Hmong

Cov lus nug uas nquag nug

Vim Li Cas Thiaj Li Mus Kuaj

Kev kuaj pab tau neeg txoj sia. Kev kuaj ua rau cov neeg los siv cov kev ceev faj, xws li kev ceev tus kheej cia, kom raws sij hawm los ceev kev sib kis ntawm tus kab mob vais lav; cov neeg uas kis tau kab mob uas tsis muaj cov tsos mob tseem tuaj yeem kis tau tus kab mob vais lav mus rau lwm tus tau. Kev kuaj kuj tseem pab rau cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv rau pej xeem thiab hais daws cov kev sib kis loj, thiab los soj qab txog cov kab mob vais lav tshiab. Kev kuaj yog qhov feem tseem ceeb hauv kev pab ua kom rov mus ua tau cov hauj lwm li ib txwm tau.

Cov kws tshawb fawb hauv University of Washington thiab Department of Health (DOH, Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) uas pom tau tias kev kuaj Tus Kab Mob KHAUS VIV-19 thiab kev soj qab dhau ntawm WA Notify (Washington Kev Ceeb Toom) saib zoo li tau tiv thaiv tau cov neeg mob uas kis tau kab mob li 6,000 leej txij thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2020 txog Lub Peb Hlis Ntuj 2021.

Thaum Twg Thiaj Li Mus Kuaj

Nrhiav kev kuaj yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob KHAUS VIV-19 los sis tau nyob sib ze nrog qee tus neeg uas tej zaum muaj Tus Kab Mob KHAUS VIV-19. Koj yuav tsum mus kuaj kiag tam sim ntawd yog tias muaj cov tsos mob, los sis 3-5 hnub tom qab kev chwv uas xav tias yuav muaj mob, txawm tias koj tsis pom muaj cov tsos mob twg li.

Yuav Mus Kuaj Rau Qhov Twg

Lub Xeev Washington lub vev xaib ntawm Department of Health tsim tau chaw teev npe txog cov chaw muaj mob (ua lus Askiv) muaj hauv txhua lub cheeb tsam nroog, ua kev nrog cov sij hawm qhib ua hauj lwm thiab cov cai. Rau qhov ntaub ntawv ntxiv txog cov chaw kuaj, hu rau 2-1-1. Cov khoom siv kuaj uas yuav raws khw kuj muaj rau yus xaj yuav tau thiab hauv cov khw muag tshuaj rau kev yooj yim, rau kev kuaj tom tsev.

Nrhiav Qhov Chaw Kuaj Mob Uas Nyob Ze Kuv (ua lus Askiv)

Cov Hom ntawm Cov Kev Kuaj

Cov kev kuaj uas tam sim no muaj suav nrog cov kev kuaj txog keeb tiv thaiv kab mob ua tau sai, cov kev kuaj txog molecule (tag nrho kev kuaj hauv chaw kuaj mob thiab ntawm qhov chaw muab kev kho mob), thiab qee cov kev kuaj ntawm tus kheej ua tau tom tsev. Kev muab qhov khoom kuaj tshwj xeeb twg sib txawv raws li kev xav tau thiab lub peev xwm ntawm lub chaw tsim khoom.

Tus Nqi

Tsis muaj tus nqi uas yus them yus rau cov kev kuaj uas tau ua hauv lub cheeb tsam nroog los sis ntawm cov chaw kuaj uas txhawb nqa los ntawm lub xeev. Muaj ntau cov kev kuaj, tshwj xeeb yog rau cov neeg uas pom tias muaj cov tsos mob, tuaj yeem kom mus sau nyiaj tau ntawm qhov kev tuav pov hwm los sis qhov nyiaj pab ntawm nom tswv los ntawm Department of Health. Cov chaw kuaj mob uas tsub tus nqi rau kev pab cuam tau muab qhia nyob hauv qhov ntawv qhia npe lawm. Kev kuaj thaum taug kev feem ntau tsis tau txais kev duav roos los ntawm kev tuav pov hwm los sis cov khoos kas uas txhawb nqa los ntawm lub xeev.

Kev Kuaj Ua Hauj Lwm Li Cas

Kev kuaj feem ntau tau muab ua los ntawm kev siv tus pas rwb so hauv qhov ntswg. Qee cov kev kuaj tuaj yeem ua tau los ntawm kev sau cov qaub ncaug. Tuaj yeem nrhiav tau cov ntsiab lus ntxiv hauv nplooj vev xaib cov nqe lus nug uas nquag nug txog kev kuaj.

Kev Soj Qab

Nyob twj ywm tom tsev kom ntau li ntau tau yog tias koj muaj cov tsos mob. Yog tias koj kuaj pom muaj tus kab mob, ceev tus kheej cia (raws li DOH/Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob) cov lus taw qhia) thiab nrhiav kev pab dhau ntawm Care Connect.