Contact Us - Oromo

The Washington State Department of Health (Muummee Fayyaa Isteeta Waashingtan) taatee ijoo (Ingliffa qofaan) fi Eeyyama Eegumsa fayyaa Kennuu (Ingliffa qofaan) tif tajaajila maamilaa fooyya'aa qaaman kennamu kennuu eegaluu isaatif ni gammada. Maaloo hubadhaa: Tajaajiloonni qaaman kennaman itti gaafatamummaan Isteetaa babal'achaa fi sirreeffamaa yeroo deemu jijjiiramuu malu.

Fayyaa hawaasaa ilaalchisee gaaffii walii galaa ykn xalayaa bakka itti ergitan ilaalchisee gaaffii yoo qabaattan

  • 360-236-4501 ykn
  • 800-525-0127
  • Imeelii

Gaaffiiwwan eyyama baasuu, haaromsuu ykn komiin wal qabatan

Waraqaa ragaa Dhalootaa, Du’aa ykn Gaa’elaa ajajuu

Sagantaawwaniii fi Tajaajiloota Departement of Health

Fayyadamtoota TTY

  • Tajaajila Washington Relay tiif 711 irratti bilbilaa

Tajaajilli gargaarsa afaanii jira (kaffaltii irraa bilisa)

Bilbila: 1-800-525-0127

Teessoo fi qunnamtii

Duubdeebii Department Of Health (DOH, Qajeelcha Fayyaa) | iddoowwanii fi sa'aatiiwwan hojii (Afaan Ingiliffaatin)