦ ጸባኺ ምልኢዮ። ቀመማት ትምገብዎ እንተ ኾይንኩም፣ እቲ ጥዑይ ናይ ጥዕና ኣላዪ ከዳልዎ ግበሩ።
  • ንውሉድካ ኽትምግቦ ወይ ክትሕዞ ኸለኻ ማስኬራ ምግባር ወኢኹ፣ እቲ እተፈለኻሉ እዋን ቅድሚ ምዝዛሙ ንናጽላኻ ኽትከናኸኖ እንተ ኣልዩካ እተኣዘዘካ ጥንቃቐታት ስዓብ።
  • ናይ ናጽላኻ ምልክታት ሕማም COVID-19 ተቘጻጸር።
 • ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ መርትዖታት ከም ዚሕብሮ ጸባ ጡብ ነቲ ቫይረስ ናብ ሕጻናት ኣይዝርግሖን እዩ። ኣብዚ ቐረባ ግዜ እተገብረ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ እቶም ኣንጻር COVID-19 እተታሕዙ ሰባት ብጸባ ጡብ ገይሮም መከላኸሊ ጸረ-ኣካል ናብ ሕጻን የመሓላልፉ ኢዮም። COVID-19 እንተ ኣልዩኪ እሞ ጡብ ምጥባብ እንተ መሪጽኪ፦
  • ቅድሚ ጡብ ምጥባብኪ ኣእዳውኪ ተሓጸቢ።
  • ጡብ ከተጥብቡ ኸለኹምን ካብ ሕጻንኩም ዳርጋ ኣብ 6 ጫማ ውሽጢ ክትኰኑ ኸለኹም ማስኬራ ግበሩ።

ዝዀነ ይኹን ጥንስቲ ወይ ሓደስቲ ወለዲ ነቲ ወለዲ ዚድግፍዎ፣ ወይ ከኣ ዜፍቅርዎም ሰባት ብዛዕባ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ደገፍን ሓበሬታን እንተ ኣድልይዎም ኣብ ናይ ቐጥታ መስመር ኪረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ 1-888-404-7763 ይደውሉ፣ ካብ ሰኑይ- ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 a.m.- 4፡30 p.m. (ብእንግሊዘኛን ብስፓኒሽን ጥራይ) እቲ ምዉቕ መስመርና ብማሕበራዊ ሰራሕተኛ፣ ፍቓድ ብዝረኸበ ሓኪም ወይ ድሕሪ ሕርሲ ጭንቀት ወይ ጭንቀት ብዘጋጠሞም ወለዲ ዝቘመ እዩ። ድሕሪ ሰዓታት ዚግበር ምድዋል ብእተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ኺምለስ እዩ። ይደውሉ፣ ጽሓፉልና ወይ ኣብ warmline@perinatalsupport.org ኢሜይል ግበሩልና።

ንርእስኻን ንስድራ ቤትካን ምክንኻን

Washington Listens: (ዋሽንግተን ተዳምጽ እያ፦) ብዛዕባ እቲ COVID-19 ዘምጽኦ ውጥረት ምስ ሓደ ሰብ ክትዘራረብ እንተ ደሊኻ፣ ኣብ 1-833-681-0211 Washington Listens (ዋሽንግተን ሰምዐት) ደውል። ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9፡00 a.m. ክሳዕ ሰዓት 9፡00 ድ.ቐ. ካብ ቐዳምን-ሰንበትን ድማ ካብ ሰዓት 9፡00 a.m. ክሳዕ ሰዓት 6፡00 p.m.፣ TTY ከምኡ'ውን ናይ ቛንቋ ሃገዝ ምርካብ ይካል እዩ። ንኣእምሮኣውን ስምዒታውን ጥዕና ዚኸውን ተወሳኺ ነገራት ኣብዚ (ብእንግሊዘኛ) ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

 • ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ ለብዒ ኣጸቢቕካ ሕሰብ፣ ካብ ዜተኣማምን መራኸቢ ብዙሓን ካብ ህዝባዊ ኰነ ኻብቲ ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብ ትካላት ጥዕና ከምኡ'ውን ካብ ወብ ሳይታት ህዝባዊ ጥዕና እተረኽበ ሓበሬታ ሒዝካ ተወሳኺ ርእይቶታት ሃብ።
 • ዝርዝር ከም ቍጽሪ ተሌፎን፣ ወብ ሳይትን ሕሳብ ማሕበራዊ መራኸብን ዝኣመሰለ ማሕበረሰብ ዘለዎ ሃብቲ ኣዳልው። ኣብያተ-ትምህርቲ፣ ሓካይም፣ ማሕበራት ህዝባዊ ጥዕና፣ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፣ ማዕከል ማሕበረሰብ ንኣእምሮኣዊ ጥዕና ከምኡ’ውን ንቅልውላው ዚምልከት ውዕይ መስመር ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ።
 • ብተሌፎን ወይ ብኢንተርነት ኣቢልካ ምስ ኣባላት ስድራ ቤትካን ፈተውትኻን ተራኸብ።
 • መሰረታዊ ንጥዕና ዜድሊ ነገራት (ከም ሳሙና፣ ኣልኮላዊ መስተ ዜጽሪ፣ መሳርሒ ኣካሊት ተርሞሜተር፣ ረስኒ-ዚንኪ መድሃኒት፣ ከምኡ'ውን COVID-19 ኣብ ቤትካ ኣብ ዚርከብ መፈተኒ መሳርሒታት) ኣዳሉ።
 • ንስኻን ኣባላት ስድራ ቤትካን ኣዘውቲርኩም እትወስዱሉ መድሃኒት ክትረኽቡ ፈትኑ።

ደገፍ ንንኣሽቱ ኣባላት ስድራ ቤትካ

 • ምስ ፈተውቶምን ስድራ ቤቶምን ብተሌፎን፣ ብሞባይል፣ ብኢመይል፣ ወይ ብማሕበራዊ መራኸቢ ብምዝርራብ ደገፍን ቀጻሊ ርክብን ድለ።
 • ዜና እንተ ኣጨኒቕዎም፣ ዕረፍቲ ምውሳድ ኣይትረስዑ። ንደቅኻ ኻብ ኢንተርነት ወይ ካብ ካልእ ምንጪ ሓበሬታ ኺረኽብዎ ዚኽእሉ ሓበሬታ ንምንጻር ኣዘራርቦም።
 • ንቘልዑ ሕቶታት ኪሓትቱን ነዚ ሕጂ ዘሎ ዅነታት ንኺርድእዎ ኺሕግዝዎምን ብምትብባዕ ኣብ ምድጋፍ ኣተኵር።
 • ብዛዕባ ስምዒቶም ተዘራረቡን ኣኽብርዎምን።
 • ስምዒቶም ብስእሊ ወይ ብኻልእ ንጥፈታት ገይሮም ንኺገልጹ ሓግዞም።
 • ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ምጽንናዕን ትዕግስትን ሃብ።

ንጥፈታት ስድራ ቤት

ዋላ እንኳዕ ስድራ ቤትካ ተወሺቡ ወይ ተፈልዩ እንተ ኾነ፣ ግዝያዊት ምዃና ኣይትረስዕ።

ኣብ እዋን ድቃስ፣ ንምግቢ፣ ከምኡ'ውን ንምውስዋስ ኣካላት ብዚምልከት መደብ እታ ስድራ ቤት ስሩዕ ግበሮ።

ደቅኻ ካብ ኣብያተ - ትምህርቶም ወይ ካብ ካልኦት ውድባት ኣብ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ኣጋጣሚታት ምስ ዝሳተፉ  ደቅኻ ምስ መዛኑኦም ብዘይ ገለ ጕድኣት ንክቀራረቡ ኣጋጣሚ ድለ ።

ከም ጽምዋ፣ ምስልካይ፣ ሕማም፣ ከይትሕዞ ምፍራህ፣ ጭንቀት፣ ከምኡ'ውን ራዕዲ ዝኣመሰለ ስምዒታት ከም ለብዒ ዝኣመሰለ ውጥረት ዝመልኦ ዅነታት ከም ዝስምዓካ ኣስተውዕል።

ንስድራ ቤትካ ምስ ስድራ ቤትካን ባህልኻን ዚሰማማዕ ባህ ዜብልን ትርጕም ዘለዎን ንጥፈታት ንኺገብሩ ሓግዞም።

ተወሳኺ መገልገልትታት