Tallaalka COVID-19

 

Tallaalka COVID-19 waa bilaash waxaana heli kara dhammaan dadka 5 sano jirada ah iyo kuwa ka wayn iyada oo aan loo eegin xaaladda soogalootiga.

Waxa aan dooneynaa in aan kusiino macluumaadka aad ubaahan tahay. Xog joogto ah ayaan idin ka siin doonaa si aad oga gaartaan go'aan faahfaahsan caafimaadkiina.

Diseembar 17, 2021 – Diseembar Centers for Disease Control and Prevention, (CDC, Xarumaha loogu talagalay Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada) iyo Washington State Department of Health, (DOH, Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington) waxay kula talinayaan dadka 18 sano iyo ka weyn inay doortaan inay qaataan tallaalka mRNA ee COVID-19 (Pfizer ama Moderna) badelka Johnson & Johnson COVID-19 iyada oo ay ugu wacantahay khatarta dhifka ah ee xaalad loo yaqaan xinjiroowga dhiiga ee qabo thrombocytopenia syndrome (TTS, cillada yaraanta dhiiga balatletiska), Kaas oo ku lug leh xinjiroowga dhiigga iyo tirada dhiiga platelet oo hooseeya, iyo Guillain-Barré syndrome (GBS, Cillada difaaca jirka uu waxyeeleeyo neerfaha), Kaas oo ah xanuunka difaaca jirka kaas oo waxyeeleyn kara neerfayaasha.

Tallaalka Johnson & Johnson weli waa la heli karaa haddii aadan awoodin ama aadan dooneyn inaad qaadato tallaalka mRNA. Fadlan kala hadal bixiye daryeel caafimaad wax ku saabsan xulashooyinkaaga.

Maxaan ubaahanahay in aan ogaado si aan u helo tallaalka COVID-19?

Sideen ku qaataa tallaalka (Ingiriisi ah)?

Booqo Meeleeyaha Goobta Tallaalka si aad u hesho ama aad u qabsato balan.

Waxaad sidoo kale lambarkaada ZIP kudiri kartaa 438-829 (GET VAX) si aad u ogaato goobaha tallaalka kuu dhow.

Ma qabtaa su'aalo kusaabsan tallaalka COVID-19? Ma u baahan tahay caawimaada helitaanka ballan tallaal? Ka wac laynka khadka macluumaadka COVID-19 1-800-525-0127, kadibna riix #. Caawimaad luuqadeed ayaa la heli karaa.

Haddii aad qabsaneyso ballanta qaadashada tallaalkaadi labaad (Moderna/Spikevax ama Pfizer/Comirnaty), waa in aad qadataa isla tallaalkaadi koobaad.

Haddii adiga ama qof aad taqaano guri joog yahay, buuxi foomka oonleenka oo ammaan ah. Jawaabahaaga ayaa noo sahli doona inaan Idinku xirno kooxaha la heli karo ee Degmada iyo/ama State Mobile Vaccine Teams (Kooxaha Talaallka Wareega ee Gobalka).

Arrimaha kale ee la xiriira COVID-19 sida guriyeynta, ka caawinta korontada, caymiska caafimaadka, wac 211 ama booqo wa211.org

Macluumaad dheeraad ah, eeg Tallaalada COVID-19: Waxa ay tahay in la ogaado xaashida xaqiiqada.

Qasab miyaa inaan ahaado muwaadin Maraykan ah si aan u qaato talaalka (Ingiriisi ah)?

Maya, qasab ma ahan inaad ahaato muwaadin Mareykan ah si aad u qaadato tallaalka. Taasi waxay ka dhigan tahay inaadan u baahnayn lambarka sooshal sekuuritiga, ama dukumiintiyo kale oo sheegaya muwaadinnimadaada si aad u qaadato tallaalka. Qaar kamid ah bixiyeyaasha tallaalka ayaa laga yaabaa inay qofka weydiiyaan lambarka sooshal sekuuritiga, laakiin khasab kuguma ahan inaad siiso.

Canugaada ma ubaahnaa in uu aahaado muwaadin Mareykan ah si uu uqaato tallaalka. Bixiyayaasha daryeelka caafimaadka ma weydiin doonaan qofka xaaladiisa soogalooti. Xaaladaha Badankooda, waalidiinta iyo mas'uuliyiinta ayaa ubaahan doona in ay siiyaan oggolaansho si loo tallaalo dhalinyarada kayar da'da 18 sano.

Washington State Department of Health (Waaxda Caafimaadka Gobolka Washington) waxa ay ku talineysaa in dhammaan dadka 5 sano iyo kaweyn ay qaataan tallaalka.

Lacag miyaa la iigaga qaadi doonaa tallaalka?

Maya. Waa in aan wax lacag ah lagaaga qaadin marka aad qaadato tallaalka, ama aadan ka helin biil adeeg bixiyahaaga ama xarunta tallaalka. Tani waxay sidoo kale khuseysaa dadka qaba caymiska gaarka ah, Apple Health (Medicaid), qaba Medicare, ama aan caymis ku jirin.

Haddii aad hesho adeegyo kale intaad la joogtid adeeg bixiyahaaga si aad u qaadato tallaalka, waxaa laga yaabaa inaad hesho biil la xiriira booqashada xafiiska. Si aad arrintaan uga hortagto, waxaad marka horaba weydiin kartaa daryeel bixiyahaaga qiimaha lacagta.

Haddii aadan haysan caymiska caafimaadka, adeeg bixiyayaashu kuguma soo dalici karaan kharashaadka tallaalka waxaana laga yaabaa inay ku xadgudbaayaan shuruudaha barnaamijka tallaalka COVID-19. Fadlan iimayl u dir covid.vaccine@doh.wa.gov haddii kharash lagugu soo dalaco.

Haddii aad caymis caafimaad leedahay kharashna lagugu soo dalacay, la xiriir qorshaynta caymiskaada. Haddii taasi aysan xalinin arrinta, waxaad sidoo kale cabasho u gudbin (Ingiriisi ah) kartaa Xafiiska Wakiilka Caymiska.

 • Wac 800-562-6900 si aad u hesho adeegga turjumaanka taleefanka (oo lagu heli karo in ka badan 100 luuqadood oo bilaash ah)
 • TDD/TYY: 360-586-0241
 • TDD: 800-833-6384
Kawaran haddii aan lahayn caymiska caafimaadka?

Haddii aadan lahayn daboolid caymis, u sheeg bixiyahaaga. Waxaad wali ku heli doontaa tallaalka lacag la'aan. Dawlada Federaalka ah ayaa leh barnaamij (Imgiriisi ah) oo bixinaya kharashka bixiyaha tallaalka si laguu siiyo tallaalkaada.

Haddii aan lacag la iigusoo dallacayn tallaalka oowgiis, maxaa la iiweydiinayaa macluumaadkeyga caymiska caafimaadka (Imgiriisi ah)?

Marka aad qaadato tallaalka, bixiyaha tallaalkaada ayaa laga yaabaa in uu kuweydiiyo haddii aad leedahay kaarka caymiska. Tani ayaa ah si ay dib ugu helaan lacag loogu magdhabayo in ay kusiiyeen tallaalka (khidmadda maamulidda tallaalka) Bixiyahaaga adeegga ha ogaado haddii aadan lahayn caymis. Waxaad wali awoodi doontaa in aad ku hesho tallaalka qaab lacag la'aan.

Waa maxay khidmadda maamulidda tallaalka yaana bixiya (Imgiriisi ah)?

Khidmadda maamulidda tallaalka waa khidmadda uu bixiyaha caafimaadku qaato si uu kuusiiyo tallaalka. Tani wey ka duwan tahay qiimaha tallaalka laftigiisa.

Dowladda federaalka ayaa bixisa kharashka buuxa ee tallaalka. Haddii aad leedahay caymiska caafimaadka dawliga ah ama mid gaar ah, bixiyahaaga adeegga tallaalka ayaa kharash dul saarayo si dib loogu magdhabo khidmadda maamulidda tallaalka. Haddii aadan lahayn daboolid caymis, dawlada Federaalka ah ayaa bixisa barnaamij (Imgiriisi ah) oo bixinaya kharashka bixiyaha tallaalka si laguu siiyo tallaalkaada.

Waa in aan lagaa qaadin kharash jeebkaada ah ama waa inaadan warqad biil ah ka helin adeeg-bixiyahaaga khidmadda maamulidda tallaalka COVID-19. Tani waxay sidoo kale khuseysaa dadka qaba caymiska gaarka ah, Apple Health (Medicaid), qaba Medicare, ama aan caymis ku jirin.

Waa kuwee tallaalada COVID-19 ee hadda la helo?

Saddex tallaal ayaa la ansixiyay in degdeg loo isticmaalo ama waxaa si buuxda u fasaxay U.S. Food and Drug Administration (FDA, Maamulka Cuntada iyo Daawada Maraykanka). Tallaaladaan ayaa hadda laga bixiyaa gobolka Washington. Tallaalka Pfizer (Comirnaty) iyo Moderna (Spikevax) ayaa lagu taliyaa in ka badan tallaalka Johnson & Johnson iyada oo ay ugu wacantahay khatarta dhifka ah ee xaalad loo yaqaan xinjiroowga dhiiga ee qabothrombocytopenia syndrome, (TTS, cillada yaraanta dhiiga balatletiska) iyo Guillain-Barré syndrome (GBS, Cillada difaaca jirka uu waxyeeleeyo neerfaha).

Tallaalka Pfizer-BioNTech ee COVID-19 (Comirnaty):

Talaalku waa labo kuuro, kaasoo loo dhaxaysiinaayo 21 maalmood, oo lagu daray:

 • Garooja dheeraad ah (saddexaad) waxaa loogu talagalay dadka difaaca jirkoodu liito.
 • Kuurada xoojinta ee loogu talagalay dadka da'doodu tahay 12 sano iyo ka weyn, ugu yaraan 5 billood kadib qaadashada kuurada labaad

Laguuma arko inaad si buuxda uga dhawrsan tahay caabuqa illaa qiyaastii laba asbuuc aad gaarto kadib markaad kuurada labaad qaadato. Tallaalka ayaa si buuxda Loogu ansixiyey dadka 16 sano ama ka weyn iyadoo wadata magaca Comirnaty. Tallaalka waxaa loo fasaxay in loo isticmaalo xaaladda degdeg ah ee dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 5 illaa 15 sano. Tijaabooyinka caafimaadka ma muujin wax dhacda ah oo aan la filanayn.

Talaalka Moderna ee COVID-19 (Spikevax):

Talaalku waa labo kuuro, kaasoo loo dhaxaysiinaayo 28 maalmood, oo lagu daray:

 • Garoojada tallaallka dheeraadka ah (saddexaad) waxaa loogu talagalay dadka difaaca jirkoodu liito.
 • Kuurada xoojinta ah ee loogu talagalay dadka da'doodu tahay 18 sano iyo ka weyn, ugu yaraan 5 billood kadib qaadashada kuurada labaad

Laguuma arko inaad si buuxda uga dhawrsan tahay caabuqa illaa qiyaastii laba asbuuc aad gaarto kadib markaad kuurada labaad qaadato. Tijaabooyinka caafimaadka ma muujin wax dhacda ah oo aan la filanayn.

Johnson & Johnson-Janssen Tallaalka COVID-19:

Tallaalkaan waxaa loo fasaxay in loo isticmaalo xaaladda degdeg ah ee shakhsiyaadka jira 18 sano iyo kuwa kasii wayn. Kani waa tallaal hal kuuro ah (hal cirbad). Laguuma arko inaad si buuxda uga dhawrsan tahay caabuqa illaa hal illaa laba asbuuc kadib marka aad talaalka qaadato maahee. Dadka da'doodu tahay 18 sano iyo wixii kasii weyn waa inay qaataan qiyaas xoojin ah laba billood ama ka badan kadib markii ay qaataan kuurooyinka koowaad. Tijaabooyinka caafimaadka ma muujin wax dhacda ah oo aan la filanayn. Tallaalada Pfizer iyo Moderna ayaa lagu talinaayaa badelka tallaalka Johnson & Johnson.

Qasab miyaa inaan qaato dhammaan kuurooyinka tallaalka COVID-19 (Imgiriisi ah)?

Tallaalada Comirnaty/Pfizer iyo Spikevax/Moderna waa labo kuuro oo loogu talagalay dadka intooda badan. Dadka qaar ee khatarta sare ugu jira u bayla noqoshada fayraska ama laga yaabo in aysan si fiican ugu jawaabin tallaalka ayaa laga yaabaa inay u baahdaan saddex ama afar kuuro.Haddii aad qaadato tallaalka Comirnaty/Pfizer ama Spikevax/Moderna midkood, waxaad ubaahan doontaa inaad qaadato dhammaan kuurooyinka lagu taliyey ee ku salaysan heerkaaga khatarta iyo jawaabta difaaca jirka si aad uhesho difaac buuxa oo ka dhan ah COVID-19.

Tallaalka Johnson & Johnson-Janssen COVID-19 waa tallaal hal-kuuro ah oo lagu daray kuuro xoojin ah oo lagula taliyey qof kasta oo da'diisu tahay 18 iyo kasii weyn ugu yaraan laba bilood kadib.

Haddii aan ka daaho qaadashada kuuradeyda labaad, miyaan ubaahanahay inaan dib usoo bilaabo wareega tallaalka (Imgiriisi ah)?

Maya. Haddii aad ka daahdo qaadashada kuuradaada labaad ma ubaahanid inaad dib usoo bilawdo wareegi tallaalka.

Qaado kuurada labaad sida ugu dhakhsaha badan marka la dhaafo tirada maalmaha lagu taliyey laga soo bilaabo qaadashadi kuuradaadi koobaad (21 maalmood ee Comirnaty/Pfizer, 28 maalmood ee Spikevax/Moderna).  

Waxaa muhiim ah inaad qaadato labada kuuro intay rabto hakugu qaadato qaadashada kuurada labaad.

Haddii aad tahay qof difaaca jirkiisu liito oo aadna uqalanto kuuro dheeraad ah, waa inaad sugtaa ugu yaraan 28 maalmood kadib qaadashadaada kuurada labaad.

Ma qaadan karaa tallaalka COVID-19 haddii aan leeyahay uur, ama aan qorsheynayo inaan uur qaado?

Haa, xogta ayaa muujinaysa in tallaallada COVID-19 ay yihiin kuwo badqab u leh haweenka uurka leh. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada) (Webseed kaliya ah Ingiriis), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, Kulliyadda Dhakhaatiirta Kutakhasusay Taranka iyo Dhalmada Haweenka ee Mareykanka) (Webseed kaliya ah Ingiriis), iyo Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, Bulshada Daaweynta Hooyada-Uurka) (Kaliya ah Ingiriisi) ayaa ku talinaaya in talaalka COVID-19 la siiyo haweenka uurka leh, ilmaha nuujinaaya, ama qorshaynaaya inay uur yeeshaan. Daraasadaha qaarkood ayaa muujinaaya haddii aad tallaal qabto, canugaada xitaa wuxuu helayaa unugyada difaaca jirka oo ka dhan ah COVID-19 oo uu kuhelaayo uurka iyo nuujinta. Haweenka uurka leh ee aan la tallaalin oo uu kudhaco COVID-19 ayaa halis ugu jira khatarada dhibaatooyinka sida dhalmada hore ama dhicisnimada. Intaa waxaa dheer, dadka uu kudhaco COVID-19 marka ay uur leeyihiin waxay labo ilaa seddex jeer ayey ubadan tahay in ay ubaahdaan kaalmo nololeed oo horumarsan iyo tuubooyinka neefsashada.

Haddii aad jeceshahay inaad kalahadasho qof qaadasha tallaalka COVID-19 inta aad uurka leedahay, fadlan la xiriir MotherToBaby. Khuburada MotherToBaby ayaa diyaar u ah in ay ka jawaabaan su'aalahaaga ayagoo Ingiriisi ama Isbaanish kugula hadlaya taleefoon ama wada sheekeysi. Adeegga bilaashka iyo qarsoodiga ah ayaa lahelaa Isniinta ilaa Jimcada 8 a.m. ilaa 5 p.m. (waqtiga maxalliga ah). Si aad ula xiriirto MotherToBaby:

Ma qaadan karaa tallaalka COVID-19 marka aan qaato tallaalada kale ee caadi ahaan la qaato (Imgiriisi ah)?

Haa. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Guddiga Latalinta ee Kudhaqanka Talaalka) ayaa badalay talooyinkooda marka ay taariikhdu ahayd May 12, 2021. Waxaad hadda qaadan kartaa tallaalka COVID-19 isla marka aad qaadato tallaalada kale.

Uma baahnid inaad jadwal usameyso canugaada tallaalada la iska rabo iskuulka (Kaliya ah Ingiriisi) ama tallaalada kale ee lagu taliyo ee goonida ka ah tallaalka COVID-19. Ballanta tallaalka COVID-19 waa fursad kale uu canugaada kuheleyo dhammaan tallaalada lagu taliyey.

Waa maxay kaarka diiwaanka tallaalka?

Waa inaad heshaa warqada kaarka tallaalka marka aad qaadato kuuradaada koobaad ee tallaalka COVID-19. Kaadhkaan ayaa kuusheegi doona nooca tallaalka aad qaadatay (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, ama Johnson & Johnson) iyo taariikhda aad qaadatay.

Haddii aad qaadatay tallaalka Comirnaty/Pfizer-BioNTech ama Spikevax/Moderna tallaal, bixiyahaaga waa in uu kuu qabtaa ballanta kuuradaada labaad marka aad joogto goobta aad ka qaadanayso kuuradaada koobaad. Hayso kaadhkaan si tallaal bixiyahaaga uu ubuuxiyo kadib qaadashadaada kuurada labaad.

Haddii aad qaadato kuuro dheeraad ah ama kuuro xoojin ah, waa inaad sidoo kale u qaadataa kaarka diiwaanka tallaalka ballantaada. Bixiyahaaga tallaalka ayaa diiwaangelin doona garoojada.

Halkaan waxaa ku yaal tallooyin waxtar leh oo ay tahay in maskaxda lagu hayo marka laga hadlayo maareynta kaadhkaaga tallaalka:

 • Hayso kaadhkaada tallaalka inta udhaxayso qaadashada kuurooyinkaada iyo kadiba.
 • Ka qaad sawirro xagga hore iyo xagga danbe ee kaadhkaaga si aad u haysato koobi dijitaal ah.
 • Tixgeli inaad iimayl ahaan ugu soo dirto iimaylkaaga, adigoo usamaynaya album, ama aad astaan ku darto sawirka si aad si fudud markale ugu hesho.
 • Kalabax koobi haddii aad rabto mid aad iska wadwadato.

Weli waxaad qaadan kartaa kuuradaada labaad ee tallaalka xitaa haddii aadan keenin kaadhkaaga tallaalka markaa timaado ballantaada. Weydii bixiyahaaga tallaalka si uu u eego nooca (magaca) tallaalka aad qaadatay kuuradaadi koobaad si loo xaqiijiyo inaad markale qaadato isla nooci. Haddii uu kaa lumo kaadhkaagi tallaalka, gal MyIR (My Immunization Registry (Diiwaanka Tallaalkayga)) (Kaliya ah Ingiriisi) si looga baaro diiwaankaaga tallaalka ee COVID-19, oo kadibna kaqaado iskiriinshot ama sawirka macluumaadka. Haddii aadan lahayn ciwaan, waxaad iska diiwaan gelin kartaa MyIR waqti walba.

Fadlan maanka kuhay in ka xaqiijinta diiwaanadaada MyIR laga yaabo inaysan dhakhso noqon, helitaankeedana hadda waxa uu ku xadidan yahay kaliya luuqadda Ingiriisiga. Caawimada taleefanka tooska ah ayaa la heli karaa in lagaaga caawiyo MyIRmobile ama su'aalaha diiwaanka tallaalka adigoo kawacaya Department of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka) COVID-19 leenka khadka 833-VAX-HELP ama kula xiriiraya iimeel waiisrecords@doh.wa.gov.

Badqabka iyo Waxtarka

Maxaan u qaadanayaa tallaalka COVID-19?

Gabi ahaanba waa ikhtiyaarkaaga inaad qaadato talaalka COVID-19 iyo in kale, laakiin waxaan u baahan nahay in dadka ugu badan ee macquulka ah ay talaalka qaataan si aan meesha oga saarno aafadaan. Way ku adkaan doontaa fayraska COVID-19 inuu faafo marka dad badan oo bulshada ay helaan difaac ka dhan ah – ayagoo qaatay talaalka ama uu dhawaan caabuqu haleelay. Hadba intay sareeyaan tirada dadka qaata talaalka, ayay yaraanaysaa dadka uu caabuqu ku dhaco.

Tallaalada COVID-19 waxa uu kuu ilaalin karaa qaabab badan:

 • Si fiican ayay uga hortagaan COVID-19
 • Wuxuu si wayn u yareeyaa fursada ah inaad aad u xanuunsato marka uu COVID-19 kugu dhaco
 • Qaadashada tallaalka buuxa waxey yareeysaa in isbitaalka lagu dhigo waxayna hoos u dhigtaa halista ah inaad u dhimato COVID-19
 • Tallaalada waxay kordhiyaan tirada dadka bulshada kujira ee difaacooda ilaalsan yahay, taas oo adkeyneysa in xanuunku sii faafo
 • Khabiirada waxay sii wadaan barashada awooda tallaalka ee ah in ay ka celiso dadka in ay u gudbiyaan caabuqa dadka kale.

Markii si buuxda laguu tallaalo, wali waa macquul inuu kugu dhaco COVID-19, laakiin way ka halis yartahay inaadan is tallaalin. Tijaabooyinka caafimaad, tallaal walbo wuxuu lahaa 85 boqolkiiba heerka kahortaga xanuunka xanuunka daran ee COVID-19. Tallaalku waxa uu sidoo kale ka hortagay in dad badani isku arkaan calaamad walba oo COVID-19 ah:

 • Johnson & Johnson (Janssen), boqolkiiba 74
 • Pfizer-BioNTech, boqolkiiba 95
 • Moderna, boqolkiiba 94

Dadka aan qaadan talaalka wali waxaa ku dhici kara fayraska waxayna ku faafin karaan dadka kale. Dadka qaar ma qaadan karaan talaalka sababo caafimaad awgood, arintaan ayaana ka dhigaysa kuwo si gaar ah ugu nugul COVID-19. Haddii aadan talaalka qaadan, waxaad sidoo kale khatar wayn ugu jirtaa in isbitaal lagu dhigo ama aad u dhimato nooca fayraska cusub ee COVID-19 (Webseed kaliya ah Ingiriis).Qaadashada tallaalka waxay kacaawineysaa inay ilaaliso adiga iyo qoyskaada, dariska, iyo bulshada.

Maxaan uqaadanayaa tallaalka COVID-19 haddii dadka badankooda kabadbaadaan cudurka?

Dhimashada ma ahan kaliya khatarta uu leeyahay COVID-19. Dad badan oo uu ku dhacay COVID-19 ayaa dareema xanuun yar keliya. Hasa yeeshee, fayraska ayaa ah midaan gabi ahaanba la qiyaasi karin, waxaana og nahay in qaar kamid ah noocyada fayraska cusub ee COVID-19 (Webseed kaliya ah Ingiriis) ay u badan tahay inay xanuun daran kugu ridaan. Dadka qaar ayaa aad ugu jiran kara ama u dhiman kara COVID-19, xataa da'yarta aan qabin xanuunnada caafimaad ee xun. Dadka kale, oo loo yaqaano "dadka uu COVID muddo dheer hayo" ayaa qaadi kara cilado socon kara bilo saamayna kara tayada noloshooda. Sidoo kale ma naqaano wali dhammaan ciladaha muddada fog ee ka imaan kara COVID-19 maadaama uu yahay fayras cusub. Qaadashada talaalka ayaa ah difaaceena ugu fiic an ee kahortaga fayraska. Haddii xitaa aad yartahay oo aadna caafimaad qabto, waa in aad heshaa tallaalka COVID-19.

Waa maxay nooca cusub ee COVID-19?

Fayrasyada ayaa noocyo badan yeesha (isbedela) marka ay ugudbayaam qof ilaa qofkale. 'Nooc' ayaa ah fayras xoog iskubadalay. Qaar kamid ah noocyada ayaa baaba'a waqti kadib qaarna wey sii socdaan inay kufaafaan bulshada dhexdeeda.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada) (Webseed kaliya ah Ingiriis) ayaa tilmaama noocyada fayraska ee khuseeya. Hadda, dhawr nooc ayaa khuseeya sababtoo ah waxay kufaafaan si dhakhsa ah oo aad ufudud, ayagoo sababaya caabuqyo badan oo COVID-19 ah.

Tallaalka COVID-19 ma kahortagaa noocyada kala duwan?

Qaadashada tallaalka waxay gacan kagaysataa hoos udhigidda faafida fayraska, waxayna yareysaa iskugudbinta noocyada kala duwan fayraska. Waxay sidoo kale kusiineysaa difaac xoog leh oo kadhan ah isbitaal dhigida iyo udhimashada dhammaan noocyada fayrasyada la yaqaan.

Qaar kamid ah dadka la tallaalay ayaa laga yaabaa wali inuu kudhaco nooca cusub ee fayraska, laakiin cilmi baadhista ayaa muujineysa inay umuuqdaan inay dareemaan astaamo fudud. Haddii aad qaadato tallaal ubaahan labo kuuro, waxaa muhiim ah inaad qaadato labada kuuro si aad uyeelato difaac adag oo kadhan ah noocyada cusub ee fayraska.

Tallaalku waa habka ugu fiican ee difaaco adiga, kuwaad jeceshahay, iyo bulshadaada. Caymiska sare ee tallaalka wuxuu yareyn doonaa faafitaanka fayraska wuxuuna gacan kagaysan doonaa noocyada cusub ee fayraska inay soo ifbaxaan.

Sideen ku ogaaneynaa in tallaaladu badqab yihiin?

Saynisyahanada ayaa adeegsanaaya cilmi baarista cilmiga talaalka oo tobanaan sano socday si ay oga caawiso soo saaridda tallaalka COVID-19. Maadaama aan ku jirno aafo cudur, abuurista talaal cusub ayaa ku suurtagali karta si ka dhakhso badan sidii caadiga ahayd. Ma jiraan tallaabooyin laga boodaayo, laakiin talaabooyinka qaar ayaa ku dhaca isku waqti, sida adeegsiyada, tijaabooyinka, iyo soo saarista daawada.

Nooc kasta oo kamid ah talaallada ayaa maraaya tijaabooyin caafimaad oo kaladuwan. Marka koobaad waxa uu ku billoowdaa koox yar oo mutadawiciin ah, kadibna boqolaal mutadawiciin ah, kadibna kumanaan. Kadib tijaabooyinka caafimaadka, khubarada caafimaadka ayaa dib u eegaaya natiijooyinka baaritaanka iyo ciladaha ka dhasha talaalka. Haddii talaalku shaqeeyo uuna yahay mid ammaan ah, waxaa loo ansixin doonaa in la siiyo dadwaynaha.

Waa maxay waxa ka socda tallaalka Johnson & Johnson?

Laga bilaabo Diseembar 2021, Washington State Department of Health, (DOH, Waaxda Caafimaadka Gobolka Washington) waxay kugula talineysaa inaad doorato inaad qaadato tallaalka mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech ama Moderna) badelka tallaalka hal cirbad ah ee Johnson & Johnson (J&J).

Cusboonaysiintan waxay daba socotaa hagitaanka ay soo saartay Centers for Disease Control and Prevention (Xarumaha loogu talagalay Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada) ka dib markii xog cusub la soo bandhigay oo ku saabsan laba xaaladood oo dhif ah kadib qaadashada tallaalka J&J.

 • Thrombosis and thrombocytopenia syndrome (TTS): Thrombosis and thrombocytopenia syndrome, (TTS, Xinjiroowga dhiiga iyo cillada yaraanta dhiiga balatletiska) waa naadir, laakiin halis ah, xaalad ku lug leh xinjiroowga dhiigga iyo tirada dhiigga baletletiska oo hooseeya oo lagu arkay dadka qaarkii kuwaas oo qaatay tallaalka J&J. Si kastaba ha noqotee, halistu waa naadir. Gudaha Dalka Mareykanka, waxaa ka jiray 54 kiisood oo ah TTS qiyaastii 14 milyan oo garoojooyin oo tallaalka ka mid ah ayaa la bixiyey.
 • Guillain-Barré Syndrome (GBS): Guillain-Barré syndrome (GBS, Cillada difaaca jirka uu waxyeeleeyo neerfaha) waa xanuunka neerfaha kaas oo habka difaaca jirka uu waxyeeleeyo unugyada neerfaha, taas oo sababta daciifnimada muruqa iyo mararka qaarkoodna baralaati sababta. Halista GBS-ta sidoo kale aad ayay naadir u tahay. Laga bilaabo Luulyo 2021, waxaa jiray 100 warbixino oo horudhac ah oo ku saabsan GBS kadib qaadashada tallaalka J&J, oo qiyaasta ka baxsan 12.5 milyan oo garoojood oo la bixiyay.

Xaaladahaan waxay la xiriiraan oo kaliya tallaalka J&J COVID-19, ma ahan tallaalada Pfizer ama Moderna. Loogu talagalay dadka hadda raadsanaayo qaadashada tallaalka COVID-19, DOH waxay kula talineysaa tallaallada Moderna iyo Pfizer. Si kastaba ha noqotee, tallaalka J&J weli waa la heli karaa haddii aadan awoodin ama aadan dooneyn inaad qaadato tallaaladaan midkood. Fadlan la xiriir bixiye daryeel caafimaad si aad ugala hadasho wax ku saabsan xulashooyinkaaga.

Haddii aad qaadatay tallaalka J&J COVID-19 intii lagu guda jiray saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay ama aad qorshaynayso inaad qaadato tallaalka J&J COVID-19, ogoow calaamadaha digniinta ee ka mid ah nooca xinjirowga dhiigga ee ay sababto TTS. Waxaa ka mid ah madax xanuun daran, calool xanuun, lug xanuun, iyo/ama neef-qabashada. Haddii aad dareento wax kamid ah astaamahaan, fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad.

Waa wax caadi ah inaad dareento xanuun fudud illaa mid dhexe, ayna ku jiraan qandho, madax xanuun, daal, iyo xanuunka kala goyska/muruqa, inta lagu jiro asbuuca koobaad kadib markaad hesho talaalka COVID-19. Ciladahaan ayaa caadiyan billoowda saddex maalmood gudahood kadib markaad hesho talaalka waxayna soconayaan keliya maalmo kooban.

Maxay ka dhigan tahay marka uu tallaalku haysto oggolaanshaha FDA?

Oggolaanshaha buuxa, FDA waxay dib-u-eegtaa xogta waqti muddo dheer ah marka loo eego ufasixidda adeegsiga xaaladda degdegga ah. Tallaal in lasiiyo oggolaansho buuxa, xogtu waa in ay muujisaa badqab heersare ah, waxtarka, iyo xakameynta tayada ee soosaarka tallaalka.

Oggolaanshaha isticmaalka degdegga ah (EUA) waxay u oggolaaneysaa FDA in ay sameyso daawo laheli karo inta lagu jiro xaaladda gurmadka degdegga ah kahor inta aan lasiin ruqsad buuxda. Ujeedada iyo EUA waa in la xaqiijiyaa in dadka qaadan karaan tallaalo nolosha badbaadiya kahor baaritaanka waqtiga-fog ee xogta. Hase yeeshee, EUA wali waxa ay ubaahan tahay inay dib-u-eegis xoog leh kusameyso xogta caafimaadka—waqti muddo gaaban ah. Wixi EUA ah oo ay bixisay FDA waxaa si dheeraad usii baara Scientific Safety Review Workgroup (Koox -hawleedka Dib -u -eegista Badbaadada Sayniska), oo qeyb ka ah Western States Pact (Heshiisyada Gobolada Galbeedka) (Kaliya ah Ingiriisi).

Waa maxay Western States Pact?

Oktoobar, 2020 Washington ayaa ku biirtay Oregon, Nevada, Colorado iyo California si ay usameeyaan Koox -hawleedka Dib -u -eegista Badbaadada Sayniska ee Gobolada Galbeedka (Western States Pact) si ay dib ugu eegaan badqabka iyo waxtarka tallaalada COVID-19 kadib markay oggolaatay FDA. Koox-hawleedkan ayaa bixiya dabool kale oo dib-u-eegis khibradeed ah ee ku aadan badqabka tallaalka.

Guddiga waxaa kujira khuburo ay magacaabeen dhammaan gobolada xubnaha ka ah, iyo saynisyahano qaran ahaan la aqoonsan yahay oo khibrad u leh xagga tallaalka iyo caafimaadka dadweynaha. Marka ay FDA u oggolaato tallaalka in loo adeegsado xaalad degdeg ah, guddigu waxay dib u eegaan dhammaan xogta guud ee la heli karo oo isla markaana leh dib-u-eegista federaalka, waxayna soo saaraan warbixin. Habkaan ayaa la raacaa seddexda tallaal ee hadda aan haysano oo laga heli karo gobolka Washington, oona kudhici doona dhammaan tallaalada COVID-19 kuwaas oo lasiiyey Emergency Use Authorization (EUA) mustaqbalka. Akhri natiijooyinka Western States Scientific Safety Review Workgroup:

Sidee ayuu tallaalka COVID-19 ugu shaqayn doonaa jirkayga?

Ka daawo muuqaalkaan sida tallaaladu ushaqeeyaan jirkaada (Webseed kaliya ah Ingiriis).

tallaalada mRNA (Tallaalada COVID-19 ee Pfizer iyo Moderna)

Labo kamid ah tallaalada hadda laheli karo waxaa layiraahdaa tallaalada farriinsidaha RNA (mRNA).

talaalka mRNA ayaa baraya unugyada jirkaaga inay sameeyaan unugyo aan dhibaato lahayn oo barootiinka korona fayras. Nidaamkaaga difaaca jirka ayaa arkaaya barootiinada aan horay uga mid ahayn, kadibna jirkaaga ayaa bilaabaaya inuu sameeyo difaacyada jirka. Difaacyadaan jirka ayaa xasuusta sida loola dagaalamo COVID-19 haddii caabuq kugu dhaco mustaqbalka. Marka lagu talaalo, waxaad dhisaysaa difaac ka dhan ah COVID-19 adoon qabin cudurka. Marka ay shaqadeeda qabsato, mRNA ayaa si dhakhsa ah u burbureysa jirkana waa uu iska nadiifiyaa maalmo yar gudahood.

Tallaalada unugyada fayraska (tallaalada COVID-19 ee Johnson & Johnson)

Mid kamid ah tallaalada COVID-19 waxaa la yiraahdaa tallaalka unugyada fayraska.

Talaallada unugyada fayraska waxaa laga sameeyaa nooc la daciifiyay oo fayras ah (fayras ka duwan kan keena COVID-19). Talaaladaan ayaa baraya unugyada jirkaaga inay sameeyaan unugyo aan dhibaato lahayn oo barootiinka korona fayras. Nidaamkaaga difaaca jirka ayaa arkaaya barootiinada aan horay uga mid ahayn, kadibna wuxuu bilaabaaya inuu sameeyo difaacyada jirka. Jirkaaga ayaa baranaaya sida lagaaga difaacaayo caabuqa mustaqbalka ee COVID-19, adoon xanuunsan.

Talaalka fayraska ee aan hayno ayaa hal kuuro leh. Waxay qaadanaysaa ku dhawaad labo asbuuc kadib kuuradaada labaad si aad u hesho difaac buuxa.

Mararka qaar tallaalka ayaa keeni kara qandho fudud ama astaamaha sida hargabka, laakiin maaha kuwo dhibaato leh.

Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, eeg khayraadkan: Sawirada tallaalada COVID-19 and Tallaalada COVID-19: Waxa ay tahay inaad ogaato.

Marka dad badan oo bulshada kamid ah uu jirkoodu iska difaaci karo korona fayraska, markaas fayrasku ma helaayo meel uu galo. Tani waxay ka dhigan tahay inaan joojin karno faafida caabuqa si dhakhso ah aana usii dhawaano cirib tirka aafadaan.

Sidee loo sameeyaa tallaalada COVID-19?

Kani waa muuqaal gaaban oo sharaxaya sida tallaalka COVID loo sameeyo. (Kaliya ah Ingiriisi)

Waa maxay tallaal mRNA ah?

Farriinsidaha RNA, ama tallaalka mRNA waa nooc cusub oo tallaal ah. tallaalada mRNA ayaa baraya unugyada jirkaaga sida loo sameeyo unugyo aan dhibaato lahayn oo barootiinka korona fayraska ah. Barotiinka fayraska ayaa ah waxa aad ku arkeyso korka karoonofayriska. Nidaamka difaaca jirkaaga ayaa arkaaya barootiinada aan horay uga mid ahayn halkaa kadibna jirkaaga wuxuu bilaabaaya inuu dhiso jwaab difaac oo uuna sameeyo difaacyada jirka. Tani waxay lamid tahay waxa dhacaya marki uu nagu dhaco "si dabiici ah" caabuqa COVID-19. Marka ay shaqadeeda qabsato, mRNA ayaa si dhakhsa ah u burbureysa jirkana waa uu iska nadiifiyaa maalmo yar gudahood.

In kasta oo aan horay usoo adeegsanay mRNA ee noocyada kale oo daryeelka caafimaadku iyo xannaanada xoolaha, sameynta tallaallada iyadoo la adeegsanayo habkaan ayaa aad ugu weyn xagga sayniska waxaana laga yaabaa inay la macno tahay tallaallada mustaqbalka in si fudud loo sameyn karo.

Waxaad ka akhrin doontaa waxbadan oo ku saabsan sida tallaalada mRNA ushaqeeyaan webseedka CDC. (Kaliya ah Ingiriisi)

Waa maxay tallaalka unugyada fayraska?

Tallaalka noocaan ah ayaa isticmaala nooc la daciifiyey oo fayras kale ah "dulinka" kaas oo siinaya unugyadaada tilmaamaha. Dulinka ayaa galaya unug wuxuuna u adeegsanayaa mashiinka in uu ku abuuro cad aan dhiblahayn oo ah barotiinka COVID-19. Unuga ayaa kusoo bandhigaya barotiinka oogadiisa, nidaamka difaaca jirkaagana wuxuu arakayaa inuu meeshaa katirsaneyn. Nidaamka difaaca jirkaaga ayaa bilaabi doona inuu sameeyo unugyada difaaca jirka waxayna kashaqeysiiyaan unugyada si ay ula dagaalamaan waxa ay umaleeyaan inay tahay caabuq. Jirkaaga ayaa baranaaya sida lagaaga difaacaayo caabuqa mustaqbalka ee COVID-19, adoon xanuunsan.

Waa maxay maadooyinka ku jira talaallada?

Maadooyinka ku jira tallaalada COVID-19 waa kuwo caadi u ah talaallada. Waxaa ku jira maadooyinka saxda ah ee mRNA ama adenovirus wax laga badelay oo ay la socdaan maadooyin kale sida dufan, cusbo, iyo sonkor oo difaacaaya maadada falgalka samaynaysa, kana caawinaaya inay jirka si fiican ugu shaqayso, difaacaayana talaalka inta la kaydinaayo iyo marka la dhoofinaayo.

Tallaalada Pfizer, Moderna, iyo Johnson and Johnson Maku jiraan unugyo dadeed ah (oo ay ku jiraan unugyada ilmaha uurka ku jira), fayraska COVID-19, leexada caanaha, ilaaliyaasha, ama maadooyinka kale ee noolaha ayna ku jiraan maadooyinka hilibka khaansiirka ama gelatin. Tallaalada laguma koriyo ukumaha dhexdooda mana kujiraan wax waxsoosaarka ukun ah

Eeg S&J; bogga webseedka ee Isbitaalka Carruurta ee Philadelphiaebpage (Ingiriisi ah) macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan maadooyinka kujira. Waxaad sidoo kale arki kartaa liiska buuxa ee maadooyinka ku jira xaashiyaha xaqiiqada ee Pfizer, Moderna, iyo Johnson & Johnson.

Talaalka Johnson & Johnson ma waxaa ku jiro cad ilmo uur ku jira lagasoo qaaday.?

Talaalka Johnson & Johnson COVID-19 waxaa lagu abuuray isla tiknoolajiyad lamid ah kuwa tallaalada kale loo isticmaalo. Tallaalka kuma jiraan qaybo ka mid ah uurjiifka ama unugyada uurjiifka. Hal qayb oo kamid ah talaalka ayaa ka kooban koobiyada shaybaarka lagu sameeyay ee unugyada asal ahaan ka yimid qaybo lagasoo doortay ilmo la iskasoo riday oo dhacday 35 sano kahor. Markaas kadib, laymanka unugyada talaalladaan waxaa lagu hayaa shaybaarka mana jirto ilo dheeraad ah oo laga soo qaaday ilmo uur kujiro si loo sameeyo tallaaladan. Tan ayaa noqon karta xog ku cusub dadka qaar. Hase yeeshee, talaallada sida bus-buska, jadeecada, iyo cagaarshoowga A ayaa loo sameeyay isla qaabkaas.

Talaallada COVID-19 miyey sababaan ma dhalaysnimo?

Ma jirto caddayn saynis oo sheegaysa in talaalladu keenaan ma dhalaysnimo ama dhalmo days. Marka talaalladu galaan jirkaaga, wuxuu kala shaqeeyaa habka difaaca jirka si loo abuuro difaacyada la dagaalamaaya korona fayraska. Shaqadaan wax saamayn ah kuma lahan unugyadaada dhalmada.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Webseed kaliya ah Ingiriisi), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (Ingiriisi ah), iyo Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (Ingiriisi ah) ayaa ku talinaaya in talaalka COVID-19 la siiyo haweenka uurka leh, ilmaha nuujinaaya, ama qorshaynaaya inay uur yeeshaan. Dad badan oo qaatay talaalka ka dhanka ah COVID-19 ayaa talaalka kadib uur yeeshay ama dhalay ilmo caafimaad qaba.

Hadda majirto wax caddeyn muujineysa in wax tallaal ah, oo ay kujiraan tallaalada COVID-19, ay sababaan dhibaatooyinka madhaleysnimada ragga. Daraasad yar oo dhawaan lagu sameeyey 45 rag caafimaad qaba (Ingiriisi ah) kuwaas oo qaatay tallaalka COVID-19 ee mRNA (sida, Pfizer-BioNTech ama Moderna) ayaa laga eegay astaamaha shahwada, sida tiradda iyo dhaqdhaqaaqa, kahor iyo kadib tallaalka. Cilmi baarayaashu ma aysan helin isbadello wax ku ool ah ee kujira astaamahan tallaalka kadib.

Qandho xanuun ka imaaneyso ayaa lala xiriiriyey iyadoo leh hoos udhac muddo gaaban ah soosaaritaanka shahwada ragga caafimaadka qaba. Inkastoo qandhadu ay noqon karto waxyeelo kumeel gaar ah ee tallaalka COVID-19, majirto caddeyn hadda jirta in qandhada tallaalka COVID kadib ay saameyneyso soosaarka shahwada.

Ka eeg CDC Macluumaad ku saabsan tallaalada COVID-19 ee dadka raba inay awlaad yeeshaan (Webseed kaliya ah Ingiriis) wixii xog dheeraad ah. Waxaad sidoo kale eegi kartaa Bogga tallaalada COVID-19 ee CDC (Webseed kaliya ah Ingiriis) xaqiiqooyinka ku saabsan tallaalada.

Astaamo noocee ah ayaa caadi iska ah kadib qaadashada tallaalka?

Tallaalada COVID-19 ee Pfizer/Comirnaty, Moderna/Spikevax, iyo Johnson & Johnson – Janssen

Sida tallaalada kale ee caadiga ah, Waxyeelooyinka ugu badan ee tallaalka waxaa ka mid ah meesha la durey oo xanuunta, daal, madax xanuun, iyo murqo xanuun.

Astaamahaan ayaa calaamad u ah in tallaalku uu shaqeynayo. Tijaabooyinka Pfizer iyo Moderna, saameynta kadhalata tallaalka ayaa dhaca badanaa labo maalmood gudahood markaad qaadato talaalka kadib, waxayna siijiraan ku dawaad hal maalin. Saameynta kadhalata tallaalka ayaa u badan kadib kuurada labaad marka loo fiirsho kuurada koobaad. Tijaabooyinka caafimaadka Johnson & Johnson, saameynta kadhalata tallaalka ayaa sii jirta celcelis ahaan hal ilaa labo maalmood.

Dhammaan saddexda tallaal, dadka kaweyn 55 sano ayey aad uyartahay iney soo tabiyaan saameynta kadhalata tallaalka marka la barbar dhigo dadka yaryarka ah.

Tijaabooyinka caafimaadka ayaa lagu ogaaday in qiyaastii:

Pfizer/Comirnaty

 • Boqolkiiba sideetan dadka ayaa soo sheegay xanuun ay ka dareemeyn goobta duritaanka.
 • Boqolkiiba konton dadka ayaa soo sheegay daal iyo madax xanuun
 • Boqolkiiba soddon dadka ayaa soo sheegay murqo xanuun

Moderna/Spikevax

 • Boqolkiiba sagaashan dadka ayaa soo sheegay xanuun goobta duritaanka.
 • Boqolkiiba todobaatan dadka ayaa soo sheegay daal iyo madax xanuun
 • Boqolkiiba lixdan dadka ayaa soo sheegay murqo xanuun

Johnson & Johnson

 • Boqolkiiba lixdan dadka ayaa soo sheegay xanuun goobta duritaanka.
 • Boqolkiiba afartan iyo shan dadka ayaa soo sheegay daal iyo madax xanuun
 • Boqolkiiba afartan dadka ayaa soo sheegay murqo xanuun

Waxaa laga yaabaa inaa ku aragto onlaynka ama baraha bulshada kutiri kuteenooyin kusaabsan saameynta waxyeelada kadhalata tallaalka. Xaqiiji marwalba oo aad aragto sheegasho ku saabsan waxyeelada kadhalata tallaalka inaad hubiso meesha lagasoo xigtay sheegashadaas.

Maxaa dhacaya haddii aan xanuunsado kadib qaadashada tallaalka COVID-19?

Sida tallaalada kale ee caadiga ah, tallaalka COVID-19 ayaa sidoo kale wato waxyeelo kadhalata, sida garab xanuun, qandho, madax xanuun, ama daal ka dib markaad qaadato tallaalka. Kuwaani waa calaamado muujinaaya in tallaalka uu shaqeynayo.

Haddii aad isku aragto astaamo kadib qaadashada tallaalka, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso hadii ay caadi tahay in la shaqeeyo ama wadato hawlahaada si nabad ah. Loo shaqeeyaasha ayaa isweydiin kara haddii caadi utahay xubin shaqaalaha kamid ah inuu dib ugu laabto shaqada tooska ah. Waxay qaadataa qiyaastii 2 asbuuc kadib markaa dhameystirto wareegga tallaalka (2 kuuro oo ah Pfizer ama Moderna ama 1 kuuro oo ah Johnson & Johnson) kahor inta aan si buuxda laguu difaacin marka wali waxaa kuheli kara COVID-19 haddii horay aad ugu dhawaatay. Waxaa sidoo kale muhiim ah inaad xasuusnaato in nidaamka difaaca jirka qof kasta uu ushaqeeyo xoogaa si kala duwan tallaalkuna uma shaqeynayo 1 qof oo ka mid ah 2,500 oo qof ee dadka qaatay tallaalka.

Shaxdaan (PDF) ayaa kaa caawinaya haddii aad ka falcelineyso tallaalka ama haddii aad ubaahnaan lahayd in lagaa baaro COVID-19 oona lagu karantiilo. Haddii aad leedahay astaamo qeybta dhexe, waxaa raadsan kartaa daryeel caafimaad ama aad sugto oona aragto. Haddii astaamaha ay kaa baaba'aan hal ama labo maalmood gudahood, waxaa laga yaabaa inay kaliya eheed kafalcelin tallaalka ah. Haddii ay sii socdaan ama aad isu aragto inaa tahay, raadso talo caafimaad. Haddii ay jirto suurtagalnimada inaad qabto COVID-19 ama udhawaatay, fadlan kafogoow dadka kale si taxadar leh. Haddii ay kusoo wajahdo xaalad caafimaad oo degdeg ah kadib qaadashada tallaalka COVID-19, wac 9-1-1 isla markiiba.

Haddii aad xanuusato kadib qaadashada tallaalka, waa inaad kuwargelisaa dhacdada xun Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Nidaamka Warbixinta Dhacdada Xun ee Tallaalka). (Webseed kaliya ah Ingiriis). "Dhacdo xun" waa wax kasta oo dhibaato caafimaad ah ama saameyn waxyeelo oo dhaca kadib tallaalka. Wixii xog dheeraad ah oo kusaabsan VAERS, ka eeg "Waa maxay VAERS?" hoos

Waa maxay VAERS?

VAERS waa nidaam digniin hore ah oo ay hogaamiyaan Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) iyo Maamulka Cuntada iyo Daawada (FDA). VAERS ayaa ka caawin karta ogaanshaha dhibaatooyinka laga yaabo inay la xiriirto tallaalka.

Qofkasta (bixiyaha daryeelka caafimaadka, bukaanka, xanaaneeyaha) ayaa udiri kara ka warbixi falcelinta xun ee VAERS. (Webseed kaliya ah Ingiriis)

Nidaamku waxa uu leeyahay xadidaad. Warbixinta VAERS kama dhigna in tallaalku uu sababay falcelinta ama natiijada. Waxay kaliya kadhigan tahay in tallaalku kahorreeyey.

VAERS ayaa loo aasaasay inay ka caawiso saynisyahanada inay oggaadaan isbadallada iyo sababaha ay tahay inay kubaaraan dhibaato suuragal ah. Ma aha liiska natiijooyin tallaal oo lasoo xaqiijiyey.

Markaad warbixin ugudbiso VAERS, waxaa ka caawineysaa CDC iyo FDA inay aqoonsadaan walaacyada caafimaadka suurtagalka ah oo ayna xaqiijiyaan in tallaaladu badqab yihiin. Haddii wax arrin ah soo baxdo, waxay kaqaadayaan tallaabo waxayna ogeysiinayaan bixiyayaasha daryeelka caafimaadka wax kusaabsan arrimo suuragal ah.

Ma qaadan karaa tallaalka COVID-19 haddii uu horay iigu dhacay COVID-19?

Haa, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Guddiga La-talinta Dhaqamada Talaalka) waxa uu kula talinayaa qof kasta oo horey u qabay COVID-19 inuu qaato tallaalka.

Xogta ayaa muujineysa inay tahay wax aan caadi aheyn in markale qofku qaado cudurka COVID-19 90 maalmood gudahood kadib markii cudurka uu kugu dhacay, sidaa darteed waxaad yeelan kartaa xoogaa difaac ah (oo loo yaqaanno difaaca jirka ee dabiiciga ah). Si kastaba ha noqotee, ma naqaano inta uu difaaca jirka ee dabiiciga ahi shaqeyn karo.

Dadka hadda qaba COVID-19 waa inay sugaan tallaalka illaa ay ka bogsoonayaan oo muddadooda karantiilkuna ka dhamaanayso.

Dadka dhawaan la joogay dadka qaba COVID-19 waa inay sugaan talaalka illaa muddadooda karantiilku ka dhamaanayso, haddii ay si ammaan leh uga fogaan karaan dadka kale. Haddii ay jirto khatar wayn oo ah inay dadka kale ku ridaan caabuqa, waa la talaali karaa inta lagu jiro muddada karantiilka si looga hortago faafida cudurka.

Dukumiintiyada hagitaanka gaarka ah ee karantiilka iyo takooridda, fadlan booqo taabkeena karantiilka iyo takooridda Bogga Tallooyinka iyo Kheyraadka COVID-19 (Kaliya ah Ingiriisi).

Ma qaadan karaa tallaalka COVID-19 haddii aan dareemay falcelin xasaasiyad tallaalki hore?

Tallaalku waa in aan lasiin dadka leh taariikh layaqaan oo ah falcelin xasaasiyad oo halis ah, sida alarjiga, kulahaa kuuro hore ee mRNA ama tallaalka unugyada, ama nooc kamid ah maadooyinka kujira Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna/Spikevax, ama Johnson & Johnson–Janssen ee tallaalada COVID-19.

Dadka kuyeeshay falcelin daran oo xasaasiyad ah tallaalada kale ama daawooyinka la isku duro ayaa laga yaabaa inay wali qaataan tallaalka.Hase yeeshee, bixiyayaasha tallaalku waa inay sameeyaan qiimeynta halista oo ayna katala bixiyaan halisaha suuragalka ah. Hadii bukaanku go'aansado inuu qaato tallaalka, bixiyaha tallaalku waa inuu fiirshaa 30 daqiiqo si uu ula socdo arrimaha ku saabsan falcelin degdeg ah.

The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Guddiga Latalinta ee Kudhaqanka Talaalka) waxay kutalinayaan in bixiyayaasha tallaalku ay fiirshaan dhammaan bukaanada kale ugu yaraan 15 daqiiqo kadib qaadashada tallaalka si loola socdo falcelinta xasaasiyadda. Ka eeg ACIP tixgelinnada caafimaad ee kumeelgaarka ah ee tallaallada mRNA (Ingiriisi) wixii xog dheeraad ah.

Shuruudaha Tallaalka

Ma qasab baa tallaalka COVID-19?

Waa dookhaaga inaad qaadato iyo inkale talaalka COVID-19, laakiin qaar kamid ah dadka loo shaqeeyo, kulliyadaha, iyo jaamacadaha ayaa ubaahan.

Washington ayaa hadda shuruud u ah tallaalka COVID-19:

Shaqaalahan ayaa looga baahan yahay in si buuxda looga tallaalo COVID-19 (ugu yaraan labo asbuuc kadib dhameynta wareegga tallaalka) marka ay taariikhdu tahay Oktoobar 18, 2021. Shuruudda waxaa kujira qandaraaslayaasha, isxilqaamayaasha, iyo jagooyinka kale ee ka shaqeeyo goobahan dhexdooda.

Haddii aad kamid tahay kooxahan ama qofkaa ushaqeyso ama iskuulku ubaahan yahay tallaalka COVID-19, lahadal waaxdaada uqaabilsan shaqaalaha, qofkaa ushaqeyso, ama iskuulka si aad u ogaato waxaad sameyn lahayd. Waaxda Caafimaadku kuma luglaha xeerarka qofka loo shaqeeyo, kulliyadda/jaamacadda.

Tallaalku wuxuu gacan kageysanayaa difaacidda adiga iyo dadka kugu hareereysan inuu kudhaco COVID-19, waxaana kugu boorinaynaa inaad la hadasho dhakhtarkaaga ama xarunta caafimaadka si aad u waydiiso faa'iidooyinkiisa.

Miyuu canugeygu ubaahan yahay inuu qaato tallaalka COVID-19 si uu u aado iskuulada K-12 ama xarunta daryeelka caruurta?

Maya, Washington hadda shuruud kama dhigto tallaalka COVID-19 ee caruurta tageysa iskuulada K-12 ama xarumaha daryeellka caruurta. Booqo Boggeena tallaalada (Ingiriisi ah) haddii aad dooneyso xog dheeraad ah oo kusaabsan shuruudaha hadda jira.

Haddii canugaada laga tallaalin COVID-19, ma ubaahnid inaad qaadato shahaado kareebitaan ah maadaama tallaalku uusan shardi ahayn. Washington State Board of Health (Guddiga Caafimaadka Gobolka Washington) ayaa go'aamiya nooca tallaalada looga baahan yahay iskuulada ama xarumaha daryeellka caruurta.

Waa maxay tallaalka COVID-19 ee shardiga u ah shaqaalaha K-12?

Bishii Agoosto 18, 2021, Gudoomiye Inslee ayaa ku dhawaaqay wareegto fareysa shaqaalaha iskuulada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee K–12 ay khasab kutahay inay qaataan tallaalka buuxa ee COVID-19, ama ay soo qaataan kadhaafid diimeed ama caafimaad kahor Oktoobar 18, 2021.

Amarka ayaa khuseeya dhammaan shaqaalaha kusugan goobaha waxbarashada, (Webseed kaliya ah Ingiriisi) oo ay kujiraan:

 • Shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha ushaqeynaya iskuulada gaarka looleeyahay ee K-12, iskuulkada dagmooyinka K-12 ee dadweynaha, iskuulada la maalgeliyo, iyo adeegyada waxbarashada dagmooyinka (amarku ma khuseeyo heshiisyada dugsiyada waxbarashada jaaliyadaha gobolka ama ardayda,
 • Daryeelka Carruurta iyo bixiyayaasha waxbarashada hore kuwaas oo u adeegga caruurta kayimaado qoysaska guryo badan, iyo
 • Shaqaalaha waxbarashada sare.

Wixii macluumaad dheeraad ah, eeg Shuruudaha tallaalka COVID-19 ee shaqaalaha iskuulada K-12: su'aalaha inta badan la isweydiiyo (PDF) (Ingiriisi ah) (Xafiiska Maamulaha Guud ee Casharada Dugsiyada Dawlada).

Sideen kuheli karaa kadhaafid ah shuruuda tallaalka?

Haddii qofka kushaqaaleysiiyey ama kulliyada/jaamacadaada shardi utahay qaadashada tallaalka COVID-19, ama lagaaga baahan yahay inaad qaadato tallaalka marka loo eego guddoomiyaha gobolka ee Jay Inslee ee Wareegtada Agoosto 9 (Ingiriisi ah) ama Wareegtada Agoosto 18 (Ingiriisi ah), waa inaad la xidhiidhaa qofkaa ushaqeyso ama kulliyada/jaamacadda si aad u ogaato sidey uqaadaan caddeynta tallaalka, haddii ay leeyihiin siyaasad iskadhaafid ah, iyo waxaad ubaahnaan lahayd haddii ay tahay inaad iska dhaafto. Waaxda Caafimaadku kuma luglaha xeerarka qofka loo shaqeeyo, kulliyadda/jaamacadda.

Ma ubaahnid inaad ka hesho foomka kareebitaanka Department of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka) oo ah tallaalka COVID-19. DOH malahan foomamka kareebitaanka ee loogu talagalay tallaalka COVID-19. Washington State Certificate of Exemption (COE, Shahaadada Kadhaafitaanka Gobolka Washington) waxaa kaliya loogu talagalay waalidiinta/mas'uuliyiinta rabo inay kadhaafaan canugooda tallaalka looga baahan yahay caruurta iskuulada K-12, iskuulka kahor ama xarumaha daryeelka caruurta. Waqtigan, Washington shuruud uma aha tallaalka COVID-19 ee caruurta inay tagaan iskuulka ama xarumaha daryeellka caruurta, marka kuma jiro Washington State Certificate of Exemption.

Dugsiyada iyo Daryeellada Carruurta

Ma qaadan karaan tallaalka dadka kayar da'doodu 18 sano?

Haa. Dhallinyarada da'doodu tahay 5 sano iyo kaweyn waxay qaadan karaan tallaalka Pfizer-BioNTech. Dhallinyarada jirta 17 sano ayaa ugu baahan kara oggolaansho waalidka ama mas'uulka (kaliya ah Ingiriisi) si ay uqaataan tallaalka, ilaa ay yihiin kuwo sharci ahaan xor ah. Booqo bogga mareegteena ee ku saabsan Vaccinating Youth (Tallaalida Dhallinta) haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah.

Ka hubi xarunta tallaalka caafimaadka shuruudahooda muujinta caddeynta taladii waalidka ama sharci ahaan xor yihiin.

Gobolku miyuu ubaahan yahay tallaalka COVID-19 ee soo galida iskuulka K-12?

State Board of Health (Gudigga Caafimaadka Gobalka), ma ahan Department of Health, ayaa leh hanaan lagu dajiyo shuruudaha talaalka ee carruurta dhigata iskuulada K-12 (Revised Code of Washington (RCW, Xeerka Washington oo dib loo eegay) 28A.210.140).

Guddiga waxaa uu la shaqaynayaa Department of Health ee gobolka si ay u abaabulaan Technical Advisory Group (Kooxda La-talinta Farsamada). Kooxda la-talinta waxay ka wadahadli doonaan haddii tallaalka COVID-19 loo tixgaliyo si ka soo horjeeda shuruudaha Guddiga, iyo haddii talajeedin la sameeynaayo si loogu daro liiska gobolka ee tallaallada loo baahan yahay ee ku adaan gelitaanka dugsiga.Guddiga waxa uu qorshaynayaa in uu qabto kulan xog-waraysi ah oo ku saabsan horumarka kooxda la-talinta shirkooda guud ee Janaayo 2022.

Canugeyga ma qaadan karaa tallaalada kale marka uu qaadanayo tallaalka COVID-19?

Dadka ayaa hadda qaadan kara tallaalka COVID-19 14 maalmood gudahood qaadashada tallaalada kale, oo ay kujiraan isla maalintaaba.

Ma waxaa jiri doona wax dabacsanaan ah oo la xiriirta shuruudaha tallaalka iskuulka ee sanad dugsiyeedka 2021-2022 marka loo eego aafada COVID-19?

Guddiga Caafimaadka Gobolka ayaa go'aamiya haddii ay tahay in la sameeyo wax kabadalid la xiriirta shuruudaha tallaalka iskuulka. Haddeertaan, shuruudaha tallaalka iskuulka ayaa sidiisa ahaan doona. Caruurta waxaa looga baahan yahay inay buuxiyaan shuruudaha kahor inta aysan xaadirin maalinta koobaad ee iskuulka.

Nolosha tallaalka kadib

Maxay kadhigan tahay in si buuxdo tallaalka loo qaatay?

Waxaa laguu aqoonsanayaa inaad tallaalka buuxa ee COVID-19 qaadatay labo asbuuc kadib marka aad cirbadaada labaad qaadato haddii ay tahay inaad qaadato labo kuuro (Pfizer-BioNTech ama Moderna), ama labo asbuuc kadib aad qaadatay tallaalka hal-kuuro ah ee (Johnson iyo Johnson (J&J)/Janssen).

Maxay tahay inaan sameeyo hadda maadaama aan si buuxda isu tallaalay?

Marka aad si buuxda isu tallaasho, adiga:

Wixi xog dheeraad ah, daawo muuqaalkan: Waxa la filayo kadib qaadshada tallaalka COVID-19.

Haddii aan si buuxda iskaga tallaalay COVID-19, miyaan wali ubaahanahay inaan sameeyo taxadar kale?

Haa. Haddii xitaa aad si buuxda isu tallaashay, waa inaad kuxirataa maaskaro goobaha gudaha ah ee dadweynaha. Tallaalada COVID-19 si fiican ayey ushaqeeyaan, laakiin ma ahan kuwa 100% waxtar uleh. Dadka qaar ayuu kudhacaa COVID-19 xitaa haddii la tallaalay. Soo bixitaanka noocyada cusub ee aadka la isu gudbiyo, waxaa muhiim ah dadka oo dhan inay sameeyaan taxadar sida xirashada maaskaro si loo yareeyo iskugudbinta fayraska.

Xitaa haddii si buuxda laguu tallaalay, waa inaad wali:

Fadlan eeg Waji Daboolka iyo Hagaha Maaskiga. Wixii macluumaadka baaritaanka COVID-19 ama dukumiintiyada haggidda gaarka ah, fadlan booqo Macluumaadka baaritaanka (PDF).

Ma inaa wali kuxirtaa maaskaro goobaha dadweynaha?

Maaskarada ayaa laga rabaa qofkasta oo kaweyn 2 jir dhammaan gudaha goobaha dadweynaha.

Dadka aan latallaalin ama qeyb ahaan latallaalay waa inay sii wadaan inay kuxirtaan maaskaro oo ayna ka fogaadaan 6 fiit (2 mitir) dhammaan goobaha dadweynaha.

Haddii aan udhawaado COVID-19 oo si buuxdana la iitallaalay, miyaan ubaahanahay inaan iskarantiilo?

Maya, haddii si buuxda laguu tallaalay uma baahnid inaad iskarantiisho ama isbaarto haddii aad udhawaatay qof qaba COVID-19, haddii aadan muujin calaamadaha xanuunka. Hase yeeshee, waa inaad wali iska eegtaa calaamadaha COVID-19 14 maalmood kadib markii aad udhawaatay.

Haddii aad isku aragto astaamaha, istakoor lana xariir bixiyahaaga daryeelka caafimaadka. Usheeg in horay laguu tallaalay inta aadan codsan in lagu baaro ama lagu qiimeeyo.

Ma is booqan karaan dadka la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin oo ka kala yimid qoysas kala duwan?

Xaaladda ayey kuxiran tahay. Haddii mid ka mid ah qoysasku ay joogaan dad khatar sare ugu jira xanuun daran oo ah COVID-19, (webseed kaliya ah Ingiriisi) markaa waa inaad ku booqataa bannaanka ama gudaha ayadoo daaqaduhu furan yihiin, adoo maaskaro si fiican u xiran, iyo joogtaynta kala fogaanta jirka (ugu yaraan 6 fiit / 2 mitir).

Haddii uusan ku jirin dad khatar sare ugu jira labada qoysba, markaa booqashada dibedda ama goob gaar ah oo gudaha ah iyada oo aan la xidhin waji-xidhka waxay leedahay halis hoose oo ah fiditaanka COVID-19.

Kawaran haddii dadka qaar ee gurigayga kusugan si buuxda loo tallaalay qaarka kale aanan loo tallaalin?

Haddii kaliya qaar kamid ah dadka gurigaaga jooga si buuxda loo tallaalay, waa inaad sameysaa taxadarro sidi in gurigaaga cidna laga tallaalin. Tani waxay ka dhigan tahay waa inaad xirataa maaskaro oo aadna kafogaataa 6 fiit (2 mitir) markaa booqaneyso dadka kasocda guryaha kale oo qeyb ahaan ama aanbaba la tallaalin – oona kafogoow isku imaatinkaan haddii suurtagal tahay.

Waa booqan kartaa dadka kasocda qoys si buuxda loo tallaalay marba haddii uusan jirin qof qoyskaaga ah oo halis sare oo daran ugu jira xanuunka COVID-19.

Ma la kulmi karaa koox weyn haddii dhammaanteen la tallaalay?

Isku imaatinka udhaxeeya dadka sida buuxda loo tallaalay ayaa laga yaabaa inuu badbaado yahay. DOH ayaa si xoog leh ugu tallineysa in dhammaan dadka, iyadoon loo eegin xaaladda tallaalka, ay xidhaan waji daboolka goob kasta oo gudaha ah oo dadku ku badan yahay marka ay suurtagal ahayn masaafo kufilan ee lagu kala fogaado kuwa ka baxasan qoyska. Waji daboolka ayaa looga baahan yahay xafladaha ama isu imaatinka bannaanka ah oo ay kaqeyb galayaan dad gaaraya 500 ama kabadan.

Haddii isu imaatinku uu yahay meel dadwaynaha oo gudaha ah, markaa qofkasta oo kaweyn da'da 5 waa inay xidhaan maaskaro, iyadoon loo eegin xaaladda tallaalka. Caruurta kayar labo sano waa inaysan xiran waji daboolka halis naqas kuxirmasho awgeed. Carruurta jira laba, saddex, ama afar sano jir, iyadoo la kaashanaya oo si dhow ula soconaya qof wayn, waxaa si weyn loogu talinayaa inay xirtaan weji daboolka mar walba oo ay kusugan yihiin goobaha dadweynaha marka ay joogaan xubnaha aan qoyska ahayn.

Marki la itallaalo, dib ma ubilaabi karaa hawlaha bannaanka sida wax kucunidda makhaayadda?

Khatarta caabuqa COVID-19 inta lagu gudajiro howlaha bulshada – sida ku cunista gudaha makhaayadda ama tagista jiimka – ayaa hooseeya dadka sida buuxda loo tallaalay. Dadka sida buuxda loo tallaalay way isu imaan karaan ayagoo xirnayn maaskaro ama kala fogaaneynin goobaha qaarkood. DOH waxay kulatalineysaa dadka oo dhan inay xirtaan maaskaro, iyadoon loo eegin xaaladda tallaalka, meelaha dadku kubadan yahay ama isu imaatinka weyn, maaskigana waxaa looga baahan yahay qof kasta oo kaweyn 5 sano meelaha gudaha.

Dadka aan latallaalin ama qeyb ahaan latallaalay waa inay sii wadaan inay kuxirtaan maaskaro oo ayna ka fogaadaan lix fiit (labo mitir) dhammaan goobaha dadweynaha ama marka ay isbooqanayaan.

Miyaan ubaahanahay inaan tuso cadeynta tallaalka?

Degmooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan caddaynta tallaalka si loogu gudbo xarumaha qaarkood. Ka hubi waaxda caafimaadka degmadaada si aad waxbadan u ogaato.

Ganacsiyada qaarkood waxay kaa rabaan inaad tusto caddaynta tallaalka, meherado badanna waxay siiyaan dadka la tallaalay gunnooyin. Degmooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa sidoo kale inay u baahdaan caddaynta tallaalka si loogu gudbo xarumaha qaarkood. Ka hubi waaxda caafimaadka degmadaada si aad waxbadan u ogaato.

Marka kadhigo warqadda kaarka tallaalka sida warqad dhalasho ama dukumiinti rasmi ah! Sawir kaqaad kadibna ku kaydi guriga. Akhri waxbadan oo ku saabsan kaararka iyo diiwaanada tallaalka.

Kawaran haddii qeyb ahaan la itallaalay?

Tallaalada labada kuuro ah (Pfizer-BioNTech ama Moderna), waxaa laguu aqoonsanayaa mid "qeyb ahaan la tallaalay" haddii aad qaadatay hal kuuro ama haddii labo asbuuc kasoo wareegin wali lagasoo bilaabo markii aad qaadatay kuuradaadi labaad. Tallaalka halka kuuro ah (Johnson iyo Johnson (J&J)/Janssen), waxaa laguu aqoonsanayaa mid “qayb ahaan la tallaalay” haddii labo asbuuc kasoo wareegin wali lagasoo bilaabo markii lagu duray.

Marka aad sugeyso inaad noqoto mid si buuxda loo tallaalay, waa inaad sii wadaa inaad sameyso taxadarro sidi inaan lagu tallaalin oo kale. Tani waxay kadhigan tahay:

Wali miyaan u xanuunsan karaa COVID-19 kadib markaa is-tallaalo kadib?

Waa midaan dhici karin, laakiin waxaa jira fursad yar. Tallaaladu waa kuwo waxtar aad uleh, laakiin ma ahan 100%. Haddii aad isku aragto astaamaha COVID-19-oo kale, (webseed kaliya ah Ingiriisi) waa inaa ka fogaataa dadka kale oona la xiriirtaa daryeel bixiyahaaga caafimaadka. Waxaa laga yaabaa inay kutaliyaan baaritaanka COVID-19.

Wixii macluumaadka baaritaanka COVID-19, fadlan booqo Macluumaadka baaritaanka.

Miyaan faafin karaa COVID-19 kadib markaa is-tallaalo?

Caabuqa ayaa ku dhaca qayb yar oo dadka ah oo si buuxda loo tallaalay, xitaa noocyada cusub. Hase yeeshee, caddeymaha hore ayaa soojeedinaya (webseed kaliya ah Ingiriisi) in dadka sida buuxda loo tallaalay oo uu kudhacay COVID-19 ay ugudbin karaan dadka kale.

Sidee ayaan ku maareyn karaa istareeska iyo walaaca la xiriira COVID-19?

Waxa aan fahansanahay in aafadu saameyn karo caafimaadkaaga maskaxda iyo jirkaba, Kaligaa ma tihid.. Dad badan oo kusugan Washington waxay latacaalayaan istareeska iyo walaaca la xiriira dhibaatada shaqo ama dhaqaale, xirnaanshaha iskuulka, takoorka bulshada, walaaca caafimaadka, murugada iyo khasaaraha, iyo wax badan oo kale. Tan waxaa ku jira walaaca kusoo kordhay kunoqoshada hawlaha dadweynaha.

Halkaan waxaa aad ka helaysaa dhawr kheyraad oo kaa caawin kara inaad maareyso istareeska iyo walaaca:

Tallaal Xoojiyaasha iyo Kuurooyinka Dheeraadka

Waa maxay farqiga u dhexeeya kuurada dheeraadka ee COVID-19 iyo xoojiso?

Kuuro dheeraad ah (sidoo kale loo yaqaano kuurada seddexaad) waxaa loogu talagalay dadka difaaca jirkoodu liito. Mararka Qaar dadka difaaca jirkoodu liito ma sameeyaan difaac kufilan marka ugu horreysa ee sida buuxda loo tallaalo. Tani marki ay dhacdo, qaadashada kuuro kale oo tallaalka ah ayaa ka caawin karta in ay sameeyaan difaac dheeraad ah oo kadhan ah cudurka.

Xoojiso waxaa lagu qeexaa waa kuuro tallaal oo lasiiyo qofka oo horay usameystay difaac kufilan kadib qaadashada tallaalka, laakiin difaacaas uu yaraaday muddo kadib (tani waxaa loo yaqaanaa yaraansho difaac). Tani waa sababta aad uqaadato xoojiso teetano 10-ki sanaba mar, sababtoo ah difaaca wareega tallaalki teetanada ee caruurnimadaadi ahaa waa uu yaraanayaa muddo kadib.

Yaa qaadanayo kuurada dheeraadka ah ee tallaalka COVID-19?

U.S Food and Drug Administration (FDA), Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Guddiga Latalinta Dhaqamada Talaalka), iyo Western States Scientific Safety Review Workgroup (Koox howleedka Gobolada Galbeedka ee Dib -u -eegista Badbaadada Sayniska) waxay kula talinayaan kuuro saddexaad oo tallaalka ah dadka difaaca jirkoodu uliito si dhexdhexaad ah illaa xaaladda halista (Kaliya ah Ingiriisi) Garoojooyinkaan dheeraadka ah ee tallaalka waxaa lagu bixiyaa si lacag la'aan.

Haddii aad qabto mid kamid ah xaaladaha caafimaad ee soo socda waxaa laguu aqoonsanayaa qof difaaca jirkiisu liito si dhexdhexaad ah ilaa xaalad halis ah waxaana ka faa'iideysan kartaa tallaalka kuuro seddexaad oo COVID-19 ah. Tani waxaa ku jira dadka:

 • Qaadanayo daaweynta kansarka firfircoon ee burooyinka ama kansarrada dhiigga
 • Isku tallaalay xubin kale oona qaadanayo daawooyin si loogu qasbo in la oggoleysiiyo nidaamka difaaca jirka
 • Isku tallaalay jirrid unug qof kale 2 sano udanbeysay ama qaadanayo daawo si loogu qasbo in la ogoleysiiyo nidaamka difaaca jirka
 • Qaba difaaca jirka liita aasaasiga ah ee dhexdhexaad illaa xaalad halis ah (sida xaaladda DiGeorge, xaaladda Wiskott-Aldrich)
 • Qaba caabuq hormarsan ama aan la daaweyn ee HIV
 • Qaadanaya daawo socota oo kuuro sare leh oo ah kuwa yareeya alarjiga ama daawooyinka kale ee laga yaabo inay cadaadiyaan falcelinta difaaca jirka.

In kasta oo tallaallada aan haysanno ay 90% wax ku ool u yihiin inta badan noocyada fayraska, haddana daraasaduhu waxay muujinayaan in dadka difaaca jirkoodu liito mar walba aysan sameysan difaac adag. Kuurada saddexaad looma tixgeliyo xoojiso, laakiin kuuro dheeraad ah oo loogu talagalay kuwa aan sameysan difaac ku filan wareegga labada kuuro.

Haddii aad qaadato tallaalka mRNA (Moderna ama Pfizer) oo difaaca jirkaagu uliito si dhexdhexaad illaa xaalad halis ah:

 • Waa inaad qaadataa kuuro dheeraad ah ugu yaraan 28 maalmood kadib qaadashadaada kuurada labaad.
 • Haddii suurtagal tahay, waa inaad qaadataa nooc la mid ah tallaalkii aad qaadatay labadii kuuro ee hore. Haddii noocaas aan la heli karin, waxa aad qaadan kartaa nooca tallaalka kale ee mRNA
 • Waxa sidoo kale laga yaabaa inaad qaadato hal kuuro oo xoojinta tallaalka COVID-19 ah (Pfizer-BioNTech, Moderna ama Janssen) kadib markii aad dhamaysato kuurada saddexaad ee tallaalka mRNA. Kuuradaada xoojinta tallaalka waa inay ahaataa 3 billood kadib qaadashada kuurada saddexaad ee Pfizer, ama 3 billood kadib qaadashada kuurada saddexaad ee Moderna. Xaaladdaan oo kale, dadka dhex-dhexaadka ah iyo kuwa si daran oo uu difaaca jirkooda u liito waxay heli karaan wadar ahaan afar tallaal oo COVID-19 ah.

Haddii aad qaadato tallaalka Johnson & Johnson (Janssen) oo difaaca jirkaagu uliito si dhexdhexaad illaa xaalad halis ah:

 • Waa inaad qaadataa hal tallaal oo xoojiyaha COVID-19 ah (Pfizer-BioNTech, Moderna or Janssen) ugu yaraan 2 bilood (8 toddobaad) kadib garoojadaadi ugu horeysay ee koowaad ee Janssen.
 • Qofka qaatay hal garoojo oo bilawga tallaalka Janssen ee COVID-19 waa inuusan qaadanin wax ka badan laba garoojood oo tallaalka COVID-19 ah.

Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan haddii aad u baahan tahay iyo in kale kuurada kale oo ku salaysan xaaladdaada caafimaad, fadlan la xiriir bixiyahaaga daryeelka caafimaadka.

Maxay tahay sababta kuurooyinka xoojinta ay muhiim u yihiin?

Kuurooyinka xoojinta ah ayaa ka caawinaaya inay sii wadaan ka-hortagga cudurrada daran ee dadka halista sare ugu jira COVID-19 daran. Kuurooyinka xoojinta ah ayaa lagula talinayaa qof kasta oo jira 12 sano iyo wixii kasii weyn si ay gacan uga geystaan kordhinta ka hortagga ka dhanka ah xannuunka COVID-19. Tani waxay muhiim u tahay faafitaanka noocyada aadka ufaafa iyo kiisaska COVID-19 oo ku sii kordhaya Mareykanka oo dhan.

Tallaallada COVID-19 ee la oggolaaday ama laga ansixiyey gudaha Mareykanka ayaa runtii si fiican uga shaqeeya yaraynta halistaada ee cudurka daran, isbitaal dhigida, iyo dhimashada ka timaadda COVID-19, xitaa yaraynta noocyada cudurka. Wali, tallaalada aan haysano ayaa laga yaabaa inay lumiyaan qaar kamid ah difaacyadooda waqti ka dib. Xoojiyaha kuurooyinka ayaa gacan ka geysanaayo kahortagga ka dhanka ah COVID-19 inuu sii dheeraado. Eeg bogga garoojada xoojinta haddii aad u baahan tahay macluumaad dheerad ah.

Khayraad iyo Macluumaad Dheeraada

Khayraadka COVID-19 ee kooxaha gaarka ah

Caruurta iyo Dhalinyarada

Naas nuujinta iyo/ama shaqsiyaadka Uurka leh

Soo galootiga iyo qaxootiga

Gurijoog

Kheyraad gaar ah ee bulshada oo dheeraad ah ayaa laga heli karaa bogga Kaqeyb qaadashada iyo Sinnaanta Tallaalka (kaliya ah Ingiriisi)

Su'aalahayga loogama jawaabin halkaan. Sidee ayaan kuheli karaa wax dheeraad ah?

Su'aalaha guud waxaa loo diri karaa covid.vaccine@doh.wa.gov.